Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Syllabusi PolitikaBoterore SV 2013

Syllabusi PolitikaBoterore SV 2013

Ratings: (0)|Views: 27|Likes:
Published by Bujar Mehmeti
Syllabusi PolitikaBoterore SV 2013
Syllabusi PolitikaBoterore SV 2013

More info:

Published by: Bujar Mehmeti on Apr 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/27/2014

pdf

text

original

 
1
UNIVERSITETIIPRISHTINËSF
AKULTETI I
F
ILOZOFISË
Semestriveror2013D
EPARTAMENTI I
S
HKENCËS
P
OLITIKE
Prof.Asoc.Dr. Arben Hajrullahu (arben.hajrullahu@uni-pr.edu)Asis.Mr. Lundrim Aliu ( lundrimaliu@yahoo.com)
Ligjërata:
hëneve 17:30-19:00, ndryshimet eventuale tëorarit do tënjoftohen paraprakisht
Ushtrimet:
sipas orarit tëshpallur
Ora e bisedimeve:
Pas/paraligjëratave/ushtrimevedhe sipas marrëveshjes
Lënda: Politika Botërore
P
OLITIKA
B
OTËRORE PREJTHEMELIMITTË SHTETIT MODERN DERI MË SOT
Fenomene dhe procesenë kontekst të krijimit të shtetit ligjorë dhe proceset integruese në kohën e globalizimit 
Objektivat elëndës
llimi i kësaj lëndeëshqëngrinjohurie përgjithshmembizhvillimetdhe trendetpolitike rrafshin global.Pas npasqyre hysembikonceptet dhe teoritëkyçe,origjin eshtetit moderndhepasdiskutimeve mbi zhvillimetme rënsirrafshin global gjatëshekullit XX,ne do fokusohemi zhvillimetbashkohoresiçjafenomenet ekonflikteve, (des-)integrimitdheglobalizmit.Mepërfundimin enspjemarrësitduhet kenënjohuri thellambi:teoritëdhe qasjet në studimet e politikësndërkombëtare;origjindhe zhvillimin e shtetit modern;rolindhedomethënienefenomeneve si:sovraniteti,konfliktet, (des-)integrimidhe globalizimishekullin XXI.
Metodologjia
Ligjërata, diskutime, ushtrime,test.
 
2
Për kalimin e provimit me sukses në lëndën Politika Botërore nevojitet:
Angazhim në ligjëratadhe ushtrime10piRecension(rreth 1.000 fjalë,
i obligueshëm
për t
u dorëzuarmes javës IV dhe VIgjatë ligjëratave)Fukuyama, Francis.
State-Building:Governance and World Order in the 21st Century,
London,200520piTest50piUshtrimet20pikëGjithsej100pikë
Notimi:
PërqindjaNotaMë pakse 50pikë5 (pesë) jo kaluese50
 – 
59pikë6 (gjashtë)60
 – 
69pikë7 (shtatë)70
 – 
79pikë8 (tetë)80
 – 
89pikë9 (nëntë)90
 – 
100 pikë10 (dhjetë)
ME RËNDËSI:
-
Nërast tëmospërfundimit tëdetyrave student rekomandohen qëmos inënshtrohenprovimit final përderi sa rfundohengjithadetyrat dhe tëmbizotërohen temat elëndës.
Pa përjashtimgjitha notat(5
 – 
10)
do tëshënohenjovetëmprotokollet e administratëspo
edheIndex.
-
shumëse tri mungesa
gjatëligjëratave dhe ushtrimeve
nota
përfundimtare do të
zbritet
automatikisht për njëshkallë.
-
Të gjitha detyrat e dorëzuara meshkrim duhet të jenë të formatuara siç vijon:Madhësia e shkronjave në tituj 16, nëntituj 14, tekst 12. Hapësira mes rreshtaveduhettëjetë2
(“
Double Space
”)
.
Punimet që nuk respektojnë këtorregulla tëformatimitnuk do të pranohen!Plagjiarizmi:
gjitha punimet e dozuara duhet tëjerezultat i punës suaj. Plagjiarimkonsiderohetkopjimii pus sënga tëtjetdhe paraqitja e saj si punëe juaja.Çdorast i plagjiarizmit rezulton automatikisht me notënegative dhedo pasojnëmasadisiplinore qëmund tëshpien deritemarrja e sëdrejtëspër tëqenëstudent/enëUniversitetin e Prishtinës.
 
3
PASQYRA BAZËE LËNDËS:
Pjesa I:Hyrje nëzhvillimet politikerrafshin global; Formimi i shteteve moderne;Konceptet dhe qasjetkyçestudimin e politikës; Nivelet e analizës;Mendimi politik.Pjesa II:Aktorët dhe zhvillimet kyçpolitikën botërore;Siguria kombëtare dhesiguriandërkombëtare; Lufta e Ftohtë; Identitetet dhe konfliktet;Institucionet ndërkombëtare dhekooperimi;UnioniEvropiandhe Ballkani.Pjesa III:Globalizmi; Aktorët shtetërorëdhe aktorët joshtetërorë;E ardhmja e shteteve,perspektiva dhe sfida në mijëvjeçarin e ri.
PASQYRA E DETAJUAR ELËNDËS:
 
J
AVA
T
EMADHEDISANGABURIMET ESUGJERUARARLEXIM
INjoftim me student, modalitetet teknike, qëllimi i lëns dhe prezantimi i temaveIIAktot dhe zhvillimet politikën borore: Ideja dhe zhvillimi i shtetit ligjorë.Konceptet dhe qasjet kyçe në studimin e politikës; Nivelet e analizës; Mendimi politikIIIParaqitje dhe krahasim i sistemeve politike dhe politikave disa aktorëve merëndësi në politikën botëroreIVPasqye zhvillimeve nrkomtare 1945-1989 dhe konfliktet pas Luftës DyBotëroreVParaqitje dhe krahasim i disamodelevezgjedhura në politikën e sigurisë. Teoriadhe praktikaVINdryshimet e mëdha politike rreth vitit 1989
 –,,lufta e civilizimeve” apo ,,fundi ihistorisë”?
VIIOrganizatat Ndërkombëtare.Rritja e rënsisë së organizatave (nr-)qeveritare dhe joqeveritare. Funksionet dhe roli i UE-sëVIIIGlobalizimi, shanset dhe sfidat për shtetin ligjorë dhe të drejtat universale të njeriutIXTerrorizmi, shtetet e brishtadhe sfidat globaleXE ardhmja e shteteve kombëtare shekullin e 21
,perspektiva dhe sfidat nëmijëvjeçarin e riXIPërmbledhje dhe përsëritje e lëndësXII
DISKUTIMI FINAL
 /T
ESTI
LITERATURA:
-
Burimet e shënuara me yllëz(*) janë të përkthyera në gjuhën shqipe dhe shumica e tyre mund të gjindennë libraritë e qytetit
-
Burimet e shënuara
me ngjyrë të theksuar
si dhe të gjitha materialet e diskutuara gjatë ligjëratave dheushtrimevejanë lexime bazë për këtë lëndë
--Ash, Timothy Garton.
Free World: Why a Crisis of the West Reveals the Opportunity of Our Time
. London: Penguin Books, 2005

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->