Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Embalaža okolje logistika št. 42

Embalaža okolje logistika št. 42

Ratings: (0)|Views: 1,173 |Likes:
Strokovno revijo Embalaža Okolje Logistika izdaja celjsko podjetje Fitmedia
Strokovno revijo Embalaža Okolje Logistika izdaja celjsko podjetje Fitmedia

More info:

Published by: Medijske komunikacije Fitmedia d.o.o. on Mar 25, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

pdf

text

original

 
   F  o   t  o  :   F  o   t  o    l   i  a
42
    S   p   e   c    i   a    l    i   z    i   r   a   n   a   r   e   v    i    j   a   z   a   e   m    b   a    l   a    ž   o ,   o    k   o    l    j   e    i   n    l   o   g    i   s   t    i    k   o    /
    S   p   e   c   i   a    l   i   s   t   m   a   g   a   z   i   n   e    f   o   r   p   a   c    k   a   g   i   n   g ,   e   n   v   i   r   o   n   m   e   n   t   a   n    d    l   o   g   i   s   t   i   c   s
Poštnina plačana pri pošti 3102 Celje
 Intervju z okoljskim ministrom KarlomErjavcem: Uveljavljen bo regijski konceptravnanja z odpadki Okrogla miza: Sistem je razpadel, kaj zdaj? Logistika in oskrbovalne verige An interview with the Minister of the Envi-ronment and Spatial Planning Karl Erjavec:The Regional Concept of Waste ManagementWill be Implemented Round table on waste: The system hasdisintegrated; now what?Logistics and supply chain
 
2
Novosti
EOL-42-februar-February-09 
   p  r  o  m  o  c   i   j  a
 
6. okoljski simpozij
14. in 15. maj 2009 – Celje (Celjski sejem, dvorana Celjanka)
Celovito ravnanje z odpadki –okoljsko ogledalo Slovenije
Organizatorji:
Mestna občina Celje, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RSza okolje
Sodelujejo:
Bojan Šrot, Mestna občina Celje, Karl Erjavec, MOP, Lojze Peterle,Evropski parlament
Odpiramo vroče teme:
- Kako Slovenija uresničuje nove direktive o ravnanju z odpadki?- Kakšne bodo okoljske dajatve zaradi nastajanja odpadne embalaže?- Naložbe in izvajanje regijskega koncepta za ravnanje z odpadki - Sistemi ravnanja z odpadno embalažo – delovanje shem in priprave na nove sheme (za sveče,za baterije…) - Učinkovitost sistemov vračanja, zbiranja in predelave odpadkov v Sloveniji ter primeridobrih praks- - Lokalne skupnosti, ravnanje z odpadki in zapiranje odlagališč- Kakšne bodo posledice predvidenega zaprtja komunalnih odlagališč?- Ločeno zbiranje odpadkov v Sloveniji – daleč od želenih ciljev-Termična obdelava odpadkov – Toplarna Celje Blato iz čistilnih naprav – odpadek kot gorivo ali ne?
Glavni pokrovoitelj:Mestna občina CeljeIzvajalec:
Člani programskega sveta:
 
Breda Pečan, Državni zbor RS, mag. Ber-narda Podlipnik, MOP, mag. Katja Buda,MOP, mag. Brigita Šarc, ARSO, JanjaLeban, GZS, dr. Marko Notar, Termoelek-trarna toplarna Ljubljana d.o.o., dr. FrancLobnik, Svet za varstvo okolja, dr. Gregor Radonjič, Ekonomsko-poslovna fakultetaUniverze v Mariboru, doc. dr. Niko Samec,Fakulteta za strojništvo Univerze v Mari-boru, mag. Marko Zidanšek, Simbio d.o.o., Andrej Sotelšek, Slopak d.o.o., Rudi Hor-vat, Saubermacher Slovenija d.o.o., SrečoBukovec, Trgovinska zbornica Slovenije,Janko Kramžar, Snaga d.o.o., Kristijan Mli-nar, Dinos d.d.
 I Z J E M N O A K T UA L N O
Več informacij: www.fitmedia.siTel: 03/42 66 722
 
