Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Beninghauzen o LM potenciji

Beninghauzen o LM potenciji

Ratings: (0)|Views: 10|Likes:
Published by Gordana Jujić
Klemens Maria Franc fon Beninghauzen (Clemens Maria Franz von Boenninghausen) - jedina osoba kojoj je Haneman lično poverio iskustva sa svojim završnim metodama
Klemens Maria Franc fon Beninghauzen (Clemens Maria Franz von Boenninghausen) - jedina osoba kojoj je Haneman lično poverio iskustva sa svojim završnim metodama

More info:

Published by: Gordana Jujić on Apr 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/21/2014

pdf

text

original

 
Beninghauzen o LM potencijiHanemanove
konačne
metode
Malo pre nego što je preminuo Haneman je svoju metou o p
rimeni LM potencije podelio sa baronomfon Beninghauzenom. Posle Samuelove smrti Melani Haneman je baronu fon Beninghauzenu r
ekla a de
VI izdanje
Organona
uskoro biti objavljeno.
Kaa je on ovaj ogađaj najavio svojim kolegama ona ga je
zamolila da ne govori o tome dok ona ne objavi rad.
Iz poštov
anja prema Hanemanovoj udovici baronnije obelodanio sve informacije koje je imao. Osim Samuela i Melani Haneman izgleda da je je jedino ontestirao LM potenciju u klinici. Baron je 1857. napisao:"Novo izdanje Organona
koje de se verovatno pojaviti ved tokom ove goine, poboljšano
ikompletirano
o Hanemana lično,
 
poučava o novoj poj
ednostavljenoj proceduri potenciranja koja ima
značajne prenosti u onosu na prethonu i onosi pripremu kojoj u pogleu efikasnosti, iz
svog
iskustva mogu a am svaku pohvalu. Ja znam za ovu proceuru ali zbog obedanja koje sam ao još uvek
mi nije dozvoljeno da o tome bilo sa kim razgovaram."
Manji spisi 
; C.M.F. Beninghauzen, Aluminium Metallicum, fusnota, strana 74.U ovom citatu Beninghauzen jasno navodi da je pohvala koju je dao novoj dinamizaciji zasnovana na
njegovom "ličnom iskustvu". On ne bi upotrebio takve reči a nije lično testirao LM potenciju.Aluminium slučajevi koji su naveeni u ovom članku atirani su o 1856. o 1857. što pokazuje a je ova
izjava morala biti data najmanje 14 godina posle Hanemanove smrti.
Nažalost, VI izanje je ostal
o
neobjavljeno sve o izanja Ričara Hela koje se pojavilo u Nemačkoj 1920. i Berikeovog izanja u
Engleskoj 1921. Do tada, svi oni koji su imali informacije iz prve ruke o tome kako je zapravo Hanemankoristio LM potenciju su preminuli.Postoji mala konfuzija oko Hanema
novog Pariskog metoa uopšteno a
posebno oko LM potencije.Na
 jkontroverznije poručje
se pojavljuje na temu dnevnog davanja doze ili svakog drugog dana. To je
zato što je veoma teško naučiti kako a pravilno koristite LM potenciju samo čit
anjem teksta VIOrganona bez jednog soja
učitelja koji nas vrada
unazad sve do Hanemana.
Jeini način za razumevanješire slike je proučavanje konačne verzije zajeno sa Pariskom zbirkom slučajeva i iskazima ostalihočeviaca. Pre svega demo pregleati šta zapravo kaže
VI
Organon
 
o oziranju i vođenju slučaja.
 Aforizam 246 daje najpreciznije detalje o tome kako primeniti LM potenciju. Izjave date u tom paragrafumoraju se staviti u kontekst sa podacima iz aforizma 248 o svakodnevnoj dozi ili davanju doze svakog
rugog ana. Ove Haneman jasno kaže: "Svako primetno i upaljivo poboljšanje je stanje koje, sve ok
traje, uglavno
m isključuje ponavljanje leka." To je zato što lek "ubrzava ka završetku" najvedommogudom brzinom i svako
 
