Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Despre Cnejii Romani. Ioan Bogdan

Despre Cnejii Romani. Ioan Bogdan

Ratings: (0)|Views: 14 |Likes:
Published by Diana Elena

More info:

Published by: Diana Elena on Apr 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/05/2014

pdf

text

original

 
,0.4/4,....
-7----,V4-7----,--.
J. POPESCU BAJENARIT
AUTO
.........
VO
.-gektriA-.0.-mtvo..."
.-
N2., id .4.1H11.......19.9.4.,....-
DESPRE CNEJIT ROMANI
DE
I. BOGDAN
Membru al Academia Romane.
edinta de la 19 Martie 1903.
I.
Cuvintul romanesc cnez
set
cneaz, slav. MIAMI, ICSHIA3k, care astadl
nu s'a pastrat In limba populara romand decat sub forma chinez (ung.
kenéz, kinéz, la Rogerius canesius) In Banat, unde Insamna primar
de sat, a avut In trecut la Roman1 doua InsemnarI principale : Jude
sates° §i taran liber sail taran proprietar de pamInt. Niel ()data el
n'a insemnat pe
eful statelor romane, cum din gre016 a admis Mi-
klosich In Etymologisches Wörterbuch, p. 155: .grm. knéz, ehedem der
regierende Fiirst der Moldau und Walachei». Ace01 principT s'aft numit
tot deauna voevocrf (1101EHOM, REAHK1a1H BOIEHO,A,d, popular vodd), §i daca
prin sec. XVII eI sunt numiti cate °data cnejI, acésta numire trebue
explicata ca un imprumut literar din cartile rusescI ce se introdusesera
pe timpul acela In tarile roll:Cane §i fnlocuisera In parte vechile carp'
bisericesci de redactiune bulgara (1).
(1) I. Bogdan, Originea voevodatului la Rom:14 Bucurescl 1902, p. 17.Wicken-
hauser, Geschiekte und Urkunden des Klosters Solka, Czernowitz 1877, p. 205, spune
ei inscriptiunea bisericii de la Rfidauti din 1559 numesce pe Alexandra LapusneanucKliA3»; textul reprodus de Melchisedek In Revista pentru istorie, archeologie fi fi-
lologie a d-hfi Grigore G. Tocilescu, II. p. 65, are Insi esousom*.
In timpul lid Mateiti Basaraba Intâlnim
toi
In documente cuvintul ICHA3k, In loo de
s011i0A4; intr'unul din 13 Ian. 1634 (Arch. Stat.), voevodatul TériI-romfinesci e numit
ICHARUCTRO, KHASCTILO, domnil tériI !MASH, vintiriciul donniese 44CTIb, KHASCTRO WT BHlitIPWI,
vama domnésc5 B4Ald KHASCTRA; telte acestea MO, ca
si
sendurumucTa imaxiA, sunt capriciuri
Attalele A. R.Tom. XXVI.Memoriile Seq. letorice.
i
www.dacoromanica.ro
 
Voesc sa daii In urmat6rele un resumat al cercetarilor Multe pana
acum asupra cnejilor romanT
cestiune de o potriva de importantapentru istoria vechilor institutiuni romane, cat §i pentru natura rela-
tiunilor nóstre cu pop6rele slave,aduand In acelT timp cate-va date
noua asupra cnejilor din Principatele romane, carora nu le-a consacrat
inca nimenea un studiil special §i despre carl istoriografia romana are
inca notiunl neprecise. IstoriciT no§tri
i strainil ce s'el ocupat cu is-
toria romana, in special Unguril, ail insistat pana acum aprópe ex-
clusiv asupra cnejilor romanT din Ungaria §i Transilvania, carY ju-
cat netagaduit un rol important in istoria acestor dona tarT prin sec.
XIV §i XV; cnejil din Principate neridicandu-se la o importanta mi-
litara, ca ce! din Ungaria, ci ramanénd tot timpul functionarl satescI
sail simpli tarara' proprietarY, documentele vorbesc la inceput f6rte rar
despre ei§i incep a-1 pomeni mal des numaT in epoca de decadere a
lor, de la sfar§itul sec. XVI inc6ce.
Prima' cnejl romanT de cari se pomenesce in istorie sunt, dupà pa-
rerea mea, cele doné' capetenil ale Romanilor, al caror teritoriil $tefan
Nemanja Il daruesce, °data cu mal multe sate de °apilo, la sfar§itul
sec. XII, mandstiriT Chilandar: WA KAAXII pAA0B0 COIrAker110 H h8pkrO,
Hure HAAKk .po.: dintre VlachT judecia luT Radul
i Giurgea, cu totul
170 de VlachT (1). D1 Rad §i B-urd nu sunt numitl cnejl, este evi-
dent ca, intre cele 170 de case de RomanT, ei aveati functiunea de cney
sail prémikjurT, pomenitT in donatiunile ulterióre ale regilor §i dinas-
tilor sirbl ca capetenil ale catunelor sal-1 satelor de RomanT. A§a in
diploma luT $tefan Prvovan6ani pentru manastirea 2i6a (1222-1228):
a CE MACH :
rpkAk KHE3k, etc. (2); in diploma luT $tefan UrII pentru
literare ale scriitorilor. De altmintrelea, In timpul lui Mateiù Basaraba se observA la
mai multi dind tendinta de a introduce unele inovatiunT in formulele vechl;
110
d. p.
naits,
in loe de
sandia,
inteun chrisov din 1636 pentru Sima logofkul (Arch. Stat.),
nariz 1$i acSnaiis
inteunul de la 3 Aprilie 1640, pentru Hrizea vornicul (Arch. Stat.),
KOHIO-
WTH, 4,1WHIJK, AOMS CTp0HTM
inteunul de la 10 Martie 1631, In loe de
ICOMHCX, HIK4pHHICE, HOCTIA-
HHKS
(Arch. Stat.); csA.Prgniii
BC
CTp4HH CIBIpHHCKH(=GdHl)
i,4,04116 CTp0HTIA
inteunul de la 15
Maiti 1641 (Arch. Stat.), s. a. m. d.
Fr. Miklosich, Monumenta Serbica, p. 5.--E. Kaluiniacki, in Hurmuzaki, Do-cumente privit6re la istoria Romdnilor, I, 2, p. 772. Documentul e datat de obiceiil
1198 1199.
Mon. Serb., p. 12; Hurmuzaki, Documente, I, 2, p. 775.
2
I. BOGDAN
14
www.dacoromanica.ro
 
