Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Declaratie Summit NATO Chicago 2012 RO Final

Declaratie Summit NATO Chicago 2012 RO Final

Ratings: (0)|Views: 3|Likes:
Published by angelofglory
declaratia tradusa in romana
declaratia tradusa in romana

More info:

Published by: angelofglory on Apr 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/21/2014

pdf

text

original

 
 
Traducere neoficial
ă
 Textul de referin
ţă
este cel în englez
ă
 
1
Declara
ţ 
ia Summit-ului de la Chicago
Adoptat
ă
de
ş
efii de stat
ş
i de guvern participan
ţ
i la reuniunea Consiliului NordAtlantic de la Chicago din 20 mai 20121.
Noi,
ş
efii de stat
ş
i de guvern din
ţă
rile membre ale Alian
ţ 
ei Nord-Atlantice, ne-am întâlnit la Chicago, cu scopul de a reînnoi angajamentul nostru fa
ţă
de rela
ţ 
ia vital
ă
 transatlantic
ă
; pentru a face un bilan
ţ 
al progreselor
ş
i a reconfirma angajamentul fa
ţă
deopera
ţ 
iunile noastre din Afganistan, Kosovo
ş
i din alte zone ale lumii; pentru a ne asigurac
ă
Alian
ţ 
a are capabilit
ăţ 
ile de care are nevoie astfel încât s
ă
fac
ă
fa
ţă
la întreaga gam
ă
 de amenin
ţă
ri; precum
ş
i pentru a consolida paleta larg
ă
de parteneriate.
2.
Na
ţ 
iunile noastre sunt unite în angajamentul lor de a respecta prevederile Tratatului dela Washington, scopurile
ş
i principiile Cartei Na
ţ 
iunilor Unite. Bazat pe solidaritate,coeziune aliat
ă
 
ş
i caracterul indivizibil al securit
ăţ 
ii noastre, NATO r
ă
mâne cadrultransatlantic de ap
ă
rare colectiv
ă
ferm
ă
, forumul esen
ţ 
ial pentru consult
ă
rile pe teme desecuritate
ş
i pentru adoptarea deciziilor aliate. Conceptul Strategic 2010 continu
ă
s
ă
neghideze în implementarea eficient
ă
, întotdeauna în conformitate cu dreptul interna
ţ 
ional, acelor trei sarcini esen
ţ 
iale de baz
ă
- de ap
ă
rare colectiv
ă
, de gestionare a crizelor
ş
i decooperare în domeniul securit
ăţ 
ii - toate acestea contribuind la protejarea membrilorAlian
ţ 
ei.
3.
Într-un un moment în care provoc
ă
rile de securitate
ş
i dificult
ăţ 
ile financiare suntcomplexe, este mai important decât oricând s
ă
utiliz
ă
m cât mai eficient resursele
ş
i s
ă
 continu
ă
m s
ă
ne adapt
ă
m for
ţ 
ele
ş
i structurile. Ne men
ţ 
inem angajamentul fa
ţă
de valorilenoastre comune
ş
i suntem hot
ă
ţ 
i s
ă
asigur
ă
m capacitatea NATO de a r
ă
spundeoric
ă
ror provoc
ă
ri la adresa securit
ăţ 
ii comune.
4.
Ne exprim
ă
m recuno
ş
tin
ţ 
a pentru to
ţ 
i b
ă
rba
ţ 
ii
ş
i femeile curajoase din
ţă
rile aliate
ş
ipartenere care particip
ă
la misiuni
ş
i opera
ţ 
iuni conduse de NATO. Îi apreciem pentruprofesionalismul
ş
i dedicarea lor, recunoscând sprijinul de nepre
ţ 
uit pe care îl primesc dela familiile
ş
i cei dragi lor. Avem o datorie special
ă
de recuno
ş
tin
ţă
pentru to
ţ 
i cei care
ş
i-au pierdut via
ţ 
a sau au fost r
ă
ni
ţ 
i în cursul misiunilor
ş
i ne exprim
ă
m profundacompasiune pentru familiile
ş
i cei dragi lor.
5.
Ast
ă
zi am adoptat noi m
ă
suri importante pentru continuarea drumului nostru c
ă
tre unAfganistan stabil
ş
i sigur, astfel încât s
ă
ne atingem obiectivul de a preveni situa
ţ 
ia în careAfganistanul ar mai putea deveni vreodat
ă
un paradis pentru terori
ş
tii care amenin
ţă
 Afganistanul, regiunea
ş
i lumea. Tranzi
ţ 
ia ireversibil
ă
a responsabilit
ăţ 
ilor depline desecuritate de la For
ţ 
a Interna
ţ 
ional
ă
de Securitate
ş
i Asisten
ţă
(ISAF) la For
ţ 
ele Na
ţ 
ionaleAfgane de Securitate (ANSF) este pe cale de finalizare pân
ă
la sfâr
ş
itul anului 2014, a
ş
acum am convenit la Summit-ul de la Lisabona. În acest context, recunoa
ş
tem importan
ţ 
aunei abord
ă
ri cuprinz
ă
toare, a îmbun
ă
t
ăţ 
irii continue a performan
ţ 
elor din domeniileguvern
ă
rii
ş
i dezvolt
ă
rii, precum
ş
i semnifica
ţ 
ia reu
ş
itei unui proces politic de reconciliere
 
