Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
1Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Carpon Bahasa Sunda

Carpon Bahasa Sunda

Ratings: (0)|Views: 643|Likes:
Published by Herdi
contoh carpor bahasa sunda lengkap
contoh carpor bahasa sunda lengkap

More info:

categoriesTypes, School Work
Published by: Herdi on Apr 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, DOCX, TXT or read online from Scribd
See More
See less

09/18/2013

pdf

text

original

 
Carpon Bahasa Sunda ( Emang Beca )
Tos lami kajantenanana tēh, abdi gē di kelas genep ēsdē kēnēh. Saum kaping lilikuran, abdi
diajak balanja ku Mamah ka Pasar Pelita.
Kumargi balanja kanggo lebaran, atuh mani sagala dipēsēr. Bahan
-
 bahan pikuēheun,
 piacukeun,dugi ka sambeuleun sareng lalabeun kanggo buka.
Kaluar ti pasar, Mamah milarian dēlman,tapi teu aya hiji
-
hiji acan. Aya gē bēca, Si Emangnakeur nundutan. Sanēs emang kētah, da tos rada sepuh, pantesna di sebut Abah.
 Mamah sareng abdi hawatos ba
de ngagugahkeun Si Abah tēh, tapi pan anjeunna gē nuju mialrianmuatan. Digugahkeun wēh, mani tibuburanjat boa nuju ngimpen Si Abah tēh.
 
Balanjaan dihanjatkeun kana bēca, dibantuan Si Abah. Geuleuyeung maju lalaunan,kantenan basa nyorang tanjakan mah bēca tēh karaosna asa gigibegan.
 
Kumargi hawatos ka Si Abah, Mamah bade lungsur tina bēca. Tapi saur Si Abah tēh wios nuturun mah.Teras Bah ngadorong, kakuping eni rerekētan bēcana, sanēs tuur Si Abah.
 
Dugi karorompok, nuju panas ērēng
-
ērēngan. Abah mani ngoprot kēsangna. Hawatos, jaba
ngiring ngabantuan nurun-nurunkeun balanjaan, teras dugi ka pawon.
Di lebet, Mamah ngaharēwos. Pasihan cai eueut Si Emang saurna.Teras Mamah ngawadahankuēh kana pisin, abdi nyician citēh bari kana lumur. Barang srog abdi ka payun, karērēt Si Abahnuju ngalungsar nyanghunjar lambar bari ngageberan salirana ku dudukuyna nu rawing. Ēnggalkuēh dina pisin sareng caina disimpen payuneun Si Abah. Nu di sangka badē haripeut tēh
kalahkah bengog neuteup leueuteun, teras Abah ningali ka abdi. Abdi mundur, sieun Abah bendu.
“ Da Emang gē saum, Enēng. Candakan deui we ka lebet,
ˮ
 
saurna. Rupina waē Mamah
ngadangueun, teras norojol ka tepas bari pupuntenan ka Abah teu cekap ku sakali punten deui punten deui.
Sajabi ti diongkosan, Abah ku Mama dibahanan bēas, teu kant
-
un kuēh tēa dibahankeun. Manidodongkoan Si Abah tēh nampina
- nganuhunkeun sababaraha kali. Malih aya tambihna,
“Diduakeun
 
 
-
ku Emang, Ibu sing ēnggal
-
ēnggal jarah ka Mekah,
ˮ
saurna. Diaminan ku Mamah sarengAbdi.
Waktos Si Abah tos ngalēos,sanggem abdi ka Mamah,
ˮ
 
Geuning tukang bēca gē aya nu saumnya
Mah?
ˮ
 
“Muhun Mamah gē teu nyangka,
ˮ
saur Mamah teras ka jamban bade netepan duhur.Lami teu tepang sareng Si Abah, dugi ka boboran. Di La
 pang Merdēka, sabubarna netepan Id,gok Si Abah. Horeng namina tēh Bah Toha, harita sareng bojona sareng putrana nu sapantar sareng abdi. Diaracuk, sanaos teu ginding ogē tapi bereresih, katinggal sandal capit Bah Tohaweuteuh kēnēh.
 
 
UJIAN"Mah, du'akeun nya! Dinten ieu Ina bade ujian Fisika Optika. Tapi Ina teu acan ngapalkeun.Du'akeun we nya!" Ina nyarios bari sun tangan ka mamahna."Ku naon atuh teu diajar? Padahal mamah tos ngagugahkeun Ina ti Subuh. Kalakah bobo deuigeura!" ceuk mamah."Atuh da. Ina teh kamari cape pisan. Jadi we bobona tibra. Hehe." waler Ina."Nya sok atuh jung berangkat! bisi kasiangan!""Muhun, Mah! Assalamu'alaikum!"Ina ngabuka pager teras geura nyetop angkot. Dinten ieu teh, Ina sareng rerencangan sakelasna bade ujian Fisika. Ina ngandelkeun pisan kamampuan logikana ku margi da teu acan diajar.Waktos dugi ka kelas, Ina ningal rerencangannana nuju diajar rame-rame. Basa Ina bade ngiluan,Pak Arfi, guru Fisika, lebet ka kelas. Barudak sakelas langsung paranik. Tapi Pak Arfi kalakahgumujeng bae."Barudak, ku margi bapana aya urusan, janten ayeuna teu ujian Fisika. Nu matak kitu, ujiannanadiundur dugi ka Rabu.""YEEEEEEE!!!!"Ina ngarasa lega pisan. Untung we ujiannana diundur da Ina teu acan diajar pisan.Di bumi, Ina ngomongkeun eta kabungah ka mamahna."Mah, ujian Fisikana teu janten!!""Alhamdulillah atuh!" ceuk mamahna.Minggon payunna, Ina ujian deui. Tapi nu ieu mah jian Matematika. Sami siga kajadian ujianFisika, Ina teu acan ngapalkeun. Untungna deui, ujiannana teu jadi. Dugi ka minggon katilu,kajadian siga kieu tos aya opat kali."Na, untung pisanlah maneh mah! Tiap-tiap ujian, maneh mah tara diajar. Tapi anehna ujiannateu jadi." ceuk Aldi, hiji waktu di kelas."Nya abdi ge teu terang atuh naha bisa kitu. Meureun we Dewi Fortuna nuju resep ka abdi.Hehe." waler Ina.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->