Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
VI deo: Pripremanje medicinskog rastvora

VI deo: Pripremanje medicinskog rastvora

Ratings: (0)|Views: 8|Likes:
Published by Gordana Jujić
Pripremanje rastvora, prilagođavanje doze, tehnike razblaživanja i sukusiranja
Pripremanje rastvora, prilagođavanje doze, tehnike razblaživanja i sukusiranja

More info:

Published by: Gordana Jujić on Apr 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/12/2014

pdf

text

original

 
VI deo: Pripremanje medicinskog rastvoraPravljenje medicinskog rastvora
U VI
Organonu
Haneman pominje pravljenje voenog rastvora LM potencije u 40, 30, 20, 25 ili 8 kašikavoe. Količina rastvora koju je Haneman najčešde koristio bila je 7
-
8 kašika voe
(oko 31/2 do 4 oz. -
444
do 118ml tečnosti 
 
– 
prim. prev.
)
uključujudi ovoljnu količinu čistog alkohola ili rakije kao konzervansa.Otkrili smo a je neophono rastvoru oati 2 ili više oz. (cca. 60ml –
prim. prev.) rakije ako je potrebnokoristiti ga u
užem vremenskom periou. Za pacijente sa osetljivijom konstitucijom akcija leka može bitiumanjena povedanjem količine voe u rastvoru. U tom slučaju
 
rastvor leka može biti spravljen sa 12, 15,20 ili više kašika čiste voe, u zavisnosti o osetljivosti p
acijenta.
Preosetljive osobe bolje reaguju na rastvor spravljen sa vedom količinom voe i jenu ozu, ili na retka
ponavljanja leka. Homeopatske kuglice mogu se posmatrati kao kvantne sile koje svojom lekovitom
energijom mogu oploiti velike količine voe.
 
Sa rastvorom leka mi primenjujemo najmanju mogudukoličinu leka, onosno jenu pilulu veličine zrna maka. Poneka, retko, homeopati de biti potrebne vepilule u rastvoru leka za lečenje pacijenta sa nisko osetljivom konstitucijom. Veličina oze je irekt
no
povezana sa pojavom homeopatskog pogoršanja, isto toliko kao i potencija.
O
snovni razlog za korišdenje
rast
vora leka je a se oza lakše prilagoi osetljivosti konstitucije.Drugi aspekt prilagođavanja oze je broj sukusiranja leka neposreno pre unoše
nja. Sukusiranje vodeno-
alkoholnog rastvora o površinu stakla proizvoi velike količine kinetičke energije i frikcionog elektriciteta
(nastalog trenjem
 –
prim.
prev.). To poiže potenciju rast
vora leka na
način koji je nemogude postidikorišdenjem suve oze. Ova inamična promena rastvora sukusiranjem menja nivo le
ka tako da sevitalnoj sili stalno
nui nešto novo. Mod meicinskog
rastvora zavisi od tri faktora: broja upotrebljenih
pilula, količine voe u
rastvoru i broja sukusiranja
pre unoše
nja leka. Broj sukusiranja je direktnopovezan sa dinam
ičk
im efektom leka u trenutku
unoše
nja.U aforizmu 248 Haneman pominje 8, 10 ili 12 kao broj sukusiranja datih rastvoru neposredno pre
unošenja. Otkrili smo tokom
 
goina a su sukusiranja jean o najinamičnijih aspekata "nove metoe".Ko preosetljivih slučajeva, broj sukusiranja treba a bue smanjen na 1, 2 ili 3, ako je neophono.
Kod
ultra preosetljivih konstitucija koristili smo povremeno čak i 1 sukusiranje
.
Prosečnoj
osetljivosti veomadobro koristi negde
između 4, 5, 6 i 7 sukusiranja.
Onim konstitucijama koje su donekle manje osetljive
može biti potrebno čak 8, 9, 10, 12 ili više sukusiranja a bi obro reagovale.
Otkrili s
mo u slučajevima u
kojima izgleda
kao a se lek više ne eluje, a povedanje broja sukusiranja ponovo pokrede slučaj. Ovajaspekt prilagođavanja oze omogudava
 
fino poešavanje lekovite modi tako a bue
 
harmonična saširokim spektrom konstitucija i situacija.
Istorija slučaja
 
Osoba sa dijagnozom Myasthenia gravis
 
konsultovala me je nakon poseta najboljim alopatskimspecijalistima.
Ovu bolest karakteriše mišidna slabost koja posebno utiče na očne i bulbarne, kao i naruge mišide. Ova osoba je prilično snažno ispoljavala očne simptome bo
lesti. On je patio od velike ptoze
(paanje očnih kapaka) i paralize mišida koji pokredu oči
.
Postojala je takođe
 
