Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
noli

noli

Ratings:

4.5

(2)
|Views: 29 |Likes:
Published by ycon

More info:

Published by: ycon on Mar 20, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/04/2011

pdf

text

original

 
Ni: Dr. Jose Rizal
Buod:
Bago tuluyang tumakas ay nagkaroong ng pagkakataon siIbarrang magkausap sila ng lihim ni Maria Clara,. Anya?yipinagkaloob na niya rito ang kalayaan at sana?y lumigaya siya atmatahimik na ang kalooban. Ipinaliwanag ni Maria Clara na angliham na kanyang iniingatan at siyang ginamit sa hukuman aynakuha sa kanya sa pamamagitan ng pagbabanta t pananakot.Ippinalit sa mga liham na ito ang dalawang liham na isinulat ngkanyang ina bago siya ipanganak na nakuha ni Padre Salvi sakumbento at dito nasasaad na ang tunay niyang ama ay si PadreDamaso.Sinabi niya kay Ibarra na kaya siya pakakasal kay Linaresay upang ipagtanggol ang karangalan ng kanyang ina subalit angpag-iibig niya saa binata ay di magbabago kailanman.Samantala, tumakas na si Ibarra sa tulong ni Elias. Sumakaysila ng bangka, pinahiga si Ibarra at tinabunan ng damo atpagkatapos ay tinunton ang ilog Pasig hanggang makarating saLawa ng Bay. Ngunit naabutan sila ng mga tumutugis sa kanila.Inisip ni Elias na iligaw ang mga ito kaya naisipan niyang lumundagsa tubig kung saan inakalang si Ibarra ang tumalon kaya hinabol atpinaputukan siya ng mga sibil hanggang mahawi ang bakas ngpagkakalangoy at magkulay-dugo ang tubig.Nakarating sa kaalaman ni Maria Clara na si Ibarra?y napatayng mga Sibil sa kanyang pagtakas. Ang dalaga?y nalungkot atnawalan ng pag-asa kaya?t hiniling niya kay Padre Damaso nasiya?y ipasok sa kumbento ng Santa Clara upang magmadre.Napilitang pumayag ang pare sapagkat tiyakang sinabi ng dalaga nasiya?y magpapakamatay kapag hindi pinagmadre.Noche Buena nangmakarating si Elias sa maalamat na gubat ng mga Ibarra, sugatan atnanghihina na doon niya nakatagpo si Basilio at ina nitong walanang buhay.Bago siya nalagutan ng hininga ay sinabing, namatay siyanghindi nakikita ang pagbubukang-liwayway ng kanyang bayan atmakakikita ay huwag sanang kalilimutan ang mga
nangamatay dahilsa pagtatanggol sa bayan.
 
Ipinapasa ni:
Richard T. Avila III-A
Ni: Dr. Jose Rizal
Buod:
Bago tuluyang tumakas ay nagkaroong ng pagkakataon si Ibarrangmagkausap sila ng lihim ni Maria Clara,. Anya?y ipinagkaloob na niya ritoang kalayaan at sana?y lumigaya siya at matahimik na ang kalooban.Ipinaliwanag ni Maria Clara na ang liham na kanyang iniingatan at siyangginamit sa hukuman ay nakuha sa kanya sa pamamagitan ng pagbabanta tpananakot. Ippinalit sa mga liham na ito ang dalawang liham na isinulatng kanyang ina bago siya ipanganak na nakuha ni Padre Salvi sakumbento at dito nasasaad na ang tunay niyang ama ay si PadreDamaso.Sinabi niya kay Ibarra na kaya siya pakakasal kay Linares ayupang ipagtanggol ang karangalan ng kanyang ina subalit ang pag-iibigniya saa binata ay di magbabago kailanman.Samantala, tumakas na si Ibarra sa tulong ni Elias. Sumakay sila ngbangka, pinahiga si Ibarra at tinabunan ng damo at pagkatapos aytinunton ang ilog Pasig hanggang makarating sa Lawa ng Bay. Ngunitnaabutan sila ng mga tumutugis sa kanila. Inisip ni Elias na iligaw angmga ito kaya naisipan niyang lumundag sa tubig kung saan inakalang siIbarra ang tumalon kaya hinabol at pinaputukan siya ng mga sibilhanggang mahawi ang bakas ng pagkakalangoy at magkulay-dugo angtubig.Nakarating sa kaalaman ni Maria Clara na si Ibarra?y napatay ngmga Sibil sa kanyang pagtakas. Ang dalaga?y nalungkot at nawalan ngpag-asa kaya?t hiniling niya kay Padre Damaso na siya?y ipasok sakumbento ng Santa Clara upang magmadre. Napilitang pumayag ang paresapagkat tiyakang sinabi ng dalaga na siya?y magpapakamatay kapaghindi pinagmadre.Noche Buena nang makarating si Elias sa maalamat nagubat ng mga Ibarra, sugatan at nanghihina na doon niya nakatagpo siBasilio at ina nitong wala nang buhay.Bago siya nalagutan ng hininga ay sinabing, namatay siyang hindinakikita ang pagbubukang-liwayway ng kanyang bayan at makakikita ayhuwag sanang kalilimutan ang mga nangamatay dahil sa pagtatanggol sabayan.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->