Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Variasione sabz-واریاسیون سبز

Variasione sabz-واریاسیون سبز

Ratings: (0)|Views: 471|Likes:
Published by 00farah00
Variasione sabz-واریاسیون سبز-کتابی از نادره افشاری
Variasione sabz-واریاسیون سبز-کتابی از نادره افشاری

More info:

Published by: 00farah00 on Mar 24, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

pdf

text

original

 
 
ﺰﺒﺳ 
 
نﻮﻴﺳﺎﻳراو 
 
ﯼرﺎﺸﻓا 
 
ﻩردﺎﻧ  
 
،ﺎهﺰﻨﻃ ﺎهﺪﻘﻧ  
 
ﺎه 
 
ﻪﺼﻗ  
 
و 
 
 
www.nadereh-afshari.com
٢
 
ﺎﺟ 
 
ﻪﺑ ﯼ ﭘ 
 
ﻴ ﺶ رﺎﺘﻔﮔ  
  ] 
ﺖﻔﮔ  ﻮﮔو  ﯽﻳ ﺸﺨﺑاﺪﺧ 
 
كﻮﻧﺎﻣ 
 
ﺎﺑ 
 
ﻴ نﺎ 
 
اﺮﺑ 
 
ﻦﺘﺷﻮﻧ 
 
نﺎﻧز 
 
زا 
 
و 
 
ندﻮﺑ 
 
نز 
 
ﯼ ﻪﻌﻣﺎﺟ 
 
ِ نﺎﻧز 
 
ا ﯼ ﻪآ 
 
ﻟﻮﺘﻣ 
 
نﻮﮔﺎﻧﻮﮔ  
 
عاﻮ ﻧا 
 
ار 
 
ﺶﻧﺎﻤآﺎﺣ ﻴ ﻣﻼ ﺳا 
 
نﺎ ﯽ ﻜﺸﺕ 
 
ﻢ ﻗر 
 
ﻪ ﻤه 
 
زا 
 
ﻴ ﻞ  ﻣ ﯽ ﻩدﺎﺳ 
 
رﺎآ 
 
،ﺪﻨهد ا ﯼ ﻧ 
 
ﻴ ﺖﺴ 
.
ﻩدﺎﺳ ﺮﺕ ی ﻦ ﮕﻧا ﯽ ﻣ 
 
ﻮﺕ 
 
ﻪﺑ 
 
ﻪآ 
 
ﯽ ﮓﻧا 
 
،ﺪﻨﻧز ﺳﻮﻣﺎﻧ ﯽ ا 
 
ﺎﺑ 
 
ﺮﮔا 
 
و 
 
ﺖﺳا 
 
ی ﻣ 
 
زا 
 
ﺪﻨﺘﺴﻧاﻮﺘﻧ 
 
ﺪﻨﻓﺮﺕ 
 
ﻦ ﻴ ﺑ 
 
ناﺪ ﻴ ،ﺪﻨﻨآ 
 
ﺖﻧوﺮ ﮓﻧا ﺎه ﯼ واز 
 
زا 
 
ﻪﺘﺒﻟا 
 
و 
 
ـ 
 
ﻢه 
 
ار 
 
كﺮﺷ 
 
و 
 
ﺮﻔآ 
 
و 
 
داﺪﺕرا 
 
و 
 
دﺎﺤﻟا 
 
ی ﻪ ﺎه ﯽی  د ی ﺎهﻮﮔﺪﻨﻠﺑ 
 
ﺎﺑ 
 
و 
 
ﺮﮕ ﯽی د 
 
ی ﻤﺿ 
 
