Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
124Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Vishnu Sahasranama in Kannada

Vishnu Sahasranama in Kannada

Ratings:

4.67

(1)
|Views: 31,396|Likes:
Published by Srivatsa
Vishnu Sahasranama in Kannada - Thousand names of Maha Vishnu
Vishnu Sahasranama in Kannada - Thousand names of Maha Vishnu

More info:

Published by: Srivatsa on Mar 20, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/17/2015

pdf

text

original

 
 
SHRI VISHNU SAHASRANAMA STOTRAMALA IN KANNADA
 
²æà «µÀÄÚ ¸ÀºÀ¸Àæ£ÁªÀÄ ¸ÉÆÛÃvÀæªÀiÁ¯Á
 
|| ²æà ®Që÷äà £ÀȹAºÀ ¥Àæ¸À£Àß ||
 
|| NA ²æà UÀuÉñÁ0iÀÄ £ÀªÀÄB ||
 
NA || ±ÀÄPÁèA§gÀzsÀgÀA «µÀÄÚA ±À²ªÀtðA ZÀvÀĨsÀÄðdªÀiï |
 
¥Àæ¸À£ÀߪÀzÀ£ÀA zsÁå0iÉÄÃvï ¸ÀªÀð«WÉÆßÃ¥À±ÁAvÀ0iÉÄà ||
 
ªÁå¸ÀA ªÀ¹µÀ×£À¥ÁÛgÀA ±ÀPÉÛÃB ¥ËvÀæªÀÄPÀ®äµÀªÀiï |
 
¥ÀgÁ±ÀgÁvÀädA ªÀAzÉà ±ÀÄPÀvÁvÀA vÀ¥ÉÇä¢üªÀiï ||
 
ªÁå¸Á0iÀÄ «µÀÄÚgÀÆ¥Á0iÀÄ ªÁå¸ÀgÀÆ¥Á0iÀÄ «µÀÚªÉà |
 
£ÀªÉÆà ªÉÊ §æºÀä¤zsÀ0iÉÄà ªÁ¹µÁ×0iÀÄ £ÀªÉÆà £ÀªÀÄB ||
 
C«PÁgÁ0iÀÄ ±ÀÄzÁÞ0iÀÄ ¤vÁå0iÀÄ ¥ÀgÀªÀiÁvÀä£Éà |
 
¸ÀzÉÊPÀgÀÆ¥ÀgÀÆ¥Á0iÀÄ «µÀÚªÉà ¸ÀªÀðfµÀÚªÉà ||
 
0iÀĸÀå ¸ÀägÀtªÀiÁvÉæÃt d£Àä¸ÀA¸ÁgÀ§AzsÀ£Ávï |
 
«ªÀÄÄZÀåvÉà £ÀªÀĸÀÛ¸ÉäöÊ «µÀÚªÉà ¥Àæ¨sÀ«µÀÚªÉà ||
 
NA £ÀªÉÆà «µÀÚªÉà ¥Àæ¨sÀ«µÀÚªÉà ||
 
²æà ªÉʱÀA¥Á0iÀÄ£À GªÁZÀ 
 
±ÀÄævÁé zsÀªÀiÁð£À±ÉõÉÃt ¥ÁªÀ£Á¤ ZÀ ¸ÀªÀð±ÀB |
 
0iÀÄÄ¢ü¶×gÀB ±ÁAvÀ£ÀªÀA ¥ÀÅ£ÀgÉêÁ¨sÀå¨sÁåµÀvÀ || (1)
 
²æà 0iÀÄÄ¢ü¶×gÀ GªÁZÀ 
 
QªÉÄÃPÀA zÉʪÀvÀA ¯ÉÆÃPÉà QA ªÁ¥ÉåÃPÀA ¥ÀgÁ0iÀÄtA |
 
¸ÀÄÛªÀAvÀB PÀA PÀªÀÄZÀðAvÀB ¥Áæ¥ÀÅöß0iÀÄĪÀiÁð£ÀªÁB ±ÀĨsÀªÀiï || (2)
 
PÉÆà zsÀªÀÄð¸ÀìªÀðzsÀªÀiÁðuÁA ¨sÀªÀvÀB ¥ÀgÀªÉÆà ªÀÄvÀB |
 
QA d¥À£ÀÄäZÀåvÉà dAvÀÄdð£Àä¸ÀA¸ÁgÀ§AzsÀ£Ávï || (3)
 
 
²æà ©üõÀä GªÁZÀ 
 
dUÀvÀàç¨sÀÄA zÉêÀzÉêÀªÀÄ£ÀAvÀA ¥ÀÅgÀĵÉÆÃvÀÛªÀĪÀiï |
 
¸ÀÄÛªÀ£ÁߪÀĸÀºÀ¸ÉæÃt ¥ÀÅgÀĵÀ¸ÀìvÀvÉÆÃwÜvÀB || (4)
 
vÀªÉÄêÀ ZÁZÀð0iÀĤßvÀåA ¨sÀPÁÛ÷å ¥ÀÅgÀĵÀªÀĪÀå0iÀĪÀiï |
 
zsÁå0iÀÄ£ï ¸ÀÄÛªÀ£ÀߪÀĸÀåA±ÀÑ 0iÀÄdªÀiÁ£À¸ÀÛªÉÄêÀ ZÀ || (5)
 
