Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Glas_Srpske_2013_04_04.pdf

Glas_Srpske_2013_04_04.pdf

Ratings: (0)|Views: 92|Likes:
Published by u_stevic

More info:

Published by: u_stevic on Apr 16, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/16/2013

pdf

text

original

 
 Fir mama u Srpskoj du gu  ju 120 mi li ona
www.glassrpske.com
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE, BAWALUKA 
Cijena0.80 KM
na{e je
BOQE
^etvrtak, 4. april 2013.Broj13.095Godina
LXX
Proizvedeno
U SRPSKOJ
VIJESTIKULTURA SRBIJA 
Zlatkovi}:Speci jalno tu`ila{ tvointegrisati u Repu bli~ko
странa
5
Beo grad ~ekate{ka odlukao Kosovu
странe
16
i
17
Srpskaobiqe`avagodinuWego{a
странa
25
Du"aSk"
Za operaciju trogodi{weBawalu~ankeu Italiji
sakupqeno
130.000
evra
Mala Sofi ja uPadovi nastavqabitku za `ivot
 
 D  V   A  M   A  A    M 
 si lovao
Mon strum osmogo di{wu k}erku 
Bawalu~kapolicija
UHAPSILA 
osumwi~enog zapolno nasiqenad djetetom
странa
15
SIP
na tragubomba{usa Kova~a
 Akcija"Lutka"
stigla dominirawagroba AlijeIzetbegovi}a
E S L U ZI VNO
странa
 4 
Istra `niorgani MUP-ai inspekcija saop{tili premijeru RS prve rezultate istrage Fabriciglinice
V A V A V A V A  MQ
странe
2
i
3
Vjerujem da }e Sofija iza}i kao pobjednik iz ove borbe. Prije odlaska u Italiju treba da primi jo{ dva bloka visokorizi~nih terapija, ka`e Sofijin otac Veqko
странa
23
 
2
~etvrtak, 4. april 2013.
GLAS SRPSKE
Vijesti dana
GOVORILI SMO ZLATKU LAGUMYIJI DA TREBA PRAVITI KOALICIJU SA DVA HDZ-a, A ON JE, PRAVE]I SE VE]I KATOLIK OD PAPE, KOALICIJU NAPRAVIO SA MAWIM HRVATSKIM STRAN KAMA, DA BI SE NA POLA MANDATA PREDOMISLIO.
Bakir Izetbegovi},
bo{wa~ki ~lan Predsjedni{tva BiH
SA RA  JEVO
- Predsjedni{- tvo BiH pri hvatilo je na ju- ~era{woj sjednici poziv predsjednika Srbi je Tomis- lava Nikoli}a da ~lanovi Predsjedni{tva posjete Sr- bi ju 23. aprila 2013. godi- ne.- Predsjedni{tvo BiH u~es- tvova}e na trilateralnom sas- tanku Predsjedni{tva BiH, predsjednika Srbi je i pred- sjednika Turske, ko ji }e biti odr`an 14. i 15. ma ja 2013. go-dine u Turskoj - isti~e se u saop{tewu.Predsjedni{tvo BiH pri h- vatilo je i poziv za u~e{}e na otvorenoj debati Generalne skup{tine UN o ulozi me|u- narodnog krivi~nog prava u pomirewu, ko ja }e biti odr`ana 10. aprila 2013. go-dine u Wujorku.Delegaci ju }e predvoditi predsjedava ju}i Predsjedni{- tva BiH Neboj{a Radmano- vi}.Donesena je i odluka o pos- tupku imenovawa ambasadora i drugih me|unarodnih pred- stavnika BiH, ko jom je norma- tivno harmonizovan i  uskla|en na~in i postupak imenovawa.Time je postupak imenovawa regulisan na integralan na- ~in i jedinstvenim aktom. S. T.
Predsjedni{tvo BiH prihvatilo poziv srpskog predsjednika
Po sje  ta Srbi ji 23. apri la
USKLA \EN NA ^IN IMENOVAWA  AMBA SA DORA 
Predsjednik Vlade RS
Nema hajke, opozici ja  uzalud galami
FO^A - Srpska demokratska stranka mo `e da poziva koga god ho }e da im se prikqu~i u parti ju,
pa i biv{eg direktora "[uma RS" Jakova Gali}a, izjavila je ju~e predsjednik Vlade RS @eqka Cvi janovi}. - U posqedwe vri jeme sam se naslu{ala svakakvih pri~a od opozici je, ko je su otprilike nedosqedne. Mogu da poziva ju bilo koga da im se prikqu~i u wihovu parti ju i na to ima ju pravo - rekla je Cvi janovi}e va i dodala da ne posto ji nikakva politi- ~ka hajka, a posebno ne u "[umama RS". - Nema ni politi~ke hajke, a kad we nema, nema ni politi~kih `rtava - rekla je ona.SDS je u utorak pozvala Gali}a da im se pridru`i, nakon {to  je u ponedjeqak imenovano novo rukovodstvo u "[umama". R. \.
Zvani~nici FBiH u 
OHR
-u 
Stranci razo ~arani Federacijom
SA R JEVO - Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko rekao je da je cjelokupna me |unarodna
za jednica izuzetno razo- ~arana ne uspje hom stranaka i instituci ja FBiH da u protekle ~etiri godine preduzmu neop hodne mjere i popune upra`wene pozici je u Ustavnom sudu. On je predsjednika FBiH i potpredsjednike, te ~lanove Kole- gi juma Doma naroda Parlamenta FBiH na ju~era{wem sastanku  u
OHR
-u pozvao da ka`u {ta namjerava ju da u~ine kako bi bio postignut napredak i da kona~no budu imenovane sudi je u feder- alnom Ustavnom sudu. - Omogu}avawe instituci jama da rade svoj posao ni je stvar izbora nego obaveza - rekao je Incko. Potpredsjednik FBiH Svetozar Pudari} rekao je da je pri jed- log
OHR
-a da se ide korak po korak.@. D.
 
