Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Zatvoreni dio: Pregled podzakonskih prijedloga kojima RH preuzima pravnu stečevinu EU za 2013. godinu

Zatvoreni dio: Pregled podzakonskih prijedloga kojima RH preuzima pravnu stečevinu EU za 2013. godinu

Ratings: (0)|Views: 17|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Apr 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/07/2013

pdf

text

original

 
1
Formular za praćenje podzakonskih akata u 2013. godini
- verzija 10. travnja 2013. godine -
BROJSTATUS1
Okvirna mjerila za rad sudaca
28.12.2012. doneseno
2
Uredba o izmjeni Uredbe za provedbu Carinskog zakona
NN 10/13
3
Pravilnik o trošarinama
25.03.2013.
4
Pravilnik o jedinstvenoj carinskoj deklaraciji
25.03.2013.
5
Pravilnik o dopunama Pravilnika o aktivnim tvarima koje nisu dopuštene u biocidnim pripravcima
NN 18/13
6
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti predmeta široke potrošnje
NN 23/12
7
Uredba o graničnim prijelazima na kojima se obavlja inspekcijski nadzor 
NN 33/13
8
Pravilnik o dopunama Pravilnika o popisu postojećih aktivnih tvari dopuštenih u biocidnim pripravcima
NN 26/13
9
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju i opsegu procjene rizika za stavljanje na tržište genetski modificiranih organizama ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili
potječu od genetski modificiranih organizama, metodologiji za izradu procjene i uvjetima koje mora ispunjavati pravna osoba za izradu procjene rizika
NN 31/13
10
Pravilnik o sadržaju prijave i tehničke dokumentacije za stavljanje na tržište genetski modificiranih organizama ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od genetskimodificiranih oranizama te o uvetima označavana i akirana enetski modificiranih oranizama
NN 29/13
11
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima monitoringa utjecaja genetski modificiranih organizama ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od
genetski modificiranih organizama i njihove uporabe
NN 31/13
12
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodacima prehrani
NN 41/13
13
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama
05.04.2013. upućen u objavu NN
14
Pravilnik o testiranju i procjeni obilježja darivatelja i organa za presađivanje
28.02.2013.
15
Pravilnik o načinu vođenja medicinske dokumentacije te osiguranju sljedivosti svih pribavljenih, dodijeljenih i presađenih ljudskih organa
28.02.2013.
16
Pravilnik o standardima kvalitete i sigurnosti organa za presađivanje
28.02.2013.
17
Pravilnik o sljedivosti tkiva i stanica te praćenju ozbiljnih štetnih događaja i reakcija
29.03.2013.
18
Pravilnik o provođenju nadzora u području tkiva i stanica
29.03.2013.
19
Pravilnik o uvjetima i načinu procjene i praćenja zdravstvenog stanja živog darivatelja organa
29.03.2013.
20
Pravilnik o načinu izvješćivanja o ozbiljnim štetnim događajima i ozbiljnim štetnim reakcijama, te o načinu vođenja evidencije, rokovima i izvješćivanja
29.03.2013.
21
Pravilnik o uvjetima u pogledu prostora, radnika, medicinsko-tehničke opreme, kvalitete i sigurnosti za obavljanje djelatnosti uzimanja i presađivanja organa
29.03.2013.
PREGLED PODZAKONSKIH PRIJEDLOGA KOJIMA REPUBLIKA HRVATSKA PREUZIMA PRAVNU STEČEVINU EUROPSKE UNIJE ZA 2013. GODINU
I. KVARTALMINISTARSTVO ZDRAVLJAMINISTARSTVO FINANCIJA
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA
 
