Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ronesanse Varouneh-رنسانس وارونه

Ronesanse Varouneh-رنسانس وارونه

Ratings: (0)|Views: 120 |Likes:
Published by 00farah00
Ronesanse Varouneh-رنسانس وارونه کتابی از نادره افشاری
Ronesanse Varouneh-رنسانس وارونه کتابی از نادره افشاری

More info:

Published by: 00farah00 on Mar 24, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

pdf

text

original

 
 
ﺲﻧﺎﺴﻧر و ﻪﻧورا 
  ] 
ناﺮﻳا 
 
رد 
 
ﯼﺮﮑﻔﻨﺷور 
 
ناﺮﺤﺑ 
 
ﯼرﺎﺸﻓا 
 
ﻩردﺎﻧ  
 
 
www.nadereh-afshari.com
 
ﺖﺴﺨﻧ  
 
ﺖﺷاددﺎﻳ 
 
،مﺰﻳﺰﻋ 
 
لﺎﺳ لﺎﺳ 
 
نﺁ  
 
زا 
 
ﺎه نﺎﺠﻴه 
 
ﻪآ 
 
ﺖﺳا 
 
ﻪﺘﺷﺬﮔ  
 
ﯽﻳﺎه مﻼآ 
 
بذﺎآ 
 
ﯼﺎه 
 
ﯼاﺪﺻ 
 
و 
“ 
اﺪﻬﺷ 
” 
نﺎﺝ ﯽﻣ 
 
ار 
 
نﺎﻣﺎه لﺎﺳ 
 
؛دﺮﺸﻓ ﺎﺑ 
 
ﻪآ 
 
ﯽﻳﺎه ﺖﻴﺻو ﻪﻣﺎﻧ ﯼ 
“ 
مﺮﺧ 
 
ﺪﻤﺣا ﯼدﺎﺑﺁ  
” 
ﯽﻣ 
 
ﻪﺌﺸﻧ ﯼﺎهﺮﻴﺸﻤﺷ 
 
و 
 
ﻢﻳﺪﺷ ﯽﺑﻮﭼ ﺁ  
 
زا 
 
ﯽﺳﺮﺑﺎﺴﺣ 
 
ﯼاﺮﺑ 
 
ار 
 
نﺎﻣ ﯼدازﺁ  
 
و 
 
ﺖﻴﻨﻣا 
 
ﯼاﺮﺑ 
 
ﻪآ 
 
ﯽﻧﺎﻧ ﯼﺎه 
 
ﯽﻋﺎﻤﺘﺝا 
 
و 
 
ﯼدﺮﻓ ﯽﻣ 
 
