Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
3Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kriston Andrea - intim torna nőknek

Kriston Andrea - intim torna nőknek

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 3,332|Likes:
Published by Bagiralala
Intim torna
Intim torna

More info:

Published by: Bagiralala on Apr 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/12/2014

pdf

text

original

 
 
- 1 -
KRISTON ANDREA – RUZSONYI PÉTER 
Kriston Intim Torna
© Kriston Andrea, Ruzsonyi Péter 2004Lektorálta: dr. Demeter János (szülész - n
ő
gyógyász),dr. Lux Elvira (szakpszichológus),dr. Ritter László (proktológus),dr. Simon Zsolt (urológus)Szerkesztette: Sebes KatalinBorító: Czeizel BalázsFotók: Falus KrisztaISBN 963-864-281-5ISSN 1785-5667Megjelent a Sanoma Budapest Kiadói Rt. gondozásábanFelel
ő
s kiadó: a Sanoma Budapest Kiadói Rt. vezérigazgatójaFelel
ő
s szerkeszt
ő
: Szemere GabriellaKépfeldolgozás: Sanoma ReproTördelés: Kerényi AttilaKészült a Szekszárdi Nyomdában, felel
ő
s vezet
ő
: Vadász József A címlapon Kriston Andrea láthatóModellek: Diós Kati, Egri Anikó, Kun Renáta, Pápai Helga, Ruzsonyi CsengeHaj: Sári Kata. Smink: Páll Adrienn. Styling: Butor Krisztina
 
 
- 2 -
Köszönetnyilvánítás
Köszönetemet szeretném kifejezni szüleimnek, akik nevelésükkel, szeretetükkel hozzásegí-tettek ahhoz, hogy legyenek céljaim az életben, akik megtanítottak küzdeni vágyaim eléréséért, ésakik minden örömömet, bánatomat átérezve folyton biztattak és hagyták, hogy járjam az utamat.Folytonos hálát érzek férjem, Ruzsonyi Péter iránt, aki nagyszer 
ű
társként az els
ő
könyvmegírásából is kivette részét. Akit
ő
l az egymásra találástól kezdve minden létez
ő
segítséget meg-kaptam, hogy szakmai vágyaimat megvalósíthassam.Köszönöm kislányaimnak, hogy természetesnek fogadták el, hogy nem átlagos munkát, nemátlagos id
ő
 ben, nem átlagos energiabefektetéssel végzek. Akik igazi gyermekhumorral jókedv
ű
varázsolják a mindennapokat, a nehézségekkel pedig megtanítanak az alkalmazkodásra.Köszönöm azoknak a n
ő
knek a segítségét, akik bizalmat szavazva nekem, hittek módsze-remben, elfogadták és betartották ajánlásaimat, és visszajeleztek gyógyulásukról, sikerükr 
ő
l, öröme-ikr 
ő
l.Köszönöm a Szent Rókus Kórházban dolgozó dr. Demeter Jánosnak, hogy meghívott a kór-házba dolgozni, megteremtette a munkám szükséges feltételeit, és fontosnak tartotta, hogy a n
ő
minden lehetséges módszerrel gyógyulhassanak. Köszönöm a szakmai együttm
ű
ködést a N
ő
gyó-gyászat-urológia ambulancián belül dr. Simon Zsoltnak és dr. Nagy Lajosnak, valamint a Magyar  N
ő
orvos Társaság N
ő
gyógyászat-urológia Szekció tagjainak, akik vezet