ponavljanje može usporiti izlečenje ili prouzrokovati ponovnu pojavusimptoma. Ovo oražava šta je Haneman rekao u aforizmu 245 V Organona o pojeinačnoj ozi.Zatim Haneman kaže: "S ruge strane" neki pacijenti oživljavaju samo "sporo, kontinuirano poboljšanje
 
o jene oze priklano oabranog leka (uzimajudi 40, 50, 60, 100 ana a bi se završilo lečenje, uzavisnosti o priroe leka) ali je to veoma reak slučaj." Mnogo je češda pojava a se uspori akcija leka i
 
ođe o povratka simptoma. Zatim Osnivač nastavlja a ističe koliko je važno "skratiti taj perio" napolovinu, četvrtinu ili manje a bi se postiglo brže izlečenje. Ovo oražava šta je Haneman rekao uaforizmu 246 V Organona o ponavljanju leka a bi se ubrzalo izlečenje.
Haneman je veoma jasn
o objasnio a postoje va osnovna tipa akcije leka koje moraju biti različito
tretirane.A. Prvo stanje
 je vino napreovanje i upaljivo poboljšanje. U tom slučaju Haneman kaž
e da trebaostaviti jednu dozu da radi bez ponavljanja sve dok to stanje traje. Ova izjava se odnosi na bilo koje
vreme tokom lečenja kaa postoji ramatično poboljšanje
 
na seriju atih oza. Želim a izvestim a smomoje kolege i ja bili sveoci nekoliko izlečenja hroničnih bolesti sa jenom i retko ponavljanim ozama
LM potencije.
B. Druga akcija leka je sporo kontinuirano poboljšanje koje potraje o 100 ili više ana o izlečenja.
Neki
slučajevi pokazuju mali ili nikakav ogovor na pojeinačnu ozu iako je lek ispravan. To je zato što
osetljivost pacijenta i priroda stanja bolesti
zahtevaju više lekovite stimulacije.
 
U tom slučaju trebaponoviti ozu u ogovarajudim intervalima kako bi se ubrzalo izlečenje. To je sasvim uobičajeno uugotrajnim hroničnim bolestima i ko složenih mijazama. Doza se može ponoviti a bi se ubrzalo
izle
čenje samo ukoliko se prati svih pet uslova naveenih na kraju paragrafa.
 
1. Lek je savršeno homeopatski. (Nije pogrešan lek ili elimični similimum.)
 2. Lek je potenciran i rastvoren u vodi. (Ne suva doza.)3. Lek je dat u maloj dozi. (1 globula u 7-8 jel
ovnih kašika meicinskog rastvora, ato u split ozi, it.)
 
4. Lek treba avati u ogovarajudim intervalima na osnovu iskustva koje je alo tačan proračun
vremena. (Individualizacija.)5. Stepen dinamizacije mora biti promenjen za svaku dozu. (Medicinski rastvor mora biti sukusiran pre
svakog unošenja leka kako bi se malo poigla potencija.)
 
Postoji velika razlika između vinog napreovanja i upaljivog poboljšanja i sporog kontinuiranogpoboljšanja koje može potrajati o 100 ana ok se pokaže bilo kakav značajniji napreak. U vedinislučajeva sporog poboljšavanja pacijent teži vradanju simptoma češde nego napretku a se izleči.
Ono
što Haneman nui je vrlo jasna iferencijalna analiza va različita tipa akcije leka. Kaa je pacijent vedubrzao prema izlečenju o jene ili retko ponovljenih oza taa lečenje ne treba ubrzavati! Ako se lekponovi po ovim uslovima, on de ili usporiti akciju prethone oze, ili izazvati pogoršanje ko pacijenta
ili dovesti do recidiva.
U fusnoti aforizmu 246 kaže se a LM može
biti davana svakodnevno "ako je to
neophono". Ne kaže se a LM potenciju treba avati svakome bez obzira na sve!
 Sve izjave o svakodnevnim dozama ili svakog drugog dana, koje slede u aforizmu 248 odnose se na tokako ubrzat
i izlečenje u sporo
-
napreujudim slučajevima. To su slučajevi kaa treba taj perio skratiti napola, četvrtinu ili manje, kako bi se brže postiglo izlečenje. U aforizmu 248 Haneman kaže a lek može
biti ponavljan svakog ili svakog drugog dana kod "dug
otrajnih bolesti", što znači ugih ili prouženih
 
bolesti.
Ako pacijent oživljava upaljivo poboljšanje o jene oze ili kratke serije oza ponavljanje leka
 je kontraindikovano sve dok to stanje traje.
Ovi aforizmi uče kaa je najbolje čekati i gleati a ka
a jenajbolje delovati i posmatrati.
To znači obiti najbolje o oba!
 
