Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
10Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ayanthi

Ayanthi

Ratings: (0)|Views: 31,356 |Likes:
Published by Wal_kolla

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Wal_kolla on Apr 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

05/14/2014

 
http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/
Page 1
 ක ෑ ො උ මෑ ේ හා
ඉන
m c
එ ගන ෑ්ා
 
ක තහා ා.  ොකා ේ ෑ් ා මෑලය
,
ඉ්
m c
එකඈලච න ෑලක ා සට ොන ඉන එ ා ෑ
 
තකා සට එක උ උ හා  ෑ ඈ්න ා
ඔො
 
ඉන ො ඈනට ාකආා ඈ
,
 ්රට එය ො ා බව්
 
එය ඈා යට ොො ම ෑන ේ ඉ  ෑ න 
 
අමො ලෑේා න ්ාා
එා නදා   ්න ගා
 
ය
ෑා.ඈදො  ෑා ා
ා ඈලා න
 
 ා ආක අා අ ටම  අ ොඩක ා ඒ න ා
 
ල   ගා ත එා ොතන ්නගා ේ ආ ඉ්
 
න ෑඋා.එ ෑද එා  ා ොෝ ොලඑක ආනර ා
 
 ාන්එ ා ගන  න ේ අ ෑා අ කෑා ේ
 
ා ප
්.. ෑා
,,,,,
ය ොොල ේ
”””””’
්්්්ේ අ 
 
ා ක ෑා
එා එ න ෑ  ඉ් ඈ ගහන  ා
 
ර් එ අ ො   හා
ක ා ගා එත එා අව ෑ
 
ා ම ෑාෑා ෑල න ෑ.  ආයත ගහන  පට ො
,
   හා
කා ත ෑා ගා ්න ්ොලට එ ා
 
ෑා ගහලා ො ්එෑේා.
 
ත එලා ්එක
 හ ට අ ඉ් ගා ත ා
 
ේ්න ගා .
10
ව හ ග ෑක එක ත න 
 
ද ාට කට ා හ
බව්එ උන න  ා 
 
ට    ගා.ඔොො ්එ ෑේා ා ්ොල ො  ලො
 
ට එක නඋන ෑට ො පතත අ ත ෑේ උ් ්
 
එක ඉ්හය ්ය
60
ෑේා්එ ෑන පා.  හ
 
අ ් තක ෑමා අවක ෑ ේ කා ේ එ 
 
පටන  ා
”””
ාර ා හ උා
,
  දා ා ාහා
 
උා
;
  ෑඩ
;
 ක  ා  ්  උ්න තා
 
 
අලා  එක
 ෑා ෑන ේ
ඔො ක ා ා
්එක
 
ොනා ප් ොක උ ඉ් එන ෑ අප නා ෑ ොම අ ෑ
 
ට අලෝ  උනේ ෑච ෑ ා ක අප ෑ ලාක
 
ෑ
;;;;
 හ අතෑත ෑා
,
ෑන න අප  
;
න 
 
   උා
,,
ත කඈලා  ඉන ෑ
ො ෝල  එ අක
 
ල අන ්රට එ අ්නෑමා
  ් අ අ ාන ඉ
 
ා නා
 ඈග  ෑන අඋා..ෑනට අන අ ාා
 
ත ොාතා. ඒක ෑ ෑකා ෑ ඈගලනහ  ා හ
 
ත ඈගල ෑ්ා    උා  ඈගලලන ෑක
 
නා එත හ අ  අන ේ ස එ ාත ා ොා අ්න
 
ානඑ තා
ේ ඈ්පන තා
ල ා ෑක
 
නන
,,,,,
ොා ා
,
ා ය ෑය  ත හා. ේ
 
ලත ඔ  ඔටය.. ත තඈගලන ො හා.. ේ
 
ඈ  ා ය  ෑ්නනතා
”’
තා  නා
 
ා
,
ද ා  අත  එ තා කා හටා 
 
ෑත ෑ ේ ඈගල ෑ එස ා ා ෑ ාක 
 
ගා.්එා ේ අ උ ඈා තා
,,,
ේ  දා ා හ
 
ෑනක්
””
වා
”’
ඒ ඈ් අහන ක ෑබ ා ා.  එා
 
න ේ ඈගල උාය
……….
ා වා.
 
