Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Radyňské Listy, Starý Plzenec, Duben 2013

Radyňské Listy, Starý Plzenec, Duben 2013

Ratings: (0)|Views: 85|Likes:
Published by Ivana Levá
V aktuálních Radyňských listech si můžete přečíst o nedávných změnách ve vedení města, informace o rozpočtu a zakázkách města, kronice sedleckých hasičů a také o průběhu oslav MDŽ, na kterém vystoupili sólisté Státní opery Praha s programem Procházka českou operetou.
V aktuálních Radyňských listech si můžete přečíst o nedávných změnách ve vedení města, informace o rozpočtu a zakázkách města, kronice sedleckých hasičů a také o průběhu oslav MDŽ, na kterém vystoupili sólisté Státní opery Praha s programem Procházka českou operetou.

More info:

Published by: Ivana Levá on Apr 12, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/12/2013

pdf

text

original

 
Vydává město Starý Plzenec - redakce K-Centrum, Smetanova 932, Starý Plzenec, telefon: 377 183 662 
 
VdáváměstoStarPlzenec-redakceK-CentrumSmetanova932StarPlzenectelefon:7713662
DUBEN 2013
ZDARMA
VYJÁD
Ř 
ENÍ K REZIGNACI NAFUNKCE
Č
LEN
Ů
RADYSLOVO STAROSTKY
Milí
č
tená
ř 
i, váženíspoluob
č
ané,v tomto
č
ísle Rady
ň
-ských list
ů
jsem cht
ě
la p
ů
-vodn
ě
psát o n
ěč
em jiném,ale nemohu nezareagovatna
č
lánek „Naše p
ř 
edsta-va byla a je jiná!“ od ing.Pavla Císa
ř 
e a Jaroslava Samsona Lenka, tý-kající se stanoviska k sou
č
asnému stavu n
ě
-kterých záležitostí práce vedení m
ě
sta, který jste pravd
ě
 podobn
ě
n
ě
kte
ř 
í z Vás obdrželido schránek a který pro úplnost uvádíme vRL. Pisatelé uvád
ě
 jí, že jsou zna
č
n
ě
znepo-kojeni sou
č
asným stavem
ř 
ešení n
ě
kterýchzáležitostí ovliv
ň
ujících život v našem m
ě
s-t
ě
, a to p
ř 
edevším: Rozpo
č
et a hospoda
ř 
ením
ě
sta, Projekt na výstavbu sportovní haly,PRONAP s.r.o., Zakázky m
ě
sta, Personálníobsazení a práce m
ě
stského ú
ř 
adu, Cesta p
ř 
es louky, Obraz vedení m
ě
sta. K tomuto prohlášení musím sd
ě
lit, že za celé 2 roky,kdy se pisatelé podíleli na vedení m
ě
sta,nevznesli žádnou kritiku a
ť
už na jednáníchrady m
ě
sta,
č
i na jednáních zastupitelstvam
ě
sta. Je s údivem, že ani na jednání ZMdne 4.3.2013 žádnou kritiku nevznesli, když jak píší tento jejich krok není žádným ukva- peným gestem ani rychlou reakcí na n
ě
 jakoumomentáln
ě
vzniklou situaci.Cht
ě
la bych se zastavit u jednotlivých bod
ů
:Rozpo
č
et a hospoda
ř 
ení m
ě
sta:Pisatelé uvád
ě
 jí, že bodem volební-ho programu Volby pro Starý Plzenec aSedlec bylo sestavování vyrovnaného atransparentního rozpo
č
tu a že máme p
ř 
es jejich nesouhlas velice napjatý, rizikový a
nan
č
n
ě
nestabilní rozpo
č
et, který nezo-hled
ň
uje riziko velice pravd
ě
 podobnýchvícenáklad
ů
z velkých investi
č
ních akcí, jako je kanalizace, rozší
ř 
ení
Č
OV a rekon-strukce Rady
ň
ské ulice. K uvedenému bychcht
ě
la uvést, že veškeré rozpo
č
tové výdaje, jsou kryty rozpo
č
tovými p
ř 
íjmy (da
ň
ové aúv
ě
rové p
ř 
íjmy). K 31.12.2012 m
ě
lo m
ě
s-to na ú
č
tu cca 18 mil. K 
č
a dluhová služ- ba m
ě
sta je dokonce lepší než byla nap
ř 
.v r. 2006 (tedy v dob
ě
, kdy byl ing. PavelCísa
ř 
 
