Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
PiL_bilten_2008_05

PiL_bilten_2008_05

Ratings: (0)|Views: 4|Likes:
Published by u_stevic

More info:

Published by: u_stevic on Apr 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/26/2013

pdf

text

original

 
 
 2
Microsoft ţeli da pomogne da se osmisle dugoročni
modeli primene savremenih sredstava informacionih ikomunikacionih tehnologija u obrazovnim procesima i
podrţava projekte koji pomaţu osavremenjavanje školskeračunarske opreme, softvera i Internet veze škola, projektekoji doprinose podizanju nivoa računarske pismenosti nas-tavnika i učenika, projekte koji pruţaju pomoć stručnomusavršavanju nastavnika i osavremenjavanju školskih pro-grama, projekte za primenu savremenih metoda učenja,saradnju nastavnika u mreţnom okruţenju i druge projek-
te koji za svoj rezultat daju visokokvalitetna iskustva u
oblasti učenja i razvoja obrazovanja.
Microsoft program
Partner u učenju
 
na globalnom nivou pruţa pomoć nasta-
vnicima u stru
č
nom usavr
š
avanju i poma
ţ
e saradnju me
đ
unastavnicima radi
unapređenja nastave i procesa učenja
.
Elektronski časopis za nastavnike „Partner u učenju“ jeposvećen primeni računara u nastavi, elektronskom učenjui digitalnoj pismenosti učenika i nastavnika.Elektronski časopis za nastavnike „Partner u učenju“ jebesplatan i izlazi mesečno.
 
Sadržaj:
 
Urednik:
Sneţana Popović
 Autori:
Duša Zoranović
 
Katarina Milanović
 
Marina Petrović
 
Miloš Milosavljević
 Mirjana Trkulja
Smiljana GrujićSneţana Popović
 
Mala škola programiranja C# (16)
 Rad sa bazama podataka3Izrada Web stranica (11)CSS stilovi6
"Kreativna škola"
9Recite "DA" blogu u nastavi 12Programski dodaci za MS Office 2007 17
Nastavnički materijali
 
Podrška za umrežene računare
 20
Materijal za učenike
 
Podrška za umrežene računare
 22
 
 
3
U prethodnom nastavku serijala smo se pozabavili teoret-
skim delom pristupa podacima pomoću ADO.NET tehnolo-gije. U ovom nastavku ćemo naučeno iskoristiti u primeru itako teoriju preneti u praktični primer.
 
Ţelimo da napravimo C# aplikaciju u kojoj korisnik moţe
da unese SQL SELECT upit, potom klikne na dugme i nakraju vidi rezultat
redove i kolone ovog upita. Da bi ovouradili potrebno je kao i do sada da u direktorijumu
C:\baza
imate kopiju Access baze podataka
Nwind.mdb
.
Ovu bazu smo koristili ranije i preporučujem čitaocima dapročitaju prethodne nastavke u vezi ove baze i SQL
SELECT upita.
Korisnički interfejs aplikacije je jednostavan i njen krajnjiizgled je prikazan na sledećoj slici:
 
Osim poznatih kontrola (TextBox i Button) upoznaćemo još jednu
 
DataGridView
. U pitanju je veoma moćnakontrola koja je sposobna da prikaţe sadrţaj tabele u
DataSet
objektu. Da se podsetimo, DataSet objekat čuva jedan ili više
Table
objekata u memoriji. Svaki
Table
obje-
kat je matrica sastavljena od redova i kolona i čuva rezul-tat jednog SELECT upita. U ovom primeru ćemo imati
samo jedan Table objekat u DataSet-
u koji će čuvati rezul-
tat SELECT upita upisanog u TextBox kontrolu.
DataGridView kontrolu ćemo iskoristiti za prikaz sadrţaja
ove tabele.
Svaki put kada ţelite da zadate SELECT upit bazi podatakaprocedure je ista. Na sledećem dijagramu je prikazan redo-
sled kreiranja objekta, njihove veze i klju
č
na svojstva sva-kog od njih:
Potrebno je ispoštovati redosled rada sa objektima i kao
rezultat poslednje
 
Fill
metode dobijamo popunjeni
DataSet
 
objekat koga moţemo prikazati korisniku pomoću
DataGridView
ili neke druge kontrole.Pokrenite Microsoft C# Express Edition, kreirajte nov proje-kat tipa Windows Application i na inicijalnu formu postavite
sledeće kontrole:
 
TextBox
postavite svojstvo
MultiLine
na
True
,kako bi korisnik mogao da otkuca SQL SELECT upit u
više redova. U skladu sa ovim postavite i svojstvo
ScrollBars
na
Vertical
. Inicijalno ime kontrole ćemozadrţati –
 
textBox1
 
Button
postavite svojstvo
Text
na
Start
i takođe
ostavite inicijalno ime kontrole na
button1
 
DataGridView
 
postavite je tako da zauzima većideo forme. Takođe ţelimo da kontrola prati izmenedimenzija forme što se postiţe postavljanjem
Anchor
svojstva. Kontrolu treba privezati (eng.
Anchor) na sve četiri strane, čime se automatskiodrţava isto rastojanje od ivica forme.
Mala škola programiranja C# (16)
 Rad sa bazama podataka

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->