Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
skripta1

skripta1

Ratings: (0)|Views: 97 |Likes:
Published by Amer

More info:

Published by: Amer on Apr 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/06/2013

pdf

text

original

 
1
PRVA PARCIJALATEST 11.
 
Potraţni saldo na raĉunima glavne knjige ukazuje na:
 a)
 
Sredstva ili rashod b)
 
Obavezu ili rashodc)
 
Iznos koji kompanija potraţuje
 
d)
 
Obavezu ili prihod
2.
 
Prvi pisani rad iz oblasti dvojnog knjigovodstva pojavio se krajem:
a)
 
14. Stoljeća
 
 b)
 
15.
Stoljeća
 c)
 
16. Stoljeća
 3.
 
Ograniĉenja vaţnih i pouzdanih informacija moţe biti:
 a)
 
Fer prezentovanje b)
 
 Neutralnost
c)
 
Pravovremenostd)
 
Ravnoteža izmeĎu koristi i troškova
 e)
 
Ravnoteža izmeĎu kvalitetnih obilježja
 
4.
 
 Nalozi postaju pravdajući dokumenti:
 
a)
 
Momentom ispostavljanja
 b)
 
Izjavom o primljenom naloguc)
 
Kada se u potpunosti izvrše
 d)
 
Kada se djelimiĉno izvrše
 5.
 
Rashodi najĉešće nastaju u obliku:
 a)
 
Poveĉanja sredstava
  b)
 
Smanjenja obaveza
c)
 
Troškova za prodano
 
6.
 
Stalna nematerijalna sredstva mobu biti:a)
 
interno dobiveni goodwill b)
 
interno dobiveni zaštitni znakovi
 
c)
 
patenti, licence, koncesije, izdaci za razvoj
7.
 
Osnovne poslovne knjige mogu biti:
a)
 
Dnevnik b)
 
Glavna knjiga
c)
 
Analitiĉke evidencije
 
d)
 
Druge pomoćne knjige
 
 
2
8.
 
 Navedite sljedećih šest stavki po redoslijedu da bi se prikazale faze raĉunovodstvenog postupka:
 a)
 
Analiza poslovne transakcije
(2)
  b)
 
Dugovanja i potraţivanja prebaĉena iz dnevnika u knjigu
(4)
 c)
 
Pojava poslovne transakcije
(1)
 d)
 
Priprema finansijskih izvještaja
(6)
 e)
 
Knjiţenje u dnevnik 
(3)
 f)
 
Probni bilans
(5
)9.
 
Korisnici
raĉunovodstvenih informacija o finansijskom poloţaju, uspješnosti i promjenamafinansijskog poloţaja pravne osobe su:
 
Menadžment, Kreditori, Investitori, Uposlenici, Dobavljači i drugi povjerioci, Kupci,Državni organe i agencije, Javnost
.
10.
 
Opće prihvaĉeni
postupci su
Opće
 
prihvaćeni postupci su različite metode obrade podataka radi dobivanja
 
računovodstvenih informacija i računovodstvenog izvještavanja.
 
TEST 2
Glavne prednosti metoda troškova prodatih proizvoda jesu:
 
vertikalno rašĉlanjivanje ukupnog
 poslovnog, odnosno finansijskog rezultata i
horizontalno rašĉljanjivanje poslovnog, odnosno finansijskog rezultata.
 
Prihodi najĉešće nastaju od:
  prodaje proizvoda,
 pruţanja usluga i
 
korištenjem sredstava pravne osobe od strane drugih, ĉime se ostvaruju
 prinosi od kamata,tantijema i dividendi.Prihodi mogu nastati i od:dobitaka koji udovoljavaju definiciji prohoda,
 povećanja sredstava i
  podmirenja i otpisa obaveza
.
 
3
ZAOKRUŢIVANJE:Odbor za meĊunarodne raĉunovodstvene standarde (ISAB), ciljevi:
 
*razvijati u javnom interesu jedan skup visokokvalitetnih, razumljivih i globalno
nametljivih računovodstvenih standarda koji ćese koristiti uprezentovanju finansijskihizvještaja diljem svijeta,
 
*
objektivno raditi na poboljšavanju i ujednač
avanju regulative, ra
č
unovodstvenih standarda ipostupaka koji se odnose na prezentovanje finansijskih
izvještaja.
 
Standardi koje izdaje i usvaja ISAB navode se u sljede
ć
e dvije grupe:
- nova grupa
Men
unarodni standardi financijskog izvještavanja
sada numerisani od MSFI 1 do MSFI 8,- grupa
Menunarodni ra
č 
unovodstveni standardi 
koje je izdao Komitet za menunarodnera
č
unovodstvene standarde (ISAC) i usvojio ili izmijenio Odbor za menunarodne ra
č
unovodstvenestandarde (ISAB).
 
Elemente mjerenja finansijskog poloţaja i uspješnosti poslovanja pravne
 
osobe moţemo prikazati na temelju proširene raĉ
unovodstvene jedna
ĉ
ine:
 Sredstva = obaveze + osnovni kapital + zadržana zarada – 
dividende +prihodi
 – 
rashodi
2. Iz svega navedenog moţemo zakljuĉ
iti:
I
Ukoliko done do
precjenjivanja aktive,
s tim da
pasiva ostaje ista
, moţe se
 desiti:a) precjenjivanje dobiti, b) potcjenjivanje gubitka,c) skriveni gubici.
II
Ukoliko done do
potcjenjivanja aktive
, s tim da
pasiva ostaje ista
, moţe se
 desiti:a) potcjenjivanje dobiti, b) precjenjivanje gubitka,c) skrivena dobit.
III
Ukoliko done do
potcjenjivanja pasive,
s tim da
aktiva ostaje ista
, moţe se
 desiti:a) precjenjivanje dobiti,

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->