3
Novosti
EOL-42-februar-February-09 
 
EOL-42-februar-February-09 
3
Uvodnik
Uvodnik 
Editorial 
An Avalanch – At WhosDoor?
I an avalanche is unavoidable it might at least stop in ront o our neighbour’s door not oursTat would be logical It is nevertheless a act that an avalanche is moving downwards even thoughwe do not yet know how big it will be and what damage will it cause A closer look quickly uncovers the realisation that there is actually more than just one avalanche Avoiding problems or accumulating open issueswill certainly come out into the open one day I everything is intensied through the economiccrisis o worldwide dimensions the picture iseven darkerTe packing industry is under pressure: ewer orders with some exceptions o course and lower  prices Many warn that there are practically nomore reservesTere may be some in the implementation o theenvironmental policy however Tere are pro grammes as well as objectives but waste is literally turning into an avalanche that increases irre pressibly and threatens to take lives in the processTe market itsel obviously cannot selregulateand systematic help will be needed Karl Erjavecthe environment minister is aware o that Among other things in our interview he predicts a reor ganization o the ministry and tackles numerousburning issues A loud cry or help was also heard at the round table on the secondary raw materials market or ganized by the EOL magazine Te participants pointed at the irregularities that had been on themarket or quite a while but which many had reused to believe their eyes about Te same asthe unrevealed story o where how and or what  price municipal waste is transported around Slovenia In a special poll we wanted to draw upthe migration o waste in Slovenia many com panies did not want to reveal their data or it wascontradistinctive For example the municipal waste company rom town A claims that it paysthe B municipal waste company to deposit itswaste but the latter denies that Obviously thestakes are high here and there is somebody whoseinterest it is not to reveal what is going on in thewaste marketCould the logic mentioned above be otherwise? I we lay our cards on the table we can come upwith a suitable solution And at least lessen theavalanche even i we cannot prevent itWe will see Jože VolandEditor 
Plaz – pred igaa raa?
Če je plaz že neizbežen, naj se ustavi vsaj predsosedovimi vrati, ne pred našimi. Takšna je lo-gika. Da pa plaz drvi – čeprav še ne vemo, kako velik bo in kakšno škodo bo povzročil –, ni večdvoma.Natančnejši pogled hitro odkrije, da plaz prav-zaprav ni en sam. Odlaganje problemov oziro-ma kopičenje odprtih vprašanj enkrat gotovoizstavi račun. Če je vse skupaj potencirano zekonomsko krizo svetovnih razsežnosti, je slikaše toliko temnejša.Embalažna panoga je pod pritiskom: manj na-ročil, seveda z nekaj izjemami, nižje cene. Mar-sikdo opozarja, da rezerv praktično ni več.Morda jih je nekaj več v izvajanju okoljske po-litike. Programi so, cilji tudi, toda prav odpadkise dobesedno spreminjajo v plaz, ki nezadržnoraste in grozi, da bo pod sabo pokopaval. Trgočitno ne zmore samoregulacije, potrebna bosistemska pomoč. Tega se zaveda okoljski mi-nister Karl Erjavec, ki v našem intervjuju meddrugim napoveduje reorganizacijo ministrstva,hkrati pa odgovarja na številna pereča vpraša-nja.Glasen klic na pomoč je bilo slišati tudi naokrogli mizi o trgu sekundarnih surovin, ki jo jeorganizirala revija EOL. Udeleženci so s prstomkazali na nepravilnosti, ki na trgu niso od vče-raj, a si je pred njimi marsikdo zatiskal oči. Takokot je neodkrita zgodba, kam, kako in za kakšnoceno po Sloveniji potujejo komunalni odpadki.V posebni anketi smo želeli zrisati migracijoodpadkov v Sloveniji. Številna komunalna pod- jetja podatkov niso želela razkriti ali pa so si le-ti med sabo nasprotujoči. Na primer: komunalaiz mesta A trdi, da za odlaganje svojih podatkovplačuje komunalnemu podjetju B, slednje pa tozanika. Očitno ne gre za majhen denar in komuni v interesu, da bi se vedelo, kaj se dogaja natrgu odpadkov?Morda pa je lahko zgornja logika tudi drugač-na? Z odprtimi kartami lahko pridemo do pri-merne rešitve. In plaz vsaj zmanjšamo, če ga žepreprečiti ne moremo.Bomo videli.Jože Voland,glavni urednik 

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->