Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Gubsky Biologichna_khimiya

Gubsky Biologichna_khimiya

Ratings: (0)|Views: 163|Likes:

More info:

Published by: Mónika Whiltierna Szenykiv on Apr 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/18/2015

pdf

text

original

 
Þ.². ÃóáñüêèéÁ²ÎËÎò×ÍÀղ̲ß
Âï³äðó÷íèêó âèêëàäåíèéêóðñá³îëîã³÷íî¿  õ³ì³¿â³äïîâ³äíîäîïðîãðàìèäëÿñòóäåíò³â âèùèõ ìåäè÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â:ðîçãëÿíóò³ ñòðóêòóðà òà ôåðìåíòàòèâí³ðåàêö³¿ ïåðåòâîðåííÿ îñíîâíèõ êëàñ³âá³îìîëåêóë — á³ëê³â, àì³íîêèñëîò,âóãëåâîä³â,ë³ï³ä³â,â³òàì³í³â,íóêëåîòèä³â, ³íôîðìàö³éíèõ íóêëå¿íîâèõ êèñëîò.Âèñâ³òëåí³ïèòàííÿìîëåêóëÿðíî¿á³îëî㳿 òàãåíåòèêè,á³îõ³ì³÷í³îñíîâèô³ç³îëîã³÷íèõ  ôóíêö³é îðãàí³çìó ëþäèíè òà ¿õ íåé-ðîãîðìîíàëüíî¿ ðåãóëÿö³¿, ìîëåêóëÿðí³ìåõàí³çìè âèíèêíåííÿ íàéá³ëüø ïîøè-ðåíèõ ïàòîëîã³÷íèõ ïðîöåñ³â (àòåðî-ñêëåðîçó,öóêðîâîãîä³àáåòó,îæèð³ííÿ)òà ñïàäêîâèõ åíçèìîïàò³é. Çíà÷íó óâàãó ïðèä³ëåíî ìîëåêóëÿðíèì ìåõàí³çìàìôóíêö³îíóâàííÿ êë³òèí êðîâ³, ïå÷³íêè,ì’ÿç³â,³ìóííî¿,íåðâîâî¿ñèñòåìè,åíçèìî- ä³àãíîñòèö³ òà á³îõ³ì³÷íèì çàñàäàìôàðìàêîòåðàﳿïîðóøåíüîáì³íó ðå÷îâèí. ϳäðó÷íèê ìîæåáóòèòàêîæ âèêîðèñòàíèé àñï³ðàíòàìè,ñïåö³àë³ñòàìèòàíàóêîâöÿìè, ùî ïðàöþþòü â ãàëóç³ çàãàëüíî¿ ³ ìåäè÷-íî¿á³îõ³ì³¿,ôàðìàêîëî㳿,ì³êðîá³îëî㳿òà ³íøèõ á³îìåäè÷íèõ íàóê.
 
1
 Ю
 .
 І 
 .
 ГУБСЬКИЙ 
Б
 
І
 
О
 
Л
 
О
 
Г
 
І
 
Ч
 
Н
 
АХ
 
І
 
М
 
І
 
 Я
 Допущено
 
 Міністерствомохорони
 
 здоров
’ 
 я
 
України як
 
підручник
 
для
 
студентів
 
вищих медичних
 
навчальних
 
 закладів
 
освіти
 III-IV 
 рівнів
 
акредитації 
Êè¿â-Òåðíîï³ëü«Óêðìåäêíèãà»2 0 0 0
 
2
Á³îëîã³÷íà õ³ì³ÿ
ББК
28072
 Я
73 
Г
93
УДК
612.015(075.8)+577.1(075.8)
Губський
 
Ю
.
І
. — 
д
.
м
.
н
.,
професор
,
член
-
кореспондент
 
АМН
 
України
,
заслужений
 
діяч
 
науки
 
і
 
техніки
 
України
,
завідувач
 
кафедри
 
біоорганічної
,
біологічної
 
та
 
фармацевтичної
 
хімії
 
Національного
 
медичного
 
університетуім
.
О
.
О
.
Богомольця
.
Рецензенти
:
 
член
-
кор
.
НАН
 
України
,
д
.
б
.
н
.,
проф
.,
лауреат
 
Державної
 
премії
 
України
 М 
 .
Є 
 .
 Кучеренко
(
Київський
 
університет
 
ім
.
Т
.
Г
.
Шевченка
);
д
.
м
.
н
.,
проф
.,
лауреат
 
премії
 
ім
.
О
.
В
.
Паладіна
 
 Ю
 .
 В
 .
 Хмелевський
(
Національний
 
медичний
 
університет
 
ім
.
О
.
О
.
Богомольця
);
д
.
б
.
н
.,
проф
.,
лауреат
 
Державної
 
премії
 
України
 
 М 
 .
 Д 
 .
 Курський
(
Інститутбіохімії
 
НАН
 
України
).
Допущено
 
Міністерством
 
охорони
 
здоров
я
 
України
 
як
 
підручник
 
для
 
студентів
 
вищих
 
медичнихнавчальних
 
закладів
 
освіти
III-IV
 рівнів
 
акредитації
(
лист
 
МОЗ
 
України
 
1.01/5
від
11.02.2000).
 Губський
 
 Ю
 .
 І 
 .
 
Г
93
Біологічна
 
 хімія
:
 
Підручник
.– 
Київ
-
Тернопіль
:
Укрмедкнига
, 2000. –508
с
.
ISBN 966-7364-41-0
В
 
підручнику
 
викладений
 
курс
 
біологічної
 
хімії
 
відповідно
 
до
 
програми
 
для
 
студентіввищих
 
медичних
 
навчальних
 
закладів
:
 розглянуті
 
структура
 
та
 
ферментативні
 
 реакціїперетворення
 
основних
 
класів
 
біомолекул
— 
білків
,
амінокислот
,
вуглеводів
,
ліпідів
,
вітамінів
,
нуклеотидів
,
інформаційних
 
нуклеїнових
 
кислот
.
Висвітлені
 
питання
 
молекулярної
 
біології
 
тагенетики
,
біохімічні
 
основи
 
фізіологічних
 
функцій
 
організму
 
людини
 
та
 
їх
 
нейрогормональної регуляції
,
молекулярні
 
механізми
 
виникнення
 
найбільш
 
поширених
 
патологічних
 
процесів
(
атеросклерозу
,
цукрового
 
діабету
,
ожиріння
)
та
 
спадкових
 
ензимопатій
.
Значну
 
увагу
 
приділеномолекулярним
 
механізмам
 
функціонування
 
клітин
 
крові
,
печінки
,
м
язів
,
імунної
,
нервовоїсистеми
,
ензимодіагностиці
 
та
 
біохімічним
 
засадам
 
фармакотерапії
 
порушень
 
обміну
 
 речовин
.
Підручник
 
може
 
бути
 
також
 
використаний
 
аспірантами
,
спеціалістами
 
та
 
науковцями
,
щопрацюють
 
в
 
галузі
 
загальної
 
і
 
медичної
 
біохімії
,
фармакології
,
мікробіології
 
та
 
інших
 
біомедичнихнаук
.
ББК
28072
 Я
73
УДК
612.015(075.8)+577.1(075.8)
ISBN 966-7364-41-0©
Ю
.
І
.
Губський
, 2000

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->