oređena iplopija
 
(upliran vi). Ovaj gospoin nije mogao a glea naviše i morao je a nagne glavu
unazad da bi mogaoda gleda pravo ispred. Njegovo stanje je bivalo sve gore, posebno kada je bio napet i pod stresom.
Poštosam uzeo njegove simptome, olučio sam se za Causticum jer je izglealo a liči na njegov slučaj
a i
obeležen je osnovnom crtom spore para
lize.
Kako je izgleao prilično osetljiv, počeo sam slučaj sa 6 oz.
(cca. 177ml
 –
prim.prev.) rastvora potencije LM 0/1 i dao savet da sukusira lek 2 puta pre uzimanja. 1
kašičica iz ove boce bila je promešana u 6 oz. voe u čaši za razblaživanje. Ova prva
doza je imalatrenutni efekat koji je trajao 4 dana. Tokom ovog perioda mogao je veoma dobro da vidi i kapci mu nisupadali.
Petog ana simptomi su počeli a se vradaju, tako a sam
 
ao savet a uzima lek svakog četvrtog
 dana.
Kako je slučaj napreovao, pokuša
o
sam a prilagoim ozu u uzlaznom smeru povedavanjem broja
sukusiranja do 3, da bih video
a li de lek elovati u užem vremenskom periou
. To je izazvalo da se uroku od 24 sata pojavio dupliran vid
i oči su se naule. Posle nekoliko ana pogoršanje je iščezlo i bilomu je bolje oko 4 ana pre nego što se učinilo a
efekat lek
a počinje a nestaje
. Vratio sam na 2
sukusiranja s obzirom a su 3 izazvala pogoršanje, bez ikakvog povedanja užine poboljšanja.
On jevremenom shvatio da ako bocu protrese prejako,
oči
mu malo oteknu na dan ili dva posle uzimanjadoze.
Takođe smo kroz eksperimentisanje shvatili a jeno sukusiranje nije proizvoilo veliki efekat nanjegove oči.
Osetljivost ove osobe je takva, da je 1 sukusiranje bilo premalo, 2 su bila taman koliko treba,a 3
previše. Ovo prefinjeno prilagođavanje lekovitog rastvora je
bilo
neophono u njegovom slučaju, abi napreovao na brz i nežan način.Vremenom sam pažljivo poigao potenciju sa LM 0/1 na LM 0/2, na takav način, a nema pogoršanja apoboljšanje se nastavljalo. Takav nežan prelaz bi bio nemogud sa suvom ozom centezimalne p
otencijesa 30C na 200C ili 1M. Ne smem ni da po
mislim šta je mogao a
 
napravi nasumičan broj pilula visoke
centezimalne potencije, stavljenih pod njegov jezik! Ovaj
slučaj egenerativnog oboljenja bilo bi skoronemogude lečiti starom homeopatskom metoom iz IV
Organona
iz 1829. Samo LM potencijaupotrebljena u rastvoru leka je dovoljno f 
leksibilna a leči ovakvu
osobu.
Viđao sam ova
kve stvarimnogo puta tokom prethod
ne ecenije. Oni koji misle a nije važno kako ajete ozu i alje imaju
mnogo toga d
a nauče o
Samuela Hanemana.
Potencije i ponavljanje
LM potencije postoje u stepenovanim serijama od LM 0/1 do LM 0/30. To predstavlja 30 intervala nivoapotencija koji o
mogudavaju fino poešavanje leka. Kaa koristite LM lekove, slučaj treba a započneteo "najnižih
stepena" potencije.
Hanemanov 
i Pariski slučajevi 
pokazuju da su njegove
početne
potencije
u vedini slučajeva varirale između L
M 0/1 i
LM 0/7. Najčešde početne potencije su između LM 0/1 i LM0/3. Vedina slučajeva počinje sa LM 0/1 u 4 o 6 oz. rastvora. Samo po posebnim uslovima slučajevi supočinjali sa LM 0/2 ili LM 0/3, jer su to progresivno više potencije.
Konstitucija koja je normalneosetljivosti uvek
de reagovati na LM 0/1 potenciju ako je jasno naznačena.
LM potencije se daju upostepenoj serijskoj progresiji od LM 0/1 ka LM 0/2 ka LM 0/3 ka LM 0/4, itd.Haneman je ponekad nivoe potencije pomerao gore
 –
 