\OKI]
Koalici jani jeugro`ena
BAWALUKA - Koalicija SP-a i SNSD-a nije ugro-`ena i pored toga {to se poku{ava tako predstaviti kadrovskim promjenama ko- je su se desile u "[umama RS", rekao je predsjednik SP-a Petar \oki}.On je kazao da se moraju nastaviti i daqe preduzi- mati odlu~ne mjere da bi se "[ume" finansij ski kon- solidovale. - Mislim da za to postoji spremnost, predsjednik Vlade je tu vrlo odlu~na i`eli da preduzima mjere, ne samo u "[umama", ve}i u drugim javnim sektorima RS - rekao je \oki}.D. K.
NIK[I]
Ministribez podr{ketreba daodstupe
SARAJEVO - Federalni pre- mijer Nermin Nik{i} pozvao je ju~e ministre koji nemaju podr{ku parlamentarne ve- }ine da odstupe s funkcija, javili su federalni mediji. On je istakao da se mora re- agovati povodom pisma - ja- vnog poziva koji je osam ministara, ina~e pripadnika stranaka parlamentarne mawine, uputilo Nik{i}u i ostalim ministrima. Nik{i} i ministri iz SDP-a ne u~estvuju u radu federal- ne Vlade nakon {to je pot-predsjednik Vlade Jerko Ivankovi} Lijanovi} po~eo bez pristanka premijer da saziva sjednice.
PI[U: @EQKA DOMAZET GORAN MAUNAGA
desk@glassrpske.com
ISTO^NO SA R JEVO - Stawe u Fabrici glinice "Bira~" je gore nego {to smo o~ekivali. Nevjerovatno je da se dobavqa~ima iz inos-transtva pla }a ju avansi, a dobavqa~ima iz RS i BiH sedugu je vi{e od 120 miliona maraka.
Rekli su to predsjednik Vlade Republike Srpske@eqka Cvi janovi} i minis- tar finansi ja RS Zoran Te- gelti ja posli je ju~era{weg sastanka Koordinacionog ti- ma ko ji istra`u je situaci ju u Fabrici glinice "Bira~" u Zvorniku.
KONTROLA 
- Iznena|eni smo nespre- mno{}u po jedinaca u fabri- ci da sara|u ju sa na{im inspektorima i dostavqaju podatke ko ji se od wih tra`e. Da bismo spri je~ili takvo pona{awe, imenovali smo Sini{u Kostre{evi}a iz MUP-a RS ko ji }e rukovoditi timom inspektora u fabrici. Bez MUP-a i tu`ila{tva ne- }emo uspjeti da do|emo do do- kumenata - rekao je Tegelti ja. Rekao je da je Vlada o~eki- vala da ima odre|enih propus- ta u "Bir~u", ali da nisu znali da }e do}i do onoga do ~ega su do{li posli je samo dva dana kontrola.Tegelti ja je kazao da }e se istra jati na interesima RS i za{titi proizvodwe i radnika.- Ni ju~e, ni dan rani je u fabrici ni je bilo vlasnika, niti onih ko ji su upravqali u pret hodnom periodu - rekao  je on.Cvi janovi}eva je kazala da se reagovalo u pravom tre- nutku i da se nasto je stvari dovesti u red i saznati pravo stawe u Fabrici glinice. Cvi janovi}eva je rekla da  je Vlada RS motivisana `eqom i potrebom da se uvede red i za{titi imovina i in- teresi Srpske i da se spri je- ~i privredni kriminal. Ministar unutra{wih poslova Radislav Jovi~i} re- kao je da je Vlada odlu~na daovu istragu sprovede do kra ja. MUP RS, poreski inspe- ktori i drugi kontrolni ograni RS u utorak su u{li uFabriku glinice "Bira~", ~i-  ji je ve}inski vlasnik "Ukio grupa", kako bi prekontroli- sali weno poslovawe, a kako sazna je "Glas Srpske", pod lu-pom su finansijske transak- ci je izme|u "Bir~a" i povezanih firmi u vri jednos- ti od 118 miliona KM.Inspektori su i ju~e kon- trolisali da li je bilo nena- mjenskog tro{ewa kreditnih sredstava Investiciono-ra- zvojne banke Srpske, neupla- }enih poreskih obaveza i drugih nepravilnosti u po- slovawu.Pored "Bir~a" kontroli- {u se i povezane firme "Bi- ra~ Evropa", "Alumina", "Energolini ja", "Me hanika",
ISTRA@NI ORGANI MUP-aI INSPEKCIJA PRE
Pojedinci u fabrici odbili da inspektorima dostave podatke. Da bi sprije~ila takvo pona{awe, Vlada imenovala Sini{uKostre{evi}a iz MUP-a RSda rukovodi timom inspektora
VLA DA ODLU ^NA DA ISTRA GU SPROVEDEDO KRA JA 
 L I T V A  N C  I N O V A  C  I Z V L A  ^ I L I V A  N  Z EM Q E
 Fir mama u R 
Propusti u "Bir~u" mnogo ve}iod o~ekivanih 
FOTO: ARHIVA
 