ـ 
 
ﺮﮕ ﻴ ﻪﻤ ﯼ ﻣ 
 
نﺎﺷﺎهاﻮﺘﻓ 
 
ﯽ اﺮﺑ 
 
ﺎﺕ 
 
،ﺪﻨﻨآ ﯼ 
 
ﻧ 
 
ﻪﺑ 
 
ﺮﺳ ﻴ ﺟﻮﺕ 
 
ﺖﻧدﺮآ 
 
ﺖﺴ ﻴ د 
 
ﻪ ی ﻨ ﯽ ﻋﺮﺷ 
 
و 
 
ﯽ د 
 
ﻢه 
 
ﺪﻨﺷﺎﺑ 
 
ﻪﺘﺷا 
.
ا 
 
رد ی ﻦ ﻟﺎﺳ 
 
ﺪﻨﭼ ﯽ ﺎﭘ 
 
ﻪآ 
 
ﯼ ﺮﺸﻧ 
 
ﻪﺑ 
 
ﻦﻣ 
 
ی رﻮﺸآ 
 
جرﺎﺧ 
 
تﺎ ﯼ ا 
 
و 
 
ی ﻪﺑ 
 
ﺮﺧاوا 
 
ﻦ ﺎﺳ ی ﺖ ﺎه ﯼ ا 
 
ی ﺘﻧﺮﺘﻨ ﯽ ﻣﺮﺟ 
 
ﻢه 
 
بﺎﺘآ 
 
ﺪﻨﭼ 
 
پﺎﭼ 
 
ﻪﺘﺒﻟا 
 
و 
 
،ﺖﺳا 
 
ﻩﺪﺷ 
 
زﺎﺑ 
 
ﯽ ا 
 
ﺮﺑ 
 
ﻪﻧﺎﮔﺪﻨﭼ ی ﺎﺑ 
 
،ﺖﺳا 
 
ﻩدﻮﺑ 
 
دﻮﺟو 
 
رﺎﻬﻇا 
 
ﻦ بﺎﺕزﺎﺑ ﺎه ﯼ ﻧﻮﮔﺎﻧﻮﮔ  
 
ﯽ ﻩﺪﺷ 
 
وﺮﺑور هﺎﻣ 
 
ﻪآ 
 
ما ﻴ ﺖ ی ﻪﻧﺎﮕ ﯼ ا 
 
ی مﻼﺳا 
 
ﻦ اﺮﮔ  ی ﻪﺑ 
 
ار 
 
قﻮﺑ 
 
ﺪﻬﻋ 
 
نﺎ ور ﻨﺷ ﯽ ﺎﻤﻧ 
 
ﻪﺑ 
 
ی ﻣ 
 
ﺶ ﯽ دراﺬﮔ  
. 
ا 
 
ی ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ 
 
بﺎﺘآ 
 
ﻦ ا ﯼ ﺎهﺪﻘﻧ 
 
و 
 
ﺎهﺰﻨﻃ 
 
زا 
 
ﯼ ﻤﻓ 
 
ﺎﻀﻌﺑ 
 
ﻴ ﻨ ﻴ ﺘﺴ ﯽ 
 
ﺖﻔﮔ  
 
ﺎﺑ 
 
ار 
 
نﺁ  
 
ﻪآ 
 
ﺖﺳا 
 
ﻦﻣ و ﻮﮔ  ﯽی دار 
 
ی ﻮ ﯽی ﺸﺨﺑاﺪﺧ 
 
كﻮﻧﺎﻣ 
 
ﺎﺑ 
 
ﻴ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ 
 
نﺎ 
 
دار 
 
زﺎﺳ ی اﺪﺻ 
 
ﻮ ﯼ ا 
 
ی ﻪﺘﺷﺮﻓ 
 
ﺮﻬﺷ 
 
رد 
 
ناﺮ ﻣ 
 
زﺎﻏﺁ  
 
ﺎه ﯽ ﻢهﺪﺑ 
 
نﺎﺸﻧ 
 
ﺎﺕ 
 
؛ﻢﻨآ 
 
ﻟﻮﺘﻣ 
 
ﻪآ ﻴ ﻣﻼﺳا 
 
ﺖﻣﻮﻜﺣ 
 
نﺎ ﯽ عاﻮﻧا 
 
و 
 
ﺎﻣﻼﺳا 
 
او 
  ) 
١
ﺎهﻮﮔ  ﯼ ا 
 
ی ﻨﭼ 
 
ﻦ ﻴ ﻨ ﯽ 
 
ﺰﮔ  
 
نز 
 
ِ 
 
ﻦﻣ 
 
زا 
 
