Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
193Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU SECARA BERTERUSAN:PERSPEKTIF PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU SECARA BERTERUSAN:PERSPEKTIF PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

Ratings:

4.75

(4)
|Views: 9,875 |Likes:
Published by dyana_tahar

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: dyana_tahar on Mar 23, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

pdf

text

original

 
 Masalah Pendidikan 2005. Universiti Malaya
131
PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU SECARA BERTERUSAN:PERSPEKTIF PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIAOmar Abdull Kareem
Khuan Wai Bing
Universiti Pendidikan Sultan Idris
The main prerequisite of a successful teaching profession is the continual professional growth and teachers' development. Teachers who completeteachers training should continuously be learning even their preparatory-stage has come to an end because this is only the beginning of their careedevelopment. This article attempts to explore teachers' development in schools from Ruman Resource Development (RRD) perspective; and the ways in whichteachers may utilize HRD opportunities. Orientation, Socialization. Training. and  Development, which are HRD four main components, will also be discussed.Orientation is the early-stage that new teachers experience in schools; anSocialization pro gram reinforces teachers' orientation. In their careers, teachersneed to exploit the training opportunities in learning new skills and knowledge. RRD also emphasizes the holistic teacher development programs including self-development, organizational, and career development.
Pendidikan guru tidak seharusnya tamat sebaik. sahaja bakal guru menyempumakan lati-han di maktab perguruan, universiti atau institusi pendidikan guru yang berkaitan. Guruterlatih yang berjaya dengan cemerlang menamatkan latihan keguruan tidak seharusnyamenganggap proses pembelajaran dan penyediaan guru telah sempuma. Pendidikan pra-perkhidmatan keguruan adalah satu proses awal penyediaan diri dengan ilmu dan kema-hiran yang menjadi prasyarat profesion keguruan. Pendidikan keguruan adalah satu titik permulaan dalam kerjaya seorang guru. Guru permulaan yang baru melangkahkan kakike perkhidmatan keguruan sebenamya memasuki satu alam pengembaraan profesional
(professional journey)
yang jauh serta penuh dengan pelbagai ranjau dan liku di sampingmenikmati keseronokan profesionalisme yang dijanjikan oleh profesion tersebut.Kejayaan serta kelestarian
(sustainability)
seseorang guru dalam kerjayanya antaralain bergantung kepada kesediaan guru berkenaan untuk terus memajukan diri dan pro-fesionalisme melalui pelbagai aktiviti dan program pendidikan sarna ada secara formal,informal mahupun nonformal. Guru akan berhadapan dengan pelbagai bentuk perubahansarna ada di dalam atau di luar profesionnya. Antara tuntutan dalaman ialah kesediaanguru untuk mencuba pelbagai teknik, kaedah serta pendekatan pengajaran dan pembela- jaran yang efektif di sarnping menghadapi perubahan dari segi istilah, kandungan kuri-kulum serta penggunaan teknologi baru (Muhamad Sani Ibrahim
&
Zuraidah A. Majid,2(02).Guru bilik darjah merupakan individu terpenting di sekolah yang perlu responsif ke-pada sebarang perubahan yang berlaku dalarn bidang pendidikan. Tanpa kesediaanmereka usaha reformasi pendidikan akan menghadapi kegagalan (Fullan, 1991; Sarason,1982). Antara syarat utarna bagi membolehkan guru bersikap terbuka dan menerimaperubahan
 
