Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
upitnik kako sam sebi da ti lek

upitnik kako sam sebi da ti lek

Ratings: (0)|Views: 6|Likes:
Published by San Kos

More info:

Published by: San Kos on Apr 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/23/2014

pdf

text

original

 
UPUTA O LIJEKU
Intron A 60 milijuna IU otopina za injekcije u višedoznoj brizgalici
interferon alfa-2b
Pažljivo pro
č
itajte cijelu uputu prije nego po
č
nete uzimati lijek.
- Sa
č
uvajte ovu uputu. Možda
ć
ete ju trebati ponovno pro
č
itati.- Ukoliko imate dodatnih pitanja, obratite se svom lije
č
niku ili ljekarniku.- Ovaj je lijek propisan Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti
č
ak i ako imaju simptome jednake Vašima.- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti lije
č
nika ili ljekarnika.
 U ovoj uputi:
1.
 
Što je Intron A i za što se koristi2.
 
Prije nego po
č
nete uzimati Intron A3.
 
Kako uzimati Intron A4.
 
Mogu
ć
e nuspojave5.
 
Kako
č
uvati Intron A6.
 
Dodatne informacije
1.
 
ŠTO JE INTRON A I ZA ŠTO SE KORISTI
Intron A (interferon alfa-2b) pomaže u borbi protiv infekcija i teških bolesti, mijenjaju
ć
i odgovor imunološkog sustava tijela.Intron A se primjenjuje u odraslih bolesnika za lije
č
enje odre
đ
enih bolesti koje zahva
ć
aju krv,koštanu srž, limfne
č
vorove ili kožu, a mogu se proširiti na cijelo tijelo. Te bolesti uklju
č
ujuleukemiju vlasastih stanica, kroni
č
nu mijeloi
č
nu leukemiju, multipli mijelom, folikularni limfom,karcionoid i maligni melanom.Intron A tako
đ
er se koristi u odraslih bolesnika za lije
č
enje kroni
č
nog hepatitisa B ili C, što suvirusne infekcije jetre.Intron A se primjenjuje u kombinaciji s ribavirinom u djece dobi od 3 godine i starijih iadolescenata koji imaju prethodno nelije
č
eni kroni
č
ni hepatitis C.
2.
 
PRIJE NEGO PO
Č
NETE UZIMATI INTRON ANemojte primjenjivati Intron A
-
 
ako ste alergi
č
ni (preosjetljivi) na interferon ili neki drugi sastojak lijeka Intron A;-
 
ako imate tešku bolest srca;-
 
ako imate slabu funkciju bubrega ili jetre;-
 
ako imate uznapredovalu, dekompenziranu (nekontroliranu) bolest jetre;-
 
ako imate hepatitis i nedavno ste se primali lijekove koji potiskuju aktivnost imunološkogsustava (osim kratkoro
č
nog lije
č
enja lijekovima na bazi kortizona);-
 
ako ste imali napadaje (konvulzije);-
 
ako ste imali autoimunu bolest ili ste imali transplantaciju organa i uzimate lijekove koji potiskuju aktivnost imunološkog sustava (imunološki sustav Vam pomaže u zaštiti odinfekcija);-
 
ako imate loše kontroliranu bolest štitnja
č
e.Djeca i adolescenti:-
 
ako ste imali teške nervne ili duševne probleme, poput teške depresije ili misli o samoubojstvu.
 
 
Budite oprezni s lijekom Intron A:
-
 
ako ste trudni ili planirate ostati trudni (vidjeti poglavlje „Trudno
ć
a i dojenje“);-
 
ako ste imali teške nervne ili duševne poreme
ć
aje. Primjena interferona alfa-2bkontraindicirana je u djece i adolescenata koji boluju ili su bolovali od teških psihijatrijskihstanja (vidjeti poglavlje „Nemojte primjenjivati Intron A“);-
 
ako ste bolovali od depresije ili razvijete simptome povezane s depresijom (npr. osje
ć
ate tugu,malodušnost, itd.) za vrijeme lije
č
enja lijekom Intron A (vidjeti poglavlje 4. „MOGU
Ć
E NUSPOJAVE“);-
 
ako imate psorijazu, bolest se može pogoršati tijekom lije
č
enja lijekom Intron A;-
 
za vrijeme uzimanja lijeka Intron A možete prolazno imati pove
ć
an rizik od infekcije. Javite sesvojem lije
č
niku ako mislite da razvijate infekciju;-
 
