Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Accent 312

Accent 312

Ratings: (0)|Views: 1,516 |Likes:
Published by Eugen Mihai
ACCENT 312
ACCENT 312

More info:

Published by: Eugen Mihai on Apr 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/26/2013

pdf

text

original

 
 l 
   A   n   u   l   V   I   I   I
 l 
   N   r .   3   1   2
 l 
   A   p   a   r   e   5  -   1   1   a   p   r   i   l   i   e   2   0   1   3
 l 
   1   6   p   a   g   i   n   i
 l 
   P   r   e   ţ   :   0 ,   8   0   l   e   i
 l 
   S   ă   p   t   ă   m   â   n   a   l   d   e   m   a   r   e   t   i   r   a   j   e   d   i   t   a   t   d   e   A   C   C   E   N   T   M   E   D   I   A
Serviciile careaparţin de Ministerul Muncii vor rămânela nivel de judeţe,în perspectivaregionalizării. /p.2
REGIONALIZARE
Concursul  ,,Începe primăvara laSPA!" şi-a desemnat câştigătorii.Lista acestora ogăsiţi în pagina 5
CONCURS
CLASA A II-A PLASTICĂ ÎNVIZITĂ LA ACCENT MEDIA
Elevii clasei a II- a Plastică de laLiceul de Artă „Sigismund Toduţă”din Deva au fost oaspeţii redacţiei„Accent Media”. Entuziaşti şi dornicisă înveţe lucruri noi, copiii au văzut,pentru prima dată, cum se „fabrică”un ziar. Vizita a avut şi un caractereducaţional, fiind înscrisă în cadrul„Săptămânii altfel”, care se deru-lează, în acest an, sub genericul „Săştii mai multe, să fii mai bun!”. /p.5
CLINICĂ PARTICULARĂ DE OFTALMOLOGIECENTRU DE TERAPIE LASER
OCHII TĂI ÎN GRIJA NOASTRĂ!
Bd. 21 Decembrie, Nr. 137 • Cluj-Napoca, Jud. Cluj Programări pentru consultaţii/operaţii: 0264.44.88.22 • Tel./fax: 0264.44.88.21E-mail: office@optilens.ro • www.optilens.ro
Operaţiile cu
LASER EXCIMER
efectuate cu tehnologie de ultimă generaţie
A
 
lc
 
o
 
olul la v
 
o
 
l
 
an =p
 
at
 
ru luni f
 
ăr
 
ă p
 
ermi
 
s
str. Atelierelor, nr.1 (fostul spaţiu Fun Curier) • Tel. 0756 100 641 • Fax 0254 228 540 • e-mail: sunydeva@yahoo.com • www.sunnyplast.ro
 
 /p.3
Vânzările online crescde la an la an, motiv  pentru care comer- ciantul român seîndreaptă tot mai mult către investiţia unui magazin virtual. /p.13
ADIO, CHIRIE...
 
