Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Power Point

Power Point

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 568|Likes:
Published by Goran Zdravevski
Microsoft PowerPoint 2003
Macedonian by Goran Zdravevski
Microsoft PowerPoint 2003
Macedonian by Goran Zdravevski

More info:

Published by: Goran Zdravevski on Mar 22, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/25/2012

pdf

text

original

 
MS
 
POWERPOINT
 
2003
П
ОЧЕТНИ ЕЛЕМЕНТИ
Во PowerPoint можат да се комбинираат текстови, графикони, табели, слики, звуч-ни и видео снимки за прикажување на презентации. Притоа, целата презентацијаможе да се креира со помош на низа однапред дефинирани стилови кои изработка-та ја прават едноставна, но многу професионална.Презентацијата може да се прикаже на монитор, на ѕид или платно со помош наLCD проектор, може да се испише на фолија или хартија, а исто така може да се из- работи и на дијапозитив.PowerPoint може да се користи самостојно, а поголем е ефектот и во одделни слу-чаи се олеснува работата, ако се поврзе со Word или со Excel.
 
Презентација (Presentation). Документот на кој се работи во PowerPoint се вика пре-зентација. Презентацијата, како и документите на другите апликации се снима на ди-скот во форма на фајл.
 
Слајд (Slide). Елементите на презентацијата се викаат слајдови. Слајд е страница напрезентацијата на која може да се стави слика, текст, звук или некој друг објект.
А
КТИВИРАЊЕ НА
P
OWER 
P
OINT
 
PowerPoint може да се активира преку Start менито на следниов начин:1.
 
Се кликнува на копчето Start за да се отвори менито Start.2.
 
Во Start менито се избира All Programs.3.
 
Се избира Microsoft Office.4.
 
Во следното мени се кликнува на Microsoft Office PowerPoint 2003.Се појавува прозорецот на PowerPoint. Присутни се познатите елементи: мени лен-та, ленти со алатки со поголем број веќе познати алатки, статусна лента, централен работен дел од прозорецот со веќе отворена празна презентација од еден слајд ивдолж десниот раб вертикално интерактивна лента за задачи.
 
 
З
АТВОРАЊЕ НА
P
OWER 
P
OINT
 
PowerPoint се затвора на вообичаен начин, а наједноставно е со клик на Close (X)на прозорецот или со наредбата File
Exit.Ако во презентацијата има промена на податоците и тие не се снимени, PowerPointќе прикаже интерактивен прозорец кој прашува дали корисникот сака да го снимифајлот пред да се излезе. Се избира Yes ако треба да се сними, No ако не треба иCancel ако треба да се откаже операцијата затворање на PowerPoint.
К
РЕИРАЊЕ
,
ОТВОРАЊЕИ ЗАТВОРАЊЕ НА ПРЕЗЕНТАЦИЈАК
РЕИРАЊЕ НОВА ПРЕЗЕНТАЦИЈА
 
PowerPoint нуди три начина за креирање нова презентација:
 
Примена на волшебникот AutoContent Wizard кој нуди висок степен напомош. Покрај формата, овој начин во добар дел ја одредува и содржи-ната на презентацијата. Зависно од видот на презентацијата, може да се
 
одбере веќе креирана општа презентација што ги содржи главните тезина презентацијата.
 
Примена на урнек (Template) што нуди стандардизирана група на слај-дови, сите со сличен изглед и чувствителност за определената ситуаци- ја. Секој урнек вклучува готов текст што може да се замени со сопствентекст.
 
Може да се почне од ништо и да се креира целосно празна презентација,но градењето на презентацијата од темел не е препорачливо за корисни-ци кои немаат искуство во работа со PowerPoint.Изборот на начинот на креирање на нова презентација може да се изврши од инте- рактивната лента за задачи што ќе се појави по наредбата File
 New. Изборот сеправи со кликнување на линкот што ја опишува соодветната можност.На располагање се следните можности:
 
Во секцијата New:Blank presentation – за креирање од празна презентација. Корисникотсам ќе ги избира сите елементи на слајдовите.Drom design template – за креирање презентација базирана на урнек, нобез автоматска содржина.From AutoContent Wizard – за креирање презентација со помош на вол-шебник.From existing presentation - за креирање презентација базирана на некојавеќе креирана и снимена презентација.
 
Во секцијата Templates на располагање се опциите:Templates on Office Online – за преземање урнеци од официјалната Webстраница на Microsoft Office.On my computer… – за креирање нова презентација базирана на некој одурнеците што се преземени на компјутерот на корисникот со инсталаци- ја на Microsoft Office, преку официјалната Web страница на MicrosoftOffice или пак урнеци креирани од корисникот.On my Web sites… – за преземање урнеци од другите компјутери вомрежата чиј елемент е компјутерот или пак од други компјутери на Ин-тернет.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Julija Zlatkova liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->