Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
8(2)

8(2)

Ratings: (0)|Views: 1,595 |Likes:
Published by zeb3905

More info:

Published by: zeb3905 on Mar 21, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

pdf

text

original

 
WWAAUUNNIIPPEENNUUMMEEAATTYYNNAA22000077OO 
Zamówienia na prenumerat
ę
czasopism wydawanych przez Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. mo
ż
na sk 
ł
ada
ć
w
dowolnymterminie
. Mog
ą 
one obejmowa
ć
dowolny okres, tzn. dotyczy
ć
dowolnej liczby kolejnych zeszytów ka
ż
dego czasopisma.Zamawiaj
ą 
cy — po dokonaniu wp
ł
aty — mo
ż
e otrzymywa
ć
zaprenumerowany przez siebie tytu
ł
, pocz
ą 
wszy od nast
ę
 pnegomiesi
ą 
ca. Zamówienia na zeszyty sprzed daty otrzymania wp
ł
aty b
ę
d
ą 
realizowane w miar 
ę
mo
ż
liwo
ś
ci z posiadanych zapasówmagazynowych.
Prenumerata roczna
czasopism Wydawnictwa jest mo
ż
liwa w nast
ę
 puj
ą 
cych wariantach:
 
 prenumerata roczna, pó
ł
roczna i kwartalna czasopism w wersji papierowej — warto
ść
wg cennika na br.,
 
 prenumerata roczna w pakiecie (czasopisma w wersji papierowej + rocznik zamawianego tytu
ł
u na p
ł
ycie CD) — warto
ść
 wg cennika na br.,
 
 prenumerata ulgowa — rabat wg cennika (przys
ł
uguje osobom fizycznym, nale
żą 
cym do stowarzysze
ń
naukowo-technicznychoraz studentom i uczniom szkó
ł
zawodowych — pod warunkiem przes
ł
ania do Wydawnictwa formularza zamówienia lubkserokopii blankietu wp
ł
aty, ostemplowanych piecz
ę
ci
ą 
ko
ł
a SNT lub szko
ł
y),
 
 prenumerata ci
ą 
g
ł
a (przed
ł
u
ż
ana automatycznie do odwo
ł
ania) — 10 % rabatu,
 
 prenumerata zagraniczna — do ceny prenumeraty krajowej dodatkowo dop
ł
ata 100 %.
NOWO
ŚĆ
!!! Prenumeratorom czasopism w wersji papierowej i w pakiecie oferujemy od 1 stycznia 2007 r. bezp
ł
atnydost
ę
p do PORTALU INFORMACJI TECHNICZNEJ (www.sigma-not.pl)
 
 prenumerator otrzymuje indywidualny login do Portalu,
 
login uprawnia prenumeratora do bezp
ł
atnego korzystania z archiwalnych zasobów Portalu w obr 
ę
 bie zaprenumerowanegotytu
ł
u.
Portal
umo
ż
liwi ponadto ka
ż
demu
odp
ł
atne
przegl
ą 
danie tre
ś
ci dowolnego spo
ś
ród 34 tytu
ł
ów i zakup pojedynczych artyku
ł
ówczy zeszytów czasopism (p
ł
atno
ść
: SMS-em, kart
ą 
p
ł
atnicz
ą 
, przelewem on-line lub przelewem zwyk 
ł
ym).Prenumerat
ę
w Wydawnictwie mo
ż
na zamówi
ć
:
faksem:
(022) 891 13 74, 840 35 89, 840 59 49
mailem:
kolportaz@sigma-not.pl
na stronach:
www.sigma-not.pl
listownie:
Zak 
ł
ad Kolporta
ż
u Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o., ul. Ku Wi
ś
le 7, 00-707 Warszawa
telefonicznie:
(022) 840 30 86 lub 840 35 89 oraz
dokonuj
ą 
c wp
ł
aty na konto Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o.: ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa,skr. poczt. 1004, nr 53 1060 0076 0000 4282 1000 0012
 