ACTUALITATE2
CANTINAS.C. MARMOSIM S.A SIMERIA
Organizează:
•Nunţi de zi/noapte;•Botezuri;•Banchete;•Majorate;•Parastase;•Mese organizate.Cantina vă pune la dispoziţie două săli demese cu o capacitate maximă de 40, respectiv150 de persoane, personal specializat şi meni-uri variate.Cantina este dotată cu sisteme de luminiperformante.Cantina vă oferă:• meniul zilei la doar 10 lei;•servicii de catering pentru evenimente.
Persoană de contact:MERCUREAN SEBASTIAN - telefon 0769.068.677.
Deva
- Serviciile prestate pen-tru cetăţeni de către instituţiilesubordonate Ministerului Muncii vor rămâne la nivel de judeţe şidupă viitoarea împărţire teritori-ală a ţării pe regiuni, pentru arămâne apropiate de oameniicare au nevoie de ele, a datasigurări ministrul de resort,Mariana Câmpeanu.Ea a precizat că activităţilecare ţin de administrarea efec-tivă a structurilor deconcentrate,cum ar fi cele de personal saueconomic, se vor desfăşura lanivel regional.''Din punct de vedere alMinisterului Muncii, acele de-concentrate pe care le avem vor fi organizate şi la nivel deregiune. Nu va însemna o supra-punere de personal, ci o altăgândire prin trecerea atribuţiilorde bază, cele legate de perso-nal şi economic, la nivel deregiune. Restul atribuţiilor vorrămâne la nivel de judeţ, adicăefectiv serviciile pentru popu-laţie”, a afirmat ministrul Muncii.
Descentralizare
Prezentă la o dezbatere or-ganizată de Centrala NaţionalăSindicală Meridian pe temaregionalizării, ministrul MarianaCâmpeanu a explicat că in-tenţia ministerului pe care îl con-duce este aceea de a descon-gestiona activitatea din judeţede chestiunile administrative, întimp ce problemele legate depensii, şomaj sau ajutoaresociale să rămână aproape debeneficiarii acestora. În ceea ce priveşte denumi-rile viitoarelor regiuni, ministrulMuncii a fost de părere că aces-tea ar trebui să fie persona-lizate, în funcţie de semnificaţiileistorice ale acestor zone, şi să serenunţe la numele cunoscuteacum pentru regiunile de dez- voltare.Referindu-se la dialogul din-tre Guvern şi sindicate, MarianaCâmpeanu a arătat că Exe-cutivul şi-a manifestat, încă dinprima zi, disponibilitatea de arelua dialogul social, fiind rea-lizate progrese în acest sens.
Schimbare
Ministrul Muncii a apreciat însă că este nevoie de o schim-bare de atitudine şi în rândulorganizaţiilor sindicale, care artrebui să ia în calcul şi găsireacelor mai bune soluţii pentru casocietatea la care lucreazămembrii de sindicat să-şi poatăcontinua activitatea.''Ar trebui să înţelegeţi că şiactivitatea sindicală trebuie săse schimbe, că sindicatul tre-buie să vină şi să rezolve nunumai probleme legate desalarii şi de doleanţe legatestrict de păstrarea locurilor demuncă. Ar trebui să vină şi cusoluţii pentru găsirea celei maibune metode pentru a face caunitatea unde activează sindi-catul să rămână viabilă”, a spusministrul Muncii.
Dialog
Senatorul hunedorean Ma-riana Câmpeanu a mai spuscă legea dialogului social va fimodificată în perioada urmă-toare, astfel încât acesta să fiefuncţional, atât din punct de vedere al patronatelor, cât şi alorganizaţiilor sindicale.„În primul rând, există pro-bleme de reprezentativitate, înspecial din partea patrona-telor, care nu au putut să-şiconstituie reprezentativitateadeoarece numărul de ramuriera foarte mic. Am încercat, înaceastă perioadă, să mărimnumărul de ramuri, astfel încâtsă avem reprezentativitatecorectă, atât din punct de vedere al patronatelor, cât şi alsindicatelor, în aşa fel încâtcontractele colective de mun-că la nivel de ramură să poatăfi încheiate. La ora actuală suntfoarte puţine contracte colec-tive (de muncă, n.r.) încheiate,la nivel de ramură, din aceastăcauză”, a spus ministrul Muncii.
M
inistrul Muncii, Mariana Câmpeanu, a declarat la Deva că, în perspectiva regionalizării, serviciile pentru cetăţeni vorrămâne aproape de aceştia, la nivel de judeţe, astfel încât oamenii să nu fie nevoiţi să facă deplasări atunci când aunevoie de ajutorul instituţiilor statului.
Regionalizarea: serviciile pentrucetăţeni rămân în judeţe
 
