Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
85.-5.a

85.-5.a

Ratings: (0)|Views: 425|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Apr 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/16/2015

pdf

text

original

 
PRIJEDLOG
 Na temelju
č
lanka 5. i
č
lanka 6. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima („Narodnenovine“ broj 144/12), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj dana _____________2013. godine, donijela
ODLUKUO RASPISIVANJU IZBORAZA
Č
LANOVE PREDSTAVNI
Č
KIH TIJELAJEDINICA LOKALNE I PODRU
Č
NE (REGIONALNE) SAMOUPRAVEI.
Raspisuju se izbori za
č
lanove predstavni
č
kih tijela jedinica lokalne i podru
č
ne (regionalne)samouprave.
II.
Za dan provedbe izbora odre
đ
uje se nedjelja, 19. svibnja 2013. godine.
III.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje mandat svih
č
lanova predstavni
č
kih tijela jedinica lokalne i podru
č
ne (regionalne) samouprave.Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju obnašati dužnost povjerenici Vlade RepublikeHrvatske imenovani za obavljanje poslova iz nadležnosti predstavni
č
kih tijela u Op
ć
iniSutivan, Gradu Hvaru, Gradu Zlataru, Op
ć
ini Pribislavec, Op
ć
ini Kraljevec na Sutli i GraduSlavonskom Brodu.
IV.
Ova Odluka objavit
ć
e se u „Narodnim novinama“, a stupa na snagu 18. travnja 2013. godine.Klasa:Urbroj:Zagreb, ___________ 2013.
P R E D S J E D N I K Zoran Milanovi
ć
 
 
Obrazloženje
Temeljem
č
lanka 5. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, br. 144/12),Vlada Republike Hrvatske raspisuje izbore za
č
lanove predstavni
č
kih tijela jedinica lokalne i podru
č
ne (regionalne) samouprave.U skladu s
č
lankom 6. istoga Zakona, odlukom Vlade Republike Hrvatske kojom seraspisuju izbori odre
đ
uje se dan njihove provedbe. Od dana raspisivanja izbora do danaodržavanja izbora ne može prote
ć
i manje od 30 niti više od 60 dana. Nadalje,
č
lankom 7. toga Zakona propisano je da se redovni izbori za
č
lanove predstavni
č
kih tijela te izbori za op
ć
inskog na
č
elnika, gradona
č
elnika i župana i njihovezamjenike održavaju istodobno, tre
ć
e nedjelje u svibnju svake
č
etvrte godine.Posljednji redovni izbori održani su 17. svibnja 2009. godine.Sukladno
č
lanku 8. stavku 1. Zakona mandat
č
lanova predstavni
č
kih tijela jedinicaizabranih na redovnim izborima po
č
inje danom konstituiranja predstavni
č
kog tijela i traje dostupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora, odnosno dostupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavni
č
kih tijela,sukladno zakonu kojim se ure
đ
uje lokalna i podru
č
na (regionalna) samouprava. Slijedomstavka 2. istoga
č
lanka, mandat
č
lanova predstavni
č
kih tijela jedinica izabranih na prijevremenim izborima traje do isteka teku
ć
eg mandata predstavni
č
kih tijela izabranih naredovnim izborima.Temeljem
č
lanka 86. stavka 1. to
č
ke 1. Zakona o lokalnoj i podru
č
noj (regionalnoj)samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,144/12 i 19/13 – pro
č
ć
eni tekst), slijedom
č
injenice raspuštanja predstavni
č
kih tijela, VladaRepublike Hrvatske imenovala je povjerenike za obavljanje poslova iz nadležnosti predstavni
č
kih tijela i to:-
 
Rješenjem od 25. svibnja 2012., KLASA: 015-01/12-01/08, URBROJ:5030115/1-12-01 („Narodne novine“, br. 59/12), INES GRUBIŠI
Ć
 imenovana je povjerenicom Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslovaiz nadležnosti Op
ć
inskog vije
ć
a Op
ć
ine Sutivan;-
 
Rješenjem od 10. sije
č
nja 2013., KLASA: 015-01/13-01/01, URBROJ:5030115/1-13-02 („Narodne novine“, br. 5/13), MATKO MARTINI
Ć
 imenovan je povjerenikom Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslovaiz nadležnosti Gradskog vije
ć
a Grada Hvara;-
 
Rješenjem od 17. sije
č
nja 2013., KLASA: 015-01/13-01/02, URBROJ:5030115/1-13-02 („Narodne novine“, br. 7/13), VESNA OSTOJI
Ć
 imenovana je povjerenicom Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslovaiz nadležnosti Gradskog vije
ć
a Grada Zlatara;-
 
Rješenjem od 17. sije
č
nja 2013., KLASA: 015-01/13-01/03, URBROJ:5030115/1-13-02 („Narodne novine“, br. 7/13), JASMINA RICIJAŠimenovana je povjerenicom Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslovaiz nadležnosti Op
ć
inskog vije
ć
a Op
ć
ine Kraljevec na Sutli;-
 
Rješenjem od 17. sije
č
nja 2013., KLASA: 015-01/13-01/04, URBROJ:5030115/1-13-02 („Narodne novine“, br. 7/13), INGRID ŠOLTI
Ć
imenovana je povjerenicom Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iznadležnosti Op
ć
inskog vije
ć
a Op
ć
ine Pribislavec;

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->