ﻪﻧﻮﮔ  
 
ﻪﭼ ی ﺖﺳد 
 
رد 
 
ﺖﺳد 
 
و 
 
ﻩﺪﺷ 
 
ﻩﺪ ی ﺪﻜ ی رد 
 
ﺮﮕ 
 
ﺸآ 
 
ﻒﺻ 
 
نﺎﻣﺮﺑاﺮﺑ ﻴ ﻩﺪ ﺪﻧا 
.
ا ی ﺖﻔﮔ  
 
ﻦ و رﺎﺕ 
 
رد 
 
ﻮﮔ  ی ﺦ ٢٧ ﺮﺒﻣﺎﺳد 
 
٢٠٠٢ ﻨﻔﻠﺕ ﯽ ﺪﺷ 
 
ﻂﺒﺿ 
 .
رد ٢٨ دار 
 
نﺎﻤه 
 
زا 
 
ﺮﺒﻣﺎﺳد 
 
ی ﺪﺷ 
 
ﺶﺨﭘ 
 
ﻮ 
.
ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﯼ 
 
ﻪﺘﻋﺎﺳ 
 
ود ﯼ 
 
٢٩ ﺮﺒﻣﺎﺳد 
 
٢٠٠٢ ﺳرﺮﺑ 
 
ﻪﺑ 
 
ﻢه 
 
كﻮﻧﺎﻣ 
 
ﯽ ﺖﺷﺬﮔ  
 
نﺁ  
 .
ﻪﺑ 
 
 ﭘ 
 
ناﻮﻨﻋ ﻴ ﺶ راو 
 
بﺎﺘآ 
 
رﺎﺘﻔﮔ  ی ﺳﺎ ﻴ ا 
 
ﻦﺘﻣ 
 
،ﺰﺒﺳ 
 
نﻮ ی ﺖﻔﮔ  
 
ﻦ و  ﭘ 
 
ار 
 
ﻮﮔ  ﻴ ،ﻩدﺎ ﻈﻨﺕ ﻴ ﻤﻜﺕ 
 
و 
 
ﻢ ﻴ ﻩدﺮآ 
 
ﻞ  ما 
. 
……
 
ﺸﺨﺑاﺪﺧ 
 
كﻮﻧﺎﻣ 
 
ﻴ حﺎﺒﺼﻣ 
 
لﺎﺣ 
 
ﻪﺑ 
 
ﺎﺕ 
 
ـ 
 
نﺎ ی دﺰ ﯼ ا 
 
ی ﺘﻧﺮﺘﻨ ﯽ ﺪﻧ 
 
ی ﻩﺪ دﻮﺑ ی ﻢ 
.
ا 
 
مﻼﺳﻻا 
 
ﺖﺠﺣ ی ﺘﻧﺮﺘﻨ ﯽ ﻣﻼﺳﻻا 
 
ﺖﺠﺣ 
 
، ﯽ كرﺎﭘ 
 
لاﺮﺘﻨﺳ 
 
رد 
 
ﻪآ 
 
 
www.nadereh-afshari.com
٣
 
ﻣﻼﺳﻻا 
 
ﺖﺠﺣ 
 
ناﻮﻨﻋ 
 
نﺪﻨﻟ  ﯽ ﺖﺳا 
 
ﻩدﺮآ 
 
ﺐﺴآ 
 
ار 
 .
ﺪﺒﺕ 
 
ﺪﻌﺑ 
 
و ی ﻞ  ﻩﺪﺷ 
 
ﻣﻼﺳﻻا 
 
ﺖﺠﺣ 
 
ﻪﺑ 
 
ﺖﺳا ﯽ ﺎهاﻮﺘﻓ 
 
ﻪآ 
 
ﯼ ا 
 
ی ﺘﻧﺮﺘﻨ ﯽ ﻣ 
 
ردﺎﺻ 
 
ﯽ ﺪﻨآ 
.
ﺖﺠﺣ 
 
ﺮﻔﻌﺟ 
 
لﻮﺳر 
 
مﻼﺳﻻا ی ﻪﭼﻮﻧ 
 
؛نﺎ ﯼ ا 
 
ی ﺘﻧﺮﺘﻨ ﯽ جﺎﺒﺼﻣ 
 
ی دﺰ ﯼ ﺕﺪﻣ 
 
ﯽ 
 
ﺖﺳا 
 
ﺎهاﻮﺘﻓ ﯼ ا 
 
ی ﺘﻧﺮﺘﻨ ﯽ ﻣ 
 
ردﺎﺻ 
 
ﯽ ﺪﻨآ 
.
ﻨﻜﺷ 
 
ناﺪﻧد 
 
ﺦﺳﺎﭘ 
 
ﺎﺑ 
 
ﻪآ 
 
ﻢه 
 
رﺎﺑ 
 
ﺮه ﯽ 
 
ﻣ 
 
