Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
NHỮNG CHUYỆN HUYỀN HOẶC

NHỮNG CHUYỆN HUYỀN HOẶC

Ratings: (0)|Views: 94|Likes:
Phước Quế Thư Quán hân hạnh giới thiệu một tác phẩm của Lư Thắng Ngạn. Ông tự xưng là Hoạt Phật Liên Sanh. Điều này đã bị Phật Giáo Đài Loan phủ nhận. Nhưng chúng ta phải xét sự thật từ hai phiá. Do đó, chúng tôi đăng bản dịch để độc giả tiện phán xét.
Phước Quế Thư Quán hân hạnh giới thiệu một tác phẩm của Lư Thắng Ngạn. Ông tự xưng là Hoạt Phật Liên Sanh. Điều này đã bị Phật Giáo Đài Loan phủ nhận. Nhưng chúng ta phải xét sự thật từ hai phiá. Do đó, chúng tôi đăng bản dịch để độc giả tiện phán xét.

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Phước Quế Thư Quán on Apr 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/20/2013

pdf

text

original

 
1
NH
NG CHUY
N HUY
N HO
C
Tác Gi
 
: Lư Thắ
ng Ng
nD
ch Gi
 
: Dương Đình Hỷ
 
L
ời ngườ 
i d
 ị 
ch
:
 Đây là nhữ 
ng
ờ 
i t 
ự 
thu
t c
ủa Lư Thắ 
ng Ng 
n. Ông làm
t tr 
ắ 
c h
ọa sư, nhưng cũng là mộ
t b
ốc sư nổ 
i danh là th
n toán, l 
i t 
ự 
 
 xưng mình là Phậ
t S 
ố 
ng Liên Sanh. Ph
t giáo chính th
ống Đài Loan đã
 ph
nh
n ông, coi ông là tà ma, ngo
ại đạ
o. Nh
ữ 
ng chuy
n k 
ể 
 
 sau đây
 s
ự 
th
ự 
c hay ch
ỉ 
là nh
ữ 
ng chuy
n mê tín, d 
 
đoan ? Chúng tôi dành quyề 
n
 phán xét cho độ
c gi
.
H
a L
ớ 
 n Quá Sâu.
M
t hôm, m
t v
tác gia n
i danh là T
Nhu
ận đến thăm tôi. Đây là
m
t v
tác gia tài trí, l
 p lu
n s
c bén khi
ến ngườ 
i kính ph
c. Th
y ông
đến thăm tôi rấ
t cao h
ng. Ông h
i tôi :-Ho
t Ph
t Liên Sanh. Tôi nghe nói ông thông hi
ểu âm dương có phả
ikhông ?-Bi
ết chút đỉ
nh.-Ông có th
giúp tôi không ?Tôi m
ỉm cườ 
i :-Ông n
i danh Trung, ngo
i ngay tri
ết lý cũng thông còn có gì khó
v
ớ 
i ông ?T
Nhu
n nghiêm m
t :-Tôi v
n không tin qu
th
ần, âm dương nói chi đến thông linh, nhưngđó là chuyệ
n quá kh
ồi. Ông đừ
ng l
y làm l
.
 Năm nay tôi đã 64 tuổ
i,c
 
đờ 
i tôi lu
n v
 
tài hoa và năng lự
c tôi ch
ng thua kém ai. T
i h
cthu
t gi
ớ 
i tôi ch
ẳng đượ 
c tr 
ng d
ụng, trên đường sĩ đồ
 
tôi đã để
l
ỡ 
nhi
u
 
2
cơ hộ
i, Ông tuy coi tôi là tác gia n
ổi danh nhưng sự
th
c tôi là m
t
ngườ 
i b
ất đắ
c chí.-Có chuy
n này sao ?-
Ông coi tôi là danh gia nhưng tài, phú không, gia đình tan nát, nhàcũng không có, sứ
c kh
ỏe cũng không bằng trướ 
c. Ch
ôm vài quy
n sách
nát, hình như ở 
trong cõi vô hình có m
ột bàn tay xua đẩ
y
đi
t
t c
l
ợ 
i l
c
đế
n v
ớ 
i tôi. Ông th
 
xem đó có phả
i là v
n m
ng c
a tôi không ?Tôi
ở 
 
ngay trướ 
c m
t Ta Nhu
n nh
m 2 m
t l
ại, hướ 
ng tam b
n Tônni
m :
 Dao Trì Kim
ẫ 
u
 A Di Đà Phậ
 Đị
a
ng B
Tát.
Có ngườ 
i tên là T 
Nhu
n mu
ố 
n bi
ế 
t nhân qu
ả, linh cơ diệ
u toán, xin
cho đáp án phá màn vô minh. Cấ 
 p c
ấp như luậ
t l 
nh.
Lúc đó trướ 
c m
t tôi, chi
ế
u
i m
t ánh sáng tr 
ắng, trong đó có mộ
t
hang độ
ng. M
ột đồ
ng t
áo xanh t
 
