Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Poshte Darwazeye Tehran1-پشت دروازه تهران

Poshte Darwazeye Tehran1-پشت دروازه تهران

Ratings: (0)|Views: 105 |Likes:
Published by 00farah00
Poshte Darwazeye Tehran1-پشت دروازه تهران -کتابی از نادره افشاری
Poshte Darwazeye Tehran1-پشت دروازه تهران -کتابی از نادره افشاری

More info:

Published by: 00farah00 on Mar 24, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

pdf

text

original

 
 
١
 
ناﺮﻬﺗ 
 
ﻩزاورد 
 
ﺖﺸﭘ 
 
 ﯽهﺎﮕﻧ  ﺮﮕﻳد ﺖﻣﻮﮑﺣ 
 
رد 
 
ﻦﻳد 
 
ﺶﻘﻧ  
 
ﻪﺑ 
 
ﺎه 
 
ﻩدوﺰﻓا 
 
و 
 
ﻩزﺎﺗ 
 
شرﺎﮕﻧ  
 
ﺎﺑ 
 
ﯼرﺎﺸﻓا 
 
ﻩردﺎﻧ  
 
 
 
٢
 
،ﮎرﺪﻣ 
 
،ﺪﻨﺳ 
 
 ﯽﻠﮐ 
 
ﻪﺑ 
 
ﮏﺒﺳ 
 
ﻦﻳا 
 
ﺎﺑ 
 
ﯼرﺎﮐ 
 
ﻦﺘﺷﻮﻧ  
 
ﯼاﺮﺑ 
 
ﻢﺘﺷاﺪﻧ  
 
ﻪﮐ 
 
ﻢﺘﺷاد 
 
زﺎﻴﻧ  
 
ﻊﺟﺮﻣ 
 
و 
 
ﺬﺧﺎﻣ 
.
و 
 
ﻦﻳا 
 
زا 
 
بﺎﺘﮐ 
 
ﺪﻠﺟ 
 
ﺪﻨﭼ 
 
مﺪﻳﺮﺧ 
 
،ﺪﻴﺳﺮﻴﻣ 
 
مروز 
 
ﻪﮐ 
 
ﻢه 
 
ار 
 
 ﯽﻳﺎﺗ 
 
ﺪﻨﭼ 
 
،ﻢﺘﻓﺮﮔ  
 
ضﺮﻗ  
 
نﺁ  
 
و 
...
ﺪﻴﻨﻴﺒﻴﻣ 
 
ﻪﮐ 
 
ﺪﺷ 
 
ﻦﻴﻤه 
 
رﺎﮐ 
 
ﯼ 
 
ﻪﺠﻴﺘﻧ  
.
ﺮﺘﺸﻴﺑ 
 
دﺎﻨﺳا 
 
ﻪﺘﺒﻟا 
 
ﻦﻴﻤه 
 
ﺚﺤﺑ 
 
سﺎﺳا 
 
ﺎﻣا 
 
،ﺪﻨﮐ 
 
ﺮﺗﺪﻨﺘﺴﻣ 
 
ار 
 
ﺎه 
 
ﻪﻳﺮﻈﻧ  
 
ﺖﺴﻧاﻮﺘﻴﻣ ﺖﺳا 
. 
رﺎﮐ 
 
ﻦﻳا 
– 
ﺪﺷﺎﺑ 
 
ﻪﺘﺷاد 
 
 ﯽﺷزرا 
 
ﺮﮔا 
 – 
ﻢﻳﺪﻘﺗ 
 
 ﯽﻧﺎﺴﮐ 
 
ﻪﺑ 
 
،ﺖﻣﻮﮑﺣ 
 
رد 
 
ﻦﻳد 
 
رﺎﮐﺎﻧ  
 
ﯼ 
 
ﻩﺮﮔ  
 
ندﻮﺸﮔ  
 
ﯼاﺮﺑ 
 
ﻪﮐ 
 
دﻮﺸﻴﻣ  ﯽﻤﻠﻗ  
 
شا 
 
 ﯽﭘ 
 
رد 
 
و 
 
دﺪﻧﺰﻴﻣ ﺪﻧراﺪﻴﻣﺮﺑ 
 
 ﯽﻣﺪﻗ  
. 
ﯼرﺎﺸﻓا 
 
ﻩردﺎﻧ  ، لﺎﺳ 
 
نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ٢٠٠٠ﯼدﻼﻴﻣ 
 
 
 