ole, a bi tražio i pron
alazio onu koja jenaj
harmoničnija. Nakon toga je uglavom poizao za 1 stepen, kako je slučaj napreovao.
U ovom
 
sistemu ne postoje skokovi između potencija, kao
na primer sa LM 0/1 na LM 0/16 pa na LM 0/30.
Potencija se poiže samo iz va razloga: prvo, bočica sa
 
prethonom potencijom je potpuno potrošena apostoji potreba za nastavljanjem leka; rugo, čini se a se klijentu pre nego što je sasvim potrošioprethonu bočicu pojavljuje reciiv, pokazujudi a mu je potrebna viša potencija.Često se kaže a LM potencija treba a se aje svakonevno na mehanički način. To je velika greška. Uaforizmu 246 Haneman kaže a "
svako upadljivo progresivno povećanje poboljšanja isključuje bilokakvo ponavljanje leka, uopšte
[DL]
." Samo kod "
sporo progresivnih poboljšanja [DL]"
imamo potrebuda
ponovimo lek u od
govarajućim intervalima kako bismo ubrzali lečenje
. U napomeni aforizmu 246
Haneman kaže a LM lekovi "
mogu
" biti davani svakodnevno "
ako je neophodno
", a ne da ih trebaponavljat
i svakonevno u svakom slučaju!
U aforizmu
248 Haneman kaže a se mogu avati
"svakodnevno ili svakog drugog dana" kod du
gotrajnih bolesti, ali važi isto
-
ako je neophodno
 
[GJ]
.
Nemojte pogrešno razumeti ovaj stav! Kaa se LM lekovi ponavljaju svakog ili svakog rugog ana, kaa
"nije neophodno",
usporide lečenje ili de izazvati nepotrebna pogoršanja.Pokojni veliki Dr. Hari Mohan Chouhury mi je rekao a je pravio ovu grešku rano u svojoj karijeri, al
i jekroz
iskustvo naučio a je najvažnija izjava u paragrafima,
a koja se bavi ponavljanjem, u
rečima "ako jeneophono". Ako činimo ono što "nije neophono" usporavamo lečenje, zamagljujemo slučaj i
predoziramo pacijenta.
Ja sam takođe pravio ovu grešku u ranim goinama korišdenja LM potencije, kaoeo moje lične lekcije iz "oholosti". Uvek imajte na umu četiri karinalna pravila homeopatije: slično lečislično, jean lek, minimalna oza i potenciran lek. Sa ova četiri zlatna pravila ne možemo se aleko
udaljiti od cilja
: brzo, nežno i trajno izlečenje
.
Priprema doze za LM potencije
Količina rastvora može biti o cca 130ml o cca 600ml rastvora voe i alkohola, u zavisnosti oosetljivosti osobe. Bočicu koja sarži rastvor leka pacijenti koriste a sprave svoje lične oze. Prosečnakoličina rastvora leka je između cca 120ml i 180ml tečnosti.
Ovaj rastvor s
e sastoji o voe pomešane sa30% o 50% rakije, ili manje količine či
stog alkohola, kao konzervansa. LM potencija se uvek koristi u
lekovitom rastvoru sa oatkom čaše za razblaživanje ispunjene sa 120 –
 
180ml voe. Bočica sa
lekovit
im rastvorom treba a bue zaštidena o su
n
čeve svetlosti, toplote i jakih mirisa.
Lek se uvek sukusira neposredno pre uzimanja u cilju blagog podizanja potencije.
Posle oziranja iz čašekoja je korišdena se prosipa preostali rastvor, a čaša i kašika se očiste i ostave na suncu.
Ovaj dvostruki
proces, sukusiranje i razblaživanje, izaziva znatnu promenu u inamizaciji leka. Kako sukusiranje poižepotenciju, razblaživanje smanjuje količinu, što omogudava a lek eluje brzo, nežno i trajno.
Priprema lekovi
tog rastvora može biti sažeta u četiri tačke.
 
1. Uzeti 1 (vrlo retko 2) pilule veličine maka #10 željene potencije (često se počinje sa LM 0/1) i staviti učistu bocu. Prosečna količina lekovitog rastvora je između 120 i 180ml. Obično ovaj voeni rastvor sarži
najmanje 30-
50% rakije, ili manje količine čistog alkohola, kao konzervansa i stabilizatora.
Ja volim da u
boci postoji najmanje 60ml oatnog prostora kao vazušni međuprostor, a
postoji prostor zasukusiranje.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->