 
Traducere neoficial
ă
 Textul de referin
ţă
este cel în englez
ă
 
2
ş
i reintegrare. Salut
ă
m anun
ţ 
ul pre
ş
edintelui Karzai privind lansarea procesului detranzi
ţ 
ie în cea de-a treia tran
şă
de provincii. Aceast
ă
a treia tran
şă
semnific
ă
faptul c
ă
 75% din popula
ţ 
ia Afganistanului va locui în zone în care ANSF au preluat conducereapentru misiunile de securitate. Pân
ă
la jum
ă
tatea anului 2013, atunci când va fi lansat
ă
 tranzi
ţ 
ia în cea de-a cincea
ş
i ultima tran
şă
, vom atinge un reper important în foaia deparcurs convenit
ă
la Lisabona, iar ANSF va conduce misiunile de securitate la nivelnational. Începând cu acel moment, pe m
ă
sur
ă
ce rolul ISAF trece de la misiuni de lupt
ă
 c
ă
tre instruirea, furnizarea de consultan
ţă
 
ş
i asisten
ţă
pentru a ANSF, ISAF va fi înm
ă
sur
ă
s
ă
asigure sprijinul de care au nevoie afganii pentru a face fa
ţă
unorresponsabilit
ăţ 
i noi, sporite. Ne vom retrage for
ţ 
ele treptat
ş
i cu responsabilitate, astfel încât s
ă
finaliz
ă
m misiunea ISAF pân
ă
la 31 decembrie 2014.
6.
Pân
ă
la sfâr
ş
itul anului 2014, când autorit
ăţ 
ile afgane vor avea responsabilitateadeplin
ă
pentru securitate, sarcinile de lupt
ă
ale misiunii conduse de NATO vor înceta.Vom continua, îns
ă
, s
ă
oferim sprijin ferm, pe termen lung, politic
ş
i practic, în cadrulParteneriatului Durabil cu Afganistanul. NATO este gata s
ă
analizeze, la solicitareaGuvernului Republicii Islamice Afganistan, lansarea unei noi misiuni post-2014 înAfganistan, de alt
ă
natur
ă
, pentru a consilia
ş
i asista ANSF, inclusiv For
ţ 
ele Afganepentru Opera
ţ 
iuni Speciale. Aceasta nu va fi o misiune de lupt
ă
. Cerem ConsiliuluiNord-Atlantic s
ă
demareze imediat procesul de planificare militar
ă
pentru misiuneapost-ISAF.
7.
La Conferin
ţ 
a Interna
ţ 
ional
ă
privind Afganistanul, care a avut loc la Bonn în decembrie2011, comunitatea interna
ţ 
ional
ă
 