Chilandar (1293-1302): a ce BAACH: ICHEEk KOHKIltl, etc. (1); in diploma ace-
luia§i pentru mândstirea Banja (c. 1318): KATOVH6 garkilIERCKHH: KOCTAAHHk
npirtunilopk, KAToylik socotatiu;: nAmmoop ROlICHAk, ICATOIrRit HOHCHAltlik: lip4-
A11-1K14011. ROHCHAk, etc.
(2). intre cAtunele date de $tefan Digan bise-
ricii sf. Arhangeli din Prizren la c. 1348 se pomenesc MACH sa4T1 qatif
Cu SAHCAMIlt npimmuormi in frunte, cAtunul rdIPIHWA Cu np*mwmph KOHX1I4,
cAtunul KOCTp15.44Hk Cu ROPAtilik nrkminctopk §1 cAtunul FOACTSOFIRH CU noprk
Klif31% (3).
E f6rte probabil ca unii dintre Romanii dAruiti mangstirilor saii
nobililor sirbesd in sec. XIV §i XV §i numip dupà cate un nume de
pers6nA, sunt numiti dupA cnejii se" prémikjurii lor : A. Ursulovci, Ai-gatovci manAstiril Banja, dup6. Ursul, 8i5at (ed. Jagie, p. 28, 33; cf. WH-
WATIL in diploma pentru Deóani, p. 54) (4); a§A. Lópóinovci, Tudoriòevci,
Ratigevei manAstirii Dedani, dupA Lépóin, Tudoric, Ratig: Lépdin §i
Tudoric sunt citati in fruntea consAtenilor lor, iar intre Ratigevci e
pomenit un Ratig ca bunic (1,-kAk) al altor doi Vlachl (5);
a§A. Vlasi
Vpichniei, däruiti la 1434 de voevodul Juraj celor trei fratT Jurjeviei,
sati Vlasi Radivojevci li. Vlasi Vojkovci, dAruiti de Gheorghe Bran-
kovie la 1428 lui Radió óelnik, dupA Voichna, Radivoj, Vojko (6).Atributiunile de cApetenie ale acestor cneji ere', dupA t6te probabili-
tAtile, urmAt6rele : a)ZI stringeati de la Romana pAstori, supu§1 mânAs-
tirilor saa nobililor, contributiunile impuse, !litro cari primul loe II ocupà
tquinquagesimdin oi, ca li la Românii din Ungaria §1 Transilva-nia (7); b) garante' indeplinirea angariilor in satele de Romani agri-
Mon. Serb., p. 59; Hurm., J, 2, p. 797.
V. Jagi6, Sveto-Stefanski chrisovulj kralja Stefana Urok II Milutina, u Be6u
1890, p. 32, 33, 35.
Glasnik, XV, p. 288, 291, 292, 294; cf. ibid., p. 295, 297, §i Hasdeä, Archiva jeto-
rica a Romania, III, p. 136 137.
De6anske chrisovulje, Glasnik, od. II, kn. XII, u Beogradu 1880.Deeanske chrisovulje, p. 49, 51; cf. Mon. Serb., p. 96.
Mon. Serb., p. 378; Spomenik, III, p. 3. Despre toll ace§tia v. St. Novakovi6,
Selo [Glas, XXIV], p. 41 O urm.
»Din cincl4e6i de oi una cu miel §i alta stärpä pe fie-care an»:
A CI atIKOH KA4-
X0Atk: AO AII0 H4 [CUICO ATO WT .11. WINOT Cl. KirinerIMk
a
Aporror amoBoy»;
Svetostel chris., ed.Jagi6, p. 36; cf. DeCanske chris., p. 309: ad indatoririle Vlachilor sunt fórte amfinuntit
specificate §ii filtre altele se spune:
H Ad AMO
l'omita
nykrropiatoKe KOHk ROMA TOTHAICIT nip-
neo, %LAICO CON' ,I,ABOAH 11,4151CTEOlf MH,
a
RO CENA
topo
Ad HE Amo
(0 sà deä pe fie-cave an un
cal se' treI-deci de perpere, cum mi dat impërätiel mele, iar dupä acata impd-
ratuluI sal nu maï da); ceca-ce aratä ca däjdiile §i. angarilla, la carI erall obligatI
Vlachil mändstirilor, se cuveniail inainte regelui set tarulul.
15
DESPRE CNEJEi ROMÂNI.
3
www.dacoromanica.ro

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->