نﻮﻧﺎﻗ  
 
ﺖﺸﭘ 
 
،ﺎﻣ 
 
ﻪﺘﺒﻟا 
 
و 
 
نﺎﺷدﻮﺧ 
 
مﺎﻴﻧ 
 
زا 
 
،ﺪﻧدﺎﺘﺴﻳا 
 
ﻩدز 
 
ﮓﻧز ﯽﻜﺘﺳﻼﭘ 
 
ﯼ ﯽﻣ 
 
نوﺮﻴﺑ 
 
نﺎﻣ ﻢﻳﺪﻴﺸآ 
.
ﯽﻠﮕهﺎآ 
 
راﻮﻳد ﯽﻠﻋ 
 
ﻪآ 
 
ﯼا 
 
ﻩﺪﻴﺘﻔﺕ 
 
كﺎﺧ 
 
ﺎﺑ 
 
ﺪﻤﺣا 
 
لﺁ  
 
لﻼﺝ 
 
و 
 
ﯽﺘﻌﻳﺮﺷ ﻩﺎآ 
 
و 
 
ﻼﺑﺮآ 
 
ﺖﺑﺮﺕ 
 
ﯼ ﻢﺴﻴﺴآرﺎﻣ 
 / 
ﻟﺎﺘﺳا ﻢﺴﻴﻨﻴ 
 / 
ﻢﺴﻴﻨﻴﻨﻟ  
 / 
ﻢﺴ ﻴﺉﻮﺉﺎﻣ 
 / 
ﻦ ﺠﻟ  
 
و 
 
،ﻢﺴ ﻳﺮﺘﺳﺎآ ﯽهﺎﮔﺁﺎﻧ ﺦﻳرﺎﺕ 
 
ﻦﻳا 
 
عﺎﻔﺕرا 
 
و 
 
لﻮﻃ 
 
و 
 
ضﺮﻋ 
 
ﺮﺑ 
 
،ﻦﻴﺉﺎﭘ 
 
و 
 
ﻻﺎﺑ 
 
ﺮﺑ 
 
نﺎﻣﺎه 
 
نﺎﺝ 
 
ﯼﺎﻴﻓاﺮﻐﺝ 
 
و ﺮه 
 
؛ﺖﺳا 
 
ﻦﺘﺨﻳر 
 
وﺮﻓ 
 
لﺎﺣ 
 
رد 
 
،ﺪﻧدﻮﺑ 
 
ﻪﺘﺧﺎﺳ 
 
نﺎﻣﺎه 
 
نﻮﻨآﺎﺕ 
 
ﻪآ 
 
ﺪﻨﭼ ٢٨ رﺎﺒﮔﺮﻣ 
 
ﯽﻣاود 
 
؛ﺖﺳا 
 
ﻩدروﺁ  
 
ماود 
 
لﺎﺳ 
 .
ار 
 
ﯼرﺎﻴﺴﺑ ﻦﻴﻤه ﯼﻻ 
 
،ﺎهرﺎﺘﻓر 
 
ﻦﻴﻤه 
 
،ﻪﺸﻳﺪﻧا 
 
ﯽﻠﮕهﺎآ 
 
راﻮﻳد 
 
ﻦﻳا 
 
زﺮﺝ 
 
و 
 
زرد 
 
ﺪﻴﺸآ 
 
ﺮﺕﻻﺎﺑ 
 
و 
 
ﺮﺕﻻﺎﺑ 
 
ار 
 
راﻮﻳد 
 
ﻢه 
 
زﺎﺑ 
 
و 
 
ﺖﺷاﺬﮔ  
.
راﻮﻳد 
 
ﻦﻳا 
 
ﻪﻤه 
 
ﻦﻳا 
 
ﺎﺑ 
 
ﻦﻴﻤه 
 
ِ دﻮﺧ 
 
ﺮﺳ 
 
ﺮﺑ نﺁ  
 
؛ﺪﺷ 
 
راوﺁ  
 
ﻢه 
 
ﺎه ﻪآ 
 
ﯽﻳﺎه 
“ 
ار 
 
ﯽﻳﺎهر 
 