ő
ségi tagnak választottak.Köszönöm a Magyar Sporttudományi Társaság nyitottságát a n
ő
k bels
ő
védelme iránt, éstámogatásukat kutatásaimhoz.Hálát érzek azon orvosok iránt, akik megtapasztalva a módszer eredményeit, ajánlották e ko-rábban rendhagyó tornát betegeiknek, mint a gyógyulás és a megel
ő
zés lehet
ő
ségét. Köszönömazon cégek támogatását, amelyek az elmúlt évek alatt valamilyen formában támogatták hogy a n
ő
k-höz eljuthasson a segít
ő
információ. Jelen esetben köszönöm a GlaxoSmithKline Kft.-nek.Köszönöm azon újságírók munkáját, akik hírt adva a módszer létezésér 
ő
l, eljuttatták a szük-séges információkat az olvasókhoz.Sok köszönet kiadómnak, azon belül is Szemere Gabriellának, aki a könyvnek lelkes ésszakért
ő
gondozója volt, aki karmester módjára irányította a szakembereket, hogy kusza kéziratom- ból könyv lehessen.Végül irigyeimnek...
Miként született az INTIM TORNA gondolata?
Hogyan kezdtem foglalkozni vele? Ez rendszeresen visszatér 
ő
kérdés a tanfolyamon. 1986- ban fejeztem be tanulmányaimat az egri Ho Si Minh Tanárképz
ő
F
ő
iskola biológia-testnevelés sza-kán, majd hazakerültem szül
ő
városomba, Kazincbarcikára, ahol egy nagyszer 
ű
iskolában taníthat-tam. Hihetetlen energiával kezdtem dolgozni, igyekeztem tanítványaimmal megszerettetni a testne-velést, amelyr 
ő
l fél év elteltével kiderült, hogy akár új módszernek is tekinthet
ő
. Ennek legalapve-t
ő
 bb gondolata, hogy mindenkit a saját képességeihez mérten kívántam sikerélményhez juttatni.Módszeremmel hamarosan országos szakmai elismerést sikerült elérnem. Szakmai önbizalmamn
ő
ttön n
ő
tt. Néhány hónapos oktatói gyakorlat után állandó feln
ő
tt csoport szervez
ő
dött körém,amellyel együtt edzettem. A zenés kondicionálótorna közben nem feledkeztünk meg az intim testtá- jakról sem. Nagyon egyszer 
ű
gyakorlatokkal n
ő
k, kés
ő
 bb férfiak is végezték a záróizomra kiterjed
ő
 feladatokat. 1986-ban még elég provokatívan hatott a plakátokon megjelen
ő
„szexuálgimnasztikai”elnevezés. Kés
ő
 bb az egyik nagy magyar könyvkiadónál bejelentett ötletem címéhez más írta meg akönyvet - szerencsére nem olyan tartalommal, mint én tettem volna.A következ
ő
évben már Budapesten tanítottam. Óriási élmény volt a tornateremben a taná-csaim alapján hullámzó n
ő
k tömege. Akkoriban többen panaszolták el, hogy szökdelés, ugrálásközben elcsöppen a vizeletük, vagy gyertyaállásban leveg
ő
szökik a hüvelyükbe. Mint fiatal, mégnem szült n
ő
nek ez számomra ismeretlen volt. Ekkor kerestem föl a gyógytornászképz
ő
ő
iskolaszaktanszékét, ahol enyhén szólva megmosolyogtak, amikor speciális gyakorlatok után érdekl
ő
dtema fenti problémák megoldására.
 