ş
i-a asumat angajamentul de a sprijini Afganistanul peparcursul unui Deceniu de Transformare, dincolo de 2014. NATO va participa, al
ă
turi deal
ţ 
i actori, la edificarea unor for
ţ 
e afgane suficiente
ş
i durabile, capabile s
ă
furnizezesecuritatea propriei
ţă
ri. În acest context, alia
ţ 
ii salut
ă
contribu
ţ 
iile anun
ţ 
ate
ş
i reafirm
ă
 angajamentul nostru de a contribui la sus
ţ 
inerea financiar
ă
a ANSF. Totodat
ă
, lans
ă
m unapel c
ă
tre întreaga comunitate interna
ţ 
ional
ă
s
ă
se angajeze la aceast
ă
sus
ţ 
inere petermen lung a ANSF. Pe baza mecanismelor existente, vom elabora noi mecanismeeficiente de finan
ţ 
are
ş
i reguli de cheltuire a fondurilor pentru toate componentele ANSF,integrând eforturile Guvernului Republicii Islamice Afganistan
ş
i ale comunit
ăţ 
iiinterna
ţ 
ionale. Acestea vor fi guvernate de principiile flexibilit
ăţ 
ii, transparen
ţ 
ei,responsabilit
ăţ 
ii, eficien
ţ 
ei costurilor,
ş
i vor include m
ă
suri împotriva corup
ţ 
iei.
8.
Reiter
ă
m importan
ţ 
a pe care alia
ţ 
ii o acord
ă
progreselor tangibile ob
ţ 
inute de GuvernulRepublicii Islamice Afganistan în ceea ce prive
ş
te angajamentele asumate la Conferin
ţ 
ade la Bonn, din 5 decembrie 2011, vizând edificarea unei societ
ăţ 
i democratice, bazat
ă
 pe statul de drept
ş
i buna guvernare, inclusiv progresele înregistrate în lupta împotrivacorup
ţ 
iei, respectarea drepturilor omului
ş
i a libert
ăţ 
ilor fundamentale ale cet
ăţ 
enilor s
ă
i,egalitatea dintre b
ă
rba
ţ 
i
ş
i femei, precum
ş
i participarea activ
ă
a acestora la via
ţ 
asociet
ăţ 
ii. Viitoarele alegeri trebuie s
ă
se desf
ăş
oare cu respectarea deplin
ă
asuveranit
ăţ 
ii Afganistanului
ş
i în conformitate cu Constitu
ţ 
ia afgan
ă
. Transparen
ţ 
a,nediscriminarea
ş
i credibilitatea acestora va fi, de asemenea, de o importan
ţă
capital
ă
.Noi progrese în direc
ţ 
ia acestor obiective vor încuraja statele membre NATO s
ă
continueacordarea de sprijin pân
ă
în 2014
ş
i dincolo.
 
 
Traducere neoficial
ă
 Textul de referin
ţă
este cel în englez
ă
 
3
9.
Subliniem, de asemenea, importan
ţ 
a în
ţ 
elegerii noastre comune cu Guvernul RepubliciiIslamice Afganistan în ceea ce prive
ş
te participarea deplin
ă
a tuturor femeilor afgane lareconstruc
ţ 
ia, procesul politic, pacificarea
ş
i reconcilierea din Afganistan, precum
ş
inecesitatea respect
ă
rii reglement
ă
rilor institu
ţ 
ionale care protejeaz
ă
drepturile acestora.Recunoa
ş
tem, de asemenea, nevoia protej
ă
rii copiilor de efectele d
ă
un
ă
toare aleconflictelor armate.
10.
Recunoa
ş
tem, totodat
ă
, c
ă
securitatea
ş
i stabilitatea în "Inima Asiei" suntinterconectate în întreaga regiune. Procesul de la Istanbul privind securitatea
ş
icooperarea regional
ă
, care a fost lansat în noiembrie 2011, reflect
ă
angajamentulAfganistanului
ş
i al
ţă
rilor din regiune pentru asigurarea în comun a securit
ăţ 
ii, stabilit
ăţ 
ii
ş
i dezvolt
ă
rii într-un context regional.
Ţă
rile din regiune, în special Pakistanul, joac
ă
roluriimportante în asigurarea p
ă
cii durabile, a stabilit
ăţ 
ii
ş
i securit
ăţ 
ii în Afganistan, precum
ş
i în facilitarea finaliz
ă
rii procesului de tranzi
ţ 
ie. În acest sens, suntem gata s
ă
continu
ă
mdialogul
ş
i cooperarea practic
ă
cu actori regionali relevan
ţ 
i. Salut
ă
m progresele înregistrate în convenirea unor acorduri de tranzit cu partenerii no
ş
tri din Asia Central
ă
 