وﺮﺑور ﯽ ﻮﮕﺨﺳﺎﭘ 
 
ﻪﺑ 
 
ﻩرﺎﺑود 
 
ﻪﻠﺻﺎﻓﻼﺑ 
 
،دﻮﺷ ﯽی ﻣﺮﺑ 
 
ﯽ ﺧ ﻴ دﺰ 
.
ﺘﺳار ﯽ ا ی ﺖﺠﺣ 
 
ﻦ مﻼﺳﻻا ا 
 
ی ﺘﻧﺮﺘﻨ ﯽ آ 
 
ﻴ ﺎﺳ 
 
بو 
 
رد 
 
ﻪآ 
 
ﺖﺴ ی ردﺎﺻ 
 
اﻮﺘﻓ 
 
بﺎﺕزﺎﺑ 
 
ﺖ ﻣ ﯽ ؟ﺪﻨآ 
اﺮﺑ ﯼ ﻧﺎﺴآ 
 
ﻪﭼ 
 
ﯽ ﻣ 
 
اﻮﺘﻓ 
 
ﯽ ؟ﺪهد 
ا ی اﺮﺑ 
 
ﺎﺘﺣ 
 
اﺮهﺎﻇ 
 
نﺎﺸ ﯼ ﻧﺎﺴآ ﯽ گرﺰﺑ 
 
ردﺎﻣ 
 
زا 
 
ار 
 
نﺎﺸﻣﻼﺳا 
 
ﻪآ 
 
ﻪﺘﺧﻮﻣﺁ  
 
نﺎﺷﺎه ﻧ 
 
ﺪﻧا ﻴ اﻮﺘﻓ 
 
ﺰ ﻣ 
 
ردﺎﺻ ﯽ ﻣ 
 
نﺎﺷراﺮﻗ  
 
ﻪﻠﻤﺣ 
 
درﻮﻣ 
 
و 
 
ﺪﻨآ ﯽ ﺪهد 
. 
هﺪﺑ 
 
ﻩزﺎﺟا 
 
ﻴ ﺮﮕﺸهوﮋﭘ 
 
زا 
 
ﺪ ﯼ ﺕﺪﻣ 
 
ﻪآ 
 
ﯽ درﻮﻣ 
 
ﺖﺳا 
 
ﺎﻗﺁ  
 
بﺎﻄﺧ ﯼ 
 
ﺮﻔﻌﺟ 
 
لﻮﺳر ی ﺳﺮﭙﺑ 
 
،ﺖﺳا 
 
نﺎ ﻴ ﻢ 
ا 
 
رد 
 
ﺎﻌﻗاو ی ﻣ 
 
ﻪﭼ 
 
ﺎهزور 
 
ﻦ ﯽ ؟درﺬﮔ  
ا ی ﺖﺠﺣ 
 
ﻦ ا 
 
مﻼﺳﻻا ی ﺘﻧﺮﺘﻨ ﯽ ﻣ 
 
ﻪﭼ 
 
ﯽ ؟ﺪهاﻮﺧ 
 
رﺎﺸﻓا 
 
ﻩردﺎﻧ 
 
ﻢﻧﺎﺧ 
 
ﺎﻤﺷ 
 
ﺮﺑ 
 
مﻼﺳ 
 
ﯼ ﻧزﺎﻧ 
 
ﻴ ﻦ 
 
رﺎﺸﻓا 
 
ﯼ ﻣ 
 
ضﺮﻋ 
 
مﻼﺳ 
 
ﻢه 
 
ﻦﻣ 
 
ـ 
 
ﯽ ﺎﻗﺁ  
 
ﺎﻤﺷ 
 
ﺖﻣﺪﺧ 
 
ﻢﻨآ ﯼ ﺸﺨﺑاﺪﺧ ﻴ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ 
 
نﺎﮔﺪﻧﻮﻨﺷ 
 
و 
 
نﺎ ﯼ ﺎﻤﺷ 
 . 
اﺪﺧ 
 
ﺸﺨﺑ ﻴ رﺎﺸﻓا 
 
ﻢﻧﺎﺧ 
 
ـ 
 
نﺎ ﯼ آ 
 
زا 
 
ﺎﻤﺷ 
 
ﯽ ا 
 
ﺎﺑ 
 
ی ﺎﻗﺁ  
 
ﻦ ﯼ ﺖﺠﺣ 
 
ﺮﻔﻌﺟ 
 
لﻮﺳر 
 
مﻼﺳﻻا ی ﺮﻃ 
 
زا 
 
نﺎ ی ا 
 
طﻮﻄﺧ 
 
ﻖ ی ﺘﻧﺮﺘﻨ ﯽ ﻩﺪﺷ 
 
ﺎﻨﺷﺁ  
 
ا ی و 
 
ﺪ 
 
ا 
 
ﺎﺑ 
 
اﺮﭼ 
 
ﺎﺳﺎﺳا ی ﺪﺷ 
 
ﺎﻨﺷﺁ  
 
نﺎﺸ ی ا 
 
