Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Visual Bukan Tayangan

Visual Bukan Tayangan

Ratings: (0)|Views: 5 |Likes:
Published by Fatin Izwanie
jenis Media - Visual Bukan Tayangan..
jenis Media - Visual Bukan Tayangan..

More info:

Published by: Fatin Izwanie on Apr 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/09/2014

pdf

text

original

 
Visual Bukan Tayang
Pengenalan
Media adalah satu komponen teknologi pengajaran. Dalam pengajaran iamemainkan peranan yang boleh menyokong proses pengajaran. Dalampengajaran ala tradisional meskipun guru menjadi penggerak utama, ia tidakbebas daripada menggunakan media. Sekurang-kurangnya guru menggunakanbuku teks atau papan kapur untuk mengajar. Malahan dirinya sendiri adalahmedium yang menyampaikan maklumat kepada pelajar.Secara amnya terdapat dua jenis media atau sumber pengajaran danpembelajaran yang biasa digunakan iaitu media cetakan dan juga media bukancetakan. Media cetakan merujuk kepada sebarang media yang berasaskanteknologi cetakan seperti buku, majalah, gambar, risalah suratkhabar, carta, petadan sebagainya. Media bukan cetak pula lebih merujuk kepada bahan tayangandan bukan tayangan seperti model, diaorama, papan pengajaran, bahan audio-visual seperti slaid, fotografi, transparensi video, perisian komputer dansebagainya.setiapMedia atau sumber pengajaran dan penbelajaran ini mempunyai ciri-ciriyang tersendiri dan sesuai digunakan pada suasana atau keadaan yang tertentu.Pemilihan media yang tepat dan bersesuaian oleh seseorang pendidik amatberkait rapat dengan keberkesanan sesuatu proses pengajaran danpembelajaran. Media yang sesuai bagi sekumpulan pelajar dan keadaanpersekitaran mungkin tidak sesuai pada sekumpulan yang lain pada persekitaranyang berbeza.Media bukan tayangan atau visual bukan tayangan terbahagi kepadaobjek semulajadi, model, foto dan grafik.
1
 
Visual Bukan Tayang
Objek semulajadi
Objek semulajadi adalah benda atau objek 3-dimensi yang benar ataubukan direka bentuk untuk dijadikan model. Contoh objek semulajadi ialah duitsyiling, artifak, tembikar, binatang, pohon-pohon kecil, hidupan-hidupan laut dansebagainya.Benda-benda benar seperti yang dinyatakan boleh menarikperhatian dan menarik minat pelajar seterusnya membantu proses pengajarandan pembelajaran. Selain itu, pelajar juga akan mendapat pengalamanmerancang, mengelas dan mengurus objek semulajadi dalam usaha mengumpulkoleksi bahan ini untuk pusat sumber pendidikan
Objek semulajadi terbahagi kepada duaObjek semulajadi dalam konteks
Objek semulajadi di dalam sesuatu keadaan sebenar seperti mesin dalamkilang, daun kelapa di tepi pantai, televisyen di studio penerbitan video dan lain-lain. Antara kelemahannya adalah takut berlakunya kecederaan ke atas pelajar semasa membuat lawatan. Oleh itu, perancangan rapi perlu dilakuakan sebelumsesuatu lawatan dilakukan. Kebaikannya pula ialah pelajar dapat melihat sendiridi mana sesuatu bahan itu boleh didapati.
Objek semulajadi di luar konteks
Bahan yang dikeluarkan di luar sesuatu keadaan yang sebenar.Contohnya adalah mesin yang dibawa keluar dari kilang ke bilik darjah,mengambil batang tebu dari pokok tebu dan dibawa ke bilik darjah. Antarakelemahannya adalah para pelajar mungkin tidak dapat mengaitkan bahan yangdigunakan dengan keadaaan sebenar bahan itu. Untuk mengatasi masalah ini,bahan yang ditunjukkan dapat diperkukuhkan dengan menunjukkan gambar danpenerangan lisan oleh pendidik. Kebaikkannya pula ialah para pelajar mudahdikawal dalam bilik darjah.
2
 
Visual Bukan Tayang
Penggunaan objek semulajadi dalam proses pengajaran dan pembelajaranmempunyai pelbagai kelebihan seperti
1.ciri objek semulajadi yang benar dan bukan repliaka memberipengalaman sebenar dan secara langsung kepada pelajar 2.penggunaan bahan benar seperti ini dapat menarik minat , perhatian danperangsang kepada pelajar untuk menerokai sesuatu ilmu itu selanjutnya.Sebagai contoh, bahan-bahan kajian purba sentiasa mendapat perhatianpara arkeologi untuk membuat penyelidikan.3.melalui penggunaan objek semulajadi, para pelajar bukan sahaja bolehmelihat dan mendengar, tetapi juga boleh menghidu dan menyentuhbahan berkenaan. Ia akan merangsangkan penggunaan lebih banyakderia pembelajaran seterusnya mengukuhkan proses pembelajaran daningatan.
Terdapat batasan dalam menggunakam objek semulajadi dalam prosespemblajaran dan pengajaran
1.Terdapat objek semulajadi yang terlalu besar untuk dibawa kedalam bilikdarjah2.Objek semulajadi juga sukar untuk dijaga terutamanya yang halus danmudah rosak.3.Terdapat juga objek semulajadi yang berbahaya dan susah digunakandalam pembelajaran4.Kesukaran dalam memperolehi objek semulajadi tertentu dan kadangkalaia terlalu mahal untuk dibeli dan dijagaObjek yang sebenar dapat juga diubahsuaikan untuk meningkatkankeberkesanannya dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Terdapat tiga jenis pengubahsuaian yang dapat dilakukan terhadap objek sebenar, iaitu:
3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->