Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
110Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Lalita Sahasranama in Kannada

Lalita Sahasranama in Kannada

Ratings:

4.71

(7)
|Views: 32,697|Likes:
Published by Srivatsa
Lalitha Sahasranama in Kannada - Thousand names of Lalita Devi
Lalitha Sahasranama in Kannada - Thousand names of Lalita Devi

More info:

Published by: Srivatsa on Mar 20, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/07/2013

pdf

text

original

 
²æà ®°vÁ ¸ÀºÀ¸Àæ£ÁªÀIJæà ®°vÁ ¸ÀºÀ¸Àæ£ÁªÀIJæà ®°vÁ ¸ÀºÀ¸Àæ£ÁªÀIJæà ®°vÁ ¸ÀºÀ¸Àæ£ÁªÀÄ
V1.011 of 13
NA || ²æêÀiÁvÁ ²æêÀĺÁgÁfÕà ²æêÀÄwìAºÁ¸À£ÉñÀéjà |azÀVßPÀÄAqÀ¸ÀA¨sÀÆvÁ zÉêÀPÁ0iÀÄð¸ÀªÀÄÄzÀåvÁ ||
1
 GzÀåzÁã£ÀĸÀºÀ¸Áæ¨sÁ ZÀvÀĨÁðºÀĸÀªÀĤévÁ |gÁUÀ¸ÀégÀÆ¥À¥Á±ÁqsÁå PÉÆæÃzsÁPÁgÁAPÀıÉÆÃdÓ÷é¯Á ||
2
 ªÀÄ£ÉÆÃgÀÆ¥ÉÃPÀÄëPÉÆÃzÀAqÁ ¥ÀAZÀvÀ£ÁävÀæ¸Á0iÀÄPÁ |¤eÁgÀÄt¥Àæ¨sÁ¥ÀÇgÀªÀÄdÓzÀâçºÁäAqÀªÀÄAqÀ¯Á ||
3
 ZÀA¥ÀPÁ±ÉÆÃPÀ¥ÀÅ£ÁßUÀ¸ËUÀA¢üPÀ®¸ÀvÀÌZÁPÀÄgÀÄ«AzÀªÀÄt±ÉæÃtÂÃPÀ£ÀvÉÆÌÃnÃgÀªÀÄArvÁ ||
4
 CµÀÖ«ÄÃZÀAzÀ櫨sÁædzÀ°PÀ¸ÀÜ®±ÉÆéüvÁ |ªÀÄÄRZÀAzÀæPÀ®APÁ¨sÀªÀÄÈUÀ£Á©ü«±ÉõÀPÁ ||
5
 ªÀzÀ£À¸ÀägÀªÀiÁAUÀ®åUÀȺÀvÉÆÃgÀta°èPÁ |ªÀPÀÛç®Që÷äÃ¥ÀjêÁºÀZÀ®¤äãÁ¨sÀ¯ÉÆÃZÀ£Á ||
6
 £ÀªÀZÀA¥ÀPÀ¥ÀŵÁà¨sÀ£Á¸ÁzÀAqÀ«gÁfvÁ |vÁgÁPÁAwwgÀ¸ÁÌj£Á¸Á¨sÀgÀt¨sÁ¸ÀÄgÁ ||
7
 PÀzÀA§ªÀÄAdjÃPÀèöÈ¥ÀÛPÀtð¥ÀÇgÀªÀÄ£ÉÆúÀgÁ |vÁlAPÀ0iÀÄÄUÀ°Ã¨sÀÆvÀvÀ¥À£ÉÆÃqÀÄ¥ÀªÀÄAqÀ¯Á ||
8
¥ÀzÀägÁUÀ²¯ÁzÀ±Àð¥Àj¨sÁ«PÀ¥ÉÇî¨sÀÆB |
 