ş
iRusia. NATO continu
ă
dialogul cu Pakistanul pentru a redeschide liniile de comunica
ţ 
iicât mai curând posibil.
11.
A
ş
tept
ă
m cu interes reuniunea de mâine, în format extins ISAF.
12.
Alian
ţ 
a continu
ă
s
ă
fie pe deplin angajat
ă
în asigurarea stabilit
ăţ 
ii
ş
i securit
ăţ 
ii regiuniiBalcanilor, care are o importan
ţă
strategic
ă
. Reiter
ă
m sprijinul deplin pentru KFOR, carecontinu
ă
s
ă
ac
ţ 
ioneze cu aten
ţ 
ie, ferm
ş
i impar
ţ 
ial, în conformitate cu mandatul încredin
ţ 
atde Organiza
ţ 
ia Na
ţ 
iunilor Unite prin Rezolu
ţ 
ia 1244 a Consiliului de Securitate ONU.KFOR va continua s
ă
sprijine dezvoltarea unui Kosovo pa
ş
nic, stabil
ş
i multi-etnic. KFORva continua, de asemenea, s
ă
contribuie la men
ţ 
inerea libert
ăţ 
ii de circula
ţ 
ie
ş
i asigurareaunui climat sigur pentru popula
ţ 
ia din Kosovo, în cooperare cu to
ţ 
i actorii relevan
ţ 
i, a
ş
acum s-a convenit, inclusiv misiunea Uniunii Europene privind statul de drept în Kosovo(EULEX), Reprezentantul Special al UE
ş
i autorit
ăţ 
ile din Kosovo. Vom men
ţ 
inecapacitatea robust
ă
 
ş
i credibil
ă
a KFOR pentru a îndeplini misiunea. Ne men
ţ 
inemangajamentul de a trece c
ă
tre o structur
ă
mai supl
ă
, mai flexibil
ă
, o prezen
ţă
dedescurajare, numai atunci când situa
ţ 
ia de securitate ne-o va permite. Salut
ă
m progresulrealizat în dezvoltarea For
ţ 
ei de Securitate Kosovo, sub supravegherea NATO,
ş
iapreciem promptitudinea
ş
i capacitatea cu care acestea pun în aplicare sarcinile
ş
iresponsabilit
ăţ 
ile de securitate. Vom continua s
ă
c
ă
ut
ă
m oportunit
ăţ 
i de a dezvolta rolulprezent al NATO în rela
ţ 
ie cu For
ţ 
a de Securitate Kosovo.
13.
Anul trecut, prin intermediul opera
ţ 
iunii sub mandat ONU Unified Protector (OUP),
ş
icu sprijinul Ligii Statelor Arabe, Alian
ţ 
a noastr
ă
a jucat un rol crucial în protejareapopula
ţ 
iei civile din Libia
ş
i a contribuit la salvarea a mii de vie
ţ 
i. Apreciem progresulrealizat pân
ă
în prezent de poporul libian în direc
ţ 
ia c
ă
tre construirea unei Libii noi, libere,democratice, care respect
ă
pe deplin drepturile omului
ş
i libert
ăţ 
ile fundamentale,
ş
i încuraj
ă
m amplificarea acestor progrese.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->