Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Swedish Translation of Oppt CN Paper Action

Swedish Translation of Oppt CN Paper Action

Ratings: (0)|Views: 187|Likes:
Published by BZ Riger
This is a Swedish translation of OPPT CN Paper Action
This is a Swedish translation of OPPT CN Paper Action

More info:

Published by: BZ Riger on Apr 16, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/16/2013

pdf

text

original

 
 Alla rättigheter förbehållna Sida 1 av 5 Paper Action-06p00-sv
Hövlig Tillkännagivelse
Svarande (Personuppgifter):
{< Namn Efternamn >}c/o fiktivt {< Företagsnamn >}{< Gatuadress >}{< Stad Postnummer >}
Förespråkare (Personuppgifter):
{< Ditt namn >}{< Din adress för svar >}
 Datum:
{< Klicka för att skriva veckodag 00 >} {< månad >}, 2013
 Ang: Obegränsat personligt ansvar till följd av nedstängningen/ogilitigförklarandet av alla banker, allaföretagsregeringar och alla andra bolag genom UCC-
registreringen av One People’s Public Trust (OPPT)
 Delgivning: ________________________________________________________
E-post / Fax / Personligt överlämnande /Rekommenderat brev-nummer __________________________________________ 
VEDERBÖRLIGEN KONTROLLERAD FÖRSÄKRAN AV FAKTA (Declaration of facts):
Jag fick ett dokument som utger sig för att vara en {< namn/titel på dokument från Svaranden >}, referens fiktivt nummer / {< 0000000 >} och även när det gäller bibehållandet av alla SLAVERISYSTEM av {< Svarandes namn >} med adress {< Svarandes adress >}, härefter som "Svarande". Jag är den enda rättmätigt och juridiskt REGISTRERADE ägaren, förvaltaren och förmyndaren av min existens, för allaskapelser och egendom enligt UCC Doc. File No.'s 2012127810, 2012127854, 2012127907, 2012127914, citerat ochinförlivat här som referens, som om det skulle anges i sin helhet, den ursprungliga kungörelsen om FÖRSÄKRAN AV FAKTA
(DECLARATION OF FACTS) genom allmän registrering genomförd av One People's Public Trust, härefter “OPPT”.
Jag gör detta medvetet, av fri vilja, och avsiktligt antar, återbekräftar, och ratificerar denna FÖRSÄKRAN AV FAKTA som minegen vederbörligt kontrollerade FÖRSÄKRAN AV FAKTA, nunc pro tunc praeterea preterea, ej motbevisbar enligt lag,som fakta, och enligt allmän policy --
härefter som “Förespråkare".
 
VEDERBÖRLIGEN KONTROLLERAT TILLKÄNNAGIVANDE:
Förespråkaren informerar vederbörligen svaranden att förespråkaren INTE SAMTYCKER till någon som helst olaglig ochillegal devalvering, kränkning, avskaffande, underkuvande, underordnande, tillskansning, ockupation, överträdelse eller stöldav förespråkarens vederbörligen säkrade existens, skapelser och egendom. Svaranden förpliktas vederbörligen att medomedelbar verkan UPPHÖRA OCH AVSTÅ från alla nämnda olagliga och illegala handlingar mot förespråkaren.
Förespråkaren
ger dig vederbörligen en hövlig tillkännagivelse att svaranden är lagligen och juridiskt ansvarig ochförpliktigad, till tredubbelt skadestånd enligt allmän sedvanerätt, för alla olagliga och illegala handlingar mot förespråkaren avsvaranden som orsakar och resulterar i någon som helst skada mot förespråkaren, inklusive fysisk skada, fysiskt förvar,beslag av egendom, egendomsskador, ekonomisk skada eller andra skador av förespråkarens mätbara energi.Svaranden uppmanas att beakta FÖRSÄKRAN AV FAKTA (DECLARATION OF FACTS), specifiktnedstängningen/ogiltigförklarandet 25:e December 2012, av alla världens bolag som verkar under täckmantel av folketsregeringar, banker och alla andra bolag för förräderi mot och all skada mot varje enskild människa på denna planet utanderas vetskap, avsiktliga eller oavsiktliga samtycke, särskilt:
Government Charters Cancelled: (Refer: DECLARATION OF FACTS: UCC Doc # 2012127914 Nov 28 2012)
...That any and all CHARTERS, inclusive of The United States Federal Government, UNITED
STATES, “STATE of ...",
 Inclusive of any and all abbreviations, idem sonans, or other legal, financial or managerial forms,
any and allinternational equivalents
, inclusive of any and all OFFICES, inclusive of any and all OFFICERS, PUBLIC SERVANTS,EXECUTIVE ORDERS, TREATIES, CONSTITUTIONS, MEMBERSHIP, ACTS, and any and all other contracts andagreements made thereunder and thereby, are now, void,
worthless, or otherwise cancelled, unrebutted; .
..”
 