 
- 3 -A következ
ő
év, 1988 tavaszán magam is szültem, s attól kezdve az a testrészem, amit a n
ő
szemérmesen eltakarnak, sokat kellemetlenkedett.Már a szülés után néhány órával a zuhanyzóban szörny
ű
beszámolókat hallottam a kitágultzáróizom miatt meggyengült hüvelyr 
ő
l, az elcsöppen
ő
vizeletr 
ő
l, az elszök 
ő
szélr 
ő
l. Fiatal kisma-maként úgy éreztem, hogy valamit nagyon elmulasztottam. A változás lehet
ő
ségére egyetlen szak-ember sem figyelmeztetett. Orvosom tanácsa, a jegelés és a türelem nem segített. Majd, egyetlensegít
ő
ötletként, szóba került a m
ű
tét. Nem akartam hinni a fülemnek: sportolói múltammal a szépvárandósság és szülés után, egészséges életvezetés mellett m
ű
tét vár rám. Állítólag ritkán fordul el
ő
,hogy ez a kisfokú izomgyengeség zavarja a n
ő
ket, engem viszont megrémített. Mindenesetreeszembe jutottak a kazincbarcikai feln
ő
tt csoporttal végzett gyakorlatok, és biztatóan hatottak rám atávol-keleti n
ő
k mutatványai. Elképzelésemet szakmailag támogatták az anatómiai atlaszok. Így hát,szakmai múltamból táplálkozva, elkezdtem a tréninget, melynek hatására hat héttel a szülés után -orvosom szerint is - ismét „sz
ű
zies” voltam.Ezután a n
ő
i tornán gyakorlataim már jelent
ő
sen eltértek a korábbiaktól. Megtapasztaltam,hogy a n
ő
i szervezet más védelemre szorul, mint a férfiaké. Er 
ő
s szakmai meggy
ő
z
ő
désemmé vált,hogy a n
ő
i szervezetet nem csupán kívül, de belül is védeni kell.A torna erejét önmagamon mérhettem le. Második kislányom 1994-ben született. Az élveze-tes szülést gyors regenerálódás követte. Gátam er 
ő
sebb, irányíthatóbb, mint fiatalkoromban volt, aszülések el
ő
tt. Örülök, hogy aktívan tehetek intim testrészeim védelméért, és élvezem az er 
ő
s izom-zat minden el
ő
nyét. Néhány év alatt sok-sok n
ő
tapasztalatát is felhasználva jutottam el oda, hogy 1990-ben fér- jemmel, társammal megírtuk ezen könyv el
ő
djét, mely hatszor jelent meg. Tanterveket, ismeretter- jeszt
ő
cikkeket írtam, videokazettákat készítettem. Közben elvégeztem a Magyar TestnevelésiEgyetemet, és 2000-ben a Magyar N
ő
orvos Társaság N
ő
gyógyászat-urológia Szekciójának elnök-ségi tagja lettem, melybe az idén, 2004-ben is beválasztottak. Évek óta a Szent Rókus Kórház n
ő
-gyógyászat-urológia ambulanciáján segíthetem gyógyuláshoz a n
ő
ket, ahol szakmai ötleteim meg-valósítását és az akadályokkal való megküzdést a n
ő
gyógyászati osztály vezet
ő
 je, dr. Demeter Já-nos, mint valami
ő
rangyal, biztosította. Itt vált lehet
ő
vé, hogy a n
ő
gyógyászat-urológiai team szak-mai nyitottságának köszönhet
ő
en a módszer hatékonyságának mérésére vizsgálatokat végezzek.
132%-os fejl
ő
dés a KRISTON INTIM TORNÁVAL
Az intim torna szakszer 
ű
alkalmazása segítségével a medencealap izomzata tíz hét alatt132%-os szorítóer 
ő
-növekedésre képes (ebben a kevésbé szorgos tanítványaim eredményei is meg-találhatók). Ez természetesen átlageredmény. Aki rendszeresen végezte a gyakorlatokat, gyorsan,sokat javult; annál azonban, aki nem gyakorolt, ugyancsak ennyi id
ő
alatt izomgyengülést mértünk.A torna minden olyan tünet esetén segítség lehet, amely összefüggést mutat a záróizomzat gyenge-ségével.A KRISTON INTIM TORNA mára nem a ráér 
ő
n
ő
k huncutsága, nem is a beteg n
ő
k gyó-gyítása, hanem A TUDATOS EGÉSZSÉGVÉDELEM RÉSZE, AMI MINDEN N
Ő
SZÁMÁRASZÜKSÉGES. Nem volt még tanítványom, akinél a torna helyes alkalmazását követ
ő
en ne követ-kezett volna be fejl
ő
dés.Miután a módszer bebizonyította hatékonyságát, az ország minden tájáról megkerestek,hogy képezzek ki oktatókat. A trénertanfolyamokon, jelenleg 140 órás felkészítés során, olyan test-nevel
ő
k, gyógytornászok, orvosok, szülészn
ő
k, véd
ő
n
ő
k, asszisztensek, ápolón
ő
k, vizsgázott termé-szetgyógyászok, edz
ő
k sajátíthatják el a módszert, akik igazolhatóan anatómiai vizsgával rendel-keznek. (A vizsgázott trénerek listája a könyv végén megtalálható). A KRISTON INTIM TORNAmegnevezést csak 
ő
k használhatják.
Kriston Intim Torna (KIT) n
ő
knek 
A Magyar Szabadalmi Hivatal védjeggyel ismerte el az INTIM TORNA szóalkotást, amelyfantázianevet el
ő
ttem sem Magyarországon, sem a világ egyéb részén nem használtak. Szerettemvolna, ha módszeremet e név védi, megkülönbözteti más módszerekt
ő
l. Sajnos, a Magyar Gyógy-tornászok Társasága pert indított, és éveken keresztül küzdött azért, hogy a névvédelmet megszün-tesse. Nyertek. Er 
ő
feszítéseimnek köszönhet
ő
en már ismertté tettem a módszerem megnevezését,

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Janet Moore liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->