Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
HH Pudhu Periyava Ashtotram - English, Tamil, Sanskrit

HH Pudhu Periyava Ashtotram - English, Tamil, Sanskrit

Ratings: (0)|Views: 34|Likes:
http://mahaperiyavaa.wordpress.com
http://mahaperiyavaa.wordpress.com

More info:

Published by: Mahesh Krishnamoorthy on Apr 12, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/17/2013

pdf

text

original

 
 pkeÑpkemkoi   
-
 peihit   
-
 jg       z   
-
 pjy£¦d    ý srEvtp  
-
 pedenepryonmD    ¡ ivke       ©eÒil
´ Sık¯ a˜ nık¯ amakot  .i-ı.h¯ adhipati-jagadguru-´sr¯ıjayendrasarasvat¯ı-´ Sıp¯ ad¯ an¯ aM  ´ Sıcara.ayornamah .p¯ urvik¯ a Pus .p¯ a˜ njaliH 
A print out of this Translation/Transliteration was offered to H. H. Sri Jayen-dra Saraswati Swamigal on Tuesday, August 12, 2003, and got Blessed for allthe devotees across the world on the occasion of His 69th Jayanthi, by Sri S. V.Radhakrishna Shastri (composer of this original Naamvali) at the Brindavanamof H. H. Sri Maha Swamigal at Sri Matam in Kanchipuram.Earlier on Anusham Day, August 7, 2003, the same was shown to H. H. SriSankara Vijayendra Saraswathi Swamigal and got blessed to proceed.
 
1.
 jereþis£¦  ý sE@{nmonm
À ñ¨ 
-
ñrºñV#VñdñV 
-
¸ñ¸pñVd#d 
:
 jay¯ akhyay¯ a-prasiddhendra-sarasvatyai namo namah .
jayAkhyayA-prasiddhendra-sarasvatyai namo nama:
 ô À #ñdñV¸ñ¸pX¦ññrºñVV¡$ññ¨dñ¸¨ñ 
Obeisance to the Acharya well known as
´ Sr¯ı Jayendra Sarasvat
2.
 tmo}em×sw ¡ tenmonm
V# 
rÈ 
-
ñ¨ 
-
ñV 
-
¸ñwVd#d 
:
tamo‘ paha-gr¯ ama-ratna-sambh¯ ut¯ aya namo namah  .
tamo(a)paha-grAma-ratna-sambhUtAya namo nama:
¢ñgñ¨¦ñ 
-
ñVñVXñtñdVpñ¨dñ¸¨ñ 
Obeisance to Him born in a jewel of a village named Irulniikki3.
 me  £mp  £t ¡ jenmonm
È#Vp 
-
Ë#V
-
V À d#d 
:
mah¯ adeva-mah¯ıdeva-tan¯ uj¯ aya namo namah  .
mahAdeva-mahIdeva-tanUjAya namo nama:
È#Vpñ¦ñññdVHñ¨tñdVpñ¨dñ¸¨ñ 
Obeisance to Him, son of the Brahmin named Mahadeva4.
 sEtpf   iÄ  Äe×enm
¸ñ¸p
-
¨ñ
∪∪
ñ¨
-
ñ¨V 
-
ñV#Vd 
:
sarasvat¯ı-garbha´sukti-mukt¯ a-ratn¯ aya te namah .
sarasvatI-garbhaSukti-muktA-ratnAya te nama:
¸ñ¸pYñ@¨ñrñV`rtjñd`pñdVñVñVV¤ñ¨dñ¸¨ñ 
Obeisance to You, who is a pearl released from the pearl oyster womb of Sarasvathi Ammal5.
 s   }#eifhenptkymeenmonm
¸ñrñÈñHtVgV 
-
"¨d#d 
:
subrahman .y¯ abhidh¯ an¯ıta-kaum¯ ar¯ aya namo namah  .
subrahmaNyAbhidhAnIta-kaumArAya namo nama:
¸ñrñÈñHñ¦ñ"r@ñrñrrpñVV¨zñVVpñ¨dñ¸¨ñ 
Obeisance to to Him, who spent his boyhood with name Subrahmanya6.
 mde  nje#ehpt  £enm
ñVñ À  
-
¨ À ñHYV 
-
#pV#Vd 
:
madhy¯ arjuna-gaj¯ aran .y¯ adıta-ved¯ aya te namah .
madhyArjuna-gajAraNyAdhIta-vedAya te nama:
X@`lñXpñ¨¨pjlñ#pVñrVV¤ñ¨dñ¸¨ñ 
Obeisance to You, who studied the Vedas in
Tiruvidai Marud¯ ur 
and
Tiruvanaikoil 
7.
 E  ¢ þpite£qedekenmonm
ñ¸pñpñV
-
ñrPV
∪∪
°ñVd#d 
:
svavr .tta-pr¯ın .it¯ se.¯ adhy¯ apak¯ aya namo namah  .
svavRttaprINitASeshAdhyApakAya namo nama:
Vñdñd@ñVVñ¦ñ¡&ñ¨ññxñVVpñ¨dñ¸¨ñ 
Obeisance to Him who gave happiness to all his teachers with his adherence to strict conduct8.
 toin¤   zâet  {fenmonm
V#rñ°
-
 À 
·
2
-
prpd#d 
:
taponis ..ha-guruj˜ n¯ ata-vaibhav¯ aya namo namah  .
taponishTha-gurujnAta-vaibhavAya namo nama:
VrñVXññ°@@ñ¢ñ¨ñVñññrrñ@@prpñV`@ñBpñ¨dñ¸¨ñ 
Obeisance to Him whose greatness was known to his guru who was immersed in tapas9.
    eâeelnti ¢ enm
ñp À 
·
2r 
-
-
tñV 
-
VñVV#Vd 
:
gurv¯ aj˜ n¯ ap¯ alana-rata-pitr  .-datt¯ aya te namah .
gurvAjnApAlana-rata-pitR-dattAya te nama:
ñ¡ À 
·
2¨ñrrXñ&ñVV"¨ñH@V¨ñrrñ 
(
@ñ 
)
Vñr"¤ñ¨dñ¸¨ñ 
Obeisance to You, who was given (to his guru) by his father who ardently followed the commands of his guru1
 
