Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Atalar Ve Analr Sözləri

Atalar Ve Analr Sözləri

Ratings: (0)|Views: 1,277 |Likes:
Published by Umud Urmulu
Atalar Ve Analr Sözləri
Atalar Ve Analr Sözləri

More info:

Published by: Umud Urmulu on Mar 20, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

pdf

text

original

 
 
Ac ay
ı
, oynamaz o
ğ
ul.Ac do
ğ
uz dar 
ı
dan ç
ı
kmaz.Ac
ə
lin
ə
şə
ni yiy
ə
r; tox a
ğ
z
ı
na g
ə
l
ə
ni diy
ə
r.Ac e
ş
iy
ə
, lüt d
ı
ş
ar 
ı
qaçar.Ac e
ş
iy
ə
; lüt iç
ə
ri qaçar.Ac
ə
sn
ə
r; a
ş
ı
q g
ə
rin
ə
r.Ac g
ə
zm
ə
kd
ə
ns
ə
; tok ölm
ə
k yaxc
ı
d
ı
r(ye
ğ
dir).Ac göz (gözü ac) yiy
ə
r, özüd
ə
doysa, gözü doymaz.Ac itin götün; tox it yalar.Ac n
ə
edm
ə
z, tox n
ə
dem
ə
z.Ac oldun çobana qo
ş
ul; yorudun karvana.Ac qudur 
ğ
an olar; tox oyna
ğ
an.Ac qurdlar, a
ğ
ı
z a
ğ
ı
za yatarlar.Ac, ac
ı
nan yatar; dil
ə
nçi do
ğ
ar.Ac, q
ı
l
ı
nc
ı
çapar.Aca qazan asma; ü
ş
üy
ə
n
ə
odun yaxma, o yiy
ə
r s
ı
çar; buq
ı
zar vurar.Aca yax
ı
nla
ş
ma, toxu dindirm
ə
, biri yiy
ə
r, biri s
ı
çar.Açar 
ı
n gücü, q
ı
ı
l
ı
basar.Acgöz, yalanç
ı
toruna dü
şə
r.Ac
ı
i
ş
l
ə
tm
ə
; toxu d
ə
pr 
ə
tm
ə
.Ac
ı
d
ı
, utma;
ş
irindi, atma !Ac
ı
ğ
an yatm
ı
ş
; ac
ı
yan yok.
ı
lan solar; a
ğ
layan gül
ə
r.Ac
ı
n evind
ə
, n
ə
od olar n
ə
d
ə
ocaq.Ac
ı
n iman
ı
olmaz; toxun aman
ı
.Ac
ı
n iman
ı
olmaz; toxun guman
ı
.Ac
ı
ndan gün orta durur; bu
ğ
lar 
ı
n ya
ğ
il
ə
burur.Ac
ı
nd
ı
rsan ars
ı
z, ac
ı
qd
ı
rsan h
ı
rs
ı
z(o
ğ
ru) olur.Ac
ı
ql
ı
ba
ş
da; a
ğ
ı
l olmaz.Acl
ı
q n
ə
etdirm
ə
z, toxluq n
ə
dedirtm
ə
z.Acl
ı
q, adama oyun öyr 
ə
d
ə
r.Acl
ı
q; adama oyun öyr 
ə
d
ə
r.Ad var adam
ı
b
ə
zir; adamda var ad
ı
b
ə
zir.Adam axtay
ı
rs
ı
z, yox sizi.Adam olmaq asta- asta; heyvan olmaq bir anda.Adam otaran çox olar.
 
 
 
Adam var '
ə
r' d
ə
yi
ş
ir; adamda var '
ə
l' d
ə
yi
ş
ir.Adamd
ı
adam; olmasa puluda, heyvand
ı
heyvan; atlas olsaçuluda.Adam
ı
ba
ş
dan tan
ı
, a
ğ
ac
ı
ya
ş
dan.Adam
ı
qeyr 
ə
t; d
ə
yirman
ı
su i
ş
l
ə
d
ə
r.Adam
ı
sözünd
ə
tut; heyvan
ı
burnundan.Adam
ı
n üzün
ə
yok, sözün
ə
bax.Adam
ı
n vay
ı
 \ mollan
ı
n pay
ı
.''Ad
ə
m'' bir d
ə
n
ə
y
ə
satm
ı
ş
s
ə
ggiz qat uçma
ğ
ı
(c
ə
nn
ə
ti) \billah n
ə
yimi
ş
c
ə
nn
ə
tin can
ı
m s
ə
m
ə
nisi gör.Ad
ə
t qanun deyil; qanun kimi zorludur.Ad
ı
ba
ş
qa; dad
ı
ba
ş
qa.Ad
ı
yava olur qurdun ham
ı
dan, ba
ş
k
ə
s
ə
n tülkül
ə
r var.Ad
ı
n n
ə
dir ? D
ə
rvi
ş
; pulil
ə
olur h
ə
r i
ş
; pulun var giri
ş
; pulunyok sürü
ş
.Ad
ı
n nök
ə
r; durma bekar.Ad
ı
n
ı
e
ş
it, görm
ə
üzünü.A
ğ
dediyin alq
ı
ş
d
ı
r\ qarada dedin qarq
ı
ş
d
ı
r.A
ğ
saqqal sözün, ax
ı
ra saxlar.A
ğ
a toxdur; nök
ə
ə
bir çör 
ə
k yoxdur.A
ğ
ac k
ə
sildi dü
ş
dü yer 
ə
; dost oldu baltaynan
ə
ə
.A
ğ
ac tutan a
ğ
ac vurandan art
ı
q.A
ğ
ac tutan a
ğ
ac vurandan art
ı
qd
ı
.A
ğ
ac, kökünd
ə
n su iç
ə
r.A
ğ
ac
ı
ortas
ı
ndan tutan, iki ba
ş
dan vurar.A
ğ
ac
ı
qut yiy
ə
r\ insan
ı
d
ə
d.A
ğ
ac
ı
n bar 
ı
, iyidin yar 
ı
.A
ğ
ac
ı
n kökü yerd
ə
dir, adam
ı
n gözü yerd
ə
dir.A
ğ
ac
ı
n qurdu, öz dibind
ə
dir.A
ğ
alar söz
ə
baxm
ı
r, qa
ğ
alar söz ba
ş
arm
ı
r.A
ğ
aran ba
ş
, a
ğ
layan göz, gizl
ə
nilm
ə
z.A
ğ
a
ş
dan budaxdan, birid
ə
g
ə
ldi bucaxdan.A
ğ
as
ı
qul olan
ı
n; qulu quduran olur.A
ğ
ı
dan sa
ğ
uq\ q
ə
hb
ə
d
ə
n ba
ğ
uq g
ə
lm
ə
z.A
ğ
ı
l a
ğ
ı
ldan üstün, söz sözd
ə
n ötgün olur.A
ğ
ı
l olur yaradan, s
ı
n
ı
r olur ondan ay
ı
ran.A
ğ
ı
l üçün yol birdir.
 