č
lenem rady m
ě
sta, tj. od r. 2002 dor. 2006). Dále uvádím, že schvalování roz- po
č
tu p
ř 
edchází projednávání ve
nan
č
nímvýboru m
ě
sta (
č
lenové
nan
č
ního výboru jsou uvedeni na webových stránkách m
ě
s-ta), dále rozpo
č
et projednává rada m
ě
staa poté ho schvaluje zastupitelstvo m
ě
sta.Rozpo
č
et m
ě
sta projednal
nan
č
ní výbor m
ě
sta bez výhrad, rozpo
č
et dále projednalarada m
ě
sta a zastupitelstvo m
ě
sta schválilorozpo
č
et 12 hlasy ze 13 p
ř 
ítomných zastu- pitel
ů
na svém zasedání dne 10.12.2012.(ing. Císa
ř 
se zdržel hlasování). Co se týká pravd
ě
 podobných vícenáklad
ů
z velkých
 pokra
č 
ování na str. 2
K tanci a poslechu hrála po celý ve
č
er hudební kapela Eges.
 K tanci a poslechu hrála po celý ve
č 
er hudební kapela Eges.
Foto: Eva Vlachová
 Foto: Eva Vlachová
Ukázky standardních a latinskoamerických tanc
ů
p
ř
edvedli
č
le-
Ukázky standardních a latinskoamerických tanc
ů
p
ř 
edvedli
č 
le-
nové Tane
č
školy Gregoriades. Foto: Eva Vlachová
nové Tane
č 
školy Gregoriades. Foto: Eva Vlachová
PLES M
Ě
STA
PLES M
Ě
STA
A ZŠ STARÝ PLZENEC
A ZŠ STARÝ PLZENEC
V sobotu 9.3.2013 se konal v Lidovém
V sobotu 9.3.2013 se konal v Lidovém
dom
ě
ve Starém Plzenci tradi
č
ní Ples m
ě
s-
dom
ě
ve Starém Plzenci tradi
č
ní Ples m
ě
s-
ta a základní školy. Slavnostní ve
č
er zahá-
ta a základní školy. Slavnostní ve
č
er zahá-
jila starostka m
ě
sta Vlasta Doláková spolu
 jila starostka m
ě
sta Vlasta Doláková spolu
s místostarostou Václavem Vajshajtlem. K
s místostarostou Václavem Vajshajtlem. K 
tanci a poslechu hrála po celý ve
č
er hudeb-
tanci a poslechu hrála po celý ve
č
er hudeb-
ní kapela Eges. V úvodu plesu navodily
ní kapela Eges. V úvodu plesu navodily
svým hudebním vystoupením p
ř
íjemnou
svým hudebním vystoupením p
ř 
íjemnou
atmosféru komorní soubory plzenecké zá-
atmosféru komorní soubory plzenecké zá-
kladní um
ě
lecké školy. V pr
ů
b
ě
hu ve
č
era
kladní um
ě
lecké školy. V pr 
ů
 b
ě
hu ve
č
era
p
ř
edvedly orientální tance a show v ryt-
 p
ř 
edvedly orientální tance a show v ryt-
mu zumby žákyn
ě
Základní školy Starý
mu zumby žákyn
ě
Základní školy Starý
Plzenec pod vedením Kate
ř
iny Vlachové
Plzenec pod vedením Kate
ř 
iny Vlachové
Khaurové. Noblesním tane
č
ním vystou-
Khaurové. Noblesním tane
č
ním vystou-
pením zaujali publikum
č
lenové Tane
č
 pením zaujali publikum
č
lenové Tane
č
školy Gregoriades, kte
ř
í p
ř
edvedli ukázky
školy Gregoriades, kte
ř 
í p
ř 
edvedli ukázky
standardních a latinskoamerických tanc
ů
.
standardních a latinskoamerických tanc
ů
.
pokra
č
ování na str. 15
 pokra
č 
ování na str. 15
 
