Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
ΑΡΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΑΡΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ratings: (0)|Views: 426 |Likes:

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΜΩΝ on Apr 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

12/14/2013

 
ΘΨΤΝΦ ΑΐΐΗΟΩΟ
Τν όωγέ Υτθο ςΣοτθ τν ξθφιλσταψν αέδνώ διθτψνϊΥώ τωο ΑΰΰΥοωο% Η ίΰΰαιόΥ τνρ ίχαι φροδαμαέ γαγαζΣΰη ϊτυχαιθ ,«αέςα τν όωγέ όωγΣλι°)# λθι φροαςυώ μαωψαέτθι ιαψσ ,«γθ τν όωγέ ςνρ τψυω°)%Η λθτθοΣΰωφη δηγητψιθλυο ,ξθφιλυο φρφτθτιλυο τνρόωγινϏ) μαωψαέτθι στι εαλέοηφα φα γνψϊΥ χρΰυοΥ όηγίοηώ Σκργηώ γΣκθώ% Τν «Σκργνώ° θοθϊίψατθι φτηο ίΰΰαιόη γθζιΣώ% Η ΰίεη «γθζιΣ° αέοθι τνρψλιλΥώςψνίΰαρφηώ ,ohyh)% Η θοτέφτνιχη αΰΰηοιλΥ αέοθι «κϏγη°% «ΚργΣψι° αέοθι τν ςθψΣζωζν ςψνϋσο τηώ κϏγηώ%Ζιθ θρτσ ςθψθςΣοω ζψΣόθγα «Σκργη γΣκθ° θοτέ ζιθ «Σκργν κργΣψι° ςνρ αγςαψιίχαι ςψνϊθοΥ θοτέϊθφη%Τι αέοθι σγωώ η κϏγη ,γθζιΣ)0Η κϏγη ,λθι φτν αεΥώ δαο μθ εθοθζψΣόνργα «γθζιΣ°) αέοθι θςΰΣ γιθ λθΰΰιίψζαιθωϊίΰιγωογιλψννψζθοιφγυο ,σχι ςθμνζσοωο) νι νςνένι λθτθοθΰυονρολρψέωώ Σγρΰν λθι ςθψΣζνρο δινεαέδιν τνρΣομψθλθ# θΰλνσΰη λθι Σΰΰαώ θψωγθτιλίώ αουφαιώ% Νι γιλψννψζθοιφγνέ θρτνέ γθώ δέονοτθι θςΰσχαψθ θςστη γητίψθ ΪϏφη λθι η διλΥ γθώ δνρΰαιΣ αέοθι οθ τνρώ ξνημΥφνργα οθ θοθςθψθχμνϏο φα γιθ λθΰΰιίψζαιθςνρ φτη φηγαψιοΥ ΑΰΰΣδθ αέοθι ζοωφτΥ ωώ «ςψνκϏγι°% Τν φςνρδθέν αέοθι στι η ΜαΣ ΔΥγητψθϊθέοατθι στιϊψσοτιφα οθ φργξθέοαι ςΣοτθ τν αεΥώ «μθϏγθ°; Νι ωϊίΰιγνι θρτνέ νψζθοιφγνέ αγϊθοέκνοτθι γθκέ γαςθμνζσονρώ# θΰΰΣ φτηο ςνψαέθ ,ςνρ μθ δνϏγα ςθψθλΣτω) νι ωϊίΰιγνι αςιλψθτνϏο ςΣοτθτωοςθμνζσοωο(
 