٣
 
ندﺮآ 
 
ﻚﺷ 
 
ﯼدازﺁ  
 
،ﺰﻳﺰﻋ 
 
ﺖﺳود 
 
 
ﯽﻣ 
 
ار 
 
ﻦﻳا ﯽﻤﻧ 
 
ناﺮﻳا 
 
رد 
 
ﻪآ 
 
ﻢﻤﻬﻓ زا 
 
ﺰﺠﺑ 
 
دﻮﺷ ﻮﺗ 
 
ﻪﭽﻧﺁ  ﻪﺘﺷﻮﻧ ﺖﻔﮔ  
 
ﯽﻨﺨﺳ 
 
،ﯼا 
.
ﻒﻘﺳ ِ 
 
ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ 
 
ﻴﺑ 
 
ﯼ نﺎﺴﻧا 
 
ﻦ نﺎﻴﻣ 
 
رد 
 
ﺎه 
 
ِ 
 
ﻒﻠﺘﺨﻣ 
 
ِ لﺎﻜﺷا نﺎﻤﻠﺴﻣ 
 
نﺎﻤه 
 
ﺖﺳا 
 
ﺎه 
.
دﻮﺷ 
 
اﺪﻴﭘ 
 
ﯽﺴآ 
 
ﻢه 
 
ﺮﮔا 
 
ﺷاﺪﻧ 
 
ﺖﺳود 
 
ﻪآ ﻪﺘ ﻪﻌﻴﺷ 
 
ﺎﻣاﺰﻝا 
 
شرﻮﺸآ 
 
ﺲﻴﺋر 
 
ﺪﺷﺎﺑ 
 
ﯼ ﯽﻨﺛا ﺐﻜﺗﺮﻣ 
 
،ﺪﺷﺎﺑ 
 
ﻢهدزاود 
 
مﺎﻣا 
 
ﯼاﺮﺒآ 
 
ﺖﺒﻴﻏ 
 
ﻪﺑ 
 
ﺪﻘﺘﻌﻣ 
 
ﯼﺮﺸﻋ 
 
ﻩﺪﺷ 
 
ﺮﻔﻐﻳﻻ 
 
ِ ﺮﻔآ رﺎﻌﺷ 
 
ﺶﺷﻮﭘ 
 
رد 
 
ﻪآ 
 
ﺖﺳا 
 
ﯼاﺮﺑ 
 
ﯽﻳﺎﺝ 
 
ﺮﮕﻳد 
 
ﺎه 
 
ﯽﻤﻧ 
 
ﺲﻔﻨﺗ ،ﺪﺑﺎﻳ رد 
 
ﻢه 
 
ﯼدﻮﺝو 
 
رﺎﻬﻇا 
 
ﺪهاﻮﺨﺑ 
 
ﻪﻜﻨﻳا 
 
ﻪﺑ 
 
ﺪﺳﺮﺑ 
 
ﻪچ 
 
ﻪﻄﻴﺣ ﺪﻨﻜﺑ 
 
شرﻮﺸآ 
 
و 
 
شدﻮﺥ 
 
ﺖﺷﻮﻧﺮﺳ 
 
ﯼ 
. 
ﺎﺳﺎﺳا 
 
ﻦﻣ 
 
اﺮچ 
 
ﻪﻜﻨﻳا 
 
ﺎﻣا ،ﻢﻔﻝﺎﺨﻣ 
 
ﺚﺤﺑ 
 
ﻦﻳا 
 
ﻪﺑ 
 
دورو 
 
ﺎﺑ 
 
ﯽﻣ 
 
ﺮﻜﻓ 
 
ﻪآ 
 
ﺖﺳا 
 
ﻞﻴﻝد 
 
ﻦﻳا 
 
ﻪﺑ نﺎﺴﻧا 
 
ﺎﻣ 
 
ِ ناﺮﻳا 
 
رد 
 
ﻢﻨآ ﯼﺮﮕﻳد 
 
ﯼﺎه 
 
ﻪﺸﻳﺪﻧا 
 
و 
 
ﺐهﺬﻣ 
 
ﻪﺑ 
 
ﻪآ 
 
ﺪﻨﺘﺴه 
 
ﻢه ﺪﻧراد 
 
روﺎﺑ 
 
ﯼﺮﮕﻳد 
 
ﯼﺎه 
.
نﺪﺷ 
 
ﺪﻝﻮﺘﻣ 
 
ﻪﻌﻴﺷ 
 
و 
 