Strana 2Rady
ň
ské listy - duben 2013
 pokra
č 
ování ze str. 1
investi
č
ních akcí, musím uvést, že m
ě
stov r. 2012 ani doposud v r. 2013 neplatiložádné peníze za „pravd
ě
 podobné“ víceprá-ce z uvedených investi
č
ních akcí. Rada izastupitelstvo m
ě
sta jsou pravideln
ě
infor-mováni o pr 
ů
 b
ě
hu t
ě
chto investi
č
ních akcí.Musím podotknout, že žádný z odstupu- jících radních se o pr 
ů
 b
ě
h investic dosudnezajímal, proto nemohou mít objektivní p
ř 
edstavu o jejich rozpo
č
tu. Takže tvrzení onestabilit
ě
rozpo
č
tu, které podmi
ň
ují p
ř 
ípad-nými vícepracemi z investi
č
ních akcí, pova-žuji za neopodstatn
ě
né a ú
č
elové.Vyjád
ř 
ení pisatel
ů
o bezb
ř 
ehé honb
ě
zadotacemi a informace o nadbyte
č
ném utrá-cení pen
ě
z, které se jim jeví jako nezod- pov
ě
dné a hazard s ve
ř 
ejnými prost
ř 
edky,musím jednozna
č
n
ě
odmítnout. Musímnaopak oponovat tvrzením, že m
ě
sto StarýPlzenec v minulosti „zaspalo dobu“, když byly dota
č
ní možnosti otev
ř 
en
ě
 jší, byl v
ě
tší po
č
et dota
č
ních program
ů
a získávání dotací bylo jednodušší, než je v sou
č
asné dob
ě
. Vminulosti se m
ě
sto o získávání dotací mocnesnažilo. A to, že je nám vytýkáno, že senyní snažíme dohnat to, co se v minulostizameškalo, považuji vysloven
ě
za „házeníklack 
ů
pod nohy“. Jako p
ř 
íklad o nadbyte
č
-ném utrácení pen
ě
z pisatelé uvád
ě
 jí zadání projektové dokumentace na rozší
ř 
ení - p
ř 
í-stavbu mate
ř 
ské školy, které je dle jejichnázoru
ř 
ešitelné (ale nepíšou jak 
ř 
ešitelné auž nyní máme 2 t
ř 
ídy mate
ř 
ské školy umís-t
ě
né v ne úpln
ě
vyhovujících prostorách zá-kladní školy), uvádím, že zadání projektovédokumentace bylo schváleno radou m
ě
sta ana základ
ě
výb
ě
rového
ř 
ízení byla vysou-t
ě
žena cena za projektovou dokumentaci94.140,- K 
č
v
č
. DPH (v rozpo
č
tu m
ě
sta jena projekty schválená
č
ástka 1 mil. K 
č
a tuto
č
ástku jsme ani v lo
ň
ském roce nevy
č
erpa-li). Rozší
ř 
ení mate
ř 
ské školy je mimo jiné iv souladu s dokumentem „Rozbor udržitel-ného rozvoje území SO ORP Plze
ň
pro obecStarý Plzenec“, vypracovaný statutárnímm
ě
stem Plze
ň
v listopadu 2012. Už v minu-losti mi bylo práv
ě
t
ě
mito
č
leny rady m
ě
stanazna
č
eno, že bychom vlastn
ě
nem
ě
li d
ě
latnic, protože d
ě
láme kanalizaci a na nic jiné-ho nebudeme mít peníze. Ale tento zp
ů
sob jsem jednozna
č
n
ě
odmítla. Odmítám sed
ě
tna židli starostky a vysv
ě
tlovat ob
č
an
ů
m, ženebudeme d
ě
lat nic, protože na to nemáme peníze. S takovýmto p
ř 
esv
ě
d
č
ením jsem dotéto funkce nevstupovala. Jsem hrdá na to,že jsem ob
č
anem Starého Plzence, a ud
ě
lámvše pro to, abychom se pohnuli dop
ř 
edu. Vá-žený pane Císa
ř 
i, vážený pane Lenku, honbaza dotacemi není módní záležitostí, jak pí-šete, ale nutností každého m
ě
sta a obce, kdecht
ě
 jí pro své ob
č
any n
ě
co vybudovat! V ji-ných m
ě
stech už to dávno pochopili!Projekt na výstavbu sportovní haly:To, že pisatelé srovnávají honbu na dota-ce s projektem na výstavbu sportovní haly, je p
ř 
inejmenším nefér. Sou
č
asné vedení m
ě
stanep
ř 
ipravovalo projektovou dokumentaci nasportovní halu. Jediné, s
č
ím mohu souhlasits pisateli, je to, že se jedná o megaloman-ský investi
č
ní projekt a Starý Plzenec by snejv
ě
tší pravd
ě
 podobností sportovní halu za110 mil. K 
č
nebyl schopen u
nancovat ná-klady budoucího provozu. Je pravda, že zazpracování projektové dokumentace zapla-tilo minulé vedení m
ě
sta 2,3 mil. K 
č
, a myobracíme každou korunu z rozpo
č
tu m
ě
staa nyní nám tento projekt leží v šuplíku. Je pravda, že minulé vedení m
