Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
10

10

Ratings:
(0)
|Views: 2,097|Likes:
Published by zeb3905

More info:

Published by: zeb3905 on Mar 21, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/15/2010

pdf

text

original

 
WWAAUUNNIIPPEENNUUMMEEAATTYYNNAA22000077OO 
Zamówienia na prenumerat
ę
czasopism wydawanych przez Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. mo
ż
na sk 
ł
ada
ć
w
dowolnymterminie
. Mog
ą 
one obejmowa
ć
dowolny okres, tzn. dotyczy
ć
dowolnej liczby kolejnych zeszytów ka
ż
dego czasopisma.Zamawiaj
ą 
cy — po dokonaniu wp
ł
aty — mo
ż
e otrzymywa
ć
zaprenumerowany przez siebie tytu
ł
, pocz
ą 
wszy od nast
ę
 pnegomiesi
ą 
ca. Zamówienia na zeszyty sprzed daty otrzymania wp
ł
aty b
ę
d
ą 
realizowane w miar 
ę
mo
ż
liwo
ś
ci z posiadanych zapasówmagazynowych.
Prenumerata roczna
czasopism Wydawnictwa jest mo
ż
liwa w nast
ę
 puj
ą 
cych wariantach:
 
 prenumerata roczna, pó
ł
roczna i kwartalna czasopism w wersji papierowej — warto
ść
wg cennika na br.,
 
 prenumerata roczna w pakiecie (czasopisma w wersji papierowej + rocznik zamawianego tytu
ł
u na p
ł
ycie CD) — warto
ść
 wg cennika na br.,
 
 prenumerata ulgowa — rabat wg cennika (przys
ł
uguje osobom fizycznym, nale
żą 
cym do stowarzysze
ń
naukowo-technicznychoraz studentom i uczniom szkó
ł
zawodowych — pod warunkiem przes
ł
ania do Wydawnictwa formularza zamówienia lubkserokopii blankietu wp
ł
aty, ostemplowanych piecz
ę
ci
ą 
ko
ł
a SNT lub szko
ł
y),
 
 prenumerata ci
ą 
g
ł
a (przed
ł
u
ż
ana automatycznie do odwo
ł
ania) — 10 % rabatu,
 
 prenumerata zagraniczna — do ceny prenumeraty krajowej dodatkowo dop
ł
ata 100 %.
NOWO
ŚĆ
!!! Prenumeratorom czasopism w wersji papierowej i w pakiecie oferujemy od 1 stycznia 2007 r. bezp
ł
atnydost
ę
p do PORTALU INFORMACJI TECHNICZNEJ (www.sigma-not.pl)
 
 prenumerator otrzymuje indywidualny login do Portalu,
 
login uprawnia prenumeratora do bezp
ł
atnego korzystania z archiwalnych zasobów Portalu w obr 
ę
 bie zaprenumerowanegotytu
ł
u.
Portal
umo
ż
liwi ponadto ka
ż
demu
odp
ł
atne
przegl
ą 
danie tre
ś
ci dowolnego spo
ś
ród 34 tytu
ł
ów i zakup pojedynczych artyku
ł
ówczy zeszytów czasopism (p
ł
atno
ść
: SMS-em, kart
ą 
p
ł
atnicz
ą 
, przelewem on-line lub przelewem zwyk 
ł
ym).Prenumerat
ę
w Wydawnictwie mo
ż
na zamówi
ć
:
faksem:
(022) 891 13 74, 840 35 89, 840 59 49
mailem:
kolportaz@sigma-not.pl
na stronach:
www.sigma-not.pl
listownie:
Zak 
ł
ad Kolporta
ż
u Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o., ul. Ku Wi
ś
le 7, 00-707 Warszawa
telefonicznie:
(022) 840 30 86 lub 840 35 89 oraz
dokonuj
ą 
c wp
ł
aty na konto Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o.: ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa,skr. poczt. 1004, nr 53 1060 0076 0000 4282 1000 0012
 
 Na
ż
yczenie klienta wysy
ł
amy blankiety zamówie
ń
wraz z aktualn
ą 
list
ą 
tytu
ł
ów i cennikiem czasopism.Warunkiem przyj
ę
cia i realizacji zamówienia jest otrzymanie z banku potwierdzenia dokonania wp
ł
aty przez prenumeratora.Dokument wp
ł
aty jest równoznaczny ze z
ł
o
ż
eniem zamówienia.Wp
ł
at na prenumerat
ę
mo
ż
na dokonywa
ć
na ogólnie dost
ę
 pnych blankietach w urz
ę
dach pocztowych (przekazy pieni
ęż
ne) lub bankach (polecenie przelewu). Na blankiecie wp
ł
aty nale
ż
y czytelnie poda
ć
nazw
ę
zamawianego czasopisma, liczb
ę
zamawianych egzemplarzy, okres, wersj
ę
 i cen
ę
prenumeraty oraz adres zamawiaj
ą 
cego. Na
ż
yczenie klienta wystawiamy faktury VAT.Dla prenumeratorów
PAKIETU
na rok 2007 oferujemy roczniki archiwalne prenumerowanych czasopism z lat 2004÷2006 na CDw cenie 20 pln netto ka
ż
dy.Pojedyncze zeszyty archiwalne dost
ę
 pne w wersji papierowej i elektronicznej (wersja elektroniczna od 2004 r.) cena 1 egz. netto wgaktualnego cennika na br.Sprzeda
ż
zeszytów archiwalnych prowadzi: — Zak 
ł
ad Kolporta
ż
u Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o. (adres jw.) — Klub Prasy Technicznej Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o. Warszawa, ul. Mazowiecka 12, tel.: (022) 827 43 65
W przypadku zmiany cen w okresie obj
ę
tym prenumerat
ą 
lub zmian stawki VAT, Wydawnictwo zastrzega sobie prawodo wyst
ą 
pienia o dop
ł
at
ę
ż
nicy cen oraz prawo do realizowania prenumeraty tylko w pe
ł
ni op
ł
aconej.
Cena 1 egzemplarza (netto/brutto) 17 z
ł
/ 17 z
ł
 Cena prenumeraty rocznej w wersji papierowej (netto/brutto) 204 z
ł
/ 204 z
ł
 Cena prenumeraty rocznej w pakiecie (netto/brutto) 224 z
ł
/ 228 z
ł
 Prenumerata ulgowa — rabat 50 % od ceny podstawowej
 