10.
 jex  £Ep ¢ t  pemenmonm
À ñr#Vñ¸sñ¨
-
` 
∪∪
d#d 
:
 jay¯ abde sv¯ık.ta-tur¯ıy¯ sram¯ aya namo namah .
jayAbde svIkRta-turIyASramAya namo nama:
À ¸ñpñV¸ñVXñdñ¨p`¡&ñV
(
¸ñ¸¡&ñV
)
ññ¨"¨ñH@pñ¨dñ¸¨ñ 
Obeisance to Him who took the fourth
¯ sram
(sanyasa) during the year
jaya 
11.
 jereE   zepi4tenmonm
À ñ¨ñ¸pIYÒVd#d 
:
 jay¯ akhyay¯ a svagurun .¯ a ık.it¯ aya namo namah .
jayAkhyayA svaguruNA dIkshitAya namo nama:
Vñpñ 
À  
¦ñ"r@ñYÐ"¨¨¨rñ@@pñ¨dñ¸¨ñ 
Obeisance to Him who was initiated into His vows by his guru, with the name of 
“Jaya”
12.
 }e  £lxhþ}benmonm
ñrñÈ$ñ#Vpñr
-
ñrñp À 
·
d#d 
:
brahmacary¯ adeva labdha-pravrajy¯ aya namo namah .
brahmacaryAdeva labdha-pravrajyAya namo nama:
ñrñÈ$fnjñd#V`wñH@pñ¨dñ¸¨ñ 
Obeisance to Him who became a sanyasi even at his
brahmac¯ ari 
stage of life13.
 stpt£lxh eim£nm
¸ñ
-
YñVV#@ñr
-
$`ñV 
∪∪
#Hd 
:
sarva-ırthatat .e labdha-caturth¯ sramin .e namah .
sarva-tIrthataTe labdha-caturthASramiNe nama:(
¨ñ2'ñ 
)
¸ñpYññVVñVXñdñ¨p`¡&ñV
(
¸ñ¸¡&ñV
)
¦DñV`ñ¨"¨ñH@pñ¨dñ¸  ¨ñ 
Obeisance to Him who undertook the fourth stage of his life (
sany¯ asa 
) at
Sarvat¯ırth
(in Kanchi)14.
 keqeesDsptpenmonm
¨° 
-
p¸ñ¸ 
-
¸ñs
-
∪∪
d#d 
:
k¯ as .¯ aya-v¯ asas-saMıtasar¯ır¯ aya namo namah  .
kAshAya-vAsas-samvIta-SarIrAya namo nama:
¨°pñ¸ñVñVñVV$@pñ¨dñ¸¨ñ 
Obeisance to Him whose body is coverd by a
k¯ as .¯ aya vastram 
15.
 eÈâeeoimeeÈeenm
pñ¨ À 
·
2$ñ#rñ°
-
Èpñ¨#Vd 
:
v¯ akyaj˜ n¯ ac¯ aryopadis  ..a-mah¯ av¯ aky¯ ay¯ aya te namah  .
vAkyajnAcAryopadishTa-mahAvAkyAyAya te nama:
Èpñ¨ññdV@ñd`Èpñ¨ñ¤r#V"¤ñ¨dñ¸¨ñ 
Obeisance to You, who received the
mah¯ avakyam 
from Your guru, the knower of the
mah¯ avakyam 
16.
 in@   z¦nitplenm
fñVñ 
-
r
-
ñVpñdñV
-
d
-
∪∪
#Vd 
:
nityam .guru-pada-dvandva-nati-´ıl¯ aya te namah .
nityam guru-pada-dvandva-nati-SIlAya te nama:
XñVññ¢r¨pHññrñHv¤@¤ñ¨dñ¸¨ñ 
Obeisance to You, who has the habit of bows to the two feet of His guru, everyday17.
 lpleemEte} ¢ t#enm
kpÈñ¸Vñ¨ 
-
ñV
-
VñH@#Vd 
:
ılay¯ a v¯ amahast¯ agra-dhr  .ta-dan ..¯ aya te namah .
lIlayA vAmahastAgra-dhRta-daNDAya te nama:
¢@`¨ñVXñ¸ñº¨ñ¨¤ñVVVñH@ñVVx@ñññ¨"¨ñH@¤ñ¨dñ¸¨ñ 
Obeisance to You, who holds the
sany¯ asa dan ..
(cane of the sanyaasis) with great elegance with Your left hand18.
 fÄoãtieimelehnmonm
rñ¨#VrñÈ
-
tñp
-
 
-
VññV#d#d 
:
bhaktopahr .ta-bilv¯ adi-m¯ al¯ a-dhartre namo namah  .
bhaktopahRta-bilvAdi-mAlA-dhartre namo nama:
rñ¨Vñ¨ñ"¨ñHDpñrrñ@@pVjVn¨ñ¨¨ññ¨"¨ñrpñ¨dñ¸¨ñ 
Obeisance to Him who accepts garlands of bilva leaves etc. brought by devotees2

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->