ﻩر 
 
ﺎﻬﻨﺕ 
 
ﻪﻧﺎﺤﻠﺴﻣ 
 
ﮓﻨﺝ 
” 
ﯽﻣ نﺁ  
 
،ﺪﻨﺘﺷاﺪﻨﭘ ﻩﺪﻴﭽﻴﭘ 
 
ﺖﻴﻌﺿو 
 
زا 
 
ﯽﻤﻬﻓ 
 
ﻪآ 
 
ﯽﻳﺎه ﯼ 
 
ﺴﻧاﺪﻴﻤﻧ 
 
و 
 
ﺪﻨﺘﺷاﺪﻧ 
 
ﺎﻣ 
 
ناﺮﻳا 
 
رد 
 
ﻊﻴﺸﺕ 
 
نﺎﻴﻟﻮﺘﻣ ﻦﻳا 
 
ﻪآ 
 
ﺪﻨﺘ نﺮﻗ  
 
ﺎه ،ﺖﺳﺎه 
 
ﺖﺳرد ١٤٠٠ﺎﻣا 
 
؛ﺪﻨﺒﻠﻃ 
 
ﺖﻨﻄﻠﺳ 
 
ﯽﻠﻋ 
 
نارود 
 
نﺎﻤه 
 
زا 
 
ﻪآ 
 
ﺖﺳا 
 
لﺎﺳ 
 
ﯽﻣ 
 
نﺎﺷدﻮﺧ 
 
ﯼاﺮﺑ 
 
ﺎﻬﻨﺕ 
 
و 
 
ﺎﻬﻨﺕ 
 
ار 
 
ﺖﻨﻄﻠﺳ نﻮﺧ 
 
ﻪﭼ 
 
و 
 
ﺪﻨهاﻮﺧ ﻪآ 
 
ﺎه 
 
ﺖﻨﻄﻠﺳ 
 
ﻦﻳا 
 
ﯼاﺮﺑ ﯽﺒﻠﻃ ﻪﺘﺨﻳﺮﻧ 
 
نﺎﺷ ﺪﻧا 
نﺮﻗ  ﺎﻣا 
 
؛ﺪﻨﺒﻠﻃ 
 
ﺖﻨﻄﻠﺳ 
 
ﺖﺳﺎه 
 
ﯽﻳﺎﭘ 
 
ﯼﺎﺝ 
 
،ﯽﺘﻣﻮﻜﺣ 
 
ﯽﺳﺎﻴﺳ 
 
ﯼﺮﺒهر 
 
رد 
 
ترﺪﻗ  
 
زا 
 
ﯽﻤﻬﺳ 
 
ﻦﺘﺷاد 
 
ﯼاﺮﺑ 
 
ﺖﺑ 
 
ﻢﻴهاﺮﺑا 
 
ﯼﺎﭘ 
 
ﯼﺎﺝ 
 
ﯽﮔﺪﻨﮔ  
 
ﻪﺑ ﻩدﺮآ 
 
زﺎﺑ 
 
زﺎﺳ ﯽه 
 
ار 
 
ﺎﭘ 
 
ﯼﺎﺝ 
 
ﻦﻳا 
 
و 
 
ﺪﻧا 
 
ﯽﻣ 
 
ﺮﺕدﺎﺸﮔ  
 
و 
 
دﺎﺸﮔ  ﺪﻨﻨآ 
.
لﺎﺳ 
 
ﻦﻳا 
 
و ﻪﻤﻴﻧ 
 
رد 
 
ﺎه ﻩﺪﺳ 
 
ﯽﻧﺎﻳﺎﭘ 
 
ﯼ ،ﻢﺘﺴﻴﺑ 
 
ﯼ 
 
و 
 
ﯽﻨﻳد 
 
ناﺮﻜﻔﻨﺷور 
 
ﻞﻴﺧ 
“ 
م 
.
ل  
.” 
ﯽﻧاﺮﻳا بﺎﺒﺳا 
 
،نﺎﻣﺎﻤﻧ ار 
 
نﺎﺸﺘﻨﻄﻠﺳ 
 
ﯽﻣ 
 
ﻢهاﺮﻓ ﺪﻨﺘﺧﺎﺳ 
 
ﻢهاﺮﻓ 
 
،ﻪﻧ 
 
،ﺪﻨﺘﺧﺎﺳ 
. 
 
www.nadereh-afshari.com
 
ﺖﺳا 
 
ﯽﺒﻳﺮﻏ 
 
ﯼﺎﻴﻧد 
.
ﻳﺮﻏ 
 
ﯼﺎﻴﻧد ﯽﺒ 
.
حﻼﺳ 
 
ﺢﺑﺬﻣ 
 
ﻪﺑ 
 
ار 
 
ﻖﺸﻋ ﺪﻧدﺮﺑ 
.
نﺎﺴﻧا و 
 
ﺪﻧﺪﻧﺎﺸآ 
 
ﻩﺪﺑﺮﻋ 
 
و 
 
راﻮه 
 
ﺦﻠﺴﻣ 
 
ﻪﺑ 
 
رﺎﻌﺷ 
 
و 
 
رﺎﻌﺷ 
 
ﺎﺑ 
 
ار 
 
ﺎه ﯽﻣ 
 
ار 
 
ﻪﭽﻧﺁ  
 
،ﺪﻧدروﺁ  
 
ﺎﻣ 
 
ﺮﺳ 
 
ﺮﺑ ﯽﻨﻴﺑ 
. 
ﺖﺳا 
 
ﺖﺳرد 
.
ﻦﻣ ٢٠ﯽﻣ 
 
ﯽﻟﺎﺳ 
 
نﺁ  
 
ﻪآ 
 
دﻮﺷ ﻦﻳا 
 
ﻪآ 
 
،ﻢﺘﺴﻴﻧ 
 
ﺎﺝ 
 
ﻢﺘﺴه 
 
ﺎﺝ 
.
٢٠مﺎﻤﺕ 
 
لﺎﺳ 
 .
ﻩﺪﻳﺪﻧ 
 
ار 
 
ﺲﻜﭽﻴه ﯼردﺎﻣ 
 
ﻪﻧ 
 
،ار 
 
ﯼرﺪﭘ 
 
ﻪﻧ 
 
،ما 
 
ﻳ 
 
ﺮهاﻮﺧ 
 
ﺎﺘﺣ 
 
ﻪﻧ 
 
و 
 
ار ار 
 
ﯼرداﺮﺑ 
 
ﺎ 
.
ﯽﻤﻧ ﻩﺪﺷ 
 
ﯽﻠﻜﺷ 
 
ﻪﭼ 
 
ﻢﻧاد رﺪﻘﭼ 
 
،ﺪﻧا 
 
ﻩﺪﺷ 
 
گرﺰﺑ ﻩﺪﺷ 
 
ﺮﻴﭘ 
 
رﺪﻘﭼ 
 
،ﻪﻧ 
 
،ﺪﻧا ﺪﻧا 
.
ﯽﻜﻳ ﯽﻤﻧ 
 
ﺶﺷﻮﮔ  
 
ﺮﮕﻳد 
 
نﺎﺷ دﻮﻨﺷ 
 
دﻮﻨﺸﺑ 
 
اﺮﻣ 
 
ﯼاﺪﺻ 
 
ﻂﻘﻓ 
 
دراد 
 
ﺖﺳود 
 
و 
.
ﯽﻤﻧ 
 
ﻪآ 
 
ﺪﻨﭼ 
 
ﺮه ﻪﭼ 
 
ﺪﻧاد ﯽﻣ ﻢﻳﻮﮔ  
.
ﻪﺘﺷﻮﻧ 
 
ﯽﻜﻳ 
 
نﺁ  ﯼور 
 
زا 
 
اﺮﻣ 
 
ﯼﺎه 
“ 
ﺖﻳﺎﺳ 
 
بو 
” 
ﯽﻣ 
 
ﯽﭙآ 
 
ﺎه ،ﺪﻨآ 
 
لﺎﺳ 
 
ﻦﻳا 
 
رد 
 
ﻦﻣ 
 
ﺪﻧاﺪﺑ 
 
ﻪآ 
 
نﺁ  
 
ﯽﺑ ﭼ 
 
ﺎه ﺖﺳﻮﭘ 
 
ﺖﺨﺳ 
 
ﻪﭼ 
 
و 
 
رﺎﺑ 
 