động bướ 
c ra, trong tay có c
m m
tdanh sách. Danh sách này có tên T
Nhu
ận. Đồ
ng t
áo xanh gi
ở 
danhsách cho tôi coi. Tôi xem mà kinh hãi.
 Nguyên lai T 
Nhu
n có ch
ứ 
c v
trong h
c gi
ớ 
i tuy ch
ỉ 
là m
ột giáo sư,nhưng có thể 
làm hi
ệu trưở 
ng, có th
ể 
vào chính gi
ới, có tài phú, gia đình
h
nh phúc, thân th
ể 
kh
e m
nh, th
 
đế 
n 89 tu
ổ 
i.
Nhu
n con n
 gườ 
itrung h
u, t 
ố 
t v
ớ 
i b
n bè, sao l 
ại như vậy ? Xem đế 
n cu
ố 
i thì ra lúc thi
ế 
uth
ờ 
i vì l 
ợ 
i nhu
ận ông đã viế 
t 6 cu
ốn dâm thư.
 
Xem xong tôi đã rõ chuyệ
n bèn m
ở 
m
t ra h
i :-Lúc nh
ông làm gì ?-
Đi học, tôi đứng đầ
u l
ớp đó !
 -Có vi
ế
t sách không ?-Có, cho các báo.-Có sách xu
t b
n không ?-
Lúc đó thì chưa có.
 -Tôi nói có.-Th
t không có mà !-Có vi
ết sách dâm thư không ?
 
Lúc đó Tạ
Nhu
n há h
c m
ồm, đỏ
m
t.
 
3-A ! Ông bi
ế
t sao ? Qu
nhiên có !-6 cu
n ?-6 cu
n.T
Nhu
n g
ật đầ
u.-Chính vì 6 cu
ốn dâm thư này đã mang tai họa đế
n cho ông; n
ế
u ki
ế
 p
trướ 
c ông không có phúc thâm h
ậu thì ông đã mấ
t m
ng r 
i.-L
ợ 
i h
i v
y sao ?-
Dâm thư là
m
người dao độ
ng tâm chí, d
ẫn ngườ 
i vào tà dâm. Namn
 
thích đọ
c, táng danh b
i ti
ế
t. Chúng ta t
s
c d
c mà ra, m
ỗi ngườ 
i
đề
u mang ch
ng t
s
c d
c cho nên t
ập khí đặ
c bi
t n
ặng. Nhưng theo
thuy
ế
t nhân qu
mà nói thì do s
c d
c mà sinh t
t do s
c d
c mà t
. Con
ngườ 
i nên ti
ế
t d
c, không nên túng d
c. Ti
ế
t d
c thì s
ng lâu, s
nghi
 pv
ững trãi, còn tham dâm thì gia đạo điên đả
o.T
Nhu
ận đề
u vâng d
, l
i h
i :-Còn v
ợ 
ch
ng thì sao ?-Nên ti
ế
t ch
ế
.-
Tôi đã phạ
m r 
i, làm sao sám h
i ?-Theo tôi bi
ết thì dâm thư, dâm họa, dâm tượ 
ng ph
i h
y b
h
ế
t thìnghi
ệp chướ 
ng m
ớ 
i h
ế
t.-Nghiêm tr 
ng v
y sao ?-
Đúng vậ
y. 6 cu
ốn dâm thư còn lưu hành
thì còn tác h
i, làm sao mànghi
ệp chướ 
ng h
ế
t ?-Ch
vì tôi nh
t th
ờ 
i tham ti
n mà h
i l
ớn như vậ
y, gi
ờ 
ph
i làm sao ?-
Theo tôi nghĩ có 2 cá
ch : M
t là ông vi
ết sách khuyên người đứ
ng tà
dâm, hai là ông đố
t h
ế
t các sách dâm mà ông g
 p.-
Cách đó rấ
t hay.T
Nhu
n vui v
 
mà đi. Về
sau ông có vi
ết thư cám ơn tôi, nói thầ
ntoán qu
nhiên linh nghi
ệm, đồ
ng th
ờ 
i ông b
ắt đầ
u tin có th
n, Ph
t nhân qu
không ph
i là mê tín.Tôi nh
ớ 
h
i nh
có qua ti
m sách
ở 
Cao Hùng có th
y các quy
n :Vui trong vui, Khoái l
c khi giao ti
ế
 p, Bà v
ợ 
 
ông Đổ
ng s
 
trưở 
ng v . v . bán r 
t ch
y.Tôi có làm m
t bài k 
:
Con ngườ 
i háo s
ắ 
c, m
ng không t 
ỉ 
nh Hôn hôn, tr 
m tr 
m là tà dâm

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->