ě
sta po
č
ítalo sdotací až 90 % na tuto akci. Co se týká sta-noviska stavební komise k projektu spor-tovní haly na základ
ě
usnesení rady m
ě
sta,není pravda, že toto stanovisko nem
ě
la radam
ě
sta k dispozici. Se stanoviskem byla radaseznámena, jen s tím rozdílem, že pod stano-viskem k projektové dokumentaci sportovníhaly byl podepsán
č
len stavební komise atoto stanovisko nem
ě
lo podobu usnesení sta-vební komise. Dále pisatelé uvád
ě
 jí, že nenízájem analyzovat zbyte
č
n
ě
promrhaných 2,3mil. K 
č
. Pro
č
se tedy pisatelé jako
č
lenovérady m
ě
sta neobrátili o vyjád
ř 
ení týkající se projektové dokumentace sportovní haly naminulé vedení m
ě
sta, aby zjistili, jaké d
ů
-vody je vedli k tomu nechat zpracovat tak nákladný projekt? Vždy
ť
jsou také
č
leny za-stupitelstva m
ě
sta. A jakákoliv analýza nám2,3 mil. K 
č
do rozpo
č
tu m
ě
sta nevrátí.PRONAP s.r.o.:Co se týká spole
č
nosti PRONAP s.r.o.,souhlasím s pisateli, že sou
č
asná ekono-mická situace této spole
č
nosti není nijak „r 
ů
žová“. Z tohoto d
ů
vodu probíhá v sou-
č
asné dob
ě
v této spole
č
nosti komplexníekonomický audit. K uvedené problematice bych jen dodala, že m
ě
sto Starý Plzenec si vr. 2000 koupilo bývalý závod Jitona (dnešníPRONAP s.r.o.). Na koupi si vzalo úv
ě
r 50mil. K 
č
. Tento úv
ě
r splácí spole
č
nost PRO- NAP ze své
č
innosti a v sou
č
asné dob
ě
zbý-vá doplatit 7,5 mil. K 
č
. Nemohu souhlasit stvrzením, že m
ě
sto již více než 12 let nemáve spole
č
nosti zástupce (jednatele), který bydo vnit
ř 
ních záležitostí vid
ě
l. Vždy
ť
práv
ě
 ing. Pavel Císa
ř 
byl v období 2002 – 2006
č
lenem rady m
ě
sta, která zastává funkci val-né hromady PRONAPu, a stejn
ě
tak i v tom-to volebním období. Pro
č
ing. Císa
ř 
, kterýnyní kritizuje hospoda
ř 
ení PRONAPu sám prosazoval, že
ř 
editel PRONAPu musí mítnový a reprezentativní v
ů
z, když se tím zatí-žilo hospoda
ř 
ení PRONAPu dalšími leasin-govými splátkami. Nepramení tato „averze“ing. Císa
ř 
e z doby, kdy m
ě
l zájem o funkci jednatele PRONAPU, ale pouze za podmín-ky, že za tuto funkci bude dostávat pravidel-nou m
ě
č
ní odm
ě
nu ve výši cca 24.000 K 
č
?Práv
ě
z uvedeného d
ů
vodu a s ohledem naekonomickou situaci PRONAPu sou
č
asnárada m
ě
sta tento jednozna
č
ný požadavek neschválila a jednatelem PRONAPu bylzvolen místostarosta Václav Vajshajtl, kterývykonává funkci jednatele PRONAPu, stej-n
ě
tak jako všichni p
ř 
edcházející jednatelé(bývalý místostarosta ing. Wohlmuth, býva-lý starosta Kondr), bezplatn
ě
. Pro
č
jsme sitedy na ustavujícím zasedání zastupitelstvam
ě
sta odhlasovávali, že budeme mít ve m
ě
s-t
ě
pouze jednoho uvoln
ě
ného místostarostu?Mohl ing. Císa
ř 
d
ě
lat druhého místostarostua tím i jednatele PRONAPu s pravidelnýmm
ě
č
ním platem místostarosty. Nebyla to zestrany ing. Císa
ř 
e jenom „
nta“ na voli
č
e?Samostatné vyjád
ř 
ení týkající se PRO- NAPu najdete na jiné stránce tohoto vydání.Zakázky m
ě
sta:Argumenty pisatel
ů
týkající se této pro- blematiky musím uvést na pravou míru. Zá-kon o ve
ř 
ejných zakázkách
č
. 137 je platnýod r. 2006. Jak byly zadávány ve
ř 
ejné zakáz-ky m
ě
sta od platnosti tohoto zákona, nebudukomentovat. Nové vedení m
ě
sta (rada m
ě
s-ta) jako první schválilo interní sm
ě
rnici k za-dávání ve
ř 
ejných zakázek malého rozsahu.Prakticky to znamená, že všechny zakázkym
ě
sta od 100 tis. K 
č
sout
ě
žíme. Veškeré za-kázky jsou zve
ř 
ej
ň
ovány na webu m
ě
sta. Cose týká struktury a uspo
ř 
ádání informací nawebu m
ě
sta, je záležitost, která je pr 
ů
 b
ě
žn
ě
 
