Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
V deo: Ubrzavanje lečenja

V deo: Ubrzavanje lečenja

Ratings: (0)|Views: 1|Likes:
Published by Gordana Jujić
Princip ponavljanja leka "samo ako je potrebno"
Princip ponavljanja leka "samo ako je potrebno"

More info:

Published by: Gordana Jujić on Apr 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/13/2014

pdf

text

original

 
V eo: Ubrzavanje lečenja
 VI izdanje
Organona
VI izdanje
Organona
 je sinteza Hanemanovih "novih metoa" i njegova konačna rasprava o umetnosti i
nauci homeopatije.
U VI izanju aforizam 246 integriše ieje prestavljene u aforizmima 245 i 246 u V
izdanju u jednom dugom pasusu. Formulacija ovog novog aforizma je skoro potpuno ista kao ta dvastava u V izdanju. Vidi prvi deo paragrafa 246 u VI izdanju."Svako primetno progresivno i
upaljivo povedano poboljšanje tokom lečenja [DL]
 
 je stanjekoje, ukoliko traje,
potpuno isključuje ponavljanje primene bilo kog leka
[DL]
jer sve dobro nastalouzimanjem leka dalje deluje i
saa ubrzava prema svom završetku.
"Prvi deo ovog
stava oražava aforizam 245 iz V izanja. Kaa jena oza LM potencije proizvoiočigleno progresivno povedanje poboljšanja, lek
ne
 
treba da bude ponovljen
.
To je zato što similimumved ubrzava ka izlečenju
 
najbržim mogudim tempom. Upaljivo povedanje poboljšanja je ono u kome se
pacijent iz dana u dan
oseda bolje
,
kako se simptomi brzo smanjuju a vitalnost povedava.
Ponavljanje LM
potencije u ovom stanju može a prouzrokuje pogoršanje i reciiv simptoma ili a jenostavno usporiizlečenje. Izlečenja jenom ozom su češda ko akutnih bolesti, ali postoje takođe hronični pacijenti
kojima je potrebna samo jedna doza ili veoma retka ponavljanja. Iz navedenih razloga, ja pacijentima
obično na početku lečenja ajem jenu test ozu oabranog leka.
U retkim prilikama, mogu datipacijentu seriju od tri test doze, sa uputstvom da odmah prestanu sa uzimanjem leka ako se pojavi bilo
kakvo pogoršanje ili upaljivo poboljšanje.
Ovu trostruku split dozu koristim samo kod onih pacijenatakoji deluju hiposenzitivno i kada ne mogu da se vrate na brzu procenu follow up-a.
Primer izlečenja jenom LM ozom
 
Dok sam raio u brovitom okrugu Himachal Praesh na severu Inije, prestavljena mi je tinejžerka sasleedim simptomima: njeno levo stopalo i potkolenica su bili st
rahovito inficirani najmanje godinu danai tu je sada postojalo uznapredovalo trovanje krvi i opasnost od gangrene. Nekoliko puta su joj davaniantibiotici, ali joj nisu pomogli.Njeno stopalo i potkolenica bili su veoma hladni, imala je: utrnulost, peck
anje, pečenje, svrab, oticanje ižestoko upaljenu erupciju
 
poput plika. Vene na nogama bile su otečene i leeno hlane, i stanje sepogoršavalo po hlanom vremenu ili kaa je hlaan vetar uvao sa planine.
Ovi simptomi supredstavljali lokaciju, senzacije i modifikacije glavne tegobe.
Saa sam počeo a ispitujem neke pratede simptome, kako bih upotpunio slučaj.
V
edina ljui sa ovakoteškom tegobom je veoma uznemirena ili uplašena, ali ona je hrabro ponosila svoju patnju.
Pitao sam
 je kako joj ie u školi
 
i ona mi je napomenula a ima teškode sa čitanjem, jer joj se činilo a se slova
pomeraju ili dupliraju. To joj je stvaralo glavobolje i
učenje činilo teškim. Kako stanje njenih očiju nije
imalo nikakve veze sa glavnom tegobom, odmah sam pogledao u repertorijum. Pod
Vision; moving;letters
, našao sam : Agar., am
-c., con., Hyos., iod., merc., phys...
 
