Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ispitna pitanja iz upravljačkog računovodstva 2010/2011

Ispitna pitanja iz upravljačkog računovodstva 2010/2011

Ratings: (0)|Views: 71|Likes:
Published by grayxy
Ispitna pitanja iz upravljačkog računovodstva 2010/2011
Ispitna pitanja iz upravljačkog računovodstva 2010/2011

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: grayxy on Apr 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/09/2013

pdf

text

original

 
ISPITNA PITANJA IZ UPRAVLJAČKOG RAČUNOVODSTVA 2010/2011
1.
 
Definišite korporativno upravljanje.2.
 
Kako se ostvaruje proces upravljanja preduzećem?3.
 
Koji je najveći problem vezan za delegiranje ovlašćenja?4.
 
Kako se može definisati informacija?5.
 
Šta podrazumevate pod sistemom internih kontrola preduzeća?6.
 
Iz kojih delova se sastoji tradicionalna struktura računovodstva?7.
 
Koji su ciljevi finansijskog izveštavanja?8.
 
Šta je cilj eksterne revizije finansijskih izveštaja?9.
 
Koja su područja rada interne revizije?10.
 
Definišite internu reviziju.11.
 
Koji su elementi tradicionalne strukture računovodstva?12.
 
Šta je računovodstvo?13.
 
 Nabrojte obeležja finansijskog računovodstva.14.
 
Objasnite suštinu upravljačkog računovodstva.15.
 
 Nabrojte osnovne finansijske izveštaje i ukažite na ciljeve finansijskog izveštavanja.16.
 
Objasnite meñusobnu zavisnost računovodstva, revizije i analize finansijskih izveštaja.17.
 
Koje su osnovne računovodstvene kategorije obuhvaćene u bilansu stanja?18.
 
Definišite i objasnite pojam imovine.19.
 
Objasnite pojam i strukturu kratkotrajne imovine.20.
 
Šta su potraživanja i po čemu se razlikuju od finansijske imovine?21.
 
 Nabrojte i objasnite koje zalihe razmatramo u kontekstu kratkotrajne imovine.22.
 
Objasnite pojam i strukturu dugotrajne imovine.23.
 
Objasnite pojmove aktiva i pasiva.24.
 
Definišite i objasnite pojam obaveza.25.
 
Objasnite pojam i nabrojte tipične kratkoročne obaveze.26.
 
Objasnite pojam i nabrojte tipične dugoročne obaveze.27.
 
Definišite i objasnite pojam kapitala ili glavnice.28.
 
 Nabrojte i objasnite šta može uzrokovati povećanje kapitala.29.
 
 Nabrojte i objasnite šta može uzrokovati smanjenje kapitala.30.
 
Objasnite razlike izmeñu pojmova kapital i obaveze.31.
 
Objasnite osnovnu bilansnu, tj. osnovnu računovodstvenu jednačinu.32.
 
Koje vrste bilansa stanja se sreću u praksi?33.
 
Definišite bilans uspeha?34.
 
Definišite i objasnite pojam prihoda.35.
 
Definišite i objasnite pojam rashoda.36.
 
Objasnite povezanost bilansa stanja i bilansa uspeha.37.
 
Objasnite šta su poslovni prihodi i poslovni rashodi.38.
 
Objasnite šta su finansijski prihodi i finansijski rashodi.39.
 
Po čemu se prihod razlikuje od primitka?40.
 
Objasnite uslovljenost prihoda i rashoda promenama imovine i obaveza.41.
 
Po čemu se rashod razlikuje od izdatka?
 
42.
 
Kako se utvrñuje dobit ili gubitak? Objasnite gde se dobit ili gubitak nalaze u bilansustanja.43.
 
Kako se raspodeljuje dobit? Šta su dividende?44.
 
Objasnite pojam i sadržaj izveštaja o novčanim tokovima.45.
 
Kako dolazi do priliva i izdataka novca u preduzeću?46.
 
U koje aktivnosti se razvrstavaju prilivi i izdaci novca u izveštaju o novčanim tokovima?47.
 
Objasnite kritičnu važnost novčanog toka za poslovanje preduzeća.48.
 
Po kojim metodama se sastavlja izveštaj o novčanom toku?49.
 
Šta je „računovodstvena neto gotovina“?50.
 
Šta su i čemu služe beleške uz finansijske izveštaje?51.
 
Koje uslove mora da zadovolji poslovni dogañaj da bi bio predmet knjigovodtstveneevidencije?52.
 
Definišite i objasnite pojam knjigovodstvenih isprava.53.
 
 Navedite osnovne elemente knjigovodstvene isprave.54.
 
Koje vrste knjogovodstvenih isprava poznajete?55.
 
Objasnite postupak kontrole knjigovodstvenih isprava.56.
 
Šta je knjigovodstveni konto?57.
 