ř 
ešena se správcem webu m
ě
sta - spole
č
nostíGallileo. Je úsm
ě
vné, když
č
lenové rady píšío transparentním zadávání ve
ř 
ejných zaká-zek, když zadávání všech ve
ř 
ejných zakázek schvaluje práv
ě
rada m
ě
sta. Co na té rad
ě
tedyd
ě
lají? Nebo tam v
ů
 bec nechodí? Poznám-ky o opakovaných výb
ě
rových
ř 
ízeních jsou zcela „mimo mísu“. Práv
ě
z d
ů
vodutransparentnosti a vyvarování se možnýchchyb byla n
ě
která výb
ě
rová
ř 
ízení zruše-na a vyhlášena znovu. Samoz
ř 
ejm
ě
op
ě
t se
 pokra
č 
ování na str. 3
OBSAH
ÚVODNÍK...............................1,2,3,4,5,6ZE ŽIVOTA MĚSTA....................6,7,8,9KULTURA.......................................10,11SPOLEČENSKÁ KRONIKA.....................12NAŠE ŠKOLY...................................12,13SKAUT...................................................13SPOLEČENSKÉ ORGANIZACE ..........13,14STALO SE........................................15,16SPORT...............................................16,17SERIÁL.............................................17,18INZERCE....................................18,19,20
 
