Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Odgovori iz upravljačkog računovodstva 2010/2011

Odgovori iz upravljačkog računovodstva 2010/2011

Ratings: (0)|Views: 140 |Likes:
Published by grayxy
Odgovori iz upravljačkog računovodstva 2010/2011
Odgovori iz upravljačkog računovodstva 2010/2011

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: grayxy on Apr 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/04/2013

pdf

text

original

 
1
ISPITNA PITANJA IZ UPRAVLJACKOG RACUNOVODSTVA 2010/2011
1.Definisite korporativno upravljanje.Prema def. OECD-a korporativno uprvljanje uljucuje skup odnosa izmedju menadzmenta, uprave, akcionara i ostalihinterestnih grupa. Korporativno upravljanje predstavlja strukturu u okviru koje se postavljaju ciljevi preduzeca i odredjujusredstva za ostvarivanje tih ciljeva te za pracenje uspesnosti nejgovog poslovanja. Korporativno upravljnje je sisremkojim se preduzece usmerava i kontrolise.2.Kako se ostvaruje proces upravljanja preduzecem?Upravljanje je proces i ukupna aktivnost menadzmenta putem koje se ostvaruju ciljevi preduzeca. Moze se rasclaniti na 4uslovne celine: planiranje, odlucivanje, rukovodjenje i kontorla.3.Koji je najveci problem vezan za delegiranje ovlascenja? Najveci problem jeste kako ocuvati disciplinu iefikasnost, a zaposlenima dopustiti da se izraze, pokazu kreativnost izeljuza unapredjenjem organizacije.4.Kako se moze definisati informacija?Moze se definisati na vise nacina. Npr. informacija predstavlja obranjene podatke pirkazane u takvom obliku da su pogodni za primaoca i imaju vrednost u tekucim poslovnim aktivnsotima.5.Sta podrazumevate pod sistemom internih kontrola preduzeca?Internu kontrolucine metode i postupci ugradjeni u organizaciju preduzeca, a usvojeni od menadzmenta, kako biosigurali neometano delovanje svih poslovnih funkcija preduzeca. Sam sistem kontrole sadrzi: racunovodstvenu iadministrativnu kontrolu, kao i internu reviziju.6.Iz kojih delova se sastoji tradicionalna struktura racunovodstva?Rac. planiranje, knjigovodstvo, rac. kontrola, rac. analiza, rac. informisanje.7.Koji su ciljevi finansijskog izvestavanja?Cilj finansijskih izvestaja je da pruze informacije o finansijskom polozaju, uspesnosti i novcanom toku preduzeca koja jekorisnasirokom krugu korisnika u donosenju ekonomskih odluka.8.Sta je cilj eksterne revizije finansijskih izvestaja?Uloga revizije, kao postupka ispitivanja ispravnosti fin. izvestaja, moze se posmatrati sa aspekta zastite interesa vlasnikakapitala ulozenog upreduzece i s aspekta zastite interesa poslovnih partnera nekog preduzeca.9.Koja su podrucja rada interne revizije?Ocena racunovodstvenih izvestaja, ocene funkcionisanja sistema interne kontrole, ucesce u proceni poslovnih rizika,svedo ocene efikasnosti, efektivnosti i ekonomicnosti ukupnog poslovnog procesa (operativna revizija).10.Definisite internu reviziju.Interna revizija je nezavisna, objektivna potvrda i konsultativna aktivnost, sa ciljem da da vrednost i poboljsa operacijeunutar organizacije. Pomaze organizaciji da ostvari svoje ciljeve.11.Koji su elementi tradicionalne strukture racunovodstva?Rac. planiranje, knjigovodstvo, rac. kontrola, rac. analiza, rac. informisanje.12.Sta je racunovodstvo?Racunovodstvo se moze definisati kao vestina belezenja, razvrstavanja, skracenog pregledavanja i tumacenja u novcanomobliku izrazenih poslovnih dogadjaja koji su bar delom finansijske prirode i interpretiranje iz toga proizaslih rezultata.
 