£ÀªÀ«zÀÄæªÀÄ©A§²æãÀåPÁÌjgÀzÀ£ÀZÀÒzÁ ||
9
 ±ÀÄzÀÞ«zÁåAPÀÄgÁPÁgÀ¢éd¥ÀAQÛzÀé0iÉÆÃdÓ÷é¯Á |PÀ¥ÀÇðgÀ«ÃnPÁªÉÆÃzÀ¸ÀªÀiÁPÀµÀð¢ÝUÀAvÀgÁ ||
10
 ¤d¸À¯Áè¥ÀªÀiÁzsÀÄ0iÀÄ𫤨sÀðwìðvÀPÀZÀҦà |ªÀÄAzÀ¹ävÀ¥Àæ¨sÁ¥ÀÇgÀªÀÄdÓvÁ̪ÉÄñÀªÀiÁ£À¸Á ||
11
 C£ÁPÀ°vÀ¸ÁzÀȱÀåZÀħÄPÀ²æëgÁfvÁ |PÁªÉÄñÀ§zÀÞªÀiÁAUÀ®å¸ÀÆvÀæ±ÉÆéüvÀPÀAzsÀgÁ ||
12
 PÀ£ÀPÁAUÀzÀPÉÃ0iÀÄÆgÀPÀªÀĤÃ0iÀĨsÀÄeÁ¤évÁ |gÀvÀßUÉæöʪÉÃ0iÀÄaAvÁPÀ¯ÉÆîªÀÄÄPÁÛ¥sÀ¯Á¤évÁ ||
13
 PÁªÉÄñÀégÀ¥ÉæêÀÄgÀvÀߪÀÄtÂ¥Àæw¥Àt¸ÀÛ¤Ã|£Á¨sÁ宪Á®gÉÆêÀiÁ°®vÁ¥sÀ®PÀÄZÀzÀé¬Äà ||
14
 ®PÀë÷ågÉÆêÀÄ®vÁzsÁgÀvÁ¸ÀªÀÄÄ£ÉßÃ0iÀĪÀÄzsÀåªÀiÁ |¸ÀÛ£À¨sÁgÀzÀ®£ÀäzsÀå¥ÀlÖ§AzsÀªÀ°vÀæ0iÀiÁ ||
15
 
