Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
86. - 7.10

86. - 7.10

Ratings: (0)|Views: 24 |Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Apr 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/07/2014

pdf

text

original

 
Prijedlog
Na temelju
č
lanka 4. stavka 3. Zakona o sanaciji javnih ustanova (Narodnenovine, broj 136/2012), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _______________godine donijela
O D L U K Uo sanaciji Op
ć
e bolnice „Hrvatski ponos“ KninI.
 
Ovom Odlukom ure
đ
uje se postupak i na
č
in provo
đ
enja sanacije zdravstveneustanove – Op
ć
e bolnice „Hrvatski ponos“ Knin ( u daljnjem tekstu: Zdravstvena ustanova)kojoj je osniva
č
Šibensko-kninska županija.
II.
 
Postupak sanacije provodi se radi nemogu
ć
nosti pokrivanja nastalog gubitka iispunjavanja nov
č
anih obveza u zakonom utvr
đ
enim rokovima, u cilju postizanja financijskestabilnosti i ja
č
anja odgovornosti u upravljanju, te pove
ć
anja kvalitete i efikasnosti uobavljanju djelatnosti Zdravstvene ustanove.Šibensko-kninska županija, kao osniva
č
Zdravstvene ustanove, donijela jeOdluku, klase: 510-01/13-01/5, urbroja: 2182/1-01-13-1, od 27. ožujka 2013. godine, kojom je pozvala Vladu Republike Hrvatske na provo
đ
enje sanacije, te se odrekla svih osniva
č
kihprava tijekom provedbe sanacije i dvije godine nakon dana stupanja na snagu odluke ozavršetku sanacije.Odluka iz stavka 2. ove to
č
ke sastavni je dio ove Odluke, ali se ne objavljuje uNarodnim novinama ve
ć
na internetskim stranicama Ministarstva zdravlja.
III.
 
Postupak sanacije uklju
č
uje:1.
 
analizu i utvr
đ
ivanje uzroka nastalog gubitka i nemogu
ć
nosti ispunjavanjanov
č
anih obveza Zdravstvene ustanove u zakonom utvr
đ
enim rokovima, koja izme
đ
uostaloga obuhva
ć
a analize:
 – 
troškova koji proizlaze iz prava zaposlenika i pacijenata na koje Zdravstvenaustanova nije mogla utjecati,
 – 
troškova na koje je Zdravstvena ustanova mogla utjecati,
 – 
ugovorenih cijena usluga i limita dodijeljenih od strane Hrvatskog zavoda zazdravstveno osiguranje te ostalih prihoda Zdravstvene ustanove;2.
 
pregovore s vjerovnicima;
 
 2
3.
 
podmirivanje obveza;4.
 
otpis potraživanja;5.
 
svo
đ
enje rokova ispunjavanja nov
č
anih obveza u zakonom utvr
đ
ene rokove;6.
 
provo
đ
enjem Programa sanacije kojim se utvr
đ
uju mjere reorganizacije iracionalizacije poslovanja zdravstvene ustanove kojima
ć
e se osigurati stabilnost poslovanja ionemogu
ć
iti stvaranja novih gubitaka.
IV.
 
U postupak sanacije ulaze obveze i potraživanja Zdravstvene ustanoveutvr
đ
eni na dan 31. prosinca 2012. godine.Obveze Zdravstvene ustanove podmirit
ć
e se na teret sredstava državnogprora
č
una Republike Hrvatske, od strane Ministarstva financija.Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, nakon provedenih pregovora svjerovnicima Zdravstvene ustanove, dostavit
ć
e Ministarstvu financija specifikaciju obvezapo vjerovnicima i rokovima pla
ć
anja.Nakon što Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje zaklju
č
i s vjerovnicima izstavka 3. ove to
č
ke ugovore o iznosima i rokovima podmirenja obveza Zdravstvene ustanove,isti otpisuje potraživanja prema Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje utvr
đ
ena na dan31. prosinca 2012.
V.
 
Za provo
đ
enje sanacije Zdravstvene ustanove imenuje se sanacijski upravitelj iSanacijsko vije
ć
e sastavljeno od predstavnika Ministarstva zdravlja (predsjednik Sanacijskogvije
ć
a), Ministarstva financija i Zdravstvene ustanove.Odluke Sanacijskog vije
ć
a donose se jednoglasno.
VI.
 
Ministar zdravlja obvezan je donijeti Naputak o metodologiji izrade iprovo
đ
enju Programa sanacije Zdravstvene ustanove u roku od 10 dana od dana stupanja nasnagu ove Odluke.Sanacijsko vije
ć
e Zdravstvene ustanove iz to
č
ke V. ove Odluke obvezno jedonijeti Prijedlog programa sanacije Zdravstvene ustanove u roku od 30 dana od danastupanja na snagu ove Odluke, a na temelju Naputka iz stavka 1. ove to
č
ke.Ministarstvo zdravlja obvezno je, radi ostvarenja ciljeva sanacije, u roku od trimjeseca od dana stupanja na snagu ove Odluke, na temelju Prijedloga programa sanacije izstavka 2. ove to
č
ke donijeti Program sanacije Zdravstvene ustanove.Sanacijski upravitelj, Sanacijsko vije
ć
e i Ministarstvo zdravlja, sukladnosvojim nadležnostima, provode Program sanacije iz stavka 3. ove to
č
ke u roku od 12 mjeseciod dana donošenja Programa sanacije.
 
 3
 VII
.Sanacijski upravitelj i sanacijsko vije
ć
e iz to
č
ke V. ove Odluke imaju prava,obveze i ovlaštenja propisana Zakonom o sanaciji javnih ustanova, te se na njih naodgovaraju
ć
i na
č
in primjenjuju odredbe
č
lanka 57. do
č
lanka 62. Zakona o zdravstvenojzaštiti (Narodne novine, br. 150/2008, 71/2010, 139/2010, 22/2011, 84/2011, 12/2012,35/2012, 70/2012 i 144/2012) i važe
ć
eg Statuta Zdravstvene ustanove.
 VIII.
Sanacijski upravitelj Zdravstvene ustanove za svoj rad je odgovoranSanacijskom vije
ć
u Zdravstvene ustanove, ministru zdravlja i Vladi Republike Hrvatske.Visina pla
ć
e sanacijskog upravitelja Zdravstvene ustanove utvr
đ
uje se na na
č
ini u visini kao i pla
ć
a ravnatelja Zdravstvene ustanove.Sredstva potrebna za financiranje sanacijskog upravitelja Zdravstveneustanove osigurava Zdravstvena ustanova.Naknade
č
lanovima sanacijskog vije
ć
a Zdravstvene ustanove utvr
đ
uje se uvisini utvr
đ
enoj Odlukom o visini naknade
č
lanovima povjerenstava, vije
ć
a, savjeta, radnihskupina i drugih sli
č
nih tijela, klase:120-02/11-01/04 urbroja: 5030120-11-1, od 5. svibnja2011. godine i urbroja: 5030120-11-5 od 18. kolovoza 2011. godine.Sredstva potrebna za financiranje Sanacijskog vije
ć
a Zdravstvene ustanoveosiguravaju se u državnom prora
č
unu na razdjelu Ministarstva zdravlja.
IX.
Od dana stupanja na snagu ove Odluke, te za vrijeme od dvije godine nakon danastupanja na snagu odluke o završetku sanacije Zdravstvene ustanove, prestaju ovlasti tijelaupravljanja ove Zdravstvene ustanove.
X.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“.Klasa:Urbroj:Zagreb,PREDSJEDNIKZoran Milanovi
ć
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->