Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SAFO-biz

SAFO-biz

Ratings: (0)|Views: 588|Likes:
Published by Dariusz Kapica

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Dariusz Kapica on Mar 24, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

pdf

text

original

 
safo.biz
ZintegrowanysystemklasyERPwspomagającyzarządzanieprzedsiębiorstwem
 
Zintegrowany system wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem
Safo.biz jest nowoczesnym, zintegrowanym
systemem klasy ERP/MRP, który należy do
najnowszej generacji programów z dziedziny
zarządzania przedsiębiorstwem. Jego funkcjo-
nalność pokrywa większość obszarów dzia-
łalności rmy.
Wybór architektury technologicznej Oracle
umożliwił opracowanie nowoczesnego opro-
gramowania gwarantującego maksymalne
bezpieczeństwo oraz stabilność danych.
Korzyści z wdrożenia systemu safo.biz:
•pracawczasierzeczywistym•dużaelastycznośćikongurowalność•budowamodułowa•bieżącaanalizadanychwróżnychprzekrojach•łatwyiszybkidostępdowszelkichinformacji•wielormowośćiwielooddziałowość•wielopoziomowysystemzabezpieczeńdostępudodanych•dużafunkcjonalnośćprzyzachowanejprostocieobsługi•pełnazgodnośćzpolskimiprzepisamiprawa•możliwośćdynamicznegoplanowania•efektywnewykorzystanieposiadanychzasobów
•kształtowanieikontrolowanieprzepłwównansowch
orazmateriałowych•szczegółowakontrolakosztów•precyzyjnezarządzaniejakością •wspomaganieprocesupodejmowaniadecyzjiwoparciuoaktualneispójnedane•styrozwójproduktu,•uwzględnieniespecykibranżowejm.in.:motoryzacyjnejwydawniczejFMCGchemiibudowlanejelektrotechnicznej
 
Zintegrowany system klasy ERPwspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem
Sprawność zarządzania magazynem
Systemusprawniaprowadzeniegospodarkitowarowejodmomentuprzyjęciadomomentuwydaniatowaruwstruk-turzermywielooddziałowejiwielomagazynowej.Jednązjegopodstawowychcechjestmożliwośćrejestracjiprzyjęciatowarunapostawiedanychzpotwierdzonychzamówieńlubawizdostawy.Aplikacjasafo.bizumliwiaobugężnychtywmagazynów,równieżzpodziałemnastrefy(np.przyjęć,składowania,zwrotów)imiejscaskładowania.Programzapewniakontrolęzapasówmagazynowychzmożliwościąsygnalizacjiprzekroczeniastanówgranicznychorazkon-trolęwymiarów,nośnościmiejscskładowaniaiwagitowa-rów.Modułinwentaryzacjipozwalanaprzeprowadzeniespisuwcałymmagazynie,bądźwposzczególnychstrefachorazautomatycznąkorektęnadwyżekiniedoborów.Modułwysyłekumożliwiazarządzaniewydaniemartykułówpoprzezłączeniezamówieńwtrasywysyłkoweiwiązanieznimśrodkówtransportu.Wkońcowymetapieprocesugenerowanesąwszystkieniezbędnedokumenty.
Dostawy na czas
Modułzaopatrzeniawspomagapracedziuzakupówoptymalizucprocesdostawtowaw.Szczególnynaciskponyjestnaproceduryminimalizacjizapasów,utrzymywaniepłynnościnansowejprzedsię-biorstwaorazkontrolijakościiterminowościdostaw.Nabazieokreślonychprzezużytkownikainformacjiorazprocedursystemgenerujepropozycjezamówień,któreodpowiednioprzetwarzaneprzezpracownikówdziałuzaopatrzeniazarównowcentrali,jakiwoddziałach,umożliwiająwygenerowaniedokumentówzamówikońcowych.Systemmamożliwośćtworzeniazamówieńwjednostkachmiaryproducentaiautomatyczneprzeli-czanieichnawłasnejednostkimiary.Możliwajesttakżeelektronicznawymianadanychzdostawcami.
Efektywność sprzedaży i dystrybucji
Modułusprawniaprowadzeniehandluhurtowegoideta-licznego.Wpodstawowejwersjisprzedażjestopartanazamówieniach,rejestrowanychwsystemieróżnymidrogami(ręcznaedycja,internet,palmtopyprzedstawi-cielihandlowych,EDI).
 
