Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
8

8

Ratings:
(0)
|Views: 1,795|Likes:
Published by zeb3905

More info:

Published by: zeb3905 on Mar 21, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/09/2013

pdf

text

original

 
WWAAUUNNIIPPEENNUUMMEEAATTYYNNAA22000066OO 
Zamówienia na prenumerat
ę
czasopism wydawanych przez Wydawnictwo SIGMA-NOT mo
ż
na sk 
ł
ada
ć
w
dowolnym terminie
.Mog
ą 
one obejmowa
ć
dowolny okres, tzn. dotyczy
ć
dowolnej liczby kolejnych zeszytów ka
ż
dego czasopisma.Zamawiaj
ą 
cy — po dokonaniu wp
ł
aty — mo
ż
e otrzymywa
ć
zaprenumerowany przez siebie tytu
ł
, pocz
ą 
wszy od nast
ę
 pnegomiesi
ą 
ca. Zamówienia na zeszyty sprzed daty otrzymania wp
ł
aty b
ę
d
ą 
realizowane w miar 
ę
mo
ż
liwo
ś
ci z posiadanych zapasówmagazynowych.
Prenumerata roczna
czasopism Wydawnictwa jest mo
ż
liwa w dwóch wariantach:
 ⎯ 
 
 prenumerata wersji papierowej,
 ⎯ 
 
 prenumerata
w pakiecie
(pakiet zawiera ca
ł
oroczn
ą 
prenumerat
ę
wersji papierowej + rocznik czasopisma na jednej p
ł
ycie CD,wysy
ł
any po zako
ń
czeniu roku wydawniczego).Prenumeratorzy, podpisuj
ą 
cy z Wydawnictwem
umow
ę
prenumeraty ci
ą 
g
ł
ej
(odnawianej automatycznie co roku), otrzymuj
ą 
 
10 % bonifikaty
od cen katalogowych czasopism.Cz
ł
onkowie stowarzysze
ń
naukowo-technicznych zrzeszonych w FSNT-NOT oraz uczniowie szkó
ł
technicznych ka
ż
degoszczebla maj
ą 
prawo do zaprenumerowania l egz. wybranego czasopisma po cenie ulgowej — pod warunkiem przes
ł
ania doWydawnictwa formularza zamówienia lub kserokopii blankietu wp
ł
aty, ostemplowanych piecz
ę
ci
ą 
ko
ł
a SNT lub szko
ł
y.Prenumerat
ę
mo
ż
na zamówi
ć
:
faksem:
022 891 13 74, 840 35 89, 840 59 49
mailem:
kolportaz@sigma-not.pl
poprzez Internet:
www.sigma-not.pl
listownie:
Zak 
ł
ad Kolporta
ż
u Wydawnictwa
SIGMA-NOT Sp. z o.o.,
ul. Ku Wi
ś
le 7, 00-707 Warszawa
telefonicznie:
022 840 30 86 lub 840 35 89 Na
ż
yczenie klienta wysy
ł
amy blankiety zamówie
ń
wraz z aktualn
ą 
list
ą 
tytu
ł
ów i cennikiem czasopism.Warunkiem przyj
ę
cia i realizacji zamówienia jest otrzymanie z banku potwierdzenia dokonania wp
ł
aty przez prenumeratora.Dokument wp
ł
aty jest równoznaczny ze z
ł
o
ż
eniem zamówienia.Wp
ł
at na prenumerat
ę
mo
ż
na dokonywa
ć
na ogólnie dost
ę
 pnych blankietach w urz
ę
dach pocztowych (przekazy pieni
ęż
ne) lub bankach (polecenie przelewu), przekazuj
ą 
c
ś
rodki na konto:
Wydawnictwo
SIGMA-NOT Sp. z o.o.;
 
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. pocz. 1004nr 
53 1060 0076 0000 4282 1000 0012
  Na blankiecie wp
ł
aty nale
ż
y czytelnie poda
ć
nazw
ę
zamawianego czasopisma, liczb
ę
zamawianych egzemplarzy, okres, wersj
ę
 i cen
ę
prenumeraty oraz adres zamawiaj
ą 
cego.Dla prenumeratorów
pakietu
na rok 2006 Wydawnictwo oferuje dodatkowo roczniki archiwalne prenumerowanych czasopismz lat 2004÷2005 na p
ł
ytach CD w cenie 20 pln netto (+ 22 % VAT) za ka
ż
dy rocznik.Pojedyncze zeszyty archiwalne dost
ę
 pne s
ą 
w wersji papierowej i — od 2004 roku — elektronicznej (cena l egz. nettowg aktualnego cennika). Na
ż
yczenie klienta wystawiamy faktury VAT.Sprzeda
ż
zeszytów archiwalnych prowadzi:
 
Zak 
ł
ad Kolporta
ż
u Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o. (adres jw.)
 