GLAS SRPSKE
~etvrtak, 4. april 2013.
3
SARAJEVO - Predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH Neboj{a Radma- novi} rekao je ju~e da pitawe vojne i ostale imovine BiH mora biti rije{eno u Parlamentu BiH, na prijedlog Savjeta ministara, a ne u Predsjedni{tvu. On je Srni rekao da je jedini zadatak Predsjedni{tva pitawe per- spektivnih lokacija koji je rije{en, te da ostalo nije nadle`nost Predsjedni{tva i da su sve insinuacije o tome da Predsjedni{tvo ne{to odlu~uje, daje ili ne daje saglasnost potpuno besmislene.
RA DMA NOVI]: PITAWE IMOVINE RIJE[ITI U PARLA MENTU 
Rado ji~i}: Izmi jeniti Zakon o slu`bi u OS
BAWALU KA 
- Predsjednik Narodne skup{tine Republike Srpske Igor Rado ji~i} pozvao je ju~e nadle`ne u Ministarstvu odbrane BiH da pokrenu inici jativu za izmjenu Zakona o slu`bi  u Oru`anim snagama BiH u di jelu ko ji se odnosi na starosnu granicu penzionisanih oficira, podoficira i vojnika, javile su agenci je.On je u pismu ministru odbrane BiH Zekeri ja hu Osmi}u i we- govim zamjenicima naveo da smatra da bi bilo opravdano poste- peno ili sukcesivno pomjerati navi{e starosnu granicu.
Pri jedlog za pritvor osumwi~enima
SA R JEVO
- Tu`ilac Posebnog odjeqewa za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupci ju Tu`ila{tva BiH  uputio je Sudu BiH pri jedlog za odre|ivawe mjere pritvora za dvi je osobe, ko je se sumwi~e za organizovani kriminal. Pri jedlog za odre|ivawe pritvora zatra`en je za A. S. (1975) iz Prizrena, dr`avqanina Srbi je, i H. A. (1978) iz Zvornika, dr`avqanku BiH, javile su agenci je. Oni se sumwi~e da su za jedno sa drugim osobama organizo- vali ilegalno prevo|ewe stranih dr`avqana u BiH.
Optu`nica za zlo~in  u Sanskom Mostu
BEOGRAD
- Tu`ila{tvo za ratne zlo~ine Srbi je podiglo je optu`nicu protiv biv{eg pripadnika Vojske RS Miroslava Gvozdena, zvanog Mi}an, zbog sumwe da je po~inio ratni zlo~in protiv civilnog stanovni{tva. Iz Tu`ila{tva je ju~e saop{teno da se sumwa da je zlo~in po- ~iwen na teritori ji Sanskog Mosta u decembru 1992. godine. Gvozdenu se na teret stavqa da je, iz osvete zbog ubistva brata,  ubio {est i ranio jednog civila u Toma{ici i Sasini, javile su agenci je."Alusil" i "Bira~ energo". IRB RS je firmi "Ener-golini ja" iz grupaci je "Bira~" lani dala kredit od 19,4 mil- iona KM, a 2009. dobili su pet miliona KM od IRB-a."Balkal" je firma za ko ju  je "Bira~" prera|ivao glinicu ko ju potom prvo "Balkal", a onda "Alumina", ko ja je pre-  uzela poslove "Balkala", pla- sirala jednoj od inostranih kompani ja iz "Ukio grupe" po ci jenama ni`im od berzan- skih, a onda je ta firma nasvjetskom tr`i{tu prodavala glinicu po realnoj ci jeni. To zna~i da je glinica svo ju pravu ci jenu dostizala tek po izlasku iz RS, odnosnoBiH, kako bi "Ukio grupa" iz- bjegla pla}awe poreza na do- bit u RS, kao i isplatudividende Fondu PIO, Fon- du restituci je i malim akci- onarima "Bir~a". "Balkal" je oti{ao u ste- ~aj sa velikim poreskim du- gom, a ovaj posao nastavila je "Alumina".Od 2002. do 2007. godine"Ukio grupa" izbjegavala je da  uplati u buyet RS na osnovuporeza na dobit oko 30 miliona KM.Poslu ju}i preko niza povezanih predu- ze}a, u tom periodu ni je prikazala oko 180 miliona KM ost- varene dobiti na os- novu prerade i proda je glinice iz Fabrike glinice "Bira~", ~i ji su ve- }inski akcionar.
PRIJA VA TU  @ILA[TVU 
Poreska up-rava RS protivgeneralnog di- rektora Fab- rike glinice "Bira~" izZvornika Virgini jus Va jega podni jela je 2011. godine Okru`nom tu`ila{tvu Bi je- qina krivi~nu pri javu zbog zlo upotrebe slu`benog polo- `a ja i nepla}awa poreskog duga, ali on nikad ni je proce- suiran, sazna je "Glas Srpske". Portparol Okru`nog tu- `ila{tva Bi jeqina Danka Prodanovi} potvrdila je ju~e da je Poreska uprava RS pod- ni jela pri javu 31. ma ja 2011. godine.- Okru`no tu`ila{tvo je 16. novembra 2011. godine do- ni jelo Naredbu o nesprovo- |ewu istrage protiv Va jege. Utvr|eno je da ne posto je os- novi sumwe da je po~inio krivi~no djelo zlo upotreba ovla{}ewa u privredi - rekla  je ona.Na pitawe za{to istraga ni je otvorena protiv "Bir~a" ili nekog drugog ko je, even-tualno, odgovoran za nepla- }awe poreza, ona jeodgovorila da za to ne mo`e teretiti pravno, ve} odgovor- no lice.Poreska uprava RS je u nekoliko navrata blokirala i `iro ra~une "Bir~a". Tako su ra~uni firme bi- li blokirani i po~etkom 2009. godine zbog nepla}enih rata reprogramiranog duga, ali i 2011. godine. Posqedwiput Poreska uprava RS zbog neizmirewa obaveza blokira- la je ra~une "Bir~a" u decem- bru 2012. godine.Prema revizorskom izvje- {ta ju iz 2011. godine, "Bira~" ima akumulirani gubitak od ~ak 726,5 miliona KM.Prema podacima Poreske  uprave RS "Bira~" na ime ne- pla}enog poreza dugu je 1.324.670 KM, a "Balkal" uste~a ju ~ak 11.345.571 KM.
 
