Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
psp2_2007

psp2_2007

Ratings: (0)|Views: 722 |Likes:
Published by ENAK9000

More info:

Published by: ENAK9000 on Mar 23, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

pdf

text

original

 
str. 21
przegląd
 
 sił powietrznych
MIESIĘCZNIK
|
 
SIERPIEŃ 2007
|
 
NR 2 (002)
DOSKONALIĆ KILKU, BY UDERZYĆ NA WIELU
 
str. 5 
|
 
LOTNICTWOW OPERACJI „ENDURING FREEDOM”
 
str. 13
|
 
POWIETRZNE KOLOSY 
 
str. 44 
BEZPIECZNE
NIEBO
ISSN 1897-8444
 
Manewrowe roszady irackich wojsk dokumento-wały 22 geostacjonarne satelity i 7 okresowo krą-żących nad królestwem Saddama Husajna. Prze-kazywały one także dane o pracujących stacjachradiolokacyjnych i naprowadzania rakiet orazrejestrowały korespondencję między stanowiska-mi dowodzenia siłami zbrojnymi a stanowiskiemkierowania państwem.
st
r.
|
5
 
Doskonalić kilku,by uderzyć na wielu
TRENDY
str.
|
29
SZKOLENIE
Taktyczna mapa lotniczadla personelu latającego
INNE ARMIE
str.
|
44
Ukraińskie i rosyjskie ciężkiewojskowe samoloty transportowe
Powietrzne kolosy
Program modernizacyjnydla polskich F-16
TECHNIKA I EKSPLOATACJA
str.
|
35
Jeżeli polskie F-16 przez długie lata mająstanowić główną siłę uderzeniową naszegolotnictwa i będą eksploatowane przynajmniejdo 2040 r., to należy się liczyć, że w połowie tego okresu będą wymagały modernizacji.
str.
|
13
Lotnictwo w operacji„Enduring Freedom”
SZTUKA OPERACYJNA
W operacji „Enduring Freedom” po raz pierw-szy od zakończenia zimnej wojny wykorzystanolotnictwo sił zbrojnych koalicji międzynarodo-wej do walki ze zorganizowanym terroryzmemmiędzynarodowym.
 
przegląd
 
 sił powizyc
 
2007/02
SzanowniCzytelnicy!
Bezpieczeństwow lotnictwie jest  zagadnieniemo istotnym zna-czeniu. W związku z tym jego zapewnienie jest celem naswszystkich: służących czy działającychw lotnictwie. Powinny się tym zajmo-wać nie tylko wyspecjalizowane komór-ki bezpieczeństwa lotów. Z racji swoje- go przeznaczenia i profesjonalizmu powinny one kierować tą problematykąi ją nadzorować. Wszystkim natomiast, począwszy od dowódców każdegoszczebla, przez pilotów, techników,służby zabezpieczające i ubezpieczają-ce, po szeregowego żołnierza służby  zasadniczej, powinno zależeć na bez- piecznym lataniu. Wystarczy rozejrzećsię w dowództwach, sztabach, han- garach, w różnych strukturach organi- zacyjnych – wszyscy szkolimy się, pracujemy w jednym celu: by tych kilku-dziesięciu pilotów po wykonaniu zada-nia mogło bezpiecznie powrócić dodomów, do swoich rodzin. Dlategowłaśnie doskonalenie się na każdymstanowisku i w każdej specjalności jest niezbędne. Mam nadzieję, że nasi auto-rzy podzielą się na łamach „PSP” swoi-mi doświadczeniami i przemyśleniami dotyczącymi bezpiecznego latania.Oprócz stanowiska służby bezpieczeń-stwa lotów, chcielibyśmy poznać takżeopinie niespecjalistów, traktujące o tak ważnym problemie. Zachęcam do lektury „PSP” oraz większej aktywności publicystycznej na łamach naszego czasopisma.
 ppłk rez. nawig. dr Roman Szustek
redaktor prowadzący 
SIERPIEŃ 2007
|
 
NR 2 (002)
¢
OD DOWÓDCY 
 gen. dyw. pil. Andrzej Błasik 
................................................................
4
¢
trenDY 
Doskonalić kilku, by uderzyć na wielu,
dr hab. Jerzy Gotowała
........................................................................
5
¢
SZtUKA OPerACYJnA
Lotnictwo w operacji „Enduring Freedom”,
płk pil. dr Władysław Leśnikowski .................................................
13
¢
SZKOLenIe 
Bezpieczne niebo,
płk rez. pil. dr Telesfor Marek Markiewicz ......
21
AKTUALNOŚCI
...............................................................................
26
Taktyczna mapa lotnicza dla personelu latającego,
Ryszard Bodziński ..........................................................................
29
¢
teChnIKA I eKSPLOAtACJA
Program modernizacyjny dla polskich F-16 (cz. I),
ppłk dr inż. Zbigniew Ciołek 
..............................................................
35
¢
 DOŚWIADCZenIA
Podróże służbowe kadry i pracowników wojska,
ppłk w st. spocz. Henryk Figura
.......................................................
40
¢
 Inne ArMIe 
Powietrzne kolosy (cz. I),
mgr inż. Jerzy Grzegorzewski 
...........................................................
44
przegląd
 sił powizyc
Aleje Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa, tel.: CA MON 845 365, 022 6845365,022 6845685, www.zolnierz-polski.pl, e-mail: sekretariat@redakcjawojskowa.pl,
Zespół redakcyjny
„Przegląd Sił Powietrznych” ukazuje się od listopada 1928 r.Dyrektor Redakcji Wojskowejredaktor naczelny:
 
Artur Bartkiewicz
tel.: CA MON 845-365, 845-685; faks: 845-503Zastępca dyrektora: ppłk
Lech Mleczko
tel.: CA MON 845-685,e-mail:
lech.mleczko@redakcjawojskowa.pl
Redaktor prowadzący: dr 
Roman Szustek 
tel.: CA MON 845-186,e-mail:
 
przeglad-sz@redakcjawojskowa.pl
Redaktor merytoryczny:
 
Paulina Glińska,
dr 
Jan Brzozowski
tel.: CA MON 845-186Skład i łamanie:
 
Katarzyna Usiądek 
Opracowanie stylistyczne:
Renata Gromska,Katarzyna Kocoń, Aleksandra Ogłoza, Teresa Wieszczeczyńska
Kolportaż i reklamacje:
PP DW Bellona
(0-22) 457-04-37, 687-90-41, CA MON 879-041Informacje o kolportażu:
Elżbieta Toczek 
 tel.: CA MON 840 400, (022) 684 04 00Reklama:
reklama@redakcjawojskowa.p
l
Zdjęcie na okładce:
 Jarosław Wiśniewski
Projekt graficzny:
Łukasz Kaugan, CaStudio
Druk:
 
Zespół Wydawniczy Sił Powietrznychul. Żwirki i Wigury 1c, 00-912 Warszawa

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->