Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Arhitectura Peisagera Curs

Arhitectura Peisagera Curs

Ratings: (0)|Views: 420 |Likes:
Published by Kolyan Grigoraș

More info:

Published by: Kolyan Grigoraș on Apr 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/18/2014

pdf

text

original

 
UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” SUCEAVA FACULTATEADE SILVICULTURĂ
 
A R H I T E C T U R Ă P E I S A G E R Ă Ş I
D E S I G N F O R E S T IE R SUPORT DE CURS
şef lucr. dr. ing. Cezar Valentin TOMESCU
 
GENERALIT ĂŢ I
 
1.1. Defini ţia şi
obiectul disciplinei
Arhitectura peisager ă, numit ă şi Arhitectura peisajului sau Proiectarea spaţiilor verzi , este disciplina de interferen ţă , ridicat ă la rangul de art ă şi ştiin ţă ,ce se ocup ă cu proiectarea şi amenajarea sistemului de spa ţii
verzi, în ansamblu
şi a spa ţiilor verzi, în particular, dup ă anumite principii şi tehnici, prinasocierea elementelor naturale (vegeta ţie, ap ă, sol, roci) cu elementeleartificiale (cl ădiri, c ăi de circula ţie, dot ări, instala ţii, etc.), cu scopulîndeplinirii anumitor func ţii de c ătre acestea. Totodat ă sunt stabilite şimetodele de realizare, de îngrijire şi de ocrotire a spa ţiilor verzi în contextulcondi ţiilor sociale, economice şi istorice în acel moment. A amenaja un spa ţiu
verde nu îns
eamn ă a umple spa ţiile goale dintre cl ădiri cu „pietre, iarb ă, florişi copaci” ci înseamn ă a organiza, a armoniza şi a disciplina formele vegetale,cromatica dinamic ă a florilor şi frunzelor, mobilitatea apei, contrastul texturalal suprafe ţelor şi relieful cu diferite construc ţii sau dot ări.
 
1.2. Disciplin ă de interferen ţă
 
Arhitectura peisager ă ca disciplin ă complex ă reune şte numeroase aspectedin cele mai diferite domenii, pornind de la disciplinele de baz ă: istoria artei gr ădinilor, te
oria arhitecturii peisajelor, proiectarea peisajelor, construirea,
îngrijirea şi restaurarea peisajelor, şi continuând cu:
- discipline grafice:
 
geometria descriptiv ă şi de perspectiv ă, desen tehnic, desen artistic, compoziţie, design;.
-
ştiin ţe biologice: botanic ă, dendrologie, floricultur ă, fiziologia
 plantelor, fitopatologie, entomologie; - discipline tehnice: topografie, construc
ţii, arhitectur ă, drumuri şi poduri, urbanism, amenajarea şi sistematizareateritoriului, îmbun ătăţ iri funciare, corectarea toren ţilor, pedologie, sta ţiuni,climatologie, silvicultur ă, mecanizare, împ ăduriri;
- discipline sociale: istorie,
economie, filozofie, sociologie, legisla ţie specific ă, management, marketing.
 
1.3. Importan ţa disciplinei
 Crearea de noi zon
e verzi, protejarea, conservarea şi extinderea celor existente, reprezint ă un mijloc important de combatere a ac ţiunii factorilor  poluan ţi, şi de ameliorare a mediului de via ţă al oamenilor. Pădurile şi orice felde spa ţiu verde au un rol ecologic esen ţial fiind mari produc ătoare de oxigennecesar vie ţii şi contribuie la reducerea polu ării fizice, chimice şi microbiene, prin crearea unui microclimat favorabil, ac ţionând direct asupra valorilor extreme ale diferi ţilor factori de mediu (temperatur 
 
ă, vânt, umiditate atmosferică). Numeroase spa ţii verzi au un rol important în ameliorarea şi valorificarea
terenurilor 
degradate sau a celor cu risc ridicat de eroziune precum şi în ameliorarea şiconservarea peisajelor. Spa ţiile verzi contribuie la îmbun ătăţ irea calit ăţ ii vieţii omului prin realizarea mediului şi cadrului favorabil recre ării publice sau private în aer liber, prin îmbun ătăţ irea şi înfrumuse ţarea mediului antropic

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
quetzalquatl liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->