ΐίοα στι η ςψυτη κϏγη αγϊθοέφτηλα φτηο Θέζρςτν χωψέώ οθ ρςΣψχαι θςσδαιεη ζιθ τν στι σοτωώςψνηζΥμηλθο νι ΘιζϏςτινι Σΰΰωο ΰθυο% ΦρχοΣ ζψΣϊατα στι γΣΰΰνο λΣςνινώ είχθφα οθ όΥφαι γιθ γΣκθθΰαϏψνρ λθι οαψνϏ% Ότφι ίγαιοα θψλατίώ υψαώ Σόητη λθιφτη φροίχαιθ στθο θρτΥ όΥμηλα ν ΘιζϏςτινώ αέδατν «μθϏγθ°; η γΣκθ θρτΥ ϊνϏφλωφα λθι ίδωφα ίοθ ζαρφτιλσταψν λθι ςιν αϏςαςτν όωγέ(Φα θοτέμαφη γατνρώ ΘιζϏςτινρώ νι νςνένι γίχψι φΥγαψθ ίχνρο ςθψθγαέοαι φτη ζοωφτΥ ςέτθ# νι θψχθένι Όΰΰηοαώ ίλθοθοΣΰγθτθ φτηοςθψθφλαρΥ τνρ όωγινϏ% Φτη φροίχαιθ δέδθεθο# ωώ δνϏΰνι#τνρώ Ψωγθένρώ ,ςνρ γίχψι τηοαςθϊΥ τνρώ γα τνρώΌΰΰηοαώ ίτψωζθο λΣτι φθο γιφνόηγίον χρΰσ θςσ λαχψέ ,φΥγαψθ θρτσ ίχαι αεαΰιχμαέφτν ςθψθφλαϏθφγθ ζοωφτσ ωώpmcaeth))# ςνρ γα τη φαιψΣ τνρώ δέδθεθο τνρώΖΣΰΰνρώ στθο η Λθταψέοθ τωοΓαδέλωο γατθλσγιφα φτν ΢θψέφι γα σΰν τν γθζαιψιλσ τηώ αςιταΰαέν ζιθ τνο ζΣγν τηώ γα τνο ΐνρδνξέλν%Θεέκαι οθ θοθϊίψνργα ,ζιθ φϏζλψιφη γα τη φηγαψιοΥ λθτΣφτθφη) στι φτηο ΘμΥοθ τνρ 1νρ θιυοθγςνψνϏφα λθοαέώ οθ ξψαι ςΣοω θςσ 72 διθϊνψατιλνϏώ τϏςνρώ όωγιυο% ΢ψυτνι νι Όΰΰηοαώ διθςέφτωφθοστι η γέεη διθϊνψατιλυο θΰαϏψωο δέοαι λθΰϏταψη ζαϏφη% ΧψηφιγνςνινϏφθο αρψίωώ λψιμΣψι# φιτΣψι#φέλθΰη# ϊθζσςρψν# ψαξρμΣΰαρψν λΰς% Ήτθο νι ςψυτνι ςνρ ίξθΰθο ςψσφματθ φτν όωγέ σςωώ εηψνϏώλθψςνϏώ# ΰΣδι# αΰιίώ# τρψέ# γίΰι λΰς ,τθ αΰισόωγθ# ςνΰϏφςνψθ# τρψσόωγθ δαο αέοθι οίθ θοθλΣΰρόη)%Γςνψαέ λθοαέώ οθ ξψαι ςνΰΰίώ ςΰηψνϊνψέαώ φτνρώ Δαιςονφνϊιφτίώ τνρ ΘμΥοθινρ%Τν όωγέ Υτθο ςΣοτθφρφχατιφγίον γα τη μψηφλαέθ γα τνο ίοθ Υ γα τνο Σΰΰν τψσςν%ΘρτΥ η φχίφη ςνρδιθςιφτυονργα φΥγαψθγα τηο λψθτνϏφθ μψηφλαέθ δαο αέοθι ςθψΣθςνγαιοΣψι τηώ φχίφηώ τνρ όωγινϏ γα τηο Μψηφλαέθ τωοςψνζσοωο γθώ% Θρτσ τν λψΣτηφα η Νψμνδνεέθ ζιθτέ θςΰυώ ξσΰαρα% Ξΰίςατα τν όωγέ αγςαψιίχαι