ﻪآ 
 
ﺪﺷ 
 
ﻪﭼ 
 
؟ﺪ ی ا 
 
نﺎﺸ ی سﺎﻨﺷﺮﺳ 
 
ﻪﻧﻮﮔ  
 
ﻦ ا 
 
ﺎﻌﻗاو 
 
ﺎﻤﺷ 
 
ﺮﻈﻧ 
 
ﻪﺑ 
 
؟ﺪﻧﺪﺷ ی ا 
 
مﻼﺳﻻا 
 
ﺖﺠﺣ 
 
ﻦ ی ﺘﻧﺮﺘﻨ ﯽ ﻣ 
 
ﻪﭼ 
 
ﯽ ؟ﺪهاﻮﺧ 
 
رﺎﺸﻓا 
 
ﯼ ﺮﻘﺕ 
 
ـ 
 
ی ﻩد 
 
ﺎﺒ 
 / 
 ﭘ 
 
زور 
 
ﻩدزاود ﻴ ﺶ ی ﻜ ﯽ ﺪﻨﻠه 
 
زا 
 
ﻢﻧﺎﺘﺳود 
 
زا 
 
ﺮﻃ 
 
زا  ی ﻧوﺮﺘﻜﻟا 
 
ﺖﺴﭘ 
 
ﻖ ﻴ  ﻜ ﯽ ﻪﻣﺎﻧ 
 
ا ﯼ اﺮ ﺑ 
 
ی دﺎﺘﺳﺮﻓ 
 
ﻢ 
.
ا  ی ﻪ ﻣﺎﻧ 
 
رد 
 
نﺎﺸ شا 
 
ﻪآ 
 
دﻮﺑ 
 
ﻪﺘﺷﻮﻧ ی ﻜ ﯽ ﺮﺟ 
 
زا 
 
ی نﺎ ﺎه ﯼ ﺘﻣﻮﻜﺣ 
 
ﺖﺳار 
 
ﯽ ﻠﻋﺮﺑ 
 
ﻴ ﻊﺿﻮﻣ 
 
ﻮﺕ 
 
ﻪ ﮔ  ﻴ ﺮ ﯼ ﺖﺳا 
 
ﻩدﺮآ 
 .
ا 
 
سردﺁ  ی ﺎﺳ 
 
بو 
 
ﻦ ی اﺮﺑ 
 
ﻢه 
 
ار 
 
ﺖ ی دﻮﺑ 
 
ﻩدﺎﺘﺳﺮﻓ 
 
ﻢ 
. ) 
٢ 
ا 
 
ﻪﺑ 
 
ﻪﻌﺟاﺮﻣ 
 
رد ی د 
 
ﺖﻧﺮﺘﻨ ی ﺎﻗﺁ  
 
مﺪ ﯼ ﻤﻤﻌﻣ 
 
ﯽ ﺮﻔﻌﺟ 
 
لﻮﺳر 
 
مﺎﻧ 
 
ﻪﺑ 
 
ی نﺎ ﻃ ﯽ ی ﺘﺷاددﺎ ﯽ ناﻮﻨﻋ 
 
ﺖﺤﺕ 
 
ﻪﻨﻣاد 
 
ﯼ ﺒﻠﻃ 
 
حﻼﺻا 
 
رد 
 
دﺎﺤﻟا 
 
ﯽ د 
 
ی ﻨ ﯽ ا 
 
ﺎﺑ 
 
ی ﻦ 
 
ﻣﻼﺳا 
 
ﺖﻣﻮﻜﺣ 
 
نورد 
 
نﺎﺒﻠﻃ 
 
حﻼﺻا 
 
ﻪآ ﯽ ﻩداد 
 
راﺮﻗ  
 
بﺎﻄﺧ 
 
درﻮﻣ 
 
ار 
 
ﻟو 
 
،دﻮﺑ ﯽ ﺎﻬﻧ 
 
رد 
 
ی ﺒﻠﻃ 
 
حﻼﺻا 
 
 ٍ ﻂﺧ 
 
 ٍ ﺖ ﯽ ﻩژاو 
 
، ﺎه ﯼ داﺪﺕرا 
 
و 
 
دﺎﺤﻟا 
 
ار 
 
ﺒﻠﻃ 
 
حﻼﺻا 
 
ﻂﺧ 
 
ﺮﺧﺁ  
 
ناﻮﻨﻋ 
 
ﻪﺑ 
 
ﻦﻣ 
 
زا 
 
،ﻩدﺮﺑ 
 
رﺎآ 
 
ﻪﺑ ﯽ ﺮﺑ 
 
مﺎﻧ 
 
دﻮﺑ 
 
ﻩد 
. ) 
٣ 
 

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->