Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
8(VIII)c(2)

8(VIII)c(2)

Ratings: (0)|Views: 1,077 |Likes:
Published by zeb3905

More info:

Published by: zeb3905 on Mar 21, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

pdf

text

original

 
rudy
i
metal
ISSN
0035-9696
Cena
16,00
(w tym „O" \ AT)
Nakład
do 500
egz.
n
R-50
2005
SIGMA-NOT
Sp. z
o.
o.
 
WARUNKIPRENUMERATY
CZASOPISM
kolportowanych przez Wydawnictwo
SIGMA-NOT Spółka
zo.o.w 2005 r.
Zamówienianaprenumeratę czasopism wydawanych przez wydawnictwo SIGMA-NOT można składaćwdowolnym
terminie.
Mogą
one
obejmować dowolny okres,
tzn.
dotyczyć dowolnej liczby kolejnych zeszytów
każdego
czasopisma.
Zamawiający
może otrzymywać zaprenumerowany przez
siebie
tytuł
począwszy
od
następnego miesiąca
po
dokonaniu
wpłaty.
Zamówienia
na
zeszyty sprzed daty otrzymania wpłaty będą realizowane
w
miarę możliwości
z
posiadanychzapasów magazynowych.Warunkiem
przyjęcia
i
realizacji
zamówienia
jest
otrzymanie z
banku
potwierdzenia
dokonania
wpłaty
przez
prenumeratora. Dokument wpłaty
jest
równoznaczny ze złożeniem zamówienia.
*
Wpłat
naprenumeratę można dokonywaćnaogólnie dostępnych blankietachwUrzędach Pocztowych (przekazypieniężne)
lub
Bankach (polecenie przelewu), przekazując środki
na
adres:
Wydawnictwo
SIGMA-NOT
Spółka
z
o.o.
00-950
Warszawa, ul.
Ratuszowa
11
BPH PBK S.A.
O/Warszawa
PI.
Gen.
Hallera 6
Nr
53
1060
00760000
4282
1000 0012
Uwaga Prenumeratorzy: od
1999
roku
prenumeratę
przyjmuje
wyłącznie Zakład
Kolportażu
Wydawnictwa
SIGMA-NOT.
*
Na
blankiecie
wpłaty należy
czytelnie
podaćnazwę
zamawianego czasopisma,
liczbę
zamawianych
egzemplarzy,
okres prenumeraty oraz własny adres.
Na
życzenie prenumeratora, zgłoszone
np.
telefonicznie,
Zakład
Kolportażu
ul.
Bartycka
20,
00-716
Warszawa,
(tel.
(022)
840-30-86,
tel./fax
(022)
840-35-89,
(022)
840-59-49)
wysyła specjalne blankiety zamówień wraz
z
aktualną
listątytułów
i
cennikiem czasopism. Przyjmujemy zamówienia równiprzez Internet: http://www.sigma-not.pl.Prenumerata e-mail: kolportaz@sigma-not.pl. Informacje e-mail: informacja@sigma-not.pl. Sekretariat e-mail:sekretariat@sigma-not.pl. Dział Reklamy
i
Marketingu e-mail: sigma-reklama@poczta.wp.pl.
*
Odbiorcy zagraniczni
mogą
otrzymywać czasopisma
poprzez
prenumeratę
dewizową
(wpłata
dokonywana
poza
granicami
Polski
w
dewizach,
wg
cennika
dewizowego
z
cenami podanymi
w
dolarach amerykańskich)
lub
poprzez
zamówioną
w kraju prenumeratę ze zleceniem wysyłki za granicę (zamawiający podaje dokładny
adres
odbiorcyza granicą, dokonując równocześnie wpłaty w wysokości dwukrotnie wyższej niż cena normalnej prenumeraty krajowej).
*
Ogłoszenia przyjmuje:
Dział
Reklamy
iMarketingu,
00-950
Warszawa,ul. Mazowiecka 12,
pok.
6,
tel.
(022)
827-43-65,
(022)
828-27-31,
fax
(022)
826-80-16.
*
Egzemplarze archiwalne (sprzedaż przelewowa
lub za
zaliczeniem pocztowym) można zamawiać pisemnie, kierując
zamówienia
na
adres:
Wydawnictwo
SIGMA
NOT,
Spółka
z
o.o.
Zakład
Kolportażu,
00-716
Warszawa,
ul.
Bartycka
20
tel.
(022)
840-30-86,
natomiast
za
gotówkę
można
je
nabyć
w
Klubie
Prasy
Technicznej w
Warszawie
ul.
Mazowiecka
12,
tel.
(022)
826-80-17.
W
przypadku zmiany
cen w
okresie objętym prenumeratą Wydawnictwo
zastrzega
sobie prawo
do
wystąpieniao dopłatę różnicy cen oraz prawo do realizowania prenumeraty tylko w
pełni
opłaconej.
*
Istnieje
możliwość zaprenumerowania l
egz.
czasopisma po cenie ulgowej przez indywidualnych członkówstowarzyszeń
naukowo-technicznych
zrzeszonych w FSNT oraz przez uczniów szkół zawodowych i studentów
szkół
wyższych.Blankiet wpłaty
na
prenumeratę
ulgową
musi
być
opatrzony
na
wszystkich odcinkach
pieczęcią
koła
SNT lub szkoły.
CENA PRENUMERATY
W
2005
ROKUw przypadku
zmiany
cen w
okresie
objętym prenumeratą,prenumeratorzyzobowiązani są do dopłaty różnicy cen
kwartalna
normalna
48,00
zł
ulgowa
24,00
zł
półrocznanormalna
96.00
ulgowa48,00
roczna
normalna
192,00
ulgowa
96.00
 