ako razvijete simptome u vezi s prehladom ili nekom drugom infekcijom dišnog sustava, kaošto su vru
ć
ica, kašalj ili bilo koje poteško
ć
e s disanjem, javite se svom lije
č
niku;-
 
ako primijetite neobi
č
no krvarenje ili modrice, odmah se javite lije
č
niku;-
 
ako razvijete simptome teške alergijske reakcije (kao što su otežano disanje, zviždanje ilikoprivnja
č
a) dok uzimate ovaj lijek, odmah potražite lije
č
ni
č
ku pomo
ć
;-
 
ako se lije
č
ite od HIV infekcije (vidjeti poglavlje „Uporaba drugih lijekova“);-
 
ako ste primili transplantat organa, bilo bubrega ili jetre, lije
č
enje inteferonom može pove
ć
atirizik odbacivanja transplantata. Vodite ra
č
una da o tome obavijestite svojeg lije
č
nika.Poreme
ć
aji zuba i desni, koji mogu dovesti do gubitka zuba, prijavljeni su u bolesnika koji su primali kombiniranu terapiju lijeka Intron A i ribavirina. I suho
ć
a usta može imati štetan u
č
inak nazube i sluznicu usta tijekom dugotrajne kombinirane terapije lijekom Intron A i ribavirinom.Trebate temeljito
č
istiti zube dvaput dnevno iobavljati redovite kontrolne preglede zuba. Neki bolesnici tako
đ
er mogu povra
ć
ati. Ukoliko povra
ć
ate vodite ra
č
una o tome da temeljito isperiteusta nakon svakog povra
ć
anja.Recite svojem lije
č
niku ako ste ikada imali sr 
č
ani napad ili probleme sa srcem; poteško
ć
e sdisanjem ili upalu plu
ć
a, probleme sa zgrušavanjem krvi, jetrom, štitnom žlijezdom, še
ć
ernu bolest,te visoki ili niski krvni tlak.Recite svojem lije
č
niku ako ste ikada lije
č
eni zbog depresije ili neke druge psihijatrijske bolesti;smetenosti; nesvjestice; misli o samoubojstvu ili pokušaja samoubojstva.Obavezno recite svojem lije
č
niku ako uzimate kineski biljni lijek Shosaikoto.
Uzimanje drugih lijekova
Intron A poja
č
at
ć
e u
č
inke tvari koje usporavaju rad Vašeg živ
č
anog sustava, a može izazvati i pospanost. Stoga se savjetujte sa svojim lije
č
nikom ili ljekarnikom o uzimanju alkoholnih pi
ć
a,tableta za spavanje, sedativa ili jakih lijekova protiv bolova.Obavijestite svojeg lije
č
nika ukoliko uzimate teofilin ili aminofilin za astmu, ali i o svim drugimlijekovima koje uzimate ili ste nedavno uzimali, pa i onima koji se izdaju bez recepta, budu
ć
i da
ć
ese doze pojedinih lijekova možda morati podesiti dok primate Intron A.Bolesnici koji boluju i od HIV infekcije: laktacidoza i pogoršanje funkcije jetre su nuspojave koje se povezuju s visoko aktivnom antiretrovirusnom terapijom (HAART, Highly Active Anti-RetroviralTherapy) koja se koristi u lije
č
enju HIV-a. Ukoliko se lije
č
ite visoko aktivnom antiretrovirusnomterapijom, dodatak lijeka Intron A i ribavirina može pove
ć
ati rizik razvoja laktacidoze i zatajenja jetre.Lije
č
nik 
ć
e Vas nadzirati zbog mogu
ć
nosti razvoja znakova i simptoma navedenih stanja (molimo pro
č
itati i uputu o lijeku ribavirin). Dodatno, bolesnici koji se lije
č
e lijekom Intron A i ribavirinom ukombinaciji sa zidovudinom mogu imati pove
ć
an rizik razvoja anemije (nizak broj crvenih krvnihstanica).Obavijestite svojeg lije
č
nika ili ljekarnika ukoliko uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koje drugelijekove, uklju
č
uju
ć
i i one koje ste nabavili bez recepta.
 