Tada mi je sinulo! Njena je noga izgledala i delovala kao zamrznuta. Brzo sam pogledao
Fearlessness
, jer je ona izgledala tako hrabra u stanju sa kojim se suo
čavala, i našao sam: Agar., bell., coca., OP., sil...Hlanoda uova, utrnulost, peckanje, erupcije kao plikovi, sve se to nalazi u materiji meici po lekom
Agaricus. Napravljen je Agaricus LM 0/1 u 6 oz. medicinskog rastvora, pacijentkinji je data jedna kafena
kašičica kao oza i rečeno je a se vrati sleedeg ana.Sleedeg ana stoplao i noga su izg
ledali mnogo bolje! Otok je splasnuo
a evojka je izgleala sredno.
Nisam ponovio dozu, jer je reakcija bila "upadljiva". Rekao sam joj da se vrati za tri dana ako noga bude
nastavila sa poboljšanjem, a omah ako se pojavi bilo kakav reciiv. Došl
a je ponovo posle tri dana -
noga je izgleala mnogo bolje. Plikovi su bili izlečeni, crvenilo i trovanje krvi je bilo smanjeno.
Rekao sam
 joj a ođe ponovo za ne
elju dana. Posle nedelju dana vratila se hoda
 judi na svojim nogama. Izgleala
  je toliko bolje, da je bilo neverovatno.
Reako sam joj a olazi jenom neeljno, osim ako se javi reciiv simptoma. Sleede neelje njenostopalo je bilo potpuno izlečeno i toplo. Sve ovo se ogoilo za samo tri neelje.
Ovo je primer kako je
 jena oza LM 0/1 ovela o "upaljivo brzog izlečenj
a". Jednu dozu LM 0/1 ne treba potcenjivati. Jednadoza LM 0/1 je otklonila ozbiljne napade astme, u trajanju 9 me
seci pre reciiva. Još nekoliko oza islučaj je bio očišden.
Ovu vrstu odgovora smo videli mnogo puta.Kada koristite LM potenciju, uvek je n
ajbolje ati jeu ozu i zamoliti pacijenta a ođe za 3 –
7 dana, ili
više, u
 
zavisnosti o priroe bolesti. Ko slučajeva hroničnih bolesti sa sporim razvojem može potrajatiok se jasno pokaže reakcija na prvu ozu.
Ako pacijent ima "upadljivu" reakciju na lek, ponavljanje doze je kontraindikovano.
Ako se ramatična reakcija lečenja uspori, vreme je a se ispita slučaj a bi s
evidelo da li je vreme za drugu dozu.
Može se odi o toga a je retko ponavljanje leka sve što je
potrebno.Ako reakcija nije b
aš ramatična, taa lek može biti primenjen u intervalima koji ogovaraju reakciji
konstitucije. LM potencija ne
treba mehanički a se ponavlja kao a je to lek 6x! LM sistem
 
 je suvišeuboko elujudi za takav pristup i zahteva osetljivost i fleksibilnost
u rukama homeopate. Filozofija
čekanja i posmatranja je
i dalje
veoma važan eo Hanemanovih naprenih metoa.
Ubrzavanja
lečenja
 
Ne ogovaraju sve konstitucije na jenu ozu kao u primeru koji sam ao gore. Češde je a kohroničnih bolesti treba a znate
 
kako a vešto ponovite lek kako biste završili lečenje.
Haneman nas
poseda a je izlečenje jenom ozom mnogo češde ko akutnih ili skorašnjih slučajeva
nego kod
hroničnih poremedaja i mijazmatskih bolesti.
Vidi drugi odeljak aforizma 246."
Ovo *izlečen
 je
 jenom ozom+ je neretko slučaj
kod akutnih bolesti, ali i
u vedem broju
 
hroničnih bolesti, s ruge strane, jena oza aekvatno oabranog leka de na vreme završiti čak i
sporo
progresivno poboljšanje i ati svu pomod koju lek u takvom slučaju može prir
odno da postigne u rokuod 40, 50, 60, 100 dana [DL]
.
To je, međutim, retko slučaj; i pore toga, to mora a bue stvar ovelikog značaja za lekara kao i za pacijenta, a bi bilo mogude
da ovaj period bude smanjen na polovinu,
četvrtinu, čak i manje [DL]
,
kako bi se moglo postidi mnogo brže izlečenje."
 