C£Á¢ ¤zsÀ£ÀA «µÀÄÚA ¸ÀªÀð¯ÉÆÃPÀªÀĺÉñÀégÀªÀiï |
 
¯ÉÆÃPÁzsÀåPÀëA ¸ÀÄÛªÀ¤ßvÀåA ¸ÀªÀðzÀÄBSÁwUÉÆà ¨sÀªÉÃvï || (6)
 
§æºÀätåA ¸ÀªÀðzsÀªÀÄðdÕA ¯ÉÆÃPÁ£ÁA QÃwðªÀzsÀð£ÀªÀiï |
 
¯ÉÆÃPÀ£ÁxÀA ªÀĺÀzÀÆãvÀA ¸ÀªÀð¨sÀÆvÀ¨sÀªÉÇÃzsÀãªÀªÀiï || (7)
 
KµÀ ªÉÄà ¸ÀªÀðzsÀªÀiÁðuÁA zsÀªÉÆðÄ¢üPÀvÀªÉÆà ªÀÄvÀB
 
0iÀÄzÀãPÁÛ÷å ¥ÀÅAqÀjÃPÁPÀëA ¸ÀÛªÉÊgÀZÉðãÀßgÀB ¸ÀzÁ || (8)
 
¥ÀgÀªÀÄA 0iÉÆà ªÀĺÀvÉÛÃdB ¥ÀgÀªÀÄA 0iÉÆà ªÀĺÀvÀÛ¥ÀB |
 
¥ÀgÀªÀÄA 0iÉÆà ªÀĺÀzÀâçºÀä¥ÀgÀªÀÄA 0iÀÄB ¥ÀgÁ0iÀÄtªÀiï || (9)
 
¥À«vÁæuÁA ¥À«vÀæA 0iÉÆà ªÀÄAUÀ¯Á£ÁA ZÀ ªÀÄAUÀ®ªÀiï |
 
zÉʪÀvÀA zÉêÀvÁ£ÁA ZÀ ¨sÀÆvÁ£ÁA 0iÉÆĪÀå0iÀÄB ¦vÁ || (10)
 
0iÀÄvÀ¸ÀìªÁðt ¨sÀÆvÁ¤ ¨sÀªÀAvÁå¢0iÀÄÄUÁUÀªÉÄà |
 
0iÀĹäA±ÀÑ ¥Àæ®0iÀÄA 0iÀiÁAw ¥ÀÅ£ÀgÉêÀ 0iÀÄÄUÀPÀë0iÉÄà || (11)
 
vÀ¸Àå ¯ÉÆÃPÀ¥ÀæzsÁ£À¸Àå dUÀ£ÁßxÀ¸Àå ¨sÀÆ¥ÀvÉà |
 
«µÉÆÚãÁðªÀĸÀºÀ¸ÀæA ªÉÄà ±ÀÄætÄ ¥Á¥À¨sÀ0iÀiÁ¥ÀºÀªÀiï || (12)
 
0iÀiÁ¤ £ÁªÀiÁ¤ UËuÁ¤ «SÁåvÁ¤ ªÀĺÁvÀä£ÀB |
 
IĶ©üB ¥ÀjVÃvÁ¤ vÁ¤ ªÀPÁë÷å«Ä ¨sÀÆvÀ0iÉÄà || (13)
 
IĶ£ÁðªÀiÁßA ¸ÀºÀ¸Àæ¸Àå ªÉÃzÀªÁå¸ÉÆà ªÀĺÁªÀÄĤB |
 
bÀAzÉÆÄ£ÀĵÀÄÖ¥ï vÀxÁ zÉêÉÇà ¨sÀUÀªÁ£ï zÉêÀQøÀÄvÀB || (14)CªÀÄÈvÁA±ÀÆzÀãªÉÇà ©ÃdA ±ÀQÛzÉðêÀQ£ÀAzÀ£À: |
 
wæ¸ÁªÀiÁ ºÀÈzÀ0iÀÄA vÀ¸Àå ±ÁAvÀåxÉðà «¤0iÀÄÄdåvÉà || (15)
 
«µÀÄÚA fµÀÄÚA ªÀĺÁ«µÀÄÚA ¥Àæ¨sÀ«µÀÄÚA ªÀĺÉñÀégÀªÀiï |
 
 
C£ÉÃPÀgÀÆ¥ÀzÉÊvÁåAvÀA £ÀªÀiÁ«Ä ¥ÀÅgÀĵÉÆÃvÀÛªÀĪÀiï || (16)
 
