Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
15Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
6(2)

6(2)

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 4,123|Likes:
Published by zeb3905

More info:

Published by: zeb3905 on Mar 21, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

pdf

text

original

 
SZANOWNI CZYTELNICY!
W drodze porozumienia podpisanego 12 marca 2007 r. przekazali
ś
my tytu
ł
 w
ł
asno
ś
ci czasopisma Rudy i Metale Nie
ż
elazne Stowarzyszeniu In
ż
ynie-rów i Techników Metali Nie
ż
elaznych.Prezydium Zarz
ą 
du G
ł
ównego SITPH uzna
ł
o wniosek SITMN w tej spra-wie za zasadny, dlatego podj
ę
to stosown
ą 
uchwa
łę
.Pragn
ę
w imieniu Zarz
ą 
du G
ł
ównego SITPH podzi
ę
kowa
ć
za d
ł
ugoletni
ą 
 kooperacj
ę
wszystkim wspó
ł
dzia
ł
aj
ą 
cym przy wydawaniu tego tytu
ł
u,w tym kolegium redakcyjnemu, radzie programowej, SIGMIE NOT jakowydawcy, autorom oraz pracownikom organizacyjnym i technicznym.
Ż
ycz
ę
, by w nowym Stowarzyszeniu czasopismo utrzyma
ł
o wysoki poziomi nadal by
ł
o cenione przez Czytelników oraz o
ś
rodki naukowe i dydak-tyczne.
JERZY KOBIC
I Zast
ę
 pca PrezesaSekretarz Generalny SITPH
PS.
Osobi
ś
cie reprezentowa
ł
em przez ostatnie dwie kadencje obydwaczasopisma „Rudy i Metale Nie
ż
elazne” i „Hutnik-Wiadomo
ś
ci hutnicze”w radzie nadzorczej SIGMA-NOT i deklaruj
ę
gotowo
ść
czynienia tegow kolejnej kadencji, je
ż
eli znajdzie to akceptacj
ę
Zarz
ą 
du SITMN.
 
CZASOPISMO NAUKOWO-TECHNICZNESTOWARZYSZENIA IN
Ż
YNIERÓW I TECHNIKÓWMETALI NIE
Ż
ELAZNYCH
M I E S I
Ę
C Z N I K
Indeks 37495 Skrót tytu
ł
u (dla bibliografii) Rudy Metale
R • 522007
StronaPage
 Kobic J.:
Szanowni CzytelnicyDears Readers
 Ł
abaj J., Siwiec G.:
307
Zwil
ż
alno
ść
w uk 
ł
adzie: cia
ł
o sta
ł
e-ciek 
ł
a faza
ż
u
ż
lowaThe wettability of the system: solid phase-liquid slag phase
Willner J., Botor J., Siwiec G.:
310
Wysokotemperaturowe metody pomiaru napi
ę
cia powierzchniowego metalii stopówHigh-temperature methods of surface tension measurements of metals and alloys
Sikora M., Pi
ą 
tkowski J.:
317
Zastosowanie analizy termicznej ATD i skaningowej DSC w badaniach topnieniai krzepni
ę
cia stopów Al-SiApplication of thermal analysis ATD and skanning analysis DSC in investigationof melting and solidification processes
Siwiec G., Willner J.:
322
Wp
ł
yw substancji powierzchniowo aktywnych na w
ł
a
ś
ciwo
ś
ci powierzchnioweciek 
ł
ej miedziThe influence of surface-active substances on the surface properties of liquidcopper
 Fornalczyk A., Saternus M.:
326
Recykling zu
ż
ytych katalizatorów samochodowychRecycling of spent auto catalyst
Wolff S., Mill B., Pacholewska M.,Tumidajska Z., Oleksiak B.:
332
Badania nad technologi
ą 
przerobu przeno
ś
nych, nierozbieralnych baterii Ni-CdStudies on processing of portable, un- dismountable Ni-Cd batteries
 Pacholewska M., Caba
ł 
a J., Cwalina B.,Soza
ń
 ska M.:
337
Ś
rodowiskowe uwarunkowania procesów (bio)
ł
ugowania metali z odpadówpoflotacyjnych rud cynkowo-o
ł
owiowychEnvironmental conditions of processes of the metals (bio)leaching from zinc-leadpost-flotation tailings
Marchewka
 Ł
., Stobrawa J., Cwolek B., Hadasik E., P 
ł 
achta A.:
343
Badania wp
ł
ywu temperatury, pr
ę
dko
ś
ci i stopnia odkszta
ł
cenia na struktur
ę
 i w
ł
asno
ś
ci trudnoodkszta
ł
calnych stopów CuPAgStudy of an effect of temperature, rate and degree of deformation on thestructure of hardly deformable CuPAg alloys
 Kania H., Liberski P., Podolski P.,Tatarek A.:
348
Wp
ł
yw dodatku Ni, Bi, Sn do k 
ą 
pieli cynkowej na kinetyk 
ę
wzrostu i struktur
ę
 pow
ł
ok otrzymanych na stalach o zawarto
ś
ci krzemu poni
ż
ej 0,035 %The influence of additions Ni, Bi, Sn in zinc bath on kinetics growthand structure of coatings obtained on steels containing under 0.035 % of silicon
SPIS TRE
Ś
CI:CONTENTS:

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Marek Przybysz liked this
ricardo1856 liked this
Adam Fioletowy liked this
Masster_NS liked this
lysy433 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->