 
A
ğ
ı
l ulusdan ç
ı
xar; d
ə
rman kol-kos dan ç
ı
xar.A
ğ
ı
la pax
ı
ll
ı
q olmaz.A
ğ
ı
ldan art
ı
q, var olmaz, a
ğ
ı
ldan yax
ı
n dost olmaz.A
ğ
ı
ldan yavan, cibd
ə
n ya
ğ
l
ı
.A
ğ
ı
l
ı
evd
ə
qoyub ged
ə
rik; axma
ğ
ı
n. Qullu
ğ
una yet
ə
rik.A
ğ
ı
l
ı
olan
ə
rinm
ə
z; gücü olan sürünm
ə
z.A
ğ
ı
l
ı
q
ı
san
ı
n; dili uzun.A
ğ
ı
ll
ı
''bizi'' tap
ı
nca; d
ə
li bacdan dü
şə
r.A
ğ
ı
ll
ı
i
ş
in
ə
baxar; d
ə
li di
ş
in
ə
.A
ğ
ı
ll
ı
olub d
ə
rd ç
ə
kinc
ə
; d
ə
li ol, d
ə
rdivi ç
ə
ksinl
ə
r.A
ğ
ı
ll
ı
öyr 
ə
n
ə
r\ axmax öyr 
ə
d
ə
r.A
ğ
ı
ll
ı
ynan da
ş
da
ş
ı
 \ axmaq
ı
la yem
ə
a
ş
ı
.A
ğ
ı
ls
ı
z ba
ş
ı
n, ya gözlüsü, ya koru(n
ə
d
ə
yi
şə
r).A
ğ
ı
n
ı
ç
ə
kd
ə
, bal
ı
n
ı
ç
ə
k.A
ğ
ı
r basar, yeyni qalxar.A
ğ
ı
r da
ş
, batman döy
ə
r.A
ğ
ı
r da
ş
ı
yel qoparmaz, sel aparmaz.A
ğ
ı
r ged
ə
n yol alar, yeyin ged
ə
n yolda qalar.A
ğ
ı
r qazan, gec qaynar.A
ğ
ı
rl
ı
k q
ı
z
ı
l qala\ yüngüllük ba
ş
a b
ə
la.A
ğ
ı
z b
ə
z
ə
yi sözdür\ üz b
ə
z
ə
yi, gözdür.A
ğ
ı
z ya
ğ
lanar, mala baxsan, könül dinc
ə
l
ə
r, pul qazansan.A
ğ
ı
z yand
ı
ran a
ş
ı
; qa
ş
ı
q tan
ı
yar.A
ğ
ı
zdan ç
ı
kan söz\ yan
ı
lmaz.A
ğ
lar gözd
ə
n, saxta sözd
ə
n; özünü gözl
ə
.A
ğ
laya - a
ğ
laya arx qazsan; gül
ə
- gül
ə
su iç
ə
rs
ə
n.A
ğ
l
ı
n il
ə
gör\ ür 
ə
kl
ə
e
ş
it.A
ğ
l
ı
va bir a
ğ
ı
l qat\ dü
ş
man
ı
gözd
ə
n qoyma.A
ğ
l
ı
va g
ə
lm
ə
y
ə
nin, önünd
ə
n keçm
ə
.A
ğ
ı
s
ı
z ba
ş
; m
ə
zarda olur.A
ğ
z
ı
ı
ğ
ı
n mal
ı
n
ı
 \ gözü aç
ı
k yiy
ə
r.A
ğ
z
ı
ya
ğ
lanan; dili ba
ğ
lanan.A
ğ
z
ı
n aç\ ''di
ş
i'' olsa qaç.A
ğ
z
ı
n dolu qan olsada; dü
ş
man yan
ı
nda tüpürm
ə
.Al gey
ə
n, al
ı
n
ı
r o
ğ
ul.Al utanma\ ver qorxma.Alça
ğ
ı
ayaxdan y
ı
x; böyügü ba
ş
dan.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->