SIGMA-NOT
SP.
z
o.o.
R.50
2005
8
SPIS
TREŚCI:
GromyszM.,
Ziętkowski
L, Lasota
J.:
ZajączkowskiA.,
Botor
J.:
Władyka
J.:TumidajewiczM.,
GryziecklJ.,
Wioch
G.:
ŚwiątkowskiK.:
PRZETWÓRSTWO
ALUMINIUM
TarasekA., Knych
T.,
MamalaA.:
METALURGIA
PROSZKÓW
LeżańskiJ.:
BIULETYN
INSTYTUTU METALI
NIEŻELAZNYCH
Woch
M.:
NORMALIZACJA
ŚWIATOWY RYNEK METALI
NIEŻELAZNYCH
Butra
J.:
ISSN
0035-9696
rudy
i
metale
nieżelazne
CZASOPISMO NAUKOWO-TECHNICZNE
STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW
l
TECHNIKÓW
PRZEMYSŁU
HUTNICZEGO
W
POLSCE
M
l E S l Ę C Z N
l K
Indeks
37495
Skrót
tytułu
(dla
bibliografii)Rudy Metale
Strona
430
Urabianie cienkiego złoża
rud
miedzi kombajnem Narrow Reef Miner
ARM
1100
firmy
Yoest
Alpine
436 Szybkość
procesu
odmiedziowania żużla zawiesinowego
442
Zbadanie możliwości zagospodarowania zużytego katalizatora Comox 2004
445
Rozpad
przesyconego
roztworu
stałego stopu
CuNilSSnS podczas nieizotermiczne-
go
nagrzewania
448
Badania porównawcze własności materiałów modelowych uzyskiwanych różnymi
metodami
Wpływ
sekwencyjnych
zmian temperatury
i
czasu ekspozycji
na
zmianę własności
wytrzymałościowych
drutów
ze
stopu
AIMgSi
452
Wpływ
sposobu
infiltracji
na
stopień wypełnienia
kapilar
463
Biuletyn Instytutu Metali Nieżelaznych
470471
Światowy rynek metali nieżelaznych
Czasopismo
Rudy
iMetale
Nieżelazne
w
2005
r.
jest
dofinansowane
przez
Ministerstwo
Nauki
i
Informatyzacji
Redakcja czasopisma:
red.
naczelny: prof.
zw. dr
hab. inż.
Zbigniew Misiołek,
z-ca
red.
naczelnego:
doc.
dr
inż.
JózefCzernecki,
red.
działowi:
dr
hab.
inż.
Jan
Butra,
dr
hab. inż.
Wojciech Libura,
prof.
nzw., prof.
zw. dr
hab. inż.
Andrzej
Paulo.
Sekretarz
Redakcji:
mgr
Bożena
Szklarska-Nowak.
Adres Redakcji:
40-019
Katowice,
ul.
Krasińskiego
13.
Skr.
poczt.
221.
Tel./fax
(0-prefix-32)
256-17-77.
Korekta: Marzena
Rudnicka.
Rada Programowa czasopisma Rudy
i
Metale Nieżelazne. Przewodniczący: prof.
zw. dr
hab. inż.
Józef Zasadziński. ZastępcaPrzewodniczącego
prof. dr
hab. inż.
Jan
Botor. Sekretarz
dr
inż. Józef
Z.
Szy
mariski.
Członkowie:
prof.
dr
hab. inż. Andrzej Jasiński,prof.
dr
hab. inż.
Andrzej Korbel.Wszystkie artykuły
o
charakterze naukowym
opiniowane. Redakcja
nie
odpowiada
za
treść
reklam
i
ogłoszeń.Wydawca: Wydawnictwo Czasopism
i
Książek Technicznych
SIGMA-NOT
Sp. z
o.o.,
ul.
Ratuszowa
11,
00-950
Warszawa,
skr.
poczt.
1004,
tel.:(0-prefix-22)818-09-18,818-98-32, fax:619-21-87,
internet:
http://www.sigma-not.pl.sekretariat@sigma-not.plInternet: http://www.sigma-npt.pl. Prenumerata
e-mail:
kolportaz@sigma-not.pl. Informacje
e-mail:
informacja@sigma-not.pl.
Dział Rekalmy
i
Marketingu,
ul.
Mazowiecka
12,
00-950 Waszawa,
skr.
1004,
teUfaks: (O 22)
827-43-66, 826-80-16,
e-mail:reklama
@
sigma-not.pl.
Format
A4.
Objętość
6,5
ark.
druk. Druk ukończono
w
sierpniu
2005
r.
Rudy
Metale:
R 50, nr 8, s.
429+476,
sierpied
2005
r.
Druk:
Przedsiębiorstwo
Miernictwa
Górniczego
Spółka
z o.o.,
Katowice
ul.
Mikolowska
lOOa

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
horozab liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->