Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
19Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dvadasha Stotra in Kannada

Dvadasha Stotra in Kannada

Ratings:

4.5

(2)
|Views: 3,835 |Likes:
Published by Srivatsa
Dvadasha Stotra in Kannada - Vishnu is praised here in 12 verses by Sri Madhvacharya
Dvadasha Stotra in Kannada - Vishnu is praised here in 12 verses by Sri Madhvacharya

More info:

Published by: Srivatsa on Mar 20, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/13/2013

pdf

text

original

 
CxÀ zÁézÀ±ÀB ¸ÉÆÛÃvÁæt²æà UÀÄgÀĨsÉÆåà £ÀªÀÄBºÀjB NªÀiïCxÀ ¥ÀæxÀªÉÆÃzsÁåAiÀÄBªÀAzÉà ªÀAzÀåA ¸ÀzÁ£ÀAzÀA ªÁ¸ÀÄzÉêÀA ¤gÀAd£ÀA |EA¢gÁ¥ÀwªÀiÁzÁå¢ ªÀgÀzÉñÀ ªÀgÀ¥ÀæzÀA || 1 ||£ÀªÀiÁ«Ä ¤T¯Á¢üñÀ QjÃmÁWÀȵÀÖ¦ÃlªÀvï |ºÀÈvÀÛªÀÄB ±ÀªÀÄ£ÉÄPÁ¨sÀðA ²æÃ¥ÀvÉÃB ¥ÁzÀ¥ÀAPÀdA || 2 ||eÁA§Æ£ÀzÀgÁA§gÁzsÁgÀA ¤vÀA§A aAvÀå«ÄòvÀÄB |¸ÀétðªÀÄAfÃgÀ¸ÀA«ÃvÀA DgÀÆqÀA dUÀzÀA§AiÀiÁ || 3 ||GzÀgÀA aAvÀåA F±À¸Àå vÀ£ÀÄvÉéĦ CT®A§gÀA |ªÀ°vÀæAiÀiÁAQvÀA ¤vÀåA DgÀÆqÀA ²æAiÉÄÊPÀAiÀiÁ || 4 ||¸ÀägÀtÂÃAiÀĪÀÄÄgÉÆà «µÉÆÚÃB EA¢gÁªÁ¸ÀªÀÄÄvÀÛªÉÄÊB(ªÁ¸ÀªÀÄÄvÀÛªÀÄA) |C£ÀAvÀA CAvÀªÀ¢ªÀ ¨sÀÄdAiÉÆÃgÀAvÀgÀAUÀvÀA || 5 ||±ÀARZÀPÀæUÀzÁ¥ÀzÀäzsÀgÁ²ÑAvÁå ºÀgÉèsÀÄðeÁB |¦Ã£ÀªÀÈvÁÛ dUÀzÀæPÁë PÉêÀ¯ÉÆÃzÉÆåÃV£ÉÆĤ±ÀA || 6 ||¸ÀAvÀvÀA aAvÀAiÉÄÃvÀÌAlA ¨sÁ¸ÀévË̸ÀÄÛ¨sÀ¨sÁ¸ÀPÀA |ªÉÊPÀÄAoÀ¸ÁåT¯Á ªÉÃzÁ G¢ÎÃAiÀÄðAvÉĤ±ÀA AiÀÄvÀB || 7 ||
1§gÀºÀ-GavÀ PÀ£ÀßqÀ/zÉêÀ£ÁUÀjà vÀAvÁæA±À¨sÁ£ÀĪÁgÀ, £ÀªÀA§gï 05, 2006
 
¸ÀägÉÃvÀ AiÀiÁ«Ä¤Ã£ÁxÀ ¸ÀºÀ¸Áæ«ÄvÀPÁAwªÀÄvï |¨sÀªÀvÁ¥Á¥À£ÉÆâÃqÀåA ²æÃ¥ÀvÉÃB ªÀÄÄR¥ÀAPÀdA || 8 ||¥ÀÇuÁð£À£Àå ¸ÀÄSÉÆÃzÁã¹A CAzÀ¹ävÀªÀÄ¢üòvÀÄB |UÉÆëAzÀ¸Àå ¸ÀzÁ aAvÀåA ¤vÁå£ÀAzÀ¥ÀzÀ¥ÀæzÀA || 9 ||¸ÀägÁ«Ä ¨sÀªÀ¸ÀAvÁ¥À ºÁ¤zÁªÀÄÈvÀ¸ÁUÀgÀA |¥ÀÇuÁð£ÀAzÀ¸Àå gÁªÀĸÀå ¸Á£ÀÄgÁUÁªÀ¯ÉÆÃPÀ£ÀA || 10 ||zsÁåAiÉÄÃzÀd¸Àæ«ÄñÀ¸Àå ¥ÀzÀäeÁ¢¥ÀæwÃQëvÀA |¨sÀÆæ¨sÀAUÀA ¥ÁgÀªÉÄõÀÖAiÀiÁ¢ ¥ÀzÀzÁ¬Ä «ªÀÄÄQÛzÀA || 11 ||¸ÀAvÀvÀA aAvÀAiÉÄÄ£ÀAvÀA CAvÀPÁ¯Éà «±ÉñÀvÀB |£ÉʪÉÇÃzÁ¥ÀÅB UÀÈtAvÉÆÄ£ÀAvÀA AiÀÄzÀÄÎuÁ£ÁA CeÁzÀAiÀÄB || 12 ||Ew ²æêÀÄzÁ£ÀAzÀwÃxÀð¨sÀUÀªÀvÁàzÁZÁAiÀÄð «gÀavÀAzÁézÀ±À¸ÉÆÛÃvÉæõÀÄ ¥ÀæxÀªÀĸÉÆÛÃvÀæA ¸ÀA¥ÀÇtðA
2§gÀºÀ-GavÀ PÀ£ÀßqÀ/zÉêÀ£ÁUÀjà vÀAvÁæA±À¨sÁ£ÀĪÁgÀ, £ÀªÀA§gï 05, 2006
 