 Navedite obavezne elemente svakog konta.58.
 
Šta je kontni plan?59.
 
Objasnite pravila knjiženja na kontima aktive i pasive.60.
 
Objasnite pravila knjiženja na kontima prihoda i rashoda.61.
 
Šta je cilj zaključka konta?62.
 
Šta su poslovne knjige?63.
 
Koje su osnovne poslovne knjige?64.
 
Koje predzaključne poslove u računovodstvu poznajete?65.
 
Šta je i čemu služi inventarisanje ?66.
 
Koje su faze inventarisanja?67.
 
Koje su metode ispravljanja knjigovodstvenih grešaka?68.
 
Objasnite pojam i značaj računovodstvenih politika.69.
 
Šta su računovodstvena načela? Nabrojte i objasnite opšteprihvaćena računovodstvenanačela.70.
 
Objasnite načelo realizacije.71.
 
Šta su računovodstveni standardi?72.
 
Objasnite pojam i nastanak latentnih rezervi i skrivenih gubitaka.73.
 
Definišite reviziju finansijskih izveštaja.74.
 
Ko ima pravo da potpiše revizorski izveštaj?75.
 
 Nabrojte faze revizije finansijskih izveštaja.76.
 
Koji su osnovni elementi revizorskog izveštaja?77.
 
Koje vrste mišljenja može da izrazi ovlašćeni revizor o finansijskim izveštajima?78.
 
Čime se bavi finansijska analiza?79.
 
U čemu je značaj analize finansijskih izveštaja?80.
 
Objasnite vertikalna pravila finansiranja.81.
 
Savremeno shvatanje finansijskog položaja preduzeća.82.
 
Koje analize bilansa postoje prema instrumentima odnosno postupcima analize?
 
83.
 
Šta su komparativni finansijski izveštaji?84.
 
Kako se i zbog čega obavlja horizontalna analiza?85.
 
Kako se i zbog čega obavlja vertikalna analiza?86.
 
Objasnite pojam pokazatelja.87.
 
Šta je to neto obrtni fond?88.
 
Šta je to radni kapital?89.
 
 Nabrojte i objasnite pokazatelje zaduženosti. Po čemu se statička zaduženost razlikuje oddinamičke zaduženosti?90.
 
 Nabrojte i objasnite pokazatelje aktivnosti. Kako utvrñujemo trajanje obrta, tj. danevezivanja?91.
 
 Nabrojte i objasnite pokazatelje profitabilnosti. Kakva je razlika izmeñu rentabilnostiukupne imovine i rentabilnosti vlastitog kapitala?92.
 
Ko je odgovoran za pripremanje i obelodanjivanje finansijskih izveštaja?93.
 
Koji delovi računovodstva mogu da se organizuju u preduzećima? __________________________________________________________________ 94.
 
Koje su bitne razlike upravljačkog računovodstva, računovodstva troškova i finansijskogračunovodstva?95.
 
Koje su sve potrebe menadžera vezane za izveštavanje o visini i strukturi troškova?96.
 
Definišite pojam trošak, rashod i izdatak.97.
 
Istaknite poznate kriterijume podele troškova.98.
 
Koje troškove prepoznajemo prema pojavnom obliku – prirodi troškova?99.
 
Koje troškove prepoznajemo prema stepenu iskorišćenja kapaciteta?100.
 
Kako se dele troškovi prema tehnikama obračuna troškova?101.
 
Šta su to standardni troškovi?102.
 
Koja je razlika u računovodstvenom praćenju proizvodnih preduzeća i preduzećatrgovinske delatnosti?103.
 
Koja tri osnovna tipa proizvodnje razlikujemo?104.
 
Koja su dva tradicionalna sistema obračuna troškova?105.
 
Koje su faze obračuna troškova?106.
 
Kako uobičajeno nastaju troškovi usluga, na osnovu čega se evidentiraju?107.
 
Šta je zarada i iz kojih se elemenata sastoji bruto zarada?108.
 
Koji je opšteprihvaćeni kriterijum za vrednovanje imovine?109.
 
U kojim slučajevima je prihvatljivo sprovesti vrednosno usklañivanje ?110.
 
 Na kojim grupama imovine se obično sprovodi vrednosno usklañivanje?111.
 
Definišite dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu.112.
 
Kako se sve može iskazati korisni vek trajanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine?113.
 
Gde se primenjuje obračun troškova za procesnu proizvodnju?114.
 
Koje su faze praćenja obračuna proizvodnje?115.
 
Koja je razlika izmeñu masovnog i pojedinačnog načina proizvodnje?116.
 
Šta je amortizacija?117.
 
Koja sredstva podležu obračunu amortizacije?118.
 
Osnovica za obračun amortizacije?119.
 
Kako se utvrñuje period amortizacije?

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->