ﺪﻨ ﻪﺘﺧاﺪﻧا ﯽﻤﻧ 
 
و 
 
ما ﻪﭼ 
 
ﯽﺝﺮﺷ 
 
ﯼاﻮه 
 
ﻦﻳا 
 
رد 
 
ﻦﺘﺧاﺪﻧا 
 
ﺖﺳﻮﭘ 
 
ﻦﻳا 
 
ﻪآ 
 
ﺪﻧاد 
 
ﯽﻤﻧ 
 
و 
 
ﺖﺳا 
 
ﻩدﻮﺑ 
 
كﺎﻧدرد 
 
ﻪﭼ 
 
و 
 
ﺖﺨﺳ ِ ﻦﻣ 
 
،ﻦﻣ 
 
ﻪآ 
 
ﺖﺳا 
 
راﻮﺷد 
 
ﻪﭼ 
 
ﺪﻧاد 
 
ﻩﺪ ﺑﺮﻋ 
 
ِ ﻦﻴﺸﻧ 
 
ﻪﻓﺎآ 
 
نﺎهﺪ ﻧﺎﻣﺮﻓ 
 
ﻦﻳا 
 
ِ ﺮﻜﺸﻟ  
 
ﯽهﺎﻴﺳ ،ﺖﻴﻧﺪ ﻣ 
 
زا 
 
ﯽ ﻤآ 
 
،ﻮﺝ 
 
ﻪﻋﺮﺝ 
 
ﺮﮕﻳد 
 
رﺎﺑ 
 
،ﯽﻧاﺮﻳا 
 
راﻮﺧدﺎﺷ 
 
و 
 
رﻮﺷﺮﭘ 
 
ﮓﻨهﺮﻓ 
 
زا 
 
ﯽﻤآ ا و 
 
ﯼ 
 
ﻪﻋﺮﺝ 
 
ﺎﻬﻨﺕ ﻪﻨﺸﺕ 
 
و 
 
ﻢﺷﻮﻨﺑ 
 
ﯼا رﺪﭘ 
 
ﻪآ 
 
ﯽﮕﻨهﺮﻓ 
 
نﺎﻤه 
 
؛ﻢﻧﺎﻤﺑ 
 
ﯼﺎﺝﺮﺑ 
 
ﺮﺕ لﺎﺳ ،ﺎه ٢٥٠٠ﺖﺳا 
 
ﻩداد 
 
ﺖﺸﻧ 
 
نﺎﻣدﻮﺝو 
 
رد 
 
،مﺎﻤﺕ 
 
لﺎﺳ 
 . 
ﯽﻤﻧ 
 
تروﺎﺑ دﻮﺷ 
.
ﺖﺴﻴﻧ 
 
ﻢه 
 
ﯽﻧدﺮآ 
 
روﺎﺑ 
.
ﯽﻤﻧ زا 
 
رﺪﻘﭼ 
 
ﯽﻨﻴﺑ ﻦﻳا ﻪﺘﻓﺮﮔ  
 
ﻪﻠﺻﺎﻓ 
 
ﺎه ﻦﻳا 
 
ﻪآ 
 
ار 
 
تﺮﻔﻧ 
 
نﻮﺘﺑ 
 
ﻩزاﺪﻧا 
 
ﻪﭼ 
 
،ما ﯼﺎهرﺎﻌﺷ 
 
ﺎﺑ 
 
ﺎه ﯽﻟﺎﺧﻮﺕ ﺝ 
 
و 
 
نﺎﺝ 
 
رد 
 
نﺎﺷ ﻩدز 
 
ﻩدﺎﺒﻤﺳ 
 
،ﺪﻧدﻮﺑ 
 
ﻪﺘﺷﺎآ 
 
ﻢﻧﺎﻬ ﻪآ 
 
ﻦﻣ 
 
ﺮﺧﺁ  
 
،ما 
 
نﺁ  
 
ﺲﻨﺝ 
 
زا ﻢﺘﺴﻴﻧ 
 
ﺎه 
.
ﻢﻘﺸﻋ 
 
زا 
 
ﻦﻣ 
.
ﻪ ﻤه 
 
ﻦﻣ نﺁ  
 
ﯼ ﻪ ﻴﻠﻋ 
 