CxÀ ¢éwÃAiÀĸÉÆÛÃvÀæªÀiï¸Àéd£ÉÆÃzÀ¢ü¸ÀAªÀÅöæ¢üÝ ¥ÀÇtðZÀAzÉÆæà UÀÄuÁtðªÀB |CªÀÄAzÁ£ÀAzÀ ¸ÁAzÉÆæà £ÀB ¸ÀzÁªÁå¢A¢gÁ¥ÀwB || 1 ||gÀªÀiÁZÀPÉÆÃjëzsÀªÉà zÀĵÀÖ zÀ¥ÉÇðÃzÀªÀºÀßAiÉÄà |¸ÀvÁàAxÀd£ÀUÉúÁAiÀÄ £ÀªÉÆà £ÁgÁAiÀÄuÁAiÀÄ vÉà || 2 ||azÀazÉãÃzÀªÀÄT®A «zsÁAiÀiÁzsÁAiÀÄ ¨sÀÄAdvÉà |CªÁåPÀÈvÀUÀȺÀ¸ÁÜAiÀÄ gÀªÀiÁ¥Àæt¬Ä£Éà £ÀªÀÄB || 3 ||CªÀÄAzÀUÀÄt¸ÁgÉÆĦ ªÀÄAzÀºÁ¸ÉãÀ «ÃQëvÀB |¤vÀå «ÄA¢gÀAiÀiÁ„£ÀAzÀ¸ÁAzÉÆæà AiÉÆà £Ë«Ä vÀA ºÀjªÀiï || 4 ||ªÀ²Ã ªÀ±ÉÆà £À PÀ¸Áå¦ AiÉÆÄfvÉÆà «fvÁT®B |¸ÀªÀðPÀvÁð £À QæAiÀÄvÉà vÀA £ÀªÀiÁ«Ä gÀªÀiÁ¥ÀwªÀiï || 5 ||CUÀÄuÁAiÀÄ UÀÄuÉÆÃzÉæÃPÀ ¸ÀégÀÆ¥ÁAiÀiÁ¢ PÁjuÉ |«zÁjvÁj¸ÀAWÁAiÀÄ ªÁ¸ÀÄzÉêÁAiÀÄ vÉà £ÀªÀÄB || 6 ||D¢zÉêÁAiÀÄ zÉêÁ£ÁA ¥ÀvÀAiÉÄà ¸Á¢vÁgÀAiÉÄà |C£ÁzÀåeÁÕ£À¥ÀgÁAiÀÄ £ÀªÀÄB ¥ÁgÁªÀgÁ±ÀæAiÀÄ || 7 ||CeÁAiÀÄ d£À¬ÄvÉæøÀå «fvÁT®zÁ£ÀªÀ |CeÁ¢ ¥ÀÇdå¥ÁzÁAiÀÄ £ÀªÀĸÉÛà UÀgÀÄqÀzsÀéd || 8 ||EA¢gÁªÀÄAzÀ¸ÁAzÁæUÀå PÀmÁPÀë¥ÉæÃQëvÁvÀä£Éà |C¸Àä ¢µÉÖöÊPÀ PÁAiÀiÁðAiÀÄ ¥ÀÇuÁðAiÀÄ ºÀgÀAiÉÄà £ÀªÀÄB || 9 ||
3§gÀºÀ-GavÀ PÀ£ÀßqÀ/zÉêÀ£ÁUÀjà vÀAvÁæA±À¨sÁ£ÀĪÁgÀ, £ÀªÀA§gï 05, 2006

Activity (19)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Achyutha Narayan added this note
can you please tell me how to download this ....... hari vaayu gurugala ashervada nimada gali.... hare srinivasa hari sarvothama vaayu jeevothama.....
Harish Nayak liked this
Vasanth Kumar liked this
Amita Shivangi liked this
smmutalik liked this
manjunathatd liked this
Gowtham Rao liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->