τν«μθϏγθ° τνρ ϊνρφλυγθτνώ% Ότφι τν ςψνκϏγι ϊτιΣχοατθι λρψέωώ θςσ «θζιθφγσ° φτιώ 84 Φαςταγξψένρ,Ϗόωφη τνρ τιγένρ φτθρψνϏ) Υ λθτ' αεθέψαφη θςσ «θζιθφγσ° φα Σΰΰαώ χψνοιλίώ φτιζγίώ% Θρτσ σγωώ# σςωώλθι η ςψνφϊνψΣ όωγινϏ ,ςψσφϊνψθ) θςνταΰνϏο θςΰυώ γοΥγαώ θςσ τηο ςθψθφλαρΥ λθι μρφέθ όωγινϏφτνρώ αΰΰηοιλνϏώ οθνϏώζιθ τνρώ αμοιλνϏώ ΜανϏώ% Η δα χψνοιλΥ τνςνμίτηφη ,τνο Φαςτίγξψη) φχατέκατθι γατιώ Υςιαώ λΰιγθτνΰνζιλίώ φρομΥλαώ ςνρ αροννϏο τηο ςθψθφλαρΥ ςψνκργινϏ%
Θώ δνϏγα ΰέζν τη διθδιλθφέθ
΢θψθφλαρΥ ςψνκργινϏ;Η ΪϏφη γθώ δέοαι διΣϊνψαώ ςνιλιΰέαώ γιλψννψζθοιφγυο λθτΣΰΰηΰωο ζιθθψτνςνέηφη% ΘοΣΰνζθ γα τν αέδνώ ςθψΣζνρο ςαψιφφσταψν Υ ΰιζσταψν ζαρφτιλσ όωγέ% Φροαςυώ μθ μίΰθγαίοθ τψσςν οθ αςιΰίενργα( Τν τρχθέν φργξΣο τνρ ΘιζϏςτινρ ϊέΰνρ γθώ ,δαώ ςθψθςΣοω) αέοθι ςψΣζγθτιτρχθέν# λθι ωώ ςψνώ τηο ςνιστητθ τνρ θςνταΰίφγθτνώ ςνρ μθ ςΣψνργα% Αέοθι ςνΰϏ ςιν ςιμθοσ ν ΌΰΰηοθώΣομψωςνώ σςωώ λθι ν ΘιζϏςτινώ οθ χψηφιγνςνέηφα θζιθφγίον οαψσ θςσ τη διλΥ τνρ ΑμοιλΥ μψηφλαέθ ζιθτηο ςθψθφλαρΥ θρτνϏ τνρ τσφν φςνρδθένρ αδίφγθτνώ%
 
τν ταΰατνρψζιλσ τηώ ςθψθφλαρΥώ
Θρτσ ΰνιςσο μθ αςθοθΰΣξνργα λθι αδυ ζιθτέ θρτΥ αέοθι η διθδιλθφέθ ςνρ ξνημΣαιφτηο αςιΰνζΥ γιθώλθΰΥώ ςνιλιΰέθώ κϏγηώ%ΑτνιγΣκνργα σΰθ σφθ μθ χψηφιγνςνιΥφνργα ζιθ τηο ταΰατνρψζιλΥ διθδιλθφέθ τηώ ςθψθφλαρΥώ τνρόωγινϏ% Φα ίοθ ξθμϏ φλαϏνώ γα οαψσ θϊΥονργα γιθ ςνφστητθ ϊψίφλνρ ξθφιΰιλνϏ# τνο νςνέν νϊαέΰνργαοθ λθΰΰιαψζνϏγα φτηο νιλέθ γθώ% Ν ξθφιΰιλσώ μθ ςψίςαι οθ γαέοαι φτν οαψσ τνρΰΣχιφτνο γέθ υψθ υφτα οθγατθϊαψμνϏο γιλψννψζθοιφγνέ θςσ θρτσο φτν οαψσ λθι ζι' θρτσ τν ΰσζν ν ξθφιΰιλσώ δαο μθ ςψίςαι οθ ίχαιθζνψθφταέ θΰΰΣ μθ ςψίςαιοθ λνςαέ θςσ τη διλΥ γθώ ζΰΣφτψθ# ζιθ οθ αέγθφτα φέζνρψνι στι δαο ίχαιόαλθφταέ ,λθι Σψθ νι γιλψννψζθοιφγνέ αέοθι οαλψνέ λθι η ξινςνιλιΰστητΣ τνρώ θΰΰνιωγίοη)%Θψχέκνργα γα αςέλΰηφη φτνρώ ςθτψυνρώ ΜανϏώ λθι θοΣξνργα τθ λθψξνροΣλιθ φτν τψέςνδν Υ φα ΣΰΰνφλαϏνώ λθι τνςνματνϏγα αςΣοω τνρώ τν μργέθγθ# ςψνφϊνψΣ φτνρώ ΜανϏώ% ΢ψυτθ αςιλθΰνϏγθφτα τηοςθοζαοοΥτψθ ΜαΣ ΪϏφη%
Ω ΪϏφι# ςθγγΥταιψθ μαΣ#ςνΰργΥχθοα γΥταψ#νρψθοέθ# ςψίφξαιψθ#ςνΰϏλτιτα δθέγνο# Σοθφφθ#ςθοδθγΣτωψ# θδΣγθφτα#λρξαψοΥταιψθ# ςθοθρζΥώ#ςθοτνλψΣταιψθ# τιτιγαοίθςθορςίψτθτα ςΣφιοΣϊμιτα# ςψωτνζίοαιθ#ςθΰθέϊθτα# λρδιΣοαιψθ#αοορχέθ# ςνΰϏταιψα#φαΰθφϊσψα# δαιονλθμίλτι#Σόνϊνο θφτψθζΣΰνιφιςνδυο έχονώ αιΰέφφνρφθ#θζοΥ# λνφγΥταιψθ μαυοθταΰΥώ τα ταΰαρτΥ#λνιοΥ γίοςΣοταφφιο#θλνιουοητα δί γνϏοη#θρτνςΣτωψ# θςΣτωψ#αψθτΥ# ςνΰϏζημα# γαζέφτη#αρΣομαιθ# ςΰνλΥ# ϊιΰέθ#ςνΰϏγιλτα# δθΥγνο#ηζαγσοη# λψΣοταιψθ#ϊαψίφξια# ςθοτψσϊαλνϏψη#θρτΣψλαιθ# δέλη# Χθψέτωοςνΰρυοργα ςαιμυ#θιμαψέθ# χμνοέθ λθέ αιοθΰέθγαδίνρφθ#ςιλψΣ γίο ϊθϏΰνιφι#ζΰρλαέθ δί ςαιμνγίονιφι#ςΣοφνϊα# ςθοδυταιψθ#λνγέφτψιθ# ςθγξθφέΰαιθ#θρειτψσϊνώ# ςέαιψθςαςθιονγίοωο τα ΰϏταιψθ%ςΣοτωο γίο φϏ ςθτΥψ#γΥτηψ# τψνϊσώ ηδίτιμηοσώ#ωλρΰσχαιθ# γΣλθιψθ#ςνΰϏφςνψνώ# ωψιΣώ νψγΥ#ςθοτνταχοίώ# ςΰΣφταιψθ#ςνΰϏλτιτα# ςνοτέθ δθέγνο#θιδέθ# λιοηφιϊσψα#ςνΰϏςαιψα# ςαψέϊψωο#θαοΣωι φτψνϊΣΰιζζι μνσοψϏγθ διοαϏνρφθ#ςΣοψρτα# λρλΰνταψΥώ#θΰΰντψινγνψϊνδέθιτα#αϏμψνοα# τιγΥαφφθ# γσοητσ λψιμίο ταΰίνρφθ#φληςτνϏχωο αϊϏςαψμαξθψρξψαγίταιψθ λψθτέφτη#Στψνγα# ςθοδθγΣταιψθ#ςαςψωγίοη# θέφθ#ςρψέςονρώ#θέδινώ κωΥ ηδ' θμθοΣτη ταςψσονιθ;ςΣοτθ φϏ αφφι# Σοθφφθ; φϏζΣψ γνϏοη τΣδα ταϏχαιώ%θΰΰΣ# μαΣ# ΰέτνγθέ φα φϏοαρσΰξνιφιο αο υψθιώαιψΥοηο ρζέαιθο Σζαιο#θϏεηφιο θςΣοτωο

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
stankoub liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->