 
Mnogi pojeinci čitaju prethoni stav, ali ne uspevaju a primete a Haneman pravi veliku razlikuizmeđu va osnovna tipa lekovitih reakcija. U prvom elu aforizma 246 Osnivač opisuje reakciju kao
"
progresiv
no i upaljivo povedanje poboljšanja tokom lečenja
". To upaljivo progresivno povedanjepoboljšanja je reakcija koja je poboljšanje iz ana u an.
U okviru takvog stanja ponavljanje LM potencije
 je obično
isključeno
, jer jena prva oza ved pomera pacijent
a ka izle
čenju najvedom mogudom brzinom.U rugom elu aforizma 246 Osnivač koristi reči "
sporo progresivni napredak
". Postoji ogromna razlika
između brzog poboljšanja, kaa se pacijent oseda mnogo bolje svakog ana, i sporog napretka kaa
pacijent jedva p
rimeduje bilo kakve promene! Samo u tim slučajevima koji se sporo kredu aforiz
am 246dozvoljava ponavljanje LM
potencije u ogovarajudim intervalima a bi
se
lečenje ubrzalo. Ako želimo a
ubrzamo
lečenje ovih slučajeva koji se sporo kredu na 1/2, 1/4 ili manje potrebnog vremena pomodu
starih metoda iz IV Organona, onda moramo da koristimo specijalne tehnike. Koje su to tehnike,Majstore Haneman? Odgovor na to pita
nje je poeljen na četiri ela. Vii tredi oeljak aforizma 246.
 1. "
A to može
 
biti veoma sredno izvršeno, kao što
 
su me neavna i često ponavljana posmatranjanaučila
,
po sleedim uslovima
: prvo, ako je lek koji je izabran sa najvedom pažnjom, bio savršeno
homeopatski [DL]
."Prvi uslov za ubrzavanje
lečenja ko slučajeva koji se sporo kredu je a
 
lek mora a bue savršeno
homeopatski. Ako savetnik nema jasnu sliku leka, najbolje je da bude konzervativan sa dozom.
Ponavljanje pogrešnog leka može izazvati više štete nego koristi. Kaa je zapaženo progresivnopoboljšavanje simptoma o jene test oze
, ja ne ponavljam lek.
Veoma pažljivo posmatram broj ana ukome ovo povedano poboljšanje traje. Ovo homeopati pruža uvi u vreme trajanja leka i otkriva šta zapacijenta može biti pogoan interval. Ako upaljiv ogovor traje zauvek, lekar uopšte ne treba
da ponovilek!
Ako primetno progresivno poboljšanje traje 1, 2, 3, 4, 5 ili 6 ana, lek de biti at na svakih: 1, 2, 3, 4,5, onosno 6 ana. Ako povedano poboljšanje traje 1, 2 ili 3 neelje, lek može biti ponavljan svake ilisvake ruge, onosno trede ne
delje.
Ako povedano poboljšanje traje 1, 2 ili 3 meseca, lek može bitiponavljan svakog, onosno svakog rugoj ili tredeg meseca. Ako traje 1, 2, ili 3 goine, ajte lek svake, tj.svake ruge ili trede goine, it.
2. "Drugo, ako je visoko potenciran,
 
rastvoren u voi i at u ogovarajude maloj ozi, kako jeiskustvo naučilo a je najpogonije. [DL]
 
Drugi uslov za ubrzanje izlečenja je korišdenje lekovitog rastvora. Bez tečne oze nijena o rugih
prednosti nove metode nije na raspolaganju. Kada koristi suve pilule, homeopata treba da sledi pravila
utvrđena u IV
Organonu
.
Ova jenostavna promena iz statične suve oze u fleksibilni tečni rastvor jeosnov svih rugih otkrida.
Hanemanovi
Pariski slučajevi 
 
pokazuju a je Osnivač u svojim posle
dnjimgodinama koristio medicinske
rastvore centezimalnih potencija na potpuno isti način kao LM potenciju.Rastvor leka nije samo fleksibilniji o suve oze, ved je i mnogo modniji. Haneman je takođe koristio
udisanje rastvora kao
način primene
. Vidi aforizam 272."Takva globula, stavljena suva na jezik, jedna je od najmanjih doza za relativno nedavni
slučaj
bolesti. Tu je samo nekoliko nerava dotaknuto lekom
.
Slična globula izmrvljena sa malo šedera i mleka i
rastvorena u dobrom delu vode (odnosi se na #247) i dobro
promešana pre svake primene de

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->