Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Obavezan Obrazac Za Prijavu Na Konkurs EU-EFTA 2012-13

Obavezan Obrazac Za Prijavu Na Konkurs EU-EFTA 2012-13

Ratings: (0)|Views: 1|Likes:
Published by stefan_m
45
45

More info:

Published by: stefan_m on Apr 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/15/2013

pdf

text

original

 
ОБАВЕЗАН ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ НАЈБОЉИХ
С
Т
У
Д
Е
Н
АТА
1
ЗАВРШНЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА ПРВОГ СТЕПЕНА СТУДИЈА ИСТУДЕНАТА СТУДИЈА ДРУГОГ И ТРЕЋЕГ СТЕПЕНА НА УНИВЕРЗИТЕТИМАЗЕМАЉА ЧЛАНИЦA ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ И ЕВРОПСКЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ ЗАСЛОБОДНУ ТРГОВИНУ (ЕФТА) И НА ВОДЕЋИМ СВЕТСКИМ УНИВЕРЗИТЕТИМАЗА ШКОЛСКУ 2012/2013. ГОДИНУ
I – Лични подаци о студенту (штампаним словима уписати личне податке упредвиђена поља)1.Име, име родитеља и презиме2.ЈМБГ (
 у означена поља унети 13цифара ЈМБГ 
)3.Држављанство4.Пол
(
 заокружити
) М Ж
5.Датум рођења (дан, месец игодина)6.Општина, место и држава рођења7.Место, општина пребивалишта,улица, кућни број8.Место, општина боравишта,улица, кућни број9.Контакт телефон, мобилни ификсни
Фиксни телефон: ___________________ Мобилни телефон: ___________________ 
10.е-mail (
обавезно навести личну или услужну е-mail адресу
)
 @
11.Уписати податке о личномтекућем динарском рачуну(
динарски текући рачун мора битиотворен на име кандидата којиконкурише и не сме битинаменски или девизни рачун (рачун за акције, девизну штедњу, жиро рачун и сл...)
* уз образац доставити фотокопијукартице личног текућег рачуна
Уписати пун назив банке: ___________________________________________ Уписати број личног динарског текућег рачунакандидата: ___________________________________________ 
*број динарског текућег рачуна мора садржати 13или више цифара ( у зависности од банке)
1
 
Напомена: Термини којима су у тексту конкурса означени статуси, професије, односно занимањаизражени у граматичком мушком роду, подразумевају природни мушки и женски род лица на која сеодносе
 
II Подаци о студирању1.Уписати назив и смерфакултета у РепублициСрбији2.Уписати назив Универзитетакојем факултет припада3.Уписати школске годинестудирања нависокошколској установичији је оснивач РепубликаСрбија (уколико стестудирали више годинанавести све школске годинестудирања)4.Уписати коју годину напрвом, другом или трећемстепену студија уписујете нафакултету/универзитету уиностранству у школској2012/2013. години
 
Први степен студија – основне студије
Уписујем ___ годину студија у школској 2012/13.години
Други степен студија – мастер студије
Уписујем ___ годину студија у школској 2012/13.години
Трећи степен студија – докторске студије
Уписујем ___ годину студија у школској 2012/13.години
5.Уписати назив и адресуУниверзитета/факултета уиностранству који уписујете ушколској 2012/13. години6.Уписати назив студијскегрупе/смера на студијама уиностранству које уписујете ушколској 2012/13. години7.Уписати контакте особе устудентској службифакултета/универзитета уиностранству на ком стеуписани на студије ушколској 2012/13. години којуФонд за младе таленте можеконтактирати за евентуалнедодатне информацијеУписати име и презиме контакт особе у студентскојслужби факултета:
 _____________________________________________ 
Уписати број службеног фиксног телефона контактособе у студентској служби факултета:
 _____________________________________________ 
Уписати службену е-mail адресу контакт особе:
 _____________________________________________ 
 
8.У предвиђена слободна пољауписати просечну оценутоком досадашњег студирања
(пример: Уколико стестудент завршне године првогстепена студија у пољу 1 уписујете укупну просечнуоцену претходних годинастудија. Уколико сте уписалипрву годину мастер студијапод колоном 2а уписујетепросечну оцену са основних студија. Уколико сте уписалидругу годину мастер студија упоље 2б уписујете просечнеоцене са основних студија ипросек са прве године мастерстудија. Уколико сте уписалипрву годину докторских студија у поље 3а уписујете укупну просечну оцену саосновних студија и укупнупросечну оцену са мастерстудија. Уколико уписујетедругу или трећу годинудокторских студија уписујетепросечну оцену са основних студија, просечну оцену са мастер студија и просечнуоцену са претходних годинадокторских студија. Уколикона мастер или докторскимстудијама немате просечнуоцену јер није предвиђенопланом и програмом студија , уписујете косу црту)
1. ПРВИ СТЕПЕНСТУДИЈА – ОСНОВНЕСТУДИЈЕ
Уколико сте студент завршнегодине студија првог степенастудија уписати просечнуоцену током досадашњегстудирања
Уписати просечнуоцену:
Укупна просечнаоцена претходнихгодина студија: ____ 
2. ДРУГИ СТЕПЕНСТУДИЈА – МАСТЕРСТУДИЈЕ
.Уколико сте студент првегодине студија другог степена – мастер уписати просечнуоцену са студија првог степена
. Уколико сте студент другегодине мастер студија уписатипросечну оцену са основнихстудија и просечну оцену сапрве године студијадругог степена
Уписати просечнуоцену:
Основне студије: ____ 
Уписати просечнуоцену:
Основне студије: ____ Прва година мастерстудија: ____ 
3. ТРЕЋИ СТЕПЕНСТУДИЈА – ДОКТОРСКЕСТУДИЈЕ
.Уколико сте студент првегодине студија трећег степена – докторских студија уписатипросечну оцену за завршенеосновне студије и другогстепена студија - мастер
. Уколико сте студент другеили треће године докторскихстудија уписати просечнуоцену са основних, мастер ипретходних годинадокторских студија
Уписати просечнуоцену:
Основне студије: ____ Мастер студије: ____ 
Уписати просечнуоцену:
Основне студије: ____ Мастер студије: ____ Докторске студије(претходне године): ____ 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->