 Na
ż
yczenie klienta wysy
ł
amy blankiety zamówie
ń
wraz z aktualn
ą 
list
ą 
tytu
ł
ów i cennikiem czasopism.Warunkiem przyj
ę
cia i realizacji zamówienia jest otrzymanie z banku potwierdzenia dokonania wp
ł
aty przez prenumeratora.Dokument wp
ł
aty jest równoznaczny ze z
ł
o
ż
eniem zamówienia.Wp
ł
at na prenumerat
ę
mo
ż
na dokonywa
ć
na ogólnie dost
ę
 pnych blankietach w urz
ę
dach pocztowych (przekazy pieni
ęż
ne) lub bankach (polecenie przelewu). Na blankiecie wp
ł
aty nale
ż
y czytelnie poda
ć
nazw
ę
zamawianego czasopisma, liczb
ę
zamawianych egzemplarzy, okres, wersj
ę
 i cen
ę
prenumeraty oraz adres zamawiaj
ą 
cego. Na
ż
yczenie klienta wystawiamy faktury VAT.Dla prenumeratorów
PAKIETU
na rok 2007 oferujemy roczniki archiwalne prenumerowanych czasopism z lat 2004÷2006 na CDw cenie 20 pln netto ka
ż
dy.Pojedyncze zeszyty archiwalne dost
ę
 pne w wersji papierowej i elektronicznej (wersja elektroniczna od 2004 r.) cena 1 egz. netto wgaktualnego cennika na br.Sprzeda
ż
zeszytów archiwalnych prowadzi: — Zak 
ł
ad Kolporta
ż
u Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o. (adres jw.) — Klub Prasy Technicznej Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o. Warszawa, ul. Mazowiecka 12, tel.: (022) 827 43 65
W przypadku zmiany cen w okresie obj
ę
tym prenumerat
ą 
lub zmian stawki VAT, Wydawnictwo zastrzega sobie prawodo wyst
ą 
pienia o dop
ł
at
ę
ż
nicy cen oraz prawo do realizowania prenumeraty tylko w pe
ł
ni op
ł
aconej.
Cena 1 egzemplarza (netto/brutto) 17 z
ł
/ 17 z
ł
 Cena prenumeraty rocznej w wersji papierowej (netto/brutto) 204 z
ł
/ 204 z
ł
 Cena prenumeraty rocznej w pakiecie (netto/brutto) 224 z
ł
/ 228 z
ł
 Prenumerata ulgowa — rabat 50 % od ceny podstawowej
 
CZASOPISMO NAUKOWO-TECHNICZNESTOWARZYSZENIA IN
Ż
YNIERÓW I TECHNIKÓWMETALI NIE
Ż
ELAZNYCH
M I E S I
Ę
C Z N I K
Indeks 37495 Skrót tytu
ł
u (dla bibliografii) Rudy Metale
R • 522007
StronaPage
 D
ę
bkowski R., Madziarz M., SawickiW., Osadczuk T.:
459
Wp
ł
yw oddzia
ł
ywania wstrz
ą 
sów sejsmicznych na obci
ąż
enia kotew rozpr
ęż
nychMeasurements of load acting on expansive roof bolts affected by seismic events
 Krzak M., Panajew P.:
463
Mo
ż
liwo
ś
ci wykorzystania metody mieszanek (diety) w zarz
ą 
dzaniu oddzia
ł
amiwydobywczymi na przyk 
ł
adzie kopalni POLKOWICE-SIEROSZOWICEPossible applications of mixture method (diet) in management of mining sections:POLKOWICE-SIEROSZOWICE mine case study
 Ż 
aba K., Nowak S.:
473
Pomiar temperatury w linii technologicznej zgrzewania stalowych rur z pow
ł
ok 
ą 
 Al-SiMeasurement of temperature in steel welded tube with Al-Si coating technologicalline
Mulak W., Szymczycha-Madeja A.,Miazga B.:
482
Odzysk metali ze zu
ż
ytych katalizatorów uwodorniania stosowanych w przemy
ś
lepetrochemicznymMetals recovery from spent hydroprocessing catalysts used in the petrochemicalindustry
PRZETWÓRSTWO ALUMINIUMALUMINIUM PROCESSING
 Knych T., Mamala A., Smyrak B.,Uliasz P., Dziedzic E.:
491
Badania charakterystyk mechanicznych przewodów elektroenergetycznychze stopów aluminium o podwy
ż
szonej przewodno
ś
ci elektrycznejMechanical characteristics research of high conductivity aluminium alloyconductors for overhead lines
METALURGIA PROSZKÓWPOWDER METALLURGY
 Le
 ż
a
ń
 ski J., Madej M.:
498
Wp
ł
yw w
ł
a
ś
ciwo
ś
ci porowatych kszta
ł
tek na stopie
ń
wype
ł
nienia kapilar i g
ę
sto
ść
 infiltrowanych kompozytów stal szybkotn
ą 
ca-Cu, stal szybkotn
ą 
ca-WC-CuAn effect of the properties of the porous profiles on the degree of capillary fillingand on a density of the high-speed steel-Cu and high-speed steel-WC-Cu typeinfiltrated composites
SPIS TRE
Ś
CI:CONTENTS:

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Sebs Kopiec liked this
horozab liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->