132 Masalah Pendidikan 2005, Universiti Malaya
ialah rnelalui pernbelajaran-berterusan. Oleh itu, setiap guru harus bersedia dari segimental, ernosi serta fizikal untuk rnenjadi pengarnal pendidikan sepanjang sepanjanghayat
(lifelong learning).
Penghayatan konsep pendidikan sepanjang hayat arnat pentingbagi sernua profesion lebih-lebih lagi profesion keguruan bagi rnernbolehkan ahliprofesion itu rnernberi surnbangan cernerlang kepada profesiormya secara khusus sertakepada negara secara amnya. Kejayaan sesebuah organisasi turut bergantung kepadakesediaan anggota organisasi terlibat dalam pembelajaran di samping organisasi bersediarnengamalkan budaya pembelajaran ke arah penghayatan organisasi pernbelajaran(Marinah Awang, Omar Abdull Kareern,
&
Khuan Wai Bing, 2004). Tuntutan inirnenjadi lebih ketara dalam era leT, rnasyarakat berasaskan-ilmu dan ekonomiberasaskan-ilmu (Syed Muhamad Syed Abdul Kadir, 2002).
Bagaimana Guru Memanfaatkan Pembangunan Sumber Manusia (HRD)di Sekolah sebagai Proses Pendidikan Berterusan
Pengurus sekolah mempunyai tanggungjawab besar bagi memastikan guru yang melang-kah ke sekolahnya diberi peluang melalui proses pernbangunan profesional secaraberterusan. Program pernbangunan surnber manusia rnerupakan pendekatan yang efektif dalam merancang pernbangunan staf di sekolah. Dalam rnasa yang sama pihak guru pulatidak seharusnya rnenyerahkan sepenuhnya kepada pihak pengurusan untuk melak-sanakan segala-gala untuknya. Justeru wajar setiap guru berusaha dan rnendampingipihak pengurusan bagi rnemperoleh rnaklurnat dan birnbingan yang disediakan melaluirangka pernbangunan sumber manusia di sekolah. Artikel ini akan rnernbincangkanfungsi pembangunan sumber rnanusia di sekolah dan bagaimana guru-guru bolehmendapat rnanfaat daripada program tersebut.Dari perspektif pengurusan, sis tern pengurusan pendidikan-berpusat di Malaysiamenyebabkan pengurus di peringkat sekolah tidak rnempunyai kuasa rnernbuatpengarnbilan dan pemilihan staf rnereka. Pihak sekolah terpaksa akur dengan guru yangditernpatkan kepada rnereka sarna ada guru yang tidak berpengalaman, guru yangberrnotivasi tinggi, guru yang komited atau pun guru yang kurang berdedikasi. Olehkerana itu program pembangunan sumber rnanusia harus digunakan secara optimum olehpihak pengurus supaya boleh rnernbangunkan potensi mereka sepenuhnya.Pembangunan sumber rnanusia rnelibatkan sekurang-kurangnya empat aspek: orien-tasi; sosialisasi; latihan; dan pernbangunan (Dessler, 1997). Orientasi ialah satu prosedurbagi menyediakan maklumat latar belakang asas organisasi kepada staf barn. Sosialisasiadalah proses berterusan rnenerapkan dalam diri setiap staf akan sikap, piawai, nilai danbentuk tingkah laku yang diharapkan daripada staf oleh organi-sasi. Latihan rnerupakansatu proses rnengajar dan rnendidik staf kemahiran-kemahiran yang rnereka perlukandalarn melaksanakan tugas semasa rnereka. Pembangunan pula merujuk kepada sebarangusaha untuk rnembaiki pre stasi sernasa atau masa hadapan secara menyeluruh rnelaluipenyampaian ilmu, perubahan sikap serta mernpertingkatkan kernahiran (Dessler, 1997).
Orientasi
Hari pertama guru mendaftar diri di sekolah! Apakah tanggungjawab pengurus dan apapula tanggungjawab guru? Pengurus seharusnya sudah bersedia dan merancang bagimenyambut kedatangan guru baru. Pengurus perlu sedar bahawa hari pertama guru
 
