Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
CARTA DREPTURILOR FUNDAMENTALE A UNIUNII EUROPENE

CARTA DREPTURILOR FUNDAMENTALE A UNIUNII EUROPENE

Ratings: (0)|Views: 16|Likes:
Published by Ada C.
CARTA DREPTURILOR FUNDAMENTALE A UNIUNII EUROPENE
CARTA DREPTURILOR FUNDAMENTALE A UNIUNII EUROPENE

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Ada C. on Apr 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/27/2014

pdf

text

original

 
IV 
(Inform
ă 
ri)
INFORM
Ă
RI PROVENIND DE LA INSTITU
Ţ
IILE
Ş
I ORGANELE UNIUNIIEUROPENE
PARLAMENTUL EUROPEANCONSILIUCOMISIE
CARTA DREPTURILOR FUNDAMENTALE A UNIUNII EUROPENE
(2007/C 303/01)
14.12.2007ROJurnalul Oficial al Uniunii Europene C 303/1
 
Parlamentul European, Consiliul
ş
i Comisia proclam
ă
în mod solemn textul urm
ă
tor ca fiind Cartadrepturilor fundamentale a Uniunii Europene.
CARTA DREPTURILOR FUNDAMENTALE A UNIUNII EUROPENE
Preambul
Popoarele Europei, stabilind între ele o uniune tot mai strâns
ă
, au hot
ă
rât s
ă
împ
ă
rt
ăş
easc
ă
un viitor pa
ş
nic întemeiat pe valori comune.Con
ş
tient
ă
de patrimoniul s
ă
u spiritual
ş
i moral, Uniunea este întemeiat
ă
pe valorile indivizibile
ş
iuniversale ale demnit
ăţ
ii umane, libert
ăţ
ii, egalit
ăţ
ii
ş
i solidarit
ăţ
ii; aceasta se întemeiaz
ă
pe principiiledemocra
ţ
iei
ş
i statului de drept. Uniunea situeaz
ă
persoana în centrul ac
ţ
iunii sale, instituind cet
ăţ
eniaUniunii
ş
i creând un spa
ţ
iu de libertate, securitate
ş
i justi
ţ
ie.Uniunea contribuie la p
ă
strarea
ş
i la dezvoltarea acestor valori comune, respectând diversitateaculturilor 
ş
i tradi
ţ
iilor popoarelor Europei, precum
ş
i identitatea na
ţ
ional
ă
a statelor membre
ş
iorganizarea autorit
ăţ
ilor lor publice la nivel na
ţ
ional, regional
ş
i local; Uniunea caut
ă
s
ă
promoveze odezvoltare echilibrat
ă ş
i durabil
ă ş
i asigur 
ă
libera circula
ţ
ie a persoanelor, serviciilor, m
ă
rfurilor 
ş
icapitalurilor, precum
ş
i libertatea de stabilire.În acest scop, este necesar 
ă
consolidarea protec
ţ
iei drepturilor fundamentale, f 
ă
cându-le mai vizibileprin cart
ă
, în spiritul evolu
ţ
iei societ
ăţ
ii, a progresului social
ş
i a dezvolt
ă
rilor 
ş
tiin
ţ
ifice
ş
i tehnologice.Prezenta cart
ă
reafirm
ă
, cu respectarea competen
ţ
elor 
ş
i sarcinilor Uniunii, precum
ş
i a principiuluisubsidiarit
ăţ
ii, drepturile care rezult
ă
în principal din tradi
ţ
iile constitu
ţ
ionale
ş
i din obliga
ţ
iileinterna
ţ
ionale comune statelor membre, din Conven
ţ
ia european
ă
pentru ap
ă
rarea drepturilor omului
ş
i a libert
ăţ
ilor fundamentale, din Cartele sociale adoptate de Uniune
ş
i de c
ă
tre Consiliul Europei,precum
ş
i din jurispruden
ţ
a Cur 
ţ
ii de Justi
ţ
ie a Uniunii Europene
ş
i a Cur 
ţ
ii Europene a Drepturilor Omului. În acest context, carta va fi interpretat
ă
de c
ă
tre instan
ţ
ele judec
ă
tore
ş
ti ale Uniunii
ş
i alestatelor membre, acordând aten
ţ
ia cuvenit
ă
explica
ţ
iilor redactate sub autoritatea prezidiuluiConven
ţ
iei care a elaborat carta
ş
i actualizate sub r 
ă
spunderea prezidiului Conven
ţ
iei Europene.Beneficiul acestor drepturi implic
ă
responsabilit
ăţ
i
ş
i îndatoriri atât fa
ţă
de ter 
ţ
i, precum
ş
i fa
ţă
decomunitatea uman
ă
în general
ş
i fa
ţă
de genera
ţ
iile viitoare.În consecin
ţă
, Uniunea recunoa
ş
te drepturile, libert
ăţ
ile
ş
i principiile enun
ţ
ate în continuare.
C 303/2ROJurnalul Oficial al Uniunii Europene 14.12.2007
 
TITLUL I
DEMNITATEA
 Articolul 1
Demnitatea uman
ă
Demnitatea uman
ă
este inviolabil
ă
. Aceasta trebuie respectat
ă ş
i protejat
ă
.
 Articolul 2
Dreptul la via
ţă
(1) Orice persoan
ă
are dreptul la via
ţă
.(2) Nimeni nu poate fi condamnat la pedeapsa cu moartea sau executat.
 Articolul 3
Dreptul la integritate al persoanei
(1) Orice persoan
ă
are dreptul la integritate fizic
ă ş
i psihic
ă
.(2) În domeniile medicinei
ş
i biologiei trebuie respectate în special:(a) consim
ţă
mântul liber 
ş
i în cuno
ş
tin
ţă
de cauz
ă
al persoanei interesate, în conformitate cuprocedurile prev 
ă
zute de lege;(b) interzicerea practicilor de eugenie, în special a celor care au drept scop selec
ţ
ia persoanelor;(c) interzicerea utiliz
ă
rii corpului uman
ş
i a p
ă
ţ
ilor sale, ca atare, ca surs
ă
de profit;(d) interzicerea clon
ă
rii fiin
ţ
elor umane în scopul reproducerii.
 Articolul 4
Interzicerea torturii
ş
i a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante
Nimeni nu poate fi supus torturii
ş
i nici pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante.
 Articolul 5
Interzicerea sclaviei
ş
i a muncii for
ţ
ate
(1) Nimeni nu poate fi
ţ
inut în sclavie sau în servitute.(2) Nimeni nu poate fi constrâns s
ă
efectueze o munc
ă
for 
ţ
at
ă
sau obligatorie.(3) Traficul de fiin
ţ
e umane este interzis.
14.12.2007ROJurnalul Oficial al Uniunii Europene C 303/3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->