 
²æà ®°vÁ ¸ÀºÀ¸Àæ£ÁªÀIJæà ®°vÁ ¸ÀºÀ¸Àæ£ÁªÀIJæà ®°vÁ ¸ÀºÀ¸Àæ£ÁªÀIJæà ®°vÁ ¸ÀºÀ¸Àæ£ÁªÀÄ
V1.012 of 13
CgÀÄuÁgÀÄtP˸ÀÄA¨sÀªÀ¸ÀÛç¨sÁ¸ÀévÀÌnÃvÀnà |gÀvÀßQAQtÂPÁgÀªÀÄågÀ±À£ÁzÁªÀĨsÀƶvÁ ||
16
PÁªÉÄñÀeÁÕvÀ¸Ë¨sÁUÀåªÀiÁzÀðªÉÇÃgÀÄzÀé0iÀiÁ¤évÁ |ªÀiÁtÂPÀåªÀÄÄPÀÄmÁPÁgÀeÁ£ÀÄzÀé0iÀÄ«gÁfvÁ ||
17
 EAzÀæUÉÆÃ¥À¥ÀjQë¥ÀÛ¸ÀägÀvÀÆuÁ¨sÀdAXPÁ |UÀÆqsÀUÀįÁã PÀƪÀÄð¥ÀȵÀ×d¬ÄµÀÄÚ¥Àæ¥ÀzÁ¤évÁ ||
18
 £ÀR¢Ã¢üw¸ÀAbÀ£ÀߣÀªÀÄdÓ£ÀvÀªÉÆÃUÀÄuÁ |¥ÀzÀzÀé0iÀÄ¥Àæ¨sÁeÁ®¥ÀgÁPÀÈvÀ¸ÀgÉÆÃgÀĺÁ ||
19
 ²AeÁ£ÀªÀÄtªÀÄAfÃgÀªÀÄArvÀ²æÃ¥ÀzÁA§ÄeÁ |ªÀÄgÁ°ÃªÀÄAzÀUÀªÀÄ£Á ªÀĺÁ¯ÁªÀtå±ÉêÀ¢üB ||
20
 ¸ÀªÁðgÀÄuÁ£ÀªÀzÁåAVà ¸ÀªÁð¨sÀgÀt¨sÀƶvÁ |²ªÀPÁªÉÄñÀégÁAPÀ¸ÁÜ ²ªÁ ¸Áé¢üãÀªÀ®è¨sÁ ||
21
 ¸ÀĪÉÄÃgÀĪÀÄzsÀå±ÀÈAUÀ¸ÁÜ ²æêÀÄ£ÀßUÀgÀ£Á¬ÄPÁ |aAvÁªÀÄtÂUÀȺÁAvÀB¸ÁÜ ¥ÀAZÀ§æºÁä¸À£À¹ÜvÁ ||
22
 ªÀĺÁ¥ÀzÁäl«Ã¸ÀA¸ÁÜ PÀzÀA§ªÀ£ÀªÁ¹¤Ã |¸ÀÄzsÁ¸ÁUÀgÀªÀÄzsÀå¸ÁÜ PÁªÀiÁQëà PÁªÀÄzÁ¬Ä¤Ã ||
23
 zÉêÀ¶ðUÀt¸ÀAWÁvÀ¸ÀÆÛ0iÀĪÀiÁ£ÁvÀäªÉʨsÀªÁ |¨sÀAqÁ¸ÀÄgÀªÀzsÉÆÃzÀÄåPÀÛ±ÀQÛ¸ÉãÁ¸ÀªÀĤévÁ ||
24
 ¸ÀA¥ÀvÀÌjøÀªÀiÁgÀÆqsÀ¹AzsÀÄgÀªÀæd¸ÉëvÁ |C±ÁégÀÆqsÁ¢ü¶×vÁ±ÀéPÉÆÃnPÉÆÃn©ügÁªÀÈvÁ ||
25
 ZÀPÀægÁdgÀxÁgÀÆqsÀ¸ÀªÁð0iÀÄÄzsÀ¥ÀjµÀÌöÈvÁ |UÉÃ0iÀÄZÀPÀægÀxÁgÀÆqsÀªÀÄAwætÂÃ¥Àj¸ÉëvÁ ||
26
 QjZÀPÀægÀxÁgÀÆqsÀzÀAqÀ£ÁxÁ¥ÀÅgÀ¸ÀÌöÈvÁ |eÁé¯ÁªÀiÁ°¤PÁQë¥ÀÛªÀ»ß¥ÁæPÁgÀªÀÄzsÀåUÁ ||
27
 ¨sÀAqÀ¸ÉÊ£ÀåªÀzsÉÆÃzÀÄåPÀÛ±ÀQÛ«PÀæªÀĺÀ¶ðvÁ |¤vÁå¥ÀgÁPÀæªÀiÁmÉÆÃ¥À¤jÃPÀët¸ÀªÀÄÄvÀÄìPÁ ||
28
 ¨sÀAqÀ¥ÀÅvÀæªÀzsÉÆÃzÀÄåPÀÛ¨Á¯Á«PÀæªÀÄ£ÀA¢vÁ |ªÀÄAwætåA¨Á«gÀavÀ«µÀAUÀªÀzsÀvÉÆövÁ ||
29
 «±ÀÄPÀæ¥ÁætºÀgÀtªÁgÁ»Ã«Ã0iÀÄð£ÀA¢vÁ |PÁªÉÄñÀégÀªÀÄÄSÁ¯ÉÆÃPÀPÀ°àvÀ²æÃUÀuÉñÀégÁ ||
30
 
