Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
24Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
11(2)

11(2)

Ratings: (0)|Views: 7,198 |Likes:
Published by zeb3905

More info:

Published by: zeb3905 on Mar 21, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

pdf

text

original

 
CZASOPISMO NAUKOWO-TECHNICZNESTOWARZYSZENIA IN
Ż
YNIERÓW I TECHNIKÓWMETALI NIE
Ż
ELAZNYCH
M I E S I
Ę
C Z N I K
Indeks 37495 Skrót tytu
ł
u (dla bibliografii) Rudy Metale
R • 522007
StronaPage
 Pietrzyk M.:
652
Szanowni Pa
ń
stwo
 Richert J., Leszczy
ń
 ska B., Galanty M.,Mroczkowski M., Tkaczewski P.:
656
Odkszta
ł
calno
ść
kompozytów aluminiowych wzmocnionych popio
ł
ami lotnymiDeformability of aluminium matrix composites strengthened by fly ashes
Wajda W., Bijak M., Paul H.,Madej
 Ł
., Tr 
ę
bacz L.:
664
Odkszta
ł
ceniowe zachowanie monokryszta
ł
ów stopu aluminium Al-1%MnDeformation behaviour of Al-1wt%Mn aluminium alloy single crystals
Maciejewski J., Mróz Z.:
668
Analiza procesu wyciskania metali wspieranego deformacj
ą 
cykliczn
ą 
 Analysis of cyclic torsion assisted extrusion process through flat-ended die
Czumaczenko E. N., Kukuryk B.:
677
Analiza procesu kszta
ł
towania nadplastycznego pow
ł
okowych elementówtytanowychAnalysis of superplastic forming of the titanium hemispherical shape
Szeliga D., Madej
 Ł
., Pietrzyk M., Kuziak R.:
683
Dobór najlepszego modelu reologicznego dla materia
ł
ów odkszta
ł
canychplastycznieSelection of the best rheological model for materials subjected to plasticdeformation
 Kordzikowski P.:
689
Zastosowanie energetycznego kryterium Rychlewskiego do oceny wyt
ęż
eniaanizotropowych cienkich warstw wykazuj
ą 
cych efekt ró
ż
nicy wytrzyma
ł
o
ś
ciApplication of energy-based Rychlewski criterion for assessment of materialeffort in anisotropic thin layers revealing strength differential effect
Oliferuk W., Maj M.:
695
Identyfikacja sk 
ł
adników energii zmagazynowanej podczas jednoosiowegorozci
ą 
ganiaIdentification of stored energy components during uniaxial tension
 Knapi
ń
 ski M., Dyja H.:
702
Numeryczna weryfikacja warto
ś
ci odkszta
ł
ceniaw próbie MAXStrainThe numerical verification of the strain value during MaxStrain test
Szczepanik S.:
707
Wp
ł
yw zag
ę
szczania na gor
ą 
co wyprasek z mieszanek proszków aluminiumi stopu Al17Si3,3Cu1,4Mg0,6Zr na w
ł
asno
ś
ci otrzymanych materia
ł
ówThe influence of hot consolidation of preforms from aluminiumand Al17Si3,3Cu1,4Mg0,6Zr alloy powders on the properties of the obtainedmaterials
Macio
ł 
P.:
711
Reprezentacja wiedzy o technologiach przeróbki plastycznej oraz cechachwyrobów w oparciu o relacyjn
ą 
baz
ę
danychApplication of relational database for representation of the knowledge aboutplastic working technologies and products features
SPIS TRE
Ś
CI:CONTENTS:

Activity (24)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Monika Machał liked this
Monika Machał liked this
Karolina Grabeus liked this
toja1 liked this
toja1 liked this
toja1 liked this
amit77999 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->