 Masalah Pendidikan 2005, Universiti Malaya 133
merupakan hari mereka menentukan
first impression
terhadap sekolah. Manakala pihak guru pula seharusnya datang ke sekolah dengan sikap terbuka dan bersikap positif supayalangkah pertama ke dalam profesion barunya itu memberangsangkan.Orientasi bagi guru-guru barn amat berharga dan ia memberi peluang kepadamereka mengenali sekolah secara lebih dekat serta memahami tanggungjawab yang bakalmereka Iaksanakan. Walaupun pendidikan keguruan di Malaysia adalah baik dan guru-guru pelatih telah rnelalui latihan yang komprehensif tetapi guru-guru barn masih periudiberi peluang berterusan mempertingkatkan profesionalisme serta menyesuaikan diddengan persekitaran sekolah baru mereka.Pengurus yang cekap dan berwawasan berusaha bersungguh-sungguh untuk me-mimpin guru: bermula dari hari pertama menjejak kaki ke sekolah. Us aha ini akan lebihberkesan jika hubungan dengan staf baru dapat dilakukan lebih awal iaitu sebaik me-nerima nama mereka daripada Jabatan Pelajaran. Pengurus boleh menawarkan bantuandan sokongan yang diperlukan mereka dalam proses mempersiapkan diri untuk mendaftarsebagai anggota keluarga barn sekolah berkenaan.Dalam konteks industri pemiagaan, syarikat-syarikat multinational di AmerikaSyarikat seperti Bell Atlantic dan Hewlett Packard mendapati amalan mengalu-alukanstaf baru sebelum mendaftar did menghasilkan pulangan jangkamasa panjang yang amatberkesan. Ada antara syarikat berkenaan menulis surat
"welcome"
yang panjang denganmenggambarkan segala potensi positif yang dimiliki oleh bakal staf mereka. Ini dapatmeningkatkan minat serta kesediaan psikologi staf barn tersebut dan seterusnyamembantu mereka menjadi anggota syarikat yang cemerlang. Bahkan ada syarikat yangmenghantar
senior staffuntuk 
menunggu ketibaan staf barn di lapangan terbang atau distesen keretapi (Omar Abdull Kareem, 2001). Dalam keadaan ini orang pertama yangditemui staf barn berkenaan adalah orang yang sangat penting di organisasi tersebut danini sudah pasti merupakanfirst
impression
yang positif.
First impression
yang positif sangat penting bagi setiap staf barn bagi meneruskan
hayat 
mereka dalam organisasiberkenaan secara positif. Mungkin amalan inijarang dilakukan dalam orgasisasi awamtermasuk sekolah. Oleh itu, amatlah wajar perkara ini diberi pertimbangan.Bagi pihak guru pula, sikap proaktif untuk mencari sebanyak mungkin maklumattentang sekolah serta berkenalan dengan seramai mungkin staf di sekolah amat penting.Bimbingan dan bantuan perlu dieari dan perlu disedari bahawa bukan semuanya akandiperoleh dengan mudah, ibarat kata pepatah: "yang bulat datang menggolek dan yangleper datang melayang." Kesungguhan yang ditunjukkan oleh pihak guru sebenarnyaakan menjadi perangsang kepada pihak pengurus serta komuniti sekolah untuk mem-berikan sokongan dan bantuan yang terbaik. Program orientasi yang biasa dilakukan disekolah adalah dalam bentuk taklimat tentang latar belakang sekolah, staf, persekitarandan seumpamanya. GUlU barn harus menggunakan peluang ini, bukan sahaja untuk ber-tanya dan berbincang tetapi juga perIu mencuba mendekati
seniors
yang boleh dijadikansebagai mentor. Ramai guru
senior 
yang bersedia untuk membantu sekiranya guru barndapat memenangi hati mereka. Sikap merendah diri serta menghormati orang yang lebihtua dan lebih lama di sekolah tidak akan menjejaskan ego tetapi sebaliknya akan mem-berikan hasil yang positif.Program orientasi juga merupakan titik permulaan bagi guru untuk menyesuaikandiri disamping merancang strategi bagi menghadapi pelbagai masalah yang biasanya di-

Activity (193)

You've already reviewed this. Edit your review.
Unaizah Zakaria liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
luffy liked this
Izzat Amer liked this
Melvin Clifton liked this
Monica Henry liked this
Apple Yap liked this
Eppy Smile liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->