Rady
ň
ské listy - duben 2013Strana 3
 pokra
č 
ování ze str. 2
souhlasem rady m
ě
sta (v p
ř 
ípad
ě
provedeníauditu spole
č
nosti PRONAP s.r.o., kdy
č
le-nem hodnotící komise byl práv
ě
ing. Císa
ř 
),nebo zastupitelstva m
ě
sta (v p
ř 
ípad
ě
projede pozem
ů
pod h
ř 
išt
ě
m). Pro hodnocení každéve
ř 
ejné zakázky je jmenována kompetentníhodnotící komise tak, aby složení hodnotícíkomise odpovídalo povaze ve
ř 
ejné zakázky.Co se týká poznámky pisatel
ů
o ú
č
asti zá-stupc
ů
m
ě
sta na jednáních hodnotící komi-se, beru jako znevážení práce
č
len
ů
komise, p
ř 
i
č
emž
č
leny hodnotících komisí jsou jme-nováni mimo jiné práv
ě
i
č
lenové sdruženíVolba pro Starý Plzenec a Sedlec.Co se týká poskytování p
ř 
ísp
ě
vk 
ů
spole-
č
enským a zájmovým organizacím, jsou jas-n
ě
nastavená pravidla op
ě
t schválená radoum
ě
sta a zve
ř 
ejn
ě
na na webových stránkáchm
ě
sta. Práv
ě
rada m
ě
sta stanovila klí
č
roz-d
ě
lování p
ř 
ísp
ě
vk 
ů
organizacím m
ě
sta podle po
č
tu
č
len
ů
v jednotlivých organizacích. Po-známky pisatel
ů
o tom, že p
ř 
es neustálé p
ř 
i- pomínky nedošlo k žádné náprav
ě
, musím jednozna
č
n
ě
odmítnout. Ani jeden z pisatel
ů
 nikdy nep
ř 
išel na jednání rady m
ě
sta s n
ě
 ja-kým konkrétním návrhem na
ř 
ešení jakého-koliv problému!Personální obsazení a práce m
ě
stského ú
ř 
a-du:K tomuto bodu pisatelé uvád
ě
 jí, že m
ě
s-to neprovedlo seriózní analýzy, personálníaudit atd. s cílem snížení
nan
č
ních výdaj
ů
 a že není v
ů
le n
ě
co zm
ě
nit. K informaci pi-satel
ů
o tom, že je velmi jednoduché zjistit, jak se celá v
ě
c má nap
ř 
. pomocí snímku pra-covního dne po dobu jednoho kalendá
ř 
níhom
ě
síce s tím, že se jasné rezervy odhalí,sd
ě
luji, že jsme se touto myšlenkou skute
č
-n
ě
zabývali.
Č
asový snímek dne v podstat
ě
 znamená, že každý pracovník si napíše, cocelý den v práci d
ě
lal. Jakým zp
ů
sobem byse ale tento snímek dne vyhodnocoval? Jestlisi napíše pracovník, že konkrétní záležitost
ř 
ešil p
ů
l hodiny nebo dv
ě
hodiny, je t
ě
žko prokazatelné a mohou vyjít zcela zkreslenévýsledky. Z tohoto d
ů
vodu jsme dosud tutometodu neuplat
ň
