Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Voorstellen Energie NL / Netbeheer NL

Voorstellen Energie NL / Netbeheer NL

Ratings: (0)|Views: 1,008 |Likes:
Published by Energiemedia
Voorstellen Energie NL / Netbeheer NL Energieakkoord
Voorstellen Energie NL / Netbeheer NL Energieakkoord

More info:

Published by: Energiemedia on Apr 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/08/2013

pdf

text

original

 
 
ENL-2013-00382
 
Netwerkbedrijven en leveranciers trekken gezamenlijk op in de SER. Hieronder treft u hungezamenlijke statement aan.
De E- en de G-wet en de bijbehorende regelgeving geven aan wat er in de energiemarkt vanpartijen wordt verwacht. De wetgeving geeft in grote lijnen aan wat de rollen en verantwoor-delijkheden van leveranciers en netbeheerders zijn. De nadruk van de leveranciers ligt op deactiviteiten die met productie, handel en levering te maken hebben. Voor de netwerkbedrij-ven ligt de nadruk op het investeren in en beheren van infrastructuur en activiteiten die dichtin het verlengde daarvan liggen. De precieze begrenzing van de activiteiten is echter geenvast gegeven. Ten eerste treden er voortdurend nadere preciseringen op in de taken van denetbeheerders naar aanleiding van codewijzigingen, bezwaar- en beroepsprocedures, tentweede kan de wetgever tot aanpassingen besluiten o.a. in het licht van maatschappelijkeontwikkelingen. Met name dit laatste gegeven is van belang in het licht van de huidige, breedonderschreven, doelstellingen voor hernieuwbare energie en energiebesparing. Netbeheer Nederland en Energie-Nederland doen hierbij een voorstel voor een pakket aan maatregelendie tot een impuls aan de verduurzaming en energiebesparing zal leiden.1. Het socialiseren van bepaalde kosten - al dan niet gedurende een beperkte periode -kan een bijdrage leveren aan het binnen bereik brengen van deze doelstellingen. Hetidee daar achter is dat marktpartijen of andere ondernemers dan sneller gaan inves-teren.Daarbij kan worden gedacht aan het transport van biogas, de opwerking van ruw bio-gas tot groen gas. Aan de ene kant kunnen hier barrières geslecht worden door tekijken naar de set van technische specificaties waaraan invoeders moeten voldoen. Aan de andere kant worden de drempels voor boeren om te investeren in groen gasverlaagd door de kosten van onderdelen van de groengas-keten bij de netbeheerder onder te brengen en te socialiseren, en is de verwachting dat de realisatie van de
Datum 
3 april 2013
 Aan
Deelnemers aan SER-tafels
Van
Energie-Nederland en Netbeheer Nederland
Onderwerp 
Gezamenlijk statement netwerkbedrijven en leveranciers
 
 
ENL-2013-00382 Pagina 2/4
 
ambitieuze doelstellingen op dit vlak dichterbij komt.Een zelfde situatie geldt bij de doelstellingen voor het elektrisch vervoer. Om dezedoelstellingen te realiseren is de ontwikkeling van de publieke laadinfrastructuur no-dig. Omdat er de komende jaren nog geen sprake is van een winstgevende businesscase voor het plaatsen van laadpalen in de publieke ruimte, moeten het Rijk, provin-cies, gemeenten, netbeheerders en marktpartijen een manier vinden om investerin-gen in laadinfrastructuur te financieren. Het voorstel is dat netbeheerders de taakkrijgen om in de eerste fase de publieke laadinfrastructuur te realiseren tot een om-vang van 10.000 laadpalen. Overheden, netbeheerders en marktpartijen maken na-dere afspraken over de financiële bijdrage van het Rijk, de provincies, gemeenten enandere partijen in de financiering van de onrendabele top. Om in deze fase de markt-ontwikkeling te ondersteunen is het van belang goede afspraken te maken over detoegang van alle commerciële marktpartijen tot die infrastructuur om de laadpalencommercieel te exploiteren, stroom te leveren, af te rekenen, en om tot dienstenont-wikkeling (incl. smart charging concepten) te komen. Onderdeel van het gesprek isom heldere afspraken te maken welke nu reeds onder het gereguleerd tarief vallendekosten verlaagd kunnen worden en welke kosten gesocialiseerd kunnen worden, enop welke wijze commerciële marktpartijen het stokje kunnen gaan overnemen om depublieke laadpalen te gaan realiseren nadat 10.000 zijn gerealiseerd in de publiekeruimte.2. Een derde voorbeeld is het onderzoeken, samen met EZ, hoe de infrastructuur voor wind op zee en wind op land onderdeel te maken van maatschappelijke kosten enniet onder te brengen bij de ontwikkelaar.3. Ook op het vlak van energiebesparing zijn er goede mogelijkheden tot samenwerkingdie tot een versnelling van energiebesparing kunnen leiden. Op dit moment wordt vanverschillende kanten gewerkt aan energiebesparing bij de consument. De netbeheer-ders hebben de wettelijke taak om de slimme meter uit te rollen. Het is een hoek-steen van het beleid, dat de slimme meter er voor gaat zorgen dat consumenten be-wust kunnen worden gemaakt van hun energieverbruik. Leveranciers hebben inmid-dels tools op de markt gebracht die consumenten snel inzicht geven in hun energie-verbruik en tips leveren om te besparen. Netbeheerders en leveranciers hebben er gezamenlijk belang bij dat de consument volop gebruik gaat maken van de mogelijk-heden van de slimme meter en daarom dit apparaat gaat accepteren. Om dat te be-werkstelligen zullen netbeheerders en leveranciers gaan samenwerken bij de groot-schalige uitrol van de slimme meter, zodat de consument die de slimme meter krijgtgeplaatst tegelijkertijd een aanbieding krijgt van de leverancier of het netbedrijf omtools in te zetten die van de gegevens van die meter gebruik maken en inzicht engreep bieden op hun energiegebruik.Energieleveranciers zijn ook al actief op het vlak van huisisolatie, dubbel glas, hoog-rendementsketels, zonneboilers. Een belangrijke hobbel zit bij de financiering van in-vesteringen in de verbetering van de woning. Daartoe is voorgesteld dat er een Na-
 