ﺮﺑ 
 
ﻪ آ 
 
ار 
 
ﺎه 
 
ﯽﻣ 
 
نﺎﻳﻼﻣ ﯽﻤﻧ 
 
و 
 
،ﻢﺘﺷاد 
 
ﺖﺳود 
 
،ﺪﻧﺪﻴﮕﻨﺝ ﻦﻳا 
 
ﻪآ 
 
ﻢﺘﺴﻧاد ﯽﻧﺎﻳﻼﻣ 
 
دﻮﺧ 
 
ﺎه ﯽﺑ ﻪﻣﺎﻤﻋ ﻪﻣﺎﻤﻋ 
 
ﻪآ 
 
ﺪﻧا ﻪﻟﺎﺳر 
 
،نﺎﺷﺎه ﺢﻴﺿﻮﺕ 
 
و 
 
ﺎه رد 
 
ار 
 
نﺎﺸﻠﺉﺎﺴﻤﻟا 
 
ﻪﻠآ 
 
نورد آ 
 
ﯼزﺎﺳﺎﺝ 
 
نﺎﺷﺎه ﻩدﺮ ﺪﻧا 
.
ﯽﻣ 
 
ﯽﻨﺳرﺎﮔﻻﺁ  
 
ار 
 
نﺎﺷﺎهﻮﻣ ،ﺪﻨﻨﻴﭼ 
 
 ٍ ﻚﻴﺷ 
 
راﻮﻠﺷ 
 
و 
 
ﺖآ 
“ 
سﻮﺑ 
” 
ﻩﺪﻴﺷاﺮﺨﻧ 
 
و 
 
ﻩﺪﻴﺷاﺮﺘﻧ 
 
ﺮﻜﻴﭘ 
 
ﻪﺑ ﯽﻣ 
 
نﺎﺷ ،ﺪﻨﻨآ 
 
ﯽﮔﺪﻴﺷاﺮﺘﻧ 
 
ﺎﺕ ﯽﻤﻧ 
 
ﺎﻣا 
 
؛ﺪﻨﻨآ 
 
نﺎﻬﻨﭘ 
 
ار 
 
نﺎﺷﺎه ﯽﮔﺪﻴﺷاﺮﺘﻧ 
 
ﻦﻳا 
 
ﻪآ 
 
ﺪﻨﻧاد ﺎه ﯽﮔﺪﻴﺷاﺮﺨﻧ 
 
و نﻮﻴﺴﻳزﻮﭘ 
 
رد 
 
ﻪﻧ 
 
و 
 
ﺖﺳا 
 
نﺎﺸﻏﺎﻣد 
 
و 
 
لد 
 
رد 
 
ﺎه ﯽﻧوﺮﻴﺑ نﺎﺷ 
.
ﻩﺁ  
ﻪﻠﺻﺎﻓ 
 
ﻦﻳا 
 
رﺪﻘﭼ 
 
ﺎه ﻩﺪﺷ 
 
دﺎﻳز 
 
ﺪﻧا 
.
ار 
 
ﻢﻨﻴﺑرود 
 
ﻻﺎﺣ 
 
نﺁ  
 
ﯼور ﺎه 
“ 
موز 
” 
ﯽﻣ ﻪﭼرﻮﻣ 
 
،ﻢﻨآ ﯽﻣ 
 
ار 
 
ﯽﻳﺎه ﻴﺑ زا 
 
ﺪﻧراد 
 
ﻪآ 
 
ﻢﻨ رد 
 
ﺮﺳ 
 
ﯽﻣ 
 
ﻦﻴﺉﺎﭘ 
 
و 
 
ﻻﺎﺑ 
 
ﻢه 
 
زﺎﺑ 
 
نﺎﺸﻠﻬﺝ ﺮﺧﺁ  
 
،ﺪﻧور 
“ 
مﺮآ 
” 
ﯽﺘﺴﻴﻟﺎﻳﺮﭙﻣاﺪﺿ نﺎﺷ 

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->