Haneman šalje LM slučajeve Beninghauzenu
 
Haneman je baronu fon Beninghauzenu poslao dve isto
rije LM slučajeva 1843.
-
malo pre nego što je
preminuo.
Baron eli te slučajeve sa svojim kolegama u Novoj Arhivi
 
f. hom, Umetnost lečenja (Štapfova
arhiva
 –
 
Ernst Štapf, prim.prev 
.
) Tom 1, broj 1, 1844.g.
strana 69. Ti slučajevi mogu se nadi uBeninghauzenovim Manjim spisima u članku po naslovom Tri Hanemanove mere preostrožnosti, u
odeljku pod nazivom 1. Upozoren
 je, sidušnost oze. Ovi slučajevi su bili veoma poučni jer pokazuju kako je Osnivač primenjivao uisanje pojenako kao i oralno uzimanje meicinskog rastvora C i LM
potencije.
Sleeda istorija slučaja je proverena u Pariskoj zbirci slučajeva
gde je prona
đen originalan slučaj. Ovainformacija je prikazana u članku
Hanspetera Sajlera pod nazivom
Razvoj lekarske prakse SamuelaHanemana
, izavač Haug, 1988. Baron je zapazio a je Haneman primere slučajeva iktirao sekretarici i
datirao i potpisivao pismo svojom rukom. To je bilo posled
nje pismo koje je obio o svog uvaženog
profesora.14. januara 1843. pacijent koji se pominje kao O-
T ošao je žaledi se na bolno grlo
koje se smenjuje saanalnom fisurom. Sailer je napomenuo da je ime pacijenta Varlet. Pacijent je nekoliko godina imao bol u
grlu ali je saašnji napa trajao mesec ana. Poslenji put kaa je imao upalu grla trajala je šest neelja.Pacijent je izvestio a prilikom gutanja pljuvačke ima osedaj peckanja sa stezanjem i bolom. Kaa nije
patio od upa
le grla imao je fisuru na anusu sa že
stokim bolovima kao od napukline. U tom trenutku anus
 je bio upaljen, otečen i stegnut. Pacijent je izbacivao stolicu sa velikim naporom, sa otečenim spoljašnjim
hemoroidima.1) 15. januar 1843.
 –
Belladonna u 7 jelov
nih kašika rastvora.
 Haneman je prepisao Bell za upalu grla 14-og ali je rekao pacijentu da lek uzme narednog jutra na prazan
stomak pre oručka. Potencija nije bila naznačena u pismu Beninghauzenu, ali je Sailer potvrio a je
bila LM 0/3, i
z originalne zbirke slučajeva. Pacijentu je sugerisano a u čašu voe stavi jenu jelovnukašiku meicinskog rastvora, obro promeša i uzme jenu kafenu kašučicu kao ozu.
 2) 16. januar
 –
 
Merc 0/1 u 7 jelovnih kašika rastvora.
 Bol u grlu je nestao ali se fisura odmah pojavila! To pokazuje da su ova stanja bila u vezi. Pacijent je tada
obeloanio a je osam goina ranije imao sifilitični šankr koji je uništen korozivnim srestvima. Svinjegovi problemi su počeli posle suzbijanja sifilitičnog mijazma.
Haneman je odmah prepisao Mercurius0/1, njegov glavni anti-
sifilitični lek. Fisura i raspuklina je bila veoma bolna. Koliko često je avao lek, nijezabeleženo. Mogude a je bila nevna oza ok je simptom bio u krizi nalik akutnoj. Mercurius je bio
pripremljen
i uzet na isti način kao Bellaonna.
3) 20. januar
 –
 
Merc 0/2 u 7 jelovnih kašika.
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->