 
ENL-2013-00382 Pagina 3/4
 
tionaal Fonds Energiebesparing komt, dat consumenten makkelijke en goedkope le-ningen verschaft die via de energierekening kunnen worden terugbetaald. Ook denetwerkbedrijven en hun aandeelhouders kunnen hier een rol vervullen. Zo kunnende aandeelhouders geld stoppen in het fonds, en kunnen de netbeheerders met hunzicht op de energiestromen in hun netwerken gemeenten en andere geïnteresseerdepartijen met hun data adviseren over gebieden waar energiebesparing kansrijk zalzijn.4. Netbeheerders en leveranciers kunnen ook samenwerken om de energierekeningvoor de consument transparanter te maken. Op 1 augustus as. wordt het nieuwemarktmodel voor de consumentenmarkt ingevoerd. De consument krijgt dan nogmaar één rekening, waarin de kosten voor het transport en de levering van stroom engas worden weergegeven. Nu kent deze rekening een groot aantal componenten, diehet voor de consument verwarrend maken en moeilijk vergelijkbaar met andere aan-bieders. Netbeheerders en leveranciers werken samen aan voorstellen om de reke-ning transparanter te maken.5. Voor de lange-termijn-streefcijfers voor de reductie van CO2-emissies is de energie-infrastructuur een zeer belangrijke factor. De infrastructuur voor 2050 wordt nu alaangelegd. Het behalen van de EU-streefcijfers voor dat jaar vergt een energievoor-ziening, die CO2-neutraal is. De eisen die aan de energiekwaliteit van huizen wordengesteld, worden door de overheden opgeschroefd. Dit brengt de vraag met zich meewat de infrastructuur is, die hier het beste bij past. Optimaliseren vanuit dit gezichts-punt stelt bijvoorbeeld vragen bij de wijze van verwarming: de benutting van rest-warmte en warmtepompen komen nadrukkelijk in beeld. Voor de bepaling van de op-timale energie-infrastructuur bij de (her)ontwikkeling van woonwijken, bedrijventerrei-nen en winkelgebieden is nauw samenspel tussen lokale overheden, netbeheerdersen leveranciers van groot belang. Te denken valt aan het vastleggen van een proce-dure voor de bepaling van de optimale energie-infrastructuur middels een AMvB bijde E- en G-wet, zoals we deze ook kenden in de jaren negentig. (NB: het Bouwbe-sluit vereist nu dat de gemeente een warmteplan opstelt wanneer het voor een warm-te-infrastructuur kiest.)6. Decentrale ontwikkelingen hebben in korte tijd een hoge vlucht genomen. Er zijn in-middels ongeveer 300 coöperaties van burgers en bedrijven actief om lokale duur-zame (eigen) opwekking te realiseren en op vele bedrijventerreinen hebben parkma-nagers vergelijkbare acties ondernomen. De prosument is de nieuwe participant opde energiemarkt. Dit stelt nieuwe functionele eisen aan de distributienetten en con-cepten m.b.t. betrouwbaarheid en veiligheid dienen te worden geactualiseerd. Indienleden van coöperaties optreden als consument en producent zullen de netten ge-schikt moeten worden gemaakt voor heen-en-weer-verkeer, zal het totale systeemstabiel moeten worden gehouden middels hoge eisen aan de pv en opslag, moetener nieuwe eisen aan de meters worden gesteld en dient beheer, onderhoud en veilig-

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->