Bank Charters Cancelled: (Refer: TRUE BILL: WA DC UCC Doc# 2012114776 Oct 24 2012)
Declared and ordered irrevocably cancelled;
any and all charters for Bank of International Settlements (BIS) membersthereto and thereof including all beneficiaries, including all certain states of body owning, operating, aidinga
nd abetting private money systems, issuing, collection, legal enforcement systems, operating SLAVERY SYSTEMS …
 
commandeering lawful value by unlawful representation...”
 
 
 Alla rättigheter förbehållna Sida 2 av 5 Paper Action-06p00-sv
Nämnda FÖRSÄKRAN AV FAKTA (DECLARATION OF FACTS) identifierad här, citerad här,
är fortfarande inte motbevisadoch är därför Absolut Sanning juridiskt
, handelsmässigt och existensmässigt, registrerat i offentliga register, universell lag, för hela världen att lita på. Se https://gov.propertyinfo.com/DC-Washington/ (registrering krävs), eller  www.peoplestrust1776.org.  Svarande meddelas därför att de från och med nu agerar som enskild individ, utan ett företags skyddsnät och medobegränsat personligt ansvar för VARJE HANDLING SOM DE TAR enligt allmän sedvanerätt skyddad och bevarad enligtoffentlig policy UCC 1-103, och Allmän lag, den styrande lagstiftning som anges i OPPT UC-anmälningarna.(Se:
WA DC UCC Ref Doc # 2012113593
)Skulle Svarande välja att agera på uppdrag av en ogiltigförklarad/nedstängd entitet, som gör att Förespråkaren får någon typav skada som häri anges, kommer Svarande, personligen och med obegränsad kapacitet, att hållas som absolut ansvariga.Sådana åtgärder kan resultera i att laglig åtgärd vidtas mot Svaranden, enligt allmän ordning UCC 1-305, inklusive men intebegränsat till UCC Commercial Bill (kvarstad), mot Svarandes tillgångar.Härmed uppmärksammas den Svarande på
DECLARATION AND ORDER: UCC Doc # 2012096074, Sept. 09 2012
,vederbörligen bekräftad och ratificerad av COMMERCIAL BILL UCC Doc. Nr 2012114586 och TRUE BILL UCC Doc. No.2012114776 där det står:
Volunteers within the military ... “
to arrest and take into custody
any and all certain states of body, their agents,officers, and other actors, regardless of domicil by choice,
owning, operating, aiding and abetting
private moneysystems, issuing, collection, legal enforcement systems, operating SLAVERY SYSTEMS against the several states
citizens, ...”,
 
and “Repossess all private money systems, tracking, transferring, issuing, collection, legal enforcementsystems operating SLAVERY SYSTEMS...”
 .alla Skaparens varelser skall utan dröjsmål bistå alla offentliganställda identifierade häri, att genomföra, skydda, bevaraoch slutföra denna ordning med alla medel av Skaparen och skapade som anges häri, av, med och under ditt personligaansvar..."Om Svarande upphör och avstår från någon och alla skadliga handlingar mot Förespråkaren, skall talan mot Svarande drastillbaka med omedelbar verkan.Svarande uppmanas att vara försiktig eftersom ansvaret ökar genom att instruera, styra eller konspirera med kollegor i syfteatt utsätta Förespråkaren för skadliga handlingar. Skulle kollegor bedriva skadliga handlingar mot Förespråkaren, kommer deatt göras solidariskt ansvariga, genom "Principal Agent Doctrine", fastställd genom allmän rättsordning UCC 1-103, och det är nu ditt kommersiella och moraliska ansvar att informera dem. Det är ditt ansvar att ta reda på din egen ansvarsskyldighet ochden eventuella framtida förpliktelse som skapas genom din vetskap och din avsiktliga fria vilja att skada Förespråkaren.Förespråkaren har vederbörligen gett Svarande en extra "Hövlig Tillkännagivelse", vars original tidigare registrerats av OPPT.Om Svarande väljer att interagera med Förespråkaren privat och individuellt efter detta datum delges Förespråkarens Termer och Villkor No {< AAA-000000 >} för Svarandes godtagande, vari metoden för acceptans är klart definierad.Svarandes uppmärksamhet riktas även till de positiva fördelar som OPPT's registreringar medför och som erbjuds allaindivider. Ogiltigförklarade/nedstängda banker upphäver alla skulder. Ogiltigförklarade regeringar upphäver alla stadgar,lagar, olovliga skatter och alla domstolar.Nya styrelseformer är här. Se sidan 5 för mer information.Vederbörligen beakta detta och agera därefter.Förespråkare: ____________________________________ Vittne: __________________________________________ Datum: ___________________________________ Vittnets namn: {< Namn Efternamn >}
 