نﺎﻤﻠﺴﻣ ، ﺎﺗ 
 
نﺪﻧﺎﻣ 
 
ﻪﻌﻴﺷ 
 
ِ نﺎﻤﻠﺴﻣ 
 
ﺮﺑ 
 
ِ ﻞﻴﻝد 
 
ﺖﺴﻴﻧ 
 
ﺮﻤﻋ 
 
ﺮﺥﺁ  
ﯽﻣ ﺎﺑ 
 
ﻩاﺮﻤه 
 
وا 
 
ﻪﺑ 
 
ﻪآ 
 
ﯼروﺎﺑ 
 
رد 
 
نﺎﺴﻧا 
 
دﻮﺷ ﻩداﻮﻧﺎﺥ ﻩﺪﺷ 
 
ﻖﻳرﺰﺗ 
 
شا ﯼﺮﻜﻓ 
 
شور 
 
ﺎﻃﺎﻴﺘﺣا 
 
و 
 
ﺪﻨآ 
 
ﻚﺷ 
 
،ﺖﺳا 
 
ﯽﮔﺪﻧز 
 
ﯼاﺮﺑ 
 
ار 
 
ﯼﺮﮕﻳد ﺪﻨآ 
 
بﺎﺨﺘﻧا 
 
شا 
.
ﭘ 
 
ﺎﻣ ار 
 
نﺎﻣردﺎﻣ 
 
و 
 
رﺪ ﯽﻤﻧ 
 
بﺎﺨﺘﻧا ،ﻢﻴﻨآ ﯽﻣ 
 
ﻪآ 
 
ار 
 
نﺎﻣﺮﻜﻓ 
 
ﺎﻣا 
 
ﻢﻴﻨآ 
 
بﺎﺨﺘﻧا 
 
ﻢﻴﻧاﻮﺗ 
 
ﻞﺑﺎﻗ  
 
ﻪآ 
 
ﺖﺴﻴﻧ 
 
داﮋﻧ 
 
و 
 
ﺖﺳﻮﭘ 
 
ﮓﻧر 
 
ﻞﺜﻣ 
 
ﺐهﺬﻣ 
 
و 
 
ﻦﻳد 
 
ﻢﻴﺴﻘﺗ 
 
ﻦﻳا 
 
ﻪآ 
 
ﺪﻨچﺮه 
 
؛ﺪﺷﺎﺒﻧ 
 
ﺮﻴﻴﻐﺗ ﯼﺪﻨﺑ 
 
ﻦﻣ 
 
ﺮﻈﻧ 
 
زا 
 
ﻢه 
 
ﺎه ﻦﻴﺑ نﺎﺴﻧا دراﺪﻧ 
 
ﺖﻴﻋﻮﺿﻮﻣ 
 
ﺎﺳﺎﺳا 
 
ﺎه 
. 
ِ 
 
ﻚﻴﻜﻔﺗ 
 
ِ 
 
ﺚﺤﺑ 
 
ِ دراو 
 
ﻦﻣ 
 
اﺮچ 
 
ﻪﻜﻨﻳا 
 
ﺎﻣا ﻪﺸﻳﺪﻧا 
 
ِ عاﻮﻧا 
 
ﯼﺎه 
 
ﯽﺒهﺬﻣ 
 ] 
ﯽﻌﻴﺷ 
ﯽﻤﻧ ار 
 
مﻼﺳا 
 
ﺎﺳﺎﺳا 
 
ﻪآ 
 
ﺖﺳا 
 
ﻞﻴﻝد 
 
ﻦﻳا 
 
ﻪﺑ 
 
،مﻮﺷ 
 
ﻪﺘﺥﺎﻨﺷ 
 
رﺎﻴﺘﺥا 
 
و 
 
ﯼدازﺁ  
 
ﺪﺿ 
 
ﯽﻨﻳد ما 
.
ِ مد 
 
ﯼﺰﻴچ 
 
ﯽﺘﻐﻝ  
 
بﺎﺘآ 
 
ﺮﮔا 

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
armanvaziri liked this
armanvaziri liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->