එා හාා ේ එා ආයත න න තා
ම ා එා ක
 
් ා යෑත ා ො න තා
”’
ේ එත ්ාා
 
න
ෑඩ ාක නෑ උා
””
ේ එන ා වදලක ඔකො
 
  එා ෑතත හ ලකේවම
….
 ්එ  ල
 
ය
””
අප න හා
එා ේ එ ඈ ාාා ස එත ා අයත
 
  උා ..එා න අා ලේ  ොක ා වා .එා
 
 වා  ඉනන .ා ක ෝල න ්එන
 
http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/
Page 2
ෑ් ්න
 
එන එා
මර එ  ොන එක එනර තා එා හනෑ්ා.
 
ත ෑ්ා අනන ෑ අ ේ ෑත ගා.ආයත ෑතා  එාේ
 
ෑ්  ොම ා හටා. ගහලා  ලා ල ාා
 
මඉනන ොො ා .ා ඉ න ගා
….
ාා අා.  උ ෑ
 
 න අමර එ ා ා
 
ෝ
……………….
 
ෝ
….’
එා ෑතන අව  ා ොොත උ ඒ හ කස  ා
 
ෝ ම ා න
xxx
….
 ාආ
 
…….
ම
…..
ට ලාන
……
 
ඔව ඔව අකේ
 ත  අන ෑ උාන   වා.
 
එන ල  අනන ො
?
ඔා එා ා නා ෝ අන ගා
 
ක.අන න. ඉන ොො
?
ෑෝ
………….
අප නා එා ්
 
ා ා .ඊ්අප ෑ ා ා
,
එා ා එාේ  න
 
ානම.
 
 ෑ ා ඉනන ්නඩ ෑා .එත එේ ක  ක 
 
අනනා. එ ඉනන එා ෑ  ක. එාේ ය
F
ඉනන 
 
එා නනන ා ය.එා ෑඩ ාත එක ඉන ෑය.එාේ
 
ය් ස අාකනන ෑ.ඒය  ඔා ා ා න
 
වවා
 
 එම අ එන
….
 හ  ෑමා
ඔව ොලො අ  එන
;;
එ වදා නා
 
 අම ෝල එක ා  ක ා අ එො ක ය
 
ා
වා
,

5
 ඔෆ්එන  ාා  අා ්.එක ා.
 
ලක හා ්එක ම ෑඩ  ෑතම ෝක එක ාා ා
 
හනන ්එන ෑා ඈ  ගා.යන   ොට එ ට
 
ා ාා  ේට එ  ෑවා අෝ  ොල ා ක ාා ේට
 
එ ඈා .අෝ ලයත ඈ  ා ඈ අන ේට එ ෑා.
 
එා හා ා න ගා
තඑේ ් ෑ ෑ  ා එා ්න
 
ගා
”’
ය ො ෑ ා ඈ අන.
 
ල ඉන ා එා ෝ
F’
එ නා
;;
 ඉ   ප ෑා
;;
ා පේ ා  ඉනා
;;
ො ල ාක ා රා ේ
 
ෑක
ො
?
ොනන  එක න
;;
එා අකා.. ක
,,,,
්
 
ො
;;;
ා  එා දා ාඈෑක ා ේ ෝා එ එන වා
”’
එා
 
ඈවත ේ ගන ඉත යන හාමය
;;;
එච  ෑත  
 
්ය. ොල  හය
 
ා ළ ේ
;;;
ය ලා න 
 
් ා
;;
ක ප ක ා  ා   යනන
;;;

 
ොඝ්
;
එක ා තෑ
?..
ඕ ක
,,,
ා එා ෑගටා ් ා ා එා
 
ො  ක උන
M c
එක  අලන  ා ට ෑන ඒ  ේ
 
ඉ්ාල යන ක ෑහා ා
ේ   ඔොත
 
නෑ ේ. ෑන ්  යන ා අ්
,,,,,,,,,,,,,,
ාා
 
ේ ෑත අන ෑා
””
 
ේ ොල  එාේ ොල  ා    න එා   
 
තා ..එා ේ  ො ේ ොල  ෑද උන ඉබ
;;;
න ල
 
වක ා එන
 
http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/
Page 3
තා
;;
ට ො ඈ ම උා අනේ උ ො  උ
 