 Alla rättigheter förbehållna Sida 3 av 5 Paper Action-06p00-sv
Termer & villkor 
Svarande (Personuppgifter):
{< Namn Efternamn >}c/o fiktiv {< Företagsnamn >}{< Gatuadress >}{< Stad Postnummer >}
Förespråkare (Personuppgifter):
{< Ditt namn >}{< Din adress för svar >}
Parter:
Dessa Termer & Villkor är tillämpliga på ovannämnda parter, inklusive men inte begränsat till kolleger som agerar för eller påuppdrag av de namngivna parterna:
Tillämplighet
Eftersom alla banker och “Regeringen” vederbörligen ogiltigförklarats (ref: UCC Doc # 2012127914
https://gov.propertyinfo.com/DC-Washington/), agerar därför Svaranden i egenskap av
privatperson
.I avsaknad av statliga stadgar och bank- eller andra företagsavtal är detta det enda rättsliga dokument som kommer attframtvinga ett resultat mellan privatpersoner som ett lagligt bindande avtal.
Svarandes ansvar 
Det är Svarandes skyldighet och ansvar att tillhandahålla bevis på fordran i form av ett tillräckligt verifierat svar av ett lagligenbindande avtal, som antas eller påstås föreligga mellan parterna. Dessutom måste alla påstådda avtal innehålla alla delar avett lagligt bindande avtal, inklusive, men inte begränsat till; erbjudande, godtagande, sanna faktiska uttalanden, faktisk avsiktoch övervägande, och att alla dessa faktorer medvetet, viljemässigt och avsiktligt har överlämnats till Förespråkaren.I avsaknad av ett lagligt bindande avtal, utgör detta dokument ett i god tro avtalsmässigt framförande av termer och villkor mellan parterna som efter godkännande utgör ett lagligt bindande kontrakt mellan parterna.Det är Svarandes ansvar att informera och ge råd till eventuella kollegor som handlar för eller på uppdrag av Svarande avdessa termer och villkor.Se Förteckning A angående avtalsförpliktelser som följer på godkännande av dessa villkor.
Tillräckligt verifierat svar 
På grund av allvaret i frågan, räknas endast ett Tillräckligt verifierat svar som uppfyller följande kriterier: Svaret måste:1. vara vederbörligen registrerad kontrollerad och edsvuren dokumentation av stående, auktoritet, värde och vederläggningav varje punkt med specificitet och egenhet;2. uppvisa skriftlig delegering av befogenhet undertecknat av Svarande om svaret är från någon annan.3. använda ord som definieras i vanliga ordböcker (t. ex. Svenska akademins ordbok)Ingen korrespondens kommer att ingås per telefon.En faksimil och digital kopia av detta dokument skall vara juridiskt bindande som ett original.
Metod för avslag
Inget kontrakt skall betraktas som aktivt där Svaranden inte gör eller har utfört någon av de handlingar som anges iFörteckning A.
Ingen åtgärd, inget kontrakt.
 
Metod för acceptans
Ett lagligen bindande avtal inges medvetet av Svarande eller någon av deras ombud gör eller utför någon av dehandlingar som är listade i Förteckning A.
Handling är acceptans.
 
Villkor för godkännande
Acceptans är med Svarandens samtycke till följande:
1. Avtal med alla villkor som anges häri;2. Förbehållslös acceptans av avgifter som skall betalas enligt Förteckning A;3. Svarande avstår oåterkalleligen och ovillkorligen alla rättigheter angående invändningar, immunitet eller rättsligt försvar.
Terms & Conditions Reference No: {< AAA-000000 >}

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->