Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
9(IX)c

9(IX)c

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 1,584 |Likes:
Published by zeb3905

More info:

Published by: zeb3905 on Mar 21, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

pdf

text

original

 
rudy
i
metal
ISSN
0035-9696
Cena
15,00
zł (w tym „O" VAT)
Nakład
do 500
egz.
n
R-49
2004
SIGMA-NOT
SP.
zo.o.
30
Idt
Oddziału
Instytutu
MetaliNieżelaznych
w
Legnicy
 
WARUNKI PRENUMERATY CZASOPISM
kolportowanych
przez
Wydawnictwo
SIGMA-NOT Spółka
z
o.o.
w 2004 r.
Zamówienia na prenumeratę czasopism wydawanych przez wydawnictwo SIGMA-NOT można składać w dowolnym
terminie.
Mogą
one
obejmować dowolny okres, tzn. dotyczyć dowolnej liczby kolejnych zeszytów
każdego
czasopisma.
Zamawiający
może otrzymywać zaprenumerowany przez
siebie
tytuł
począwszyodnastępnego miesiącapodokonaniu
wpłaty.
Zamówienia
na
zeszyty sprzed daty otrzymania
wpłaty
będą realizowane
w
miarę możliwości
z
posiadanychzapasów magazynowych.Warunkiem przyjęcia i realizacji zamówienia
jest
otrzymanie z banku potwierdzenia dokonania wpłaty przez
prenumeratora.
Dokument wpłaty
jest
równoznaczny
ze
złożeniem zamówienia.
*
Wpłat
na prenumeratę można dokonywać na ogólnie dostępnych blankietach w Urzędach Pocztowych (przekazypieniężne) lub Bankach (polecenie przelewu), przekazując środki na adres:
Wydawnictwo
SIGMA-NOTSpółka
z
o.o.
00-950
Warszawa, ul. Ratuszowa 11
BPH
PBK
S.A.
O/Warszawa PI.
Gen.
Hallera
6
Nr
53
1060
0076
0000
4282
1000 0012
Uwaga
Prenumeratorzy:
od
1999
roku
prenumeratę
przyjmuje
wyłącznie Zakład
Kolportażu
Wydawnictwa
SIGMA-NOT.
*
Na
blankiecie wpłaty należy czytelnie podać nazwę zamawianego czasopisma, liczbę zamawianych egzemplarzy,
okres
prenumeraty oraz własny adres.
Na
życzenie prenumeratora, zgłoszone
np.
telefonicznie,
Zakład
Kolportażu
ul.
Bartycka
20,
00-716 Warszawa,
(tel.
(022)
840-30-86,
tel./fax
(022)
840-35-89,
(022)
840-59-49)
wysyła specjalne blankiety zamówień wraz
z
aktualnąlistą tytułów
i
cennikiem czasopism.
Przyjmujemy
zamówienia
również
przez
Internet:
http://www.sigma-not.pl.Prenumerata e-mail: kolportaz@sigma-not.pl. Informacje e-mail: informacja@sigma-not.pl. Sekretariat e-mail:sekretariat@sigma-not.pl. Dział Reklamy i Marketingu e-mail: sigma-reklama@poczta.wp.pl.
*
Odbiorcy zagraniczni mogą otrzymywać czasopisma poprzez prenumeratę dewizową (wpłata dokonywana
poza
granicami Polski
w
dewizach,
wg
cennika dewizowego
z
cenami podanymi
w
dolarach amerykańskich)
lub
poprzez
zamówioną
w
kraju
prenumeratę ze zleceniem wysyłki za granicę (zamawiający podaje dokładny adres odbiorcyza granicą, dokonując równocześnie wpłaty w wysokości dwukrotnie wyższej ncena normalnej prenumeraty krajowej).
*
Ogłoszenia przyjmuje:
Dział
Reklamy
i
Marketingu, 00-950 Warszawa,
ul. Mazowiecka 12,
pok.
6,
tel.
(022)
827-43-65,
(022)
828-27-31,
fax
(022)
826-80-16.
Egzemplarze archiwalne (sprzedaż przelewowa
lub za
zaliczeniem pocztowym) można zamawiać pisemnie, kierując
zamówienia
na
adres:
Wydawnictwo
SIGMA NOT, Spółka
z
o.o. Zakład
Kolportażu,
00-716
Warszawa,
ul.
Bartycka
20
tel.
(022)
840-30-86,
natomiast
za
gotówkę można
je
nabyć
w
Klubie
Prasy
Technicznej
w
Warszawie
ul.Mazowiecka12,
tel.
(022)
826-80-17.
*
W przypadku zmiany cen w okresie objętym prenumeratą Wydawnictwo zastrzega
sobie
prawo do wystąpieniao dopłatę różnicy cen oraz prawo do realizowania prenumeraty tylko w
pełni
opłaconej.
*
Istnieje możliwość zaprenumerowania
l
egz. czasopisma
pocenie
ulgowej przez indywidualnych członkówstowarzyszeń naukowo-technicznych zrzeszonych w FSNT oraz przez uczniów szkół zawodowych i studentów szkół wyższych.Blankiet
wpłaty
na prenumeratę ulgową musi być opatrzony na wszystkich odcinkach pieczęcią koła SNT lub szkoły.
CENA
PRENUMERATY
W
2004
ROKUwprzypadku zmianycen wokresie objętym prenumeratą,
prenumeratorzy
zobowiązani
są do
dopłaty
różnicy
cenkwartalnanormalna
45,00
ulgowa
22,50
półroczna
normalna
90,00
ulgowa
45,00
roczna
normalna180,00
ulgowa
90,00
 