 
Uzimanje hrane i pi
ć
a s lijekom Intron A
Za vrijeme lije
č
enja lijekom Intron A, lije
č
nik 
ć
e možda tražiti da pijete više teku
ć
ine kako bi sesprije
č
io razvoj niskog krvnog tlaka.
Trudno
ć
a i dojenje
Potražite savjet lije
č
nika ili ljekarnika prije uzimanja bilo kakvog lijeka. U ispitivanjima nagravidnim životinjama interferoni su ponekad uzrokovali poba
č
aj. U
č
inak na trudno
ć
u u ljudi nije poznat. Ako Vam je propisan Intron A u kombinaciji s ribavirinom, ribavirin može biti jako štetanza nero
đ
eno dijete, pa oboje, ženski i muški bolesnici moraju osobito paziti pri seksualnojaktivnosti ukoliko postoji ikakva mogu
ć
nost da se dogodi trudno
ć
a:-
 
ukoliko ste
djevojka
ili
žena
generativne dobi, morate imati negativan test na trudno
ć
u prije po
č
etka lije
č
enja, svaki mjesec za vrijeme lije
č
enja i tijekom 4 mjeseca nakon završetka lije
č
enja.Vi i Vaš partner morate svaki primjenjivati pouzdanu kontracepciju za vrijeme lije
č
enjaribavirinom i tijekom 4 mjeseca nakon završetka lije
č
enja. O ovome možete porazgovarati sasvojim lije
č
nikom.-
 
ukoliko ste
muškarac
koji uzima ribavirin, nemojte imati spolni odnos sa trudnom ženomosim ako ne koristite kondom. To
ć
e umanjiti mogu
ć
nost da se ribavirin na
đ
e u tijelu žene. AkoVaša partnerica nije trudna, ali je u generativnoj dobi mora se testirati na trudno
ć
u svaki mjesec zavrijeme lije
č
enja i tijekom 7 mjeseci nakon prekida lije
č
enja. O ovome možete porazgovarati sasvojim lije
č
nikom. Ukoliko ste muški bolesnik, Vi i Vaša partnerica morate svaki primjenjivati pouzdanu kontracepciju za vrijeme lije
č
enja ribavirinom i tijekom 7 mjeseci nakon završetkalije
č
enja. O ovome možete porazgovarati sa svojim lije
č
nikom. Nije poznato izlu
č
uje li se ovaj lijek u maj
č
ino mlijeko. Stoga, nemojte dojiti dijete ako primateIntron A. Kod kombiniranog lije
č
enja s ribavirinom obratite pažnju na odgovaraju
ć
e upute olijekovima koji sadrže ribavirin.
Upravljanje vozilima i strojevima
 Nemojte voziti ili upravljati strojevima ako ste zbog uzimanja lijeka pospani, umorni ili smeteni.
Važne informacije o nekim sastojcima lijeka Intron A
Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol natrija (23 mg) u 1,2 ml, tj. u osnovi ne sadrži natrij.
3.
 
KAKO UZIMATI INTRON A
Lije
č
nik je propisao Intron A isklju
č
ivo Vama za lije
č
enje bolesti od koje trenutno bolujete;nemojte dijeliti ovaj lijek s drugima.Lije
č
nik je odredio to
č
nu dozu lijeka Intron A koju trebate primati prema Vašim osobnim potrebama. Doza se može promijeniti ovisno o bolesti koja se lije
č
i. Brizgalica je dizajnirana nana
č
in da se njezin sadržaj od 60 milijuna IU može dati u dozama u rasponu od 5 do 20 milijuna IU.Brizgalicom se može dati najviše 12 doza od 5 milijuna IU tijekom razdoblja od najdulje 4 tjedna.Ako sami sebi injicirate Intron A, provjerite je li na pakiranju lijeka koji uzimate jasno navedenadoza koja Vam je propisana. Doze koje se moraju davati 3 puta tjedno najbolje je davati svaki drugidan. Niže su navedene uobi
č
ajene po
č
etne doze za svaku pojedinu bolest. Me
đ
utim, pojedina
č
ne dozemogu se razlikovati, a i lije
č
nik može promijeniti dozu obzirom na Vaše potrebe:Kroni
č
ni hepatitis B: 5 do 10 milijuna IU, 3 puta tjedno (svaki drugi dan) supkutanom injekcijom(pod kožu).Kroni
č
ni hepatitis C:
odrasli
– 3 milijuna IU, 3 puta tjedno (svaki drugi dan) supkutanominjekcijom (pod kožu) u kombinaciji s ribavirinom ili sam.
 Djeca u dobi od 3 i više godina i

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->