2
13.Nabrojte obelezja finansijskog racunovodstva.Moze se reci da je fin. racunovodstvo: unificirano(primena zakona), sinteticko(prikazuje celinu poslovanja) i prikazujesamo o realizovane poslovne transakcije14.Objasnite sustinu upravljackog racunovodstva.... je deo rac. sistema koji obezbedjuje informacije za interene korisnike i to pre svega informacije usmerene ka procesu planiranja i kontrole poslovanja.15.Nabrojte osnovne finansijske izvestaje i ukazite na ciljeve finansijskog izvestavanja.Cilj fin. izvestavanja je informisanje zainteresovanih koristnika o fin. polozaju preduzeca i o uspesnosti poslovanja.Bilan stanja (izvestaj o finansijskom poslovanju), Bilans uspeha (izvestaj o dobiti ili gubitku), Izvestaj o promeni nakapitalu, Izvestaj o novcanim tokovima.16.Objasnite medjusobnu zavisnost racunovodstva, revizije i analize finansijskih izvestaja.17.Koje su osnovne racunovodstvene kategorije obuhvacene u bilansu stanja?Bilans stanja je trajni izvestaj o poslovanju preduzeca. Osnovne kategorije su imovina (sredstvo), obaveze (dugovi preduzeca)i kapital (glavnica). Bilans stanja ima dve osnovne kategorije: aktivu i pasivu.18.Definisite i objasnite pojam imovine.Imovina preduzeca se naziva i „aktiva“, a izvori te imovine „pasiva“. Imovina predstavlja ekonomske resurse koje preduzece koristi u ostvarivanju svoje delatnosti.19.Objasnite pojam i strukturu kratkotrajne imovine.Kratkotrajnu imovinucini onaj deo ukupne imovine za koji se ocekuje dace se pretvoriti u novcani oblik u vremenukracem od godinu dana. Novac je uvek tekuca ili kratkotrajna imovina.20.Sta su potrazivanja i pocemu se razlikuju od finansijske imovine?Potrazivanja predstavljaju imovinu u obliku prava i nalaze se u prelaznom obliku izmedju stvari (materijalne imovine) inovca, u zavisnosti od porekla potrazivanja (roba, usluge ili novac). Finansijska imovina je sa druge strane oblik finansijskih plasmana koji nastaje ulaganjem slobodnog novca na duzi rok od godinu dana, npr. kupovina HoV, davanjekredita i sl.21.Nabrojte i objasnite koje zalihe razmatramo u kontekstu kratkotrajneimovine.Zalihe predstavljaju materijalni oblik tekuce imovine. Kao najcesci pojavni oblici zaliha, pojavljuju se zalihe sirovina imaterijala, zalihe proizvodnje, nedovrsenih proizvoda, zalihe proizvoda i zalihe trgovacke robe.22.Objasnite pojam i strukturu dugotrajne imovine.Dugotrajna ili stalna imovina je onaj deo imovine koji se pretvara u novcani oblik u periodu duzem od jedne godine. Ustrukturi se obicno razlikuje materijalna (dodirljiva) od nematerijalne imovine. Za potrebe bilansa stanja, dugotrajnaimovina se najcesce sistematizuje na materijalnu, nematerijalnu, finansijsku imovinu i dugotrajna potrazivanja.23.Objasnite pojmove aktiva i pasiva.Imovina preduzeca se naziva i „aktiva“, a izvori te imovine „pasiva“. Imovina predstavlja ekonomske resurse koje preduzece koristi u ostvarivanju svoje delatnosti. Pasivu predstavljaju kapital i obaveze (npr. krediti). Kapital se primarnoformira ulaganjem vlasnika pri samom osnivanju
 
3
24.Definisite i objasnite pojam obaveza.Obaveze, kao deo izvora imovine(aktive) mozemo podeliti na kratkorocne (izmiruju se u roku manjem od godinu) idugorocne (duze od godinu). To su najcesce krediti ili neki oblik zaduzivanja preduzeca.25.Objasnite pojam i nabrojte tipicne kratkorocne obaveze.Kratkorocne obaveze se obicno izmiruju u periodu kracem od godinu. To su uglavnom obeveze prema dobavljacima zamaterijal, robu i sl., obaveze za izvrsene usluge, kratkorocni krediti, emitovane kratkorocne HoV i sl.26.Objasnite pojam i nabrojte tipicne dugorocne obaveze.Dugorocne obaveze dolate na naplatu u roku duzem od godinu dana. Najcesce su to obaveze za primljene dugorocnekredite i obaveze po emirovanim obveznicama.27.Definisite i objasnite pojam kapitala ili glavnice.Razlika izmedju ukupme imovine i ukupnih obavezacini kapital preduzeca, odnosno vlasnicku glavnicu. To je onaj deoizvora imovine koji pripada vlasnicima ili vlasniku kapitala preduzeca.28.Nabrojte i objasnitesta moze uzrokovati povecanje kapitala.Kapital se moze povecati dodatnim ulaganjem osnivaca ili drugih ulagaca i ako ako vlasnici kapitala odluce da ostvarenideo dobitka, kao svoj udeo dividende, trajno pretvore u akumulaciju. Time se dobitak, umesto ispate, pretvara u kapital preduzeca.29.Nabrojte i objasnitesta moze uzrokovati smanjenje kapitala.Kapital preduzeca se smanjuje raspodelom dividendi vlasnicima ili gubicima u poslovanju.30.Objasnite razlike izmedju pojmova kapital i obaveze.Razlikuju se u poreklu. Kapitalcine sopstvena sredstva vlasnika preduzeca dok obaveze proizilaze iz nekog oblikazaduzivanja (tudjih sredstava).31.Objasnite osnovnu bilansnu, tj. osnovnu racunovodstvenu jednacinu.Bilans stanja je dvostruki prikaz imovine preduzeca, posmatrane s dva razlicita aspekta: jednom se prikazujesta imamo(pojavni oblik) a drugi put odakle nam tosto imamo (poreklo ili izvor te imovine). Stoga: AKTIVA = PASIVA,Imovina=Obaveze+Kapital32.Koje vrste bilansa stanja se srecu u praksi?Pocetni, zakljucni, probni, zbirni, konsolidovani, deobni, sanacioni, likvidacioni bilans.33.Definisite bilans uspeha?Bilan uspeha je moguce definisati kao fin. izvestaj koji pokazuje koliko je prihoda i rashoda ostvareno u odredjenomvremenu i kolika je ostvarena dobit (ili gubitak).34.Definisite i objasnite pojam prihoda.Prihodi predstavljaju „povecanje ekonomske koristi kroz obracunski period u obliku priliva ili povecanja sredstava ilismanjenja obaveza,sto ima za posledicu povecanje kapitala, ali ne ono u vezi s uplatama vlasnika“.35.Definisite i objasnite pojam rashoda.Rashodi predstavljaju „smanjenje ekonomske koristi kroz obracunski period u obliku odliva ili smanjenja sredstava ili povecanja obaveza,sto ima za posledicu smanjenje kapitala, ali ne ono u vezi s raspodelom kapitala– glavnice“.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->