SIGMA-NOT
SP. z o. o.
R.49
2004
9
SPIS TREŚCI:
Misiotek
Z.:ChamerR., ŚmieszekZ,
KurekZ.,
PrajsnarR.,
Czernecki
J.,SobierajskiS.,
Orski
J.,
Śnieżewski
M.:
Chamer
R.,
Kalinowski
R.,
Anyszkiewicz
K.,
BenkeG., KulebaB.:
Chamer
R., ŚmieszekZ.,
ChmielarzA.,
Anyszkiewicz
K„ Benke G., Litwinionek K.,KalinowskiR.:
ChamerR.,
Orski
J.,KurekZ.,
Bratek
S.,
Śnieżewski
M., Szydiowska E.:
Grosman
F.,
Przondziono
J.:
Kluczowski
R., Śliwa R.,
Pędzich
Z.:
IZBA
GOSPODARCZA
METALI
NIEŻELAZNYCH
StasiakR.:
PRZETWÓRSTWO
ALUMINIUM
Knych
T.,
MamalaA., StnyrakB.,TarasekA.:
METALURGIA PROSZKÓW
Szczepanik
S., Wiśniewski B.,
WójtowiczT.:
BIULETYN
INSTYTUTU
METALI
NIEŻELAZNYCH
WochM.:
ŚWIATOWY
RYNEK
METALI
NIEŻELAZNYCH
Butra J.:
KRONIKA
ISSN
0035-9696
rudy
i
metale
CZASOPISMO NAUKOWO-TECHNICZNESTOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW
l
TECHNIKÓWPRZEMYSŁU
HUTNICZEGO
W
POLSCE
M
i E S I E C Z M
K
Indeks
37495
Skrót
tytutu (dla bibliografii)Rudy Metale
Strona
432
Wywiad z Dyrektorem Oddziału Instytutu Metali Nieżelaznych w Legnicy Doc. dr. RyszardemChamerem
436
Odzysk ołowiu z odpadów hutniczych metodą pirometalurgiczną
439
Zagospodarowanie cynkonośnych odpadów przemysłowych
w
procesie wytwarzania soli
cynku
441
Odzysk renu z kwasów odpadowych
445
Technologia wytwarzania tlenku miedziowego
z
odpadowej zgorzeliny miedzianej447 Wyznaczanie naprężeń rzeczywistych
w
próbie rozciągania cienkich drutów miedzianych
451
Wpływ cech metalicznych wtrąceń w nanokompozytach na osnowie TZP na ich właściwościmechaniczne
455
Synteza
wyników
ekonomicznych Przemysłu Metali Nieżelaznych
za I
półrocze 2004
r.
456 Badania wpływu czasu starzenia naturalnego walcówki z przewodowego stopu
AlMgSi
(seria
6xxx)
na
elektryczno-mechanicze własności
drutu
osiągane
w
procesie końcowej
obróbki
cieplnej462Strukturaiwybrane własności spiekanej stali niskostopowejozawartości 0,25
% C
poddanej
obróbce
cieplno-plastycznej
468
Biuletyn Instytutu Metali Nieżelaznych
476
Światowy
rynek
metali
nieżelaznych
Czasopismo
Rudy i
MetaleNieżelazne
w
2004
r. jest
dofinansowane
przez
Ministerstwo Nauki
i
Informatyzacji
Redakcja
czasopisma:
red.
naczelny:
prof.
zw. dr
hab. inż.
Zbigniew
Misiołek,
z-ca red.
naczelnego:
doc.
dr
inż.
Józef
Czernecki,
red.
działowi:
dr
hab. inż.
Jan Butra, dr
hab. inż.
Wojciech
Libura, prof.
nzw.
Sekretarz
Redakcji:
mgr
Bożena Szklarska-Nowak.
Adres
Redakcji: 40-019
Katowice, ul.
Krasińskiego
13.
Skr.
poczt.
221.
TelJfax(0-prefix-32)
256-17-77.
Korekta:
Marzena
Rudnicka.
Rada Programowa
czasopisma Rudy i
Metale Nieżelazne.
Przewodniczący:
prof. zw. dr
hab. inż.
Józef
Zasadziński.
Zastępca
Przewodniczącego
prof. dr
hab. inż.
Jan
Botor.
Sekretarz
dr
inż.
Józef
Z.Szymański.
Członkowie:
prof.
dr
hab.inż.
Andrzej
Jasiński,
prof.dr
hab. inż.
Andrzej
Korbel.Wszystkie
artykuły
o
charakterze
naukowym
opiniowane.
Redakcja nie
odpowiada
zatreść
reklam
iogłoszeń.
Wydawca: Wydawnictwo
Czasopism
i
Książek
Technicznych
SIGMA-NOT
Sp. z
o.o.,
ul.
Ratuszowa
11, 00-950 Warszawa,
skr.
poczt.
1004, tel.:
(0-prefix-22)
818-09-18,818-98-32,
fax:
619-21-87.
Internet: http://www.sigma-not.pl.
Prenumerata
e-mail:kolportaz@sigma-not.pl.
Informacje
e-mail: informacja@sigma-not.pl.
Dział
Rekalmy i Marketingue-mail:
sigmanot@wp.pl.
Sekretariate-mail: sekretariat@sigma-not.pl.
Format
A4.Objętość 6.75 ark. druk. Papier ilustracyjnykl. III61x
88/80.
Druk ukończono
v/e
wrześniu
2004
r.
Rudy
Metale:
R 49,nr 9, s.
431^480,
wrzesień
2004
r.
Druk:
Przedsiębiorstwo
MiernictwaGórniczegoSpółka z
o.o.. Katowice
ul.
Mikolowska
lOOa

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
bartek111111 liked this
horozab liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->