ො එා ේොල අ්න එාේ ද එා ේ ල  න තා
;
ඒ ා ආල
””
එ ා ක ා ාත ම එ නා ේ  ා
 
න ගා
;;;;
ො  ාතා
;;;
ෑ  ව  ය
,,
ඉ
0
ල එ
 
ඈ   ආ  එා ාඝාත ම එන එ ආ න ම
 
එ ඒක ඩ ඩ එක අන ඈ ාහ නාවක ේ
;;;
ව
 
නාන ආ 
0
ලන එාේ ය ්නඋ ඉ්සා ා
;;
 එ ෑලක ත ෑ 
;
 ග  ා
;;
ඉ්ලඒ ා 
 
ේ ොල   නා
;
  උ  ේ  ොල  ල ලා
 
ෝ න එා මෑ උන ෑ
;
එාේ   ෑන ේ ද  ඒ ෝ
 
ොල ය
;
ඒන ෑ්ස ෑ්ස ෑ ෑ්ා
””
න එා  උා
 
ොො එාද ාන තත ෑ ාන ව ත එා උා ෑ 
 
න
;;;;
ේ දඑාේ  ොා තත ෑක ො ා ක ේ
;;
එ
 
පමබා
”’
 ෑා එා ඈ ොලෝ
…..
ඔ ය
,,,,
 ඉන ෑ
,,

 
උ ා න ෝකඑ ෑ ම උන
””
ම
”’
එා ය ා
 
නා නෝ
;;
නා
;;
උලා ය ෑ ා ඒා  ා
;;
ල
 
න  ඈා
,,,
ල ට අලක ා  ාය
””
 අම
 
එා ා එක ට ාතාන ොලෝ
;;;;;
 හ ත න න
 
න උනත
;
ඈගලන   තනත තා
ඈ් ෑා
 
ඈගල ොකක ේ ා ෝ ත ්ර  ො එා ඉනෑ  එා
 
 වා
;;
ක ා ො අන  උ අ්ා ආ  තන
 
එාේ ද ෑඩ ා ෑ්න උාය
;;;
ෝ  ඔාේ ා න ෝ
 
න
”’
ා ේ ෝල ා හාන දා ෑන ඒා ා
 
හා
”’
අමෝ ේො
;;;
ා හට දන ොා  නතතො
 
ො  ක ේ
,,,,,
නොලෝ
;;;;;
 හ ත න න න
 
උනත
;
ඈගලන   තනතතා
ඈ ් ෑා ඈගල
 
ොකක ේ ා ෝ ත ්ර  ොඑා ඉන ෑ  එා 
 
වා
;;
ක ා ො අන  උ අ්ා ආ  තන එාේ
 
ද ෑඩ ා ෑ්න උාය
;;;
ෝ  ඔාේ ා නෝ න
”’
ා ේ ෝල ා හාන දා ෑන ඒා ා හා
”’
අමෝේ
 
ො
;;;
ා හට දන ොා  නතතො ො  ක
 
ේ
,,,,,
න ොලෝ
;;;;;
 හ ත න න න උනත
;
ඈගලන  තනත තා
ඈ ් ෑා ඈගල ොකක
 
ේ ා ෝ ත්ර  ො එා ඉන ෑ  එා 
 
වා
;;
ක ා ො අන උ අ්ා ආ   තන එාේ
 
ද ෑඩ ා ෑ්න උාය
 
ෝ  ඔාේ ා න ෝ න
”’
ා ේ ෝල ා හාන
 
දාෑන ඒා ා හා
”’
අමෝ ේ ො
;;;
ා හට දන ොා
 
නතතො ො  ක ේ
,,,,,
අා ෑ  ක නන
 
ය උාා ොාේ ාර දන ා
;;
 ට ානා
;
ේ ල එ
 
ොය ෑා  ෑ
,,,,
එා උනන ා ඈ උ  අ ද
 
ා
ේ ඉ්ාෑතන
,
එො එාේ න  එලා ෑන තා
 
එ එා ඈ මඋන දා   න දා ා හා
;;;
එා
 
එ ා ම
……
්න ඔනා
;;;
ත ා ඉ තා ේ එ
 
උ
;;;;;;;;
ෝ ොල ල    ෑ ේ ල ෑනා
 
එාේ ා අ්ා  ය
එත ය
,,,,,
 එාේන  එලා
 
එා ොල   න නා ෝට එ උ් උ්
;;;;;;;;
ාක
 
 ො
;;
ද ා අයත ා ගා
””
ඒ ා ම ෑ ාක
 
එාගා
;;;;;;;;;
ඒා ක ා එම හා
””
 එා උ ෑ අ
 
ද ා ල  අන ේ ේ ෑෑ් උා
””’
ෝන ්
 
ෑකා
;;;
හ එා අනඅන ොට එන ා තා  න 
 
න ය
”””’
ඔකො අ ානනෑ ටක ාා ම ෑා  
 
ඔකො ාා ො ා ෑක න
;;;;
එාේද  
0
උා
 
””’
අ න ොලෝ
;;;;;;;;;
 ය
,,,
ත ආයත

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->