ovali. Informace o tom, ženení v
ů
le tuto situaci zm
ě
nit, musím vyvrá-tit. Práv
ě
s ohledem na optimalizaci výdaj
ů
 rada m
ě
sta schválila zm
ě
ny v organiza
č
struktu
ř 
e m
ě
stského ú
ř 
adu, kdy dojde kezrušení n
ě
kterých p
ř 
ísp
ě
vkových organiza-cí m
ě
sta (konkrétn
ě
Bytové hospodá
ř 
ství) aorganiza
č
ních složek m
ě
sta, aby došlo k ze-fektivn
ě
ní ve
ř 
ejné správy a k úspo
ř 
e pracov-ník 
ů
a
nan
č
ních prost
ř 
edk 
ů
. A na dokresle-ní uvádím, že již v r. 2012 jsme pracovali sesníženým rozpo
č
tem pro ve
ř 
ejnou správu o500 tis. K 
č
.Cesta p
ř 
es louky:Toto téma je skute
č
n
ě
záležitostí, kterázam
ě
stnává radu m
ě
sta již tém
ěř 
2 roky. V podstat
ě
se jedná o stížnost pisatele – 
č
le-na rady m
ě
sta Jaroslava Samsona Lenkana znemožn
ě
ní mu p
ř 
íjezdu k jeho pozem-
ů
m v Sedlci z Malé Strany p
ř 
es pozemek soukromého vlastníka ing. Chení
č
ka. Radam
ě
sta si k uvedené problematice vyžádalastanovisko n
ě
kolika právník 
ů
, policie, ha-si
čů
, územního plánu, životního prost
ř 
edí,odboru výstavby, silni
č
ního správního ú
ř 
adua v neposlední
ř 
ad
ě
stanovisko JUDr. Ko
č
í-ho, právníka Krajského ú
ř 
adu Plze
ň
skéhokraje, vedoucího odd
ě
lení dopravn
ě
správ-ních agend. Z tohoto stanoviska jednozna
č
-n
ě
vyplývá, že m
ě
sto nemá žádné zákonnémožnosti uplat
ň
ovat na vlastníkovi soukro-mého pozemku odstran
ě
p
ř 
ekážky z jeho pozemku, pokud existují i jiné p
ř 
íjezdovécesty (v tomto p
ř 
ípad
ě
od Sedlce a podlesoudní judikatury je v tomto p
ř 
ípad
ě
pot
ř 
ebadát p
ř 
ednost soukromému vlastnictví, totostanovisko je doloženo nap
ř 
. nálezem Ústav-ního soudu). Dle tohoto vyjád
ř 
ení je teore-ticky možné z
ř 
ídit v
ě
cné b
ř 
emeno, ale ne proširokou ve
ř 
ejnost, a jednalo by se o užívánícizího pozemku k ch
ů
zi a k jízd
ě
z titulu prá-va odpovídajícímu v
ě
cnému b
ř 
emeni. Totoale p
ř 
edpokládá dohodu o z
ř 
ízení v
ě
cného b
ř 
emene. Proto v uvedené v
ě
ci dále jedná-me s ing. Chení
č
kem. A poznámka pisatel
ů
 o „mocné lobby“, která prosazuje zájmy ka-marád
ů
nad zájmy ob
č
an
ů
,…k tomu není cododat. Není to spíše tak, že práv
ě
 