SIGMA-NOT 
 
Sp. z o.o.
CZASOPISMO NAUKOWO-TECHNICZNESTOWARZYSZENIA IN
Ż
YNIERÓW I TECHNIKÓWPRZEMYS
Ł
U HUTNICZEGO W POLSCE
M I E S I
Ę
C Z N I K
Indeks 37495 Skrót tytu
ł
u (dla bibliografii) Rudy Metale
R • 512006
SPIS TRE
Ś
CI:
Strona
Woch M.:
574
Naukowiec i mened
ż
er. W 50-lecie dzia
ł
alno
ś
ci naukowej i zawodowej Prof. dr.in
ż
. Zbigniewa
Ś
mieszka
Strumi
ń
 ski A., Madeja-Strumi
ń
 ska B.:
577
Wra
ż
liwo
ść
pr
ą 
dów powietrznych na zmian
ę
kierunków przep
ł
ywu w czasiepo
ż
aru podziemnego
 Hadasik E., Schindler I., Kuc D.,Spyra M., Wo
 ź 
niak D.:
581
Model si
ł
owy procesu walcowania blach cynkowo-tytanowych
Opiekun Z. A., Or 
ł 
owicz W. A.:
585
Przebieg procesu p
ę
kania
ś
rub kab
łą 
kowych
PRZETWÓRSTWO ALUMINIUM
Smyrak B., Knych T., Mamala A.:
590
Nieaktywno
ść
reologiczna przewodowych stopów AlMgSi w trendzie ujemnychgradientów napr
ęż
enia
METALURGIA PROSZKÓW
 Le
 ż 
a
ń
 ski J., Wiencek K., Ko
 ź 
lik M.:
597
Proces spiekania w stanie sta
ł
ym sprasowanych mieszanek proszków
ż
elazai miedzi
METALE SZLACHETNE
Szczepanik M.:
601
Kszta
ł
towanie w
ł
asno
ś
ci metali szlachetnych maj
ą 
cych zastosowaniew jubilerstwie
BIULETYN INSTYTUTU METALI NIE
Ż
ELAZNYCH
Woch M.:
607
Biuletyn Instytutu Metali Nie
ż
elaznych
RECENZJE
613
Ś
WIATOWY RYNEK METALI NIE
Ż
ELAZNYCH
 Butra J.:
614
Ś
wiatowy rynek metali nie
ż
elaznych
ISSN 0035-9696
Czasopismo Rudy i Metale Nie
ż
elazne w 2006 r. jest dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy
ż
szego.Redakcja czasopisma: redaktor naczelny: prof. zw. dr hab. in
ż
. Zbigniew Misio
ł
ek, z-ca redaktora naczelnego: doc. dr in
ż
. Józef Czernecki, red.dzia
ł
owi: dr hab. in
ż
. Jan Butra, dr hab. in
ż
. Wojciech Libura, prof. nzw., prof. zw. dr hab. in
ż
. Andrzej Paulo. Sekretarz Redakcji: mgr Bo
ż
enaSzklarska-Nowak. Adres Redakcji: 40-019 Katowice, ul. Krasi
ń
skiego 13. Skr. poczt. 221. Tel./fax 032 256-17-77. Korekta: Marzena Rudnicka.Rada Programowa czasopisma Rudy i Metale Nie
ż
elazne. Przewodnicz
ą 
cy: prof. zw. dr hab. in
ż
. Józef Zasadzi
ń
ski. Zast
ę
pca Przewodnicz
ą 
cego:prof. dr hab. in
ż
. Jan Botor. Sekretarz dr in
ż
. Józef Z. Szyma
ń
ski. Cz
ł
onkowie: prof. zw. dr hab. in
ż
. Andrzej Jasi
ń
ski, prof. zw. dr hab. in
ż
.Andrzej Korbel.Wszystkie artyku
ł
y o charakterze naukowym s
ą 
opiniowane. Redakcja nie odpowiada za tre
ść
reklam i og
ł
osze
ń
.Wydawca: Wydawnictwo Czasopism i Ksi
ąż
ek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o., ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004, tel.:022 818-09-18, 818-98-32, fax: 619-21-87, internet: http://www.sigma-not.pl, sekretariat@sigma-not.pl. Internet: http://www.sigma-not.pl.Prenumerata e-mail: kolportaz@sigma-not.pl. Informacje e-mail: informacja@sigma-not.pl. Dzia
ł
Reklamy i Marketingu, ul. Mazowiecka 12,00-950 Warszawa, skr. 1004, tel./fax: 022 827-43-66, 826-80-16, e-mail: reklama@sigma-not.pl.
Format A4. Obj
ę
to
ść
6,75 ark. druk. Druk uko
ń
czono w pa
ź
dzierniku 2006 r.Rudy Metale: R51, nr 10, s. 573÷622, pa
ź
dziernik 2006 r.Druk: Przedsi
ę
 biorstwo Miernictwa Górniczego Spó
ł
ka z o.o., Katowice ul. Miko
ł
owska 100a

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Natalia Łoś liked this
horozab liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->