safo.biz
 
safo.biz
Zaopatrzeni
e
Logistyka Zestawieni
a
FinanseiK
asa
Przelewy Transport Produkcj
a
Rozrachunki Banki
safo.biz
Zamówieniamogąpowodowaćrezerwacjętowaruwma-gazynie,tworzeniezamówieńwstecznych(backorders)wmomenciestwierdzeniabraków,takżepodstawąwydaniatowaruzmagazynuwprzypadkupozytywnejkontrolilimitówkredytowych.Każdaoperacjajestpotwier-dzanaodpowiednimdokumentemmagazynowym:fakturą,WZlubdokumentemkompletacyjnym.Aplikacjaumożliwiafakturowaniezbiorcze,czylimożli-wośćwydawaniatowarunapodstawiedokumentówWZ,anastępniezbiorczegowystawianiafakturwdowolnychprzedziałachczasowych.
Przejrzystość Finansów
Modułynansowo-księgoweprzeznaczonesądlarachun-kowścisprawozdawczej,opartejoelastycznyplankont,wykorzystującyanalitykęisłownikiorazrachunkowościzardczejopartejorozszerzonezapisykontrolingoweopisującewielowymiarowokosztyiprzychody.Wsystemiezdeniowaneścieżkielektronicznegoobiegudokumentów,któreumożliwiająpracęnaddoku-mentamiwszystkimzainteresowanymosobom.Wmoduleobowiązujekoncepcjaautomatycznegoksięgowaniadoku-mentówpoichrejestracjiipotwierdzeniu.Korzystaniezbieżącychdanychtakichjaksaldakontnależnościizobo-wiązańzarównowmodułachnansowych,sprzedażyorazpozostałychdajemożliwościnp.bieżącegokontrolowanialimitów,blokadsprzedaży,jakrównieżanalizmożliwieaktualnychdanych.Systemzawieraproceduryanalizyikontrolirejestro-wanychautomatyczniedanychorazrejestracjikontrolirozrachunków.Wpowiązaniuzsafo.expresssystemsafo.bizudostępniapozyskiwaniedanychdowielowy-miarowychanaliz,awrazzmodułamiprodukcjiumoż-liwiauzyskiwanierzeczywistegotechnicznegokosztuwytworzenia.
Nowoczesna produkcja
Podstawowymprzeznaczeniemmodułujestewidencjawszystkichzdarzeńzwiązanychzprocesamiproduk-cyjnymiorazrozliczeniekosztówprodukcji.Planowaniemożebyćwspomaganepropozycjąautomatyczniewyge-nerowanąnapodstawieprzyjętychzamówień,stanówminimalnychorazprognozysprzedaży.Cechycharakterystycznemodułutom.in.:obsługapro-dukcjimasowej,seryjnejorazjednostkowej,obsługaonychformorganizacjiprodukcji,mliwośćdeniowaniarecepturlubtechnologiialternatywnychdlategosamegoproduktu,możliwćstosowaniazamiennikówrecepturowych,obsługalaboratorium,kontrolapartiiprodukcyjnych,gospodarkaproduktamiubocznymi,rozliczaniekoszwzdoadnoścdopartiiwyrobugotowego,bieżącakontroladostępnościsurowców,kontrolawykorzystaniaposiadanegoparkumaszynowego.Dokumentyzwiązanezezdarzeniamiwyspującymiwprocesieprodukcyjnymmogąbyćautomatyczniedekretowanewmodulenansowo--księgowym.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->