č
len radynem
ů
že prosadit své osobní zájmy? V
ěř 
te,že i když stanoviska všech orgán
ů
se Vám,vážení pisatelé, nelíbí, m
ě
sto m
ů
že postupo-vat pouze podle platné legislativy a nem
ů
že-me ji upravovat ani pro pány radní! Nebo že by se jednalo o vy
ř 
izování n
ě
 jakých osob-ních ú
č
t
ů
z minulosti?Obraz vedení m
ě
sta:Další informace pisatel
ů
o tom, že hledámzdroje dnešních problém
ů
v údajných chy- bách p
ř 
edminulého vedení, je zcela vytrže-na z kontextu. Nevím, o jakých „dnešních“ problémech pisatelé hovo
ř 
í. Domnívám se,že se v žádných zásadních problémech neto- píme. Myslím, že se nám n
ě
které v
ě
ci da
ř 
í, jiné vyžadují delší
ř 
ešení. A poukazování na p
ř 
ehnané p
ř 
isvojování si úsp
ě
ch
ů
za akce,které byly zahájeny
č
i p
ř 
ipravovány p
ř 
ed-minulým vedením m
ě
sta? Mají snad pisateléna mysli projekt na Kanalizaci Malá Strana,Sedlec a rozší
ř 
ení
Č
OV, jehož byli oni samikritiky? A i v programu sdružení Volby proStarý Plzenec a Sedlec bylo zrevidovat tento projekt! Myslím, že se nejedná o žádné p
ř 
e-hnané p
ř 
isvojování si úsp
ě
ch
ů
, když napíšu,že zahájit tuto stavbu vyžadovalo stovky jednání,
č
asu, práce, nerv
ů
a napravováníchyb práv
ě
z minulosti! Tak nap
ř 
. prohlášeníz minulosti, že m
ě
sto nebude na tuto stav- bu uplat
ň
ovat nárok na odpo
č
et DPH, bylomylné a stálo by m
ě
sto zhruba 50 mil. K 
č
,které by muselo zaplatit ze svého rozpo
č
-tu, protože
č
ástka odpovídající DPH je ne-uznatelným výdajem dotace. To, že se nám poda
ř 
ilo zm
ě
nit toto rozhodnutí, že m
ě
sto bude uplat
ň
ovat nárok na odpo
č
et DPH,ušet
ř 
ilo m
ě
stu
č
ástku cca 50 mil. K 
č
. Dalšírozhodnutí z minulosti týkající se práv
ě
tétostavby ohledn
ě
koncesního
ř 
ízení na nového provozovatele vodohospodá
ř 
ské infrastruk-tury bylo také zpracováno špatn
ě
. Koncesní
ř 
ízení na výb
ě
r nového provozovatele bylozpracováno na t
ř 
i roky, což je zcela v rozpo-ru s podmínkami dotace a vystavilo by m
ě
s-to vrácení tém
ěř 
celé dotace! Upozor 
ň
uji, žedotace je 185 mil. K 
č
! V sou
č
asné dob
ě
secelé koncesní
ř 
ízení p
ř 
ed
ě
lává, lépe
ř 
e
č
eno p
ř 
ed
ě
lává ho již d
ř 
íve vybraná spole
č
nostAllowance, která je administrátorem celéakce, tak aby odpovídalo metodice a pod-mínkám dotace. Jako další p
ř 
íklad uvedu po-zastávku dotace z 1. etapy kanalizace, kteráse realizovala práv
ě
v dobách p
ř 
edminulé-ho vedení. To, že m
ě
stu nebyla vyplacena vrámci 1. etapy kanalizace
č
ástka 5 mil. K 
č
 z p
ř 
iznané dotace a tuto
č
ástku nikdo v mi-nulosti nepožadoval zp
ě
t, je p
ř 
inejmenšímzarážející. To, že jsme získali pro m
ě
sto zp
ě
tz pozastavené dotace
č
ástku 4,5 mil. K 
č
povíce než
č
ty
ř 
ech letech, nepovažuji za lacinése „zviditel
ň
ování“! A mohla bych v t
ě
chto p
ř 
íkladech pokra
č
ovat nap
ř 
. prodejem ply-novodu, který také v minulosti nikdo ne
ř 
ešil,a nám se poda
ř 
ilo získat do rozpo
č
tu m
ě
sta
č
ástku 1,6 mil. K 
č
. Záležitosti kolem Byto-vého družstva Andrejšky, kdy výstavba bylarealizována práv
ě
v dob
ě
, kdy ing. Císa
ř 
byl
č
lenem rady m
ě
sta, nejsou do
ř 
ešeny dodnes! Nebo si myslíte, vážení pisatelé, že jsou toto jen laciná gesta? Za každým takovým kro-kem stojí tvrdá práce.Vyjád
ř 
ím se i k další poznámce pisate-l
ů
, týkající se postoje p
ř 
i vy
ř 
izování úrazuu
č
itelky ZŠ Sedlec. Informace, že vedením
ě
sta p
ř 
istupuje k sedlecké škole s des- pektem a p
ř 
i vy
ř 
izování pracovního úrazuu
č
itelky ZŠ nepostupovalo objektivn
ě
, je pouze výplodem fantazie pisatel
ů
. Pro ob- jasn
ě
ní bych uvedla, že v ZŠ Sedlec došlok pracovnímu úrazu u
č
itelky
Č
epkové, kte-rá zaslala m
ě
stu jako z
ř 
izovateli stížnostna „nestandardní“ postup
ř 
editelky ZŠ p
ř 
ivy
ř 
izování jejího pracovního úrazu. Radam
ě
sta se touto stížností zabývala, prov
ěř 
i-la všechny okolnosti, vyžádala si pot
ř 
ebnávyjád
ř 
ení a p
ř 
ijala n
ě
kolik usnesení. Názor  pisatel
ů
, že vy
ř 
izování stížnosti u
č
itelky
Č
epkové nesv
ě
d
č
í o zájmu po objektivit
ě
a p
ř 
ednost zde dostaly zcela jiné zájmy, už v
ů
- bec nechápu. O jakých jiných zájmech pisa-telé hovo
ř 
í? Absurdní je záv
ě
r celé situace, ato že u
č
itelka s více než 20letou praxí už natéto škole nepracuje.Poslední poznámka týkající se nedostat-ku tolerance a zneužívání formálních chybob
č
an
ů
v jejich žádostech,
č
i neprojedná-
 pokra
č 
ování na str. 4

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->