2
Formular za praćenje podzakonskih akata u 2013. godini
- verzija 10. travnja 2013. godine -
22
Uredba o postupcima službenog obavješćivanja u području norma, tehničkih propisa te propisa o uslugama informacijskog društva
NN 40/13
23
Pravilnik o tržišnim standardima za jaja za valenje i pomdladak domaće peradi
NN 6/13
24
Pravilnik o sadržaju Akcijskog programa zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla
NN 7/13
25
Pravilnik o zabrani uporabe stupica i unošenja krzna i proizvoda dobivenih od određenih divljih životinjskih vrsta iz država koje ih koriste
NN 5/13
26
Pravilnik o informiranju potrošača o hrani
NN 8/13
27
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište uljarica i predivog bilja
NN 20/13
28
Pravilnik o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja štetnog organizma – Anoplophora chinensis (Forster)
NN 31/13
29
Lista hrane i hrane za životinje neživotinjskog podrijetla koja predstavlja poznatu ili prijeteću opasnost, a koja podliježe povećanom broju službenih kontrola pri uvozu
NN 29/13
30
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena žitarica
NN 31/13
31
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena krmnog bilja
NN 31/13
32
Pravilnik o oznakama ili znakovima koji određuju seriju ili lot kojem hrana pripada
NN 26/13
33
Pravilnik o kategorijama krmiva koje se koriste za označavanje hrane za kućne ljubimce
NN 36/13
34
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o veterinarskim uvjetima za uvoz i provoz određenih živih papkara i kopitara
NN 32/13
35
Pravilnik o uvjetima za prekrcaj na graničnoj veterinarskoj postaji pošiljaka proizvoda namijenjenih uvozu ili za treće zemlje
NN 16/13
36
Pravilnik o pomoći Europskoj komisiji i suradnji izmeđuEuropske komisije i Republike Hrvatske u znanstvenom razmatranju pitanja o hrani
NN 36/13
37
Pravilnik o načinu praćenja zoonoza i uzročnika zoonoza
04.04.13. upućen u objavu NN
38
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena povrća
09.04.13. upućen u objavu NN
39
Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena čuvanih sorti
09.04.13. upućen u objavu NN
40
Pravilnik o odobravanju za uzgoj uzgojno valjanih svinja čistih pasmina
10.04.13. upućen u objavu NN
41
Pravilnik o izmjenama pravilnika o uvjetima zdravlja životinja pri stavljanju u promet na području Europske unije te uvozu iz trećih zemalja peradi i jaja za valenje
29.03.2013.
42
PravilnikoizmjenamaidopunamaPravilnikaouvjetimazdravljaživotinjakojiseprimjenjujenaživotinjeakvakultureinjihoveproizvodete
sprječavanja
isuzbijanju
određenih bolesti akvatičnih životinja
29.03.2013.
43
Pravilnik o zaštiti životinja koje se koriste u znanstvene svrhe
20.02.2013.
44
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda
15.03.2013.vezan za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona ovodama
45
Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o standardu kakvoće voda (NN 89/10)
25.03.2013.vezan za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona ovodama
46
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o kontroli određenih bolesti životinja i posebnim mjerama koje se odnose na vezikularnu enterovirusnu bolest svinja (NN 115/0
25.03.2013.
47
Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje slinavke i šapa („Narodne novine“ br. 133/06)
25.03.2013.
48
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet ovaca i koza („Narodne novine“, 51/09)
25.03.2013.
49
Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o mjerama za kontrolu i iskorjenjivanje bolesti plavog jezika (Narodne novine br. 73/2009).
25.03.2013.
50
Izmjene i dopune Pravilnika o mjerama kontrole Newcastleske bolesti (Narodne novine br. 9/07)
25.03.2013.
51
Pravilnik o dopuni i izmjeni Pravilnika o veterinarsko-medicinskim proizvodima
29.03.2013.
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDEMINISTARSTVO GOSPODARSTVA
 
3
Formular za praćenje podzakonskih akata u 2013. godini
- verzija 10. travnja 2013. godine -
52
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda
29.03.2013.vezan za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona ovodama
53
Pravilnik o monitoringu određenih tvari i njihovih rezidua u živim životinjama i proizvodima životinjskoga podrijetla NN 79/08
29.03.2013.
54
Naredba kojom se zabranjuje primjena na farmskim životinjama određenih tvari hormonskog i tireostatskog učinka i beta-agonista NN 82/10
29.03.2013.
55
Pravilnik o izobrazbi osoba koje obavljaju djelatnost prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja opreme i uređaja koji sadrže tvari koje oštećujuozonski sloj ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise
NN 3/13
56
Pravilnik o načinu korištenja Registra Europske unije
NN 4/13
57
Pravilnik o praćenju i izvješćivanju o emisijama stakleničkih plinova iz postrojenja i zrakoplova
NN 8/13
58
Pravilnik o praćenju kvalitete zraka
NN 3/13
59
Uredba o dražbi emisijskih jedinica stakleničkih plinova
NN 19/13
60
Pravilnik o razmjeni informacija o podacima iz mreža za praćenje kvalitete zraka
28.02.2013.
61
Pravilnik o ograničenju korištenja određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi
Ovisno o donošenju Zakona o otpadu
62
Pravilnik o praćenju, izvješćivanju i verifikaciji izvješća o emisijama stakleničkih plinova iz postrojenja i zrakoplova
22.03.2013.
63
Uredba o mjernim mjestima za praćenje koncentracija onečišćujućih tvari i određivanju lokacija postaja u državnoj mreži za praćenje kvalitete zraka
31.03.2013.
64
Uredba o postupku izdavanja okolišne dozvole
Ovisno o donošenju Zakona o zaštiti okoliša
65
Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša
Ovisno o donošenju Zakona o zaštiti okoliša
66
Uredba o sprječavanju velikih nesreća koja uključuje opasne tvari
Ovisno o donošenju Zakona o zaštiti okoliša
67
Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o operativnoj licenciji i zajedničkim pravilima za obavljanje zračnog prijevoza.
NN 29/13
68
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radnom vremenu izvršnih radnika u željezničkom prometu.
NN 33/13
69
Pravilnik o pružanju zemaljskih usluga
NN 38/13
70
Pravilnik o reguliranju operacija civilnih podzvučnih mlaznih zrakoplova
NN 38/13
71
Pravilnik o aerodromskim naknadama
NN 38/13
72
Pravilnik o uspostavljanju pravila i postupaka u svezi uvođenja operativnih ograničenja vezanih za buku zrakoplova na zračnim lukama na teritoriju Republike Hrvatske
NN 39/13
73
Pravilnik o vremenskim slotovima i usuglašavanju redova letenja na zračnim lukama
NN 39/13
74
Pravilnik o izvješćivanju i istraživanju događaja koji ugrožavaju sigurnost
28.02.2013.
75
Pravilnik o uvjetima i načinu pružanja usluga u zračnoj plovidbi
29.03.2013.
76
Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja svjedodžbe pružatelja usluga u zračnoj plovidbi
29.03.2013.
77
Pravilnik o radnom vremenu članova posade zrakoplova
29.03.2013.
78
Pravilnik o obavljanju pregleda inozemnih zrakoplova na stajanci, zahtjevima za potrebnim kvalifikacijama osoblja koje ih obavlja te o uspostavljanju popisa zračnihprijevoznika koji imaju zabranu izvođenja operacija na području Republike Hrvatske
29.03.20013.
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODEMINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->