Klub Prasy Technicznej Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o. Warszawa, ul. Mazowiecka 12, tel.: 022 827 43 65
W przypadku zmiany cen w okresie obj
ę
tym prenumerat
ą 
lub zmian stawki VAT, Wydawnictwo zastrzega sobie prawodo wyst
ą 
pienia o dop
ł
at
ę
ż
nicy cen oraz prawo do realizowania prenumeraty tylko w pe
ł
ni op
ł
aconej.Cena 1 egzemplarza (netto/brutto) 16 z
ł
/ 16 z
ł
 Cena prenumeraty rocznej w wersji papierowej (netto/brutto) 192 z
ł
/ 192 z
ł
 Cena prenumeraty rocznej w pakiecie (netto/brutto) 212 z
ł
/ 216,40 z
ł
 Prenumerata ulgowa — rabat 50 % od ceny podstawowej
 
SIGMA-NOT 
 
Sp. z o.o.
CZASOPISMO NAUKOWO-TECHNICZNESTOWARZYSZENIA IN
Ż
YNIERÓW I TECHNIKÓWPRZEMYS
Ł
U HUTNICZEGO W POLSCE
M I E S I
Ę
C Z N I K
Indeks 37495 Skrót tytu
ł
u (dla bibliografii) Rudy Metale
R • 512006
SPIS TRE
Ś
CI:
Strona
 Krzak M., Panajew P.:
452
Mo
ż
liwo
ś
ci wykorzystania gier z natur
ą 
w zarz
ą 
dzaniu oddzia
ł
em wydobywczymna przyk 
ł
adzie kopalni POLKOWICE-SIEROSZOWICE
Gargul K., Jarosz P., Styrna W., Antczak J.:
461
Eliminacja arsenu z kamienia miedziowego za pomoc
ą 
CaO
 Kazana W., Ciura L., Ksi
ęż 
arek S., Besztak B., Durst K.:
466
Druty bimetalowe do specyficznych zastosowa
ń
 
 Pawe
ł 
ek A.:
470
Kierunki rozwoju materia
ł
ów ogniotrwa
ł
ych dla przemys
ł
u aluminiowego
Misio
ł 
ek Z.:
475
Wywiad z Prezesem Zarz
ą 
du Polskiego Centrum Promocji Miedzi JerzymGierczakiem
PRZETWÓRSTWO ALUMINIUM
Oponiak K., Botor J.:
478
Proces usuwania sta
ł
ych wtr
ą 
ce
ń
tlenkowych z ciek 
ł
ego aluminium. Cz
ęść
II
METALURGIA PROSZKÓW
Michalczyk J., Pokorska I.:
487
Analiza wybranych w
ł
asno
ś
ci fizycznych spieków
ż
elaza i miedzi w operacjachsp
ę
czania i wyciskania
METALE SZLACHETNE
Stolarski K.:
488
OSM — w
ł
a
ś
ciwo
ś
ci, otrzymywanie i zastosowanie
BIULETYN INSTYTUTU METALI NIE
Ż
ELAZNYCH
Woch M.:
492
Biuletyn Instytutu Metali Nie
ż
elaznych
Ś
WIATOWY RYNEK METALI NIE
Ż
ELAZNYCH
 Butra J.:
499
Ś
wiatowy rynek metali nie
ż
elaznych
PRACE DOKTORSKIEI HABILITACYJNE
508
RECENZJE
510
 NORMALIZACJA
511
ISSN 0035-9696
Czasopismo Rudy i Metale Nie
ż
elazne w 2006 r. jest dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy
ż
szego.Redakcja czasopisma: redaktor naczelny: prof. zw. dr hab. in
ż
. Zbigniew Misio
ł
ek, z-ca redaktora naczelnego: doc. dr in
ż
. Józef Czernecki, red.dzia
ł
owi: dr hab. in
ż
. Jan Butra, dr hab. in
ż
. Wojciech Libura, prof. nzw., prof. zw. dr hab. in
ż
. Andrzej Paulo. Sekretarz Redakcji: mgr Bo
ż
enaSzklarska-Nowak. Adres Redakcji: 40-019 Katowice, ul. Krasi
ń
skiego 13. Skr. poczt. 221. Tel./fax 032 256-17-77. Korekta: Marzena Rudnicka.Rada Programowa czasopisma Rudy i Metale Nie
ż
elazne. Przewodnicz
ą 
cy: prof. zw. dr hab. in
ż
. Józef Zasadzi
ń
ski. Zast
ę
pca Przewodnicz
ą 
cego:prof. dr hab. in
ż
. Jan Botor. Sekretarz dr in
ż
. Józef Z. Szyma
ń
ski. Cz
ł
onkowie: prof. zw. dr hab. in
ż
. Andrzej Jasi
ń
ski, prof. zw. dr hab. in
ż
.Andrzej Korbel.Wszystkie artyku
ł
y o charakterze naukowym s
ą 
opiniowane. Redakcja nie odpowiada za tre
ść
reklam i og
ł
osze
ń
.Wydawca: Wydawnictwo Czasopism i Ksi
ąż
ek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o., ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004, tel.:022 818-09-18, 818-98-32, fax: 619-21-87, internet: http://www.sigma-not.pl, sekretariat@sigma-not.pl. Internet: http://www.sigma-not.pl.Prenumerata e-mail: kolportaz@sigma-not.pl. Informacje e-mail: informacja@sigma-not.pl. Dzia
ł
Reklamy i Marketingu, ul. Mazowiecka 12,00-950 Warszawa, skr. 1004, tel./fax: 022 827-43-66, 826-80-16, e-mail: reklama@sigma-not.pl.
Format A4. Obj
ę
to
ść
8,25 ark. druk. Druk uko
ń
czono w sierpniu 2006 r.Rudy Metale: R51, nr 8, s. 451÷512, sierpie
ń
2006 r.Druk: Przedsi
ę
 biorstwo Miernictwa Górniczego Spó
ł
ka z o.o., Katowice ul. Miko
ł
owska 100a

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Bartosz Ruminkiewicz liked this
Bartosz Ruminkiewicz liked this
Bartosz Ruminkiewicz liked this
Bartosz Ruminkiewicz liked this
kuglarzutt liked this
toja1 liked this
slawoski liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->