IJERU RS SAOP[TILI
PRVE REZULTA TE
ISTRAGE U FABRICI GLINICE
ROMANOV
"Ukio grupa", koja je ve}in- ski vlasnik "Bir~a", je vla- sni{tvo Vladimira Romanova, litvanskog bi- znismena ruskog porijekla, vlasnika brojnih kompanija {irom svijeta, ukqu~uju}i i {kotski fudbalski klub Harts.Romanov je 2001. godine kupio "Bira~" za deset mil- iona KM. Protiv Romanova je 2003. godine pokrenuta parnica pred ameri~kim federalnim sudom zbog bo- ga}ewa preko of {or ba-naka i la`nih kompanija na Sej{elima, Djevi~anskim ostrvima i Panami. Ruski tajkun Oleg Deripas- ka 2008. tu`io je Romanova zbog poslovne prevare u koju je posredno ukqu~ena i zvorni~ka Fabrika glini- ce "Bira~", objavili su bri- tanski mediji. U toj tu`bi, te{koj sedam miliona dolara, Deri- paska navodi da je Romanov2004. godinepristao natri velikadogovora s wegovomfirmom,a to suisporu-ka rudeiz"Bir-~a",pla-}awepopravke te fab- rike i pozajmica. Deripaska je po- digao tu`bu jerugovorena ruda nije isporu~e- na, popravkenisu izvedene, a pozajmica nije vra}ena.
POD LU POMTRANSA KCIJE OD 118MILIONA KM
 du gu  j120 mi li ona
Posqedwe vijesti
Cvijanovi}:Reagovali smo u pravomtrenutku 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->