 
²æà ®°vÁ ¸ÀºÀ¸Àæ£ÁªÀIJæà ®°vÁ ¸ÀºÀ¸Àæ£ÁªÀIJæà ®°vÁ ¸ÀºÀ¸Àæ£ÁªÀIJæà ®°vÁ ¸ÀºÀ¸Àæ£ÁªÀÄ
V1.013 of 13
ªÀĺÁUÀuÉñÀ¤©üð£Àß«WÀß0iÀÄAvÀæ¥ÀæºÀ¶ðvÁ |¨sÀAqÁ¸ÀÄgÉÃAzÀ椪ÀÄÄðPÀÛ±À¸ÀÛç¥ÀævÀå¸ÀÛçªÀ¶ðtÂà ||
31
 PÀgÁAUÀÄ°£ÀSÉÆÃvÀà£ÀߣÁgÁ0iÀÄtzÀ±ÁPÀÈwB |ªÀĺÁ¥Á±ÀÄ¥ÀvÁ¸ÁÛçVߤzÀðUÁÞ¸ÀÄgÀ¸ÉʤPÁ ||
32
PÁªÉÄñÀégÁ¸ÀÛç¤zÀðUÀÞ¸À¨sÀAqÁ¸ÀÄgÀ±ÀÆ£ÀåPÁ |§æºÉÆäÃ¥ÉÃAzÀæªÀĺÉÃAzÁæ¢zÉêÀ¸ÀA¸ÀÄÛvÀªÉʨsÀªÁ ||
33
 ºÀgÀ£ÉÃvÁæV߸ÀAzÀUÀÞPÁªÀĸÀAfêÀ£ËµÀ¢üB |²æêÀÄzÁéUÀãªÀPÀÆmÉÊPÀ¸ÀégÀÆ¥ÀªÀÄÄR¥ÀAPÀeÁ ||
34
 PÀAoÁzsÀBPÀn¥À0iÀÄðAvÀªÀÄzsÀåPÀÆl¸ÀégÀƦtÂà |±ÀQÛPÀÆmÉÊPÀvÁ¥À£ÀßPÀlåzsÉÆèsÁUÀzsÁjtÂà ||
35
 ªÀÄÆ®ªÀÄAvÁæwäPÁ ªÀÄÆ®PÀÆlvÀæ0iÀÄPÀ¯ÉêÀgÁ |PÀįÁªÀÄÈvÉÊPÀgÀ¹PÁ PÀÄ®¸ÀAPÉÃvÀ¥Á°¤Ã ||
36
 PÀįÁAUÀ£Á PÀįÁAvÀB¸ÁÜ PË°¤Ã PÀÄ®0iÉÆÃV¤Ã |CPÀįÁ ¸ÀªÀÄ0iÀiÁAvÀB¸ÁÜ ¸ÀªÀÄ0iÀiÁZÁgÀvÀvÀàgÁ ||
37
 ªÀÄƯÁzsÁgÉÊPÀ¤®0iÀiÁ §æºÀäUÀæAy«¨sÉâ¤Ã |ªÀÄtÂ¥ÀÇgÁAvÀgÀÄ¢vÁ «µÀÄÚUÀæAy«¨sÉâ¤Ã ||
38
 CeÁÕZÀPÁæAvÀgÁ®¸ÁÜ gÀÄzÀæUÀæAy«¨sÉâ¤Ã |¸ÀºÀ¸ÁægÁA§ÄeÁgÀÆqsÁ ¸ÀÄzsÁ¸ÁgÁ©üªÀ¶ðtÂà ||
39
 vÀn®èvÁ¸ÀªÀÄgÀÄaB µÀmïZÀPÉÆæÃ¥Àj¸ÀA¹ÜvÁ |ªÀĺÁ¸ÀQÛB PÀÄAqÀ°¤Ã ©¸ÀvÀAvÀÄvÀ¤Ã0iÀĹà ||
40
¨sÀªÁ¤Ã ¨sÁªÀ£ÁUÀªÀiÁå ¨sÀªÁgÀtåPÀÄoÁjPÁ |¨sÀzÀæ¦æ0iÀiÁ ¨sÀzÀæªÀÄÆwð¨sÀðPÀ۸˨sÁUÀåzÁ¬Ä¤Ã ||
41
 ¨sÀQÛ¦æ0iÀiÁ ¨sÀQÛUÀªÀiÁå ¨sÀQÛªÀ±Áå ¨sÀ0iÀiÁ¥ÀºÁ |±ÁA¨sÀ«Ã ±ÁgÀzÁgÁzsÁå ±ÀªÁðtÂà ±ÀªÀÄðzÁ¬Ä¤Ã ||
42
 ±ÁAPÀjà ²æÃPÀjà ¸Á¢üéà ±ÀgÀZÀÑAzÀ椨sÁ£À£Á |±ÁvÉÆÃzÀjà ±ÁAwªÀÄwà ¤gÁzsÁgÁ ¤gÀAd£Á ||
43
 ¤¯ÉðÃ¥Á ¤ªÀÄð¯Á ¤vÁå ¤gÁPÁgÁ ¤gÁPÀįÁ |¤UÀÄðuÁ ¤µÀ̯Á ±ÁAvÁ ¤µÁ̪ÀiÁ ¤gÀÄ¥À¥ÀèªÁ ||
44
 ¤vÀåªÀÄÄPÁÛ ¤«ðPÁgÁ ¤µÀàç¥ÀAZÁ ¤gÁ±Àæ0iÀiÁ |¤vÀå±ÀÄzÁÞ ¤vÀå§ÄzÁÞ ¤gÀªÀzÁå ¤gÀAvÀgÁ ||
45
 

Activity (110)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Rakesh Ashok liked this
kvasu124973 liked this
smranga added this note
thank you very much

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->