3ACTUALITATE
A
sociaţia Profesorilor de Istorie din judeţul Hunedoaravine în întâmpinarea absolvenţilor de liceu cu o formăinedită de pregătire pentru Bacalaureat. Elevii poturmări sinteze ale temelor de studiu pe site-ul asociaţiei, subforma unor emisiuni de televiziune.Deva
- Elevii care doresc săse pregătească la Istorie pen-tru examenul de bacalaureatpot face acest lucru folosindu-se de tehnica modernă, dupăce Asociaţia Profesorilor deIstorie din România 'Clio', filialaHunedoara (APIR), a realizat şipostat pe internet o serie delecţii special dedicate absol- venţilor de liceu.Lecţiile pot fi urmărite pesite-ul oficial al asociaţieiwww.apirhd.ro, la secţiuneaMedia-Galerii Video, acestaurmând să fie lansat public încadrul unei manifestări ce afost programată pentru joi lasediul Inspectoratului ŞcolarJudeţean Hunedoara.„Am constatat că existădestul de mulţi elevi cărora leeste mai uşor să vadă o emisi-une de televiziune, să asculteinformaţiile care se prezintăacolo şi să-şi aprofundeze ast-fel cunoştinţele de istorie. Înacest sens, împreună cucolegii mei Viorel Ciobanu,Adrian Liga şi Liviu Lazăr amgândit şi realizat un set de emi-siuni care se intitulează 'Istoriepentru Bacalaureat'. Aici amprezentat toate cele nouăteme ale programei pentruBacalaureat, unele dezvoltate în mai multe emisiuni com-plexe, iar acum tinerii absol- venţi le pot urmări pe YouTubesau pe site-ul asociaţiei”, adeclarat preşedintele APIR„Clio” Hunedoara, profesorulSimion Molnar, unul dintre iniţi-atorii proiectului.Emisiunile sunt completatede alte programe realizate decei patru profesori la un postlocal de televiziune, elevii fiindastfel în măsură să-şi îmbu-nătăţească noţiunile de istorienecesare pentru Bacalaureat, în completarea studiului indi- vidual. În opinia preşedintelui APIRHunedoara, forma adoptatăpentru a prezenta lecţiile deistorie va fi una bine primită detineri, aceştia fiind utilizatorifrecvenţi şi obişnuiţi ai interne-tului.APIR Hunedoara este unadintre cele mai dinamice orga-nizaţii neguvernamentale dinjudeţ. Constituită în anul 2009,APIR este editorul proprieireviste de istorie „PerspectiveIstorice”, publicaţia fiind cuapariţie semestrială. De altfel,un nou număr al revistei va fiprezentat săptămâna viitoare,cu ocazia lansării site-ului APIRHunedoara.APIR Hunedoara numărăpeste 40 de membri.
SP CRIS EVALEX IPURL cu sediul ales in Deva , str. Cernei ,nr.10D, jud. Hunedoara, in calitate de lichidator judiciar al deb-itorului SC CITY IMPEX SRL , organizează licitaţie publică cu stri-gare pentru valorificarea activelor, maşina de şlefuit marmurăLucidatrice Salvatori având preţul de pornire 10800EURO, Frezătip Teryago având preţul de pornire de 7200 EURO, maşina detăiat tip Zambon având preţul de pornire de 18000 EURO, maşi-na de inscripţionat având preţul de pornire 3600 EURO propri-etatea SC CITY IMPEX SRL.Licitatia se va desfasura la sediul ales al lichidatorului dinDeva, str.Cernei, nr.10D, jud. HD. Licitatie se organizeaza pentrudata de 26.04.2013 orele 11,00.Participarea la licitatie este conditionata de achizitionareacaietului de sarcini , achitarea garantiei de participare de 10%din pretul de pornire pentru fiecare utilaj si depunerea docu-mentelor de participare la licitatie .Toti cei care pretind vreun drept asupra activelor supuse van-zarii au obligatia sa anunte lichidatorul inainte cu 5 (cinci) zileraportat la data stabilita pentru vanzare sub sanctiuneadecaderii.Pentru relatii suplimentare.Telefon 0354-100351, 0744-814145.
Deva
- Peste 2.800 de copiidin judeţul Hunedoara suntaşteptaţi să se înscrie în clasapregătitoare, în viitorul an şco-lar, aceştia urmând să înveţe în210 clase care vor fi puse la dis-poziţia lor, potrivit datelor cen-tralizate de Inspectoratul ŞcolarHunedoara. „În judeţul Hune-doara au fost recenzaţi decadrele didactice un număr de2.828 de copii care îndeplinesc vârsta de şcolarizare. Aceştia vor învăţa în 210 clase, dintrecare 125 vor fi de sine stătă-toare, iar 85 vor funcţiona înregim simultan” a declarat pur-torul de cuvânt al IŞJHunedoara, prof. Marta Mate. Înscrierile copiilor în clasapregătitoare au început marţi şi vor continua până pe 22 aprilie,părinţii având posibilitatea săfacă acest lucru şi online. Înacest interval de timp, core-spunzător primei etape de înscriere, vor fi realizate şi eva-luările psihosomatice în cazulpreşcolarilor care împlinesc vârsta de şase ani, după datade 1 septembrie.Părinţii care doresc săobţină mai multe informaţiidespre înscriere au la dispoziţieserviciul TelVerde la numărul detelefon 0800816254.
Lecţii de istorie pentru Bacprezentate la televizor
PESTE 2.800 DE COPII VOR ÎNVĂŢA ÎN CLASA PREGĂTITOARE
Angajăm
programator web
sau
web designer
Cerinţe: - platforma Wordpress- limbajul de programare PHP şibaze de date MySql, HTML, CSSTrimite CV la adresa adina@clicklike.ro.
Tel. 0726 871 728

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->