C¸Àå ²æà «µÉÆÚâðªÀå¸ÀºÀ¸Àæ£ÁªÀĸÉÆÛÃvÀæªÀĺÁªÀÄAvÀæ¸Àå |
 
²æà ªÉÃzÀªÁå¸ÉÆà ¨sÀUÀªÁ£ï IĶB |
 
C£ÀĵÀÄÖ¥ï bÀAzÀB |
 
²æêÀĺÁ«µÀÄÚB ¥ÀgÀªÀiÁvÁä ²æêÀÄ£ÁßgÁ0iÀÄuÉÆà zÉêÀvÁ |
 
CªÀÄÈvÁA±ÀÆzÀãªÉÇà ¨sÁ£ÀÄjw ©ÃdªÀiï |
 
zÉêÀQãÀAzÀ£ÀB ¸ÀæµÉÖÃw ±ÀQÛB |
 
GzsÀãªÀB, PÉÆëèsÀuÉÆà zÉêÀ Ew ¥ÀgÀªÉÆà ªÀÄAvÀæB |
 
±ÀAR¨sÀÈ£ÀßAzÀQà ZÀQæÃw QîPÀªÀiï |
 
±ÁYÎðzsÀ£Áé UÀzÁzsÀgÀ EvÀå¸ÀÛçªÀiï |
 
gÀxÁAUÀ¥ÁtÂgÀPÉÆëèsÀå Ew £ÉÃvÀæªÀiï |
 
wæ¸ÁªÀiÁ ¸ÁªÀÄUÀB ¸ÁªÉÄÃw PÀªÀZÀªÀiï |
 
D£ÀAzÀA ¥ÀgÀ§æºÉäÃw 0iÉÆäB |
 
IÄvÀĸÀÄìzÀ±Àð£À: PÁ® Ew ¢UÀãAzsÀB |
 
²æà «±ÀégÀÆ¥À Ew zsÁå£ÀªÀiï |
 
²æêÀĺÁ«µÀÄÚ¦æÃvÀåxÉðà ¸ÀºÀ¸Àæ£ÁªÀÄ d¥Éà «¤0iÉÆÃUÀB |
 
zsÁå£ÀªÀiï
 
QëÃgÉÆÃzÀ£ÀévÀàçzÉñÉà ±ÀÄaªÀÄt«®¸ÀvÉìöÊPÀvÉà ªÀiËQÛPÁ£ÁAªÀiÁ¯ÁPÀèöÈ¥ÁÛ¸À£À¸ÀÜB ¸ÀánPÀªÀÄt¤¨sÉʪÀiËðQÛPÉʪÀÄðArvÁAUÀ: |
 
±ÀĨsÉæöÊgÀ¨sÉæöÊgÀzÀ¨sÉæöÊgÀÄ¥Àj«gÀavÉʪÀÄÄðPÀÛ¦Ã0iÀÄƵÀªÀµÉðÊB
 
D£ÀA¢Ã £ÀB ¥ÀŤÃ0iÀiÁzÀj£À½£ÀUÀzÁ±ÀAR¥ÁtªÀÄÄðPÀÄAzÀB ||
 
¨sÀÆB ¥ÁzË 0iÀĸÀå £Á©ü«ð0iÀÄzÀ¸ÀÄgÀ¤®±ÀÑAzÀæ¸ÀÆ0iÀiËð ZÀ £ÉÃvÉæÃ
 
PÀuÁðªÁ±ÁB ²gÉÆà zËåªÀÄÄðRªÀĦ zÀºÀ£ÉÆà 0iÀĸÀå ªÁ¸ÉÛÃ0iÀĪÀÄ©ÞB |
 
CAvÀB¸ÀÜA 0iÀĸÀå «±ÀéA ¸ÀÄgÀ£ÀgÀRUÀUÉÆà ¨sÉÆÃVUÀAzsÀªÀðzÉÊvÉåöÊB
 
avÀæA gÀAgÀªÀÄåvÉà vÀA wæ¨sÀĪÀ£ÀªÀ¥ÀŵÀA «µÀÄÚ«ÄñÀA £ÀªÀiÁ«Ä ||
 
NA £ÀªÉÆà ¨sÀUÀªÀvÉà ªÁ¸ÀÄzÉêÁ0iÀÄ |
 
±ÁAvÁPÁgÀA ¨sÀÄdUÀ±À0iÀÄ£ÀA ¥ÀzÀä£Á¨sÀA ¸ÀÄgÉñÀA
 
«±ÁézsÁgÀA UÀUÀ£À¸ÀzÀȱÀA ªÉÄÃWÀªÀtðA ±ÀĨsÁAUÀªÀiï |
 
®Që÷äÃPÁAvÀA PÀªÀÄ®£À0iÀÄ£ÀA 0iÉÆÃVºÀÈzÁÞ÷å£ÀUÀªÀÄåA
 

Activity (124)

You've already reviewed this. Edit your review.
shalu liked this
sowmyapatil added this note
Thank you.
sowmyapatil liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Archana V Murthy liked this